Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-11 ODBIJANJE SNEŽANE MATIJEVIĆ DA POTVRDI ODLUKU SKUPŠTINE POKAZATELJ PODJELA U VLADAJUĆOJ PARTIJI
Matijevićeva poručila da neće podržati odluke DPS-a jer ne želi da ide u zatvore Milu otkazuju poslušnost Ono što je ovdje dodatno indikativno jeste da se radi o krupnim interesima i da strategija zaklanjanja iza kolektivnih odluka ne garantuje sigurnost, što čitavu situaciju čini dodatno interesantnom – smatra Sergej Sekulović
Dan - novi portal
Od­bi­ja­nje pred­sjed­ni­ce op­šti­ne Ti­vat Sne­ža­ne Ma­ti­je­vić da pot­pi­še od­lu­ku Skup­šti­ne op­šti­ne i is­po­štu­je vo­lju De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) u ve­zi sa po­rav­na­njem du­ga za ko­mu­na­li­je Por­to Mon­te­ne­gra od 5,6 mi­li­o­na po­ka­za­telj je da vla­da­ju­ća par­ti­ja i sa­ma po­sta­je svje­sna da vi­še ni­je sve­moć­na. To je do­kaz i da vi­še ne­ma sta­re so­li­dar­no­sti ka­da tre­ba za­žmu­ri­ti pred kr­še­njem za­ko­na. Po­tez Ma­ti­je­vi­će­ve je pre­se­dan u do­sa­da­šnjem funk­ci­o­ni­sa­nju lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va jer je ona pr­va pred­sjed­ni­ca op­šti­ne ko­ja se us­pro­ti­vi­la par­ti­ji.
Ona je po­ru­či­la da ne­će pot­pi­sa­ti od­lu­ku o po­rav­na­nju du­ga za ko­mu­na­li­je sa Por­to Mon­te­ne­grom dok ne do­bi­je ga­ran­ci­je od Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva da je to 100 od­sto u skla­du sa za­ko­nom.
– Ne že­lim da idem u Spuž. Imam svo­je aka­dem­sko obra­zo­va­nje, svoj ugled u gra­du, i po­na­vljam da ta­kvu od­lu­ku ne­ću pot­pi­sa­ti dok mi in­sti­tu­ci­je ne ga­ran­tu­ju da je ona u skla­du sa za­ko­nom. Na­rav­no, ako osta­nem tu do kra­ja man­da­ta – po­ru­či­la je Ma­ti­je­vi­će­va.
Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” sma­tra­ju da je od­lu­ka pred­sjed­ni­ce op­šti­ne Ti­vat da se su­prot­sta­vi par­tij­skoj di­rek­ti­vi po­sle­di­ca do­sa­da­šnjeg pu­šta­nja niz vo­du pred­sjed­ni­ka op­šti­na.
Advo­kat Ser­gej Se­ku­lo­vić sma­tra da pri­mjer gra­do­na­čel­ni­ce Tiv­ta po­ka­zu­je da se struk­tu­ra DPS-a vi­še ne osje­ća sve­moć­no.
–S ob­zi­rom da se pro­tiv ne­ko­li­ko gra­do­na­čel­ni­ka vo­di kri­vi­č­ni po­stu­pak, ili je vo­đen, pri­rod­no je da se stvo­rio oprez. Ono što je ov­dje do­dat­no in­di­ka­tiv­no je­ste da se ra­di o krup­nim in­te­re­si­ma i da stra­te­gi­ja za­kla­nja­nja iza ko­lek­tiv­nih od­lu­ka ne ga­ran­tu­je si­gur­nost, što či­ta­vu si­tu­a­ci­ju či­ni do­dat­no in­te­re­sant­nom. Ka­da do­bi­je­mo stav tu­ži­la­štva, mo­ći će­mo da de­talj­ni­je ana­li­zi­ra­mo ovu za­i­sta spe­ci­fič­nu si­tu­a­ci­ju – ka­zao je Se­ku­lo­vić.
Ne­za­ko­ni­to dje­lo­va­nje gra­do­na­čel­ni­ka vi­še cr­no­gor­skih gra­do­va ko­šta­lo je dr­žav­ni bu­džet ne­što vi­še od 50 mi­li­o­na eura. Za te afe­re iz­re­če­ne su ka­zne za­tvo­ra ko­ji­ma su ne­ka­da­šnji čel­ni­ci ne­ko­li­ko op­šti­na ukup­no osu­đe­ni na ne­pu­nih 10 go­di­na za­tvo­ra. Po­sled­nji u ni­zu ta­kvih slu­ča­je­va zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­la­ža­ja je­ste op­tu­žni­ca pro­tiv biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­še, ko­jeg Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo sum­nji­či da je u slu­ča­ju „Ca­ri­ne” dr­žav­ni bu­džet ošte­tio za čak se­dam mi­li­o­na eura.
Naj­ve­ću do sa­da utvr­đe­nu šte­tu pri­či­ni­li su biv­ši čel­ni­ci bu­dvan­ske op­šti­ne Raj­ko Ku­lja­ča i La­zar Ra­đe­no­vić, ko­ji su sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma ne­za­ko­ni­tim po­stu­pa­njem dr­žav­nom bu­dže­tu na­ni­je­li šte­tu od vi­še od 40 mi­li­o­na eura.
Ne­ka­da­šnji pr­vi čo­vjek bar­ske op­šti­ne Žar­ko Pa­vi­će­vić ošte­tio je dr­žav­nu ka­su za 1,78 mi­li­o­na eura, što je po­tvr­đe­no pre­su­dom Ape­la­ci­o­nog su­da.
Pro­tiv ne­ka­da­šnjeg gra­do­na­čel­ni­ka Be­ra­na Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća po­dig­nu­ta je op­tu­žni­ca zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Op­tu­žni­ca je po­dig­nu­ta i pro­tiv Mi­la­na Go­lu­bo­vi­ća, Dar­ka Ma­li­ši­ća, Mom­či­la Sa­i­či­ća, Vu­če­te Ma­li­ši­ća i Žar­ka Bar­jak­ta­ro­vi­ća, kao i pro­tiv prav­nog li­ca DOO „Teh­no­star” Be­ra­ne.
Go­lu­bo­vi­ću se na te­ret sta­vlja da je zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ošte­tio Op­šti­nu Be­ra­ne za oko 25.000 eura.
Biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Nik­ši­ća Ne­boj­ša Ra­do­ji­čić oslo­bo­đen je op­tu­žbe da je zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj, ali je ipak pro­veo ne­ko­li­ko mje­se­ci u za­tvo­ru. On je bio op­tu­žen da je od 30. de­cem­bra 2011. do 25. de­cem­bra 2012. bez or­ga­ni­zo­va­nja ko­mi­si­je za do­dje­lu sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje sport­skih klu­bo­va u Nik­ši­ću do­no­sio za­ključ­ke ko­jim je do­dje­lji­vao no­vac po­je­di­nim klu­bo­vi­ma, kao i da je bez pret­hod­no iz­vr­še­ne pro­cje­ne o ko­li­či­ni po­treb­nih sred­sta­va i bez pla­na sa­na­ci­je ošte­će­nih ko­lo­vo­za za sa­na­ci­ju udar­nih ru­pa na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne an­ga­žo­vao pred­u­ze­će Me­ha­ni­za­ci­ja i pro­gra­mat. M.S.


Ra­o­nić: Lek­ci­ja is­ku­stvo sa za­tvo­rom

Pro­gram­ski di­rek­tor NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa Bo­ris Ra­o­nić sma­tra da je ne­sprem­nost Ma­ti­je­vi­će­ve da pot­pi­še od­lu­ku ko­ja pred­sta­vlja dra­stič­no kr­še­nje za­ko­na i ogrom­nu šte­tu za bu­džet do­bar znak za raz­voj po­li­tič­ke kul­tu­re u Cr­noj Go­ri.
– Na­kon is­ku­stva broj­nih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su za­vr­ši­li u za­tvo­ri­ma, uz broj­ne ko­je to če­ka, oči­gled­no je da su na­u­če­ne lek­ci­je i iz tog stra­ha, a ne jer su svje­sni šte­te ko­ju pro­iz­vo­de. Sve će bi­ti vi­še onih ko­ji će od­bi­ja­ti di­rekt­ne na­red­be ko­je do­la­ze sa vr­ha. Upra­vo u ovim stva­ri­ma tre­ba tra­ži­ti je­dan od ključ­nih raz­lo­ga za pri­bli­ža­va­nje EU, dok će sma­nje­nje pro­sto­ra za ko­rup­ci­ju po­če­ti da pra­vi ot­klon kod po­je­di­nih struk­tu­ra – ka­zao je Ra­o­nić.
Ka­ko je do­dao, sa dru­ge stra­ne, oče­ki­va­nje da tu­ži­la­štvo da stav da li je ne­što kri­vič­no dje­lo dje­ti­nja­sto je po­na­ša­nje ili ne­po­zna­va­nje za­ko­na od stra­ne funk­ci­o­ne­ra ko­ji se na­la­zi na ozbilj­nom i od­go­vor­nom mje­stu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"