Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-17 VANJA ĆALOVIĆ MARKOVIĆ UPOZORILA NA NOVE ZLOUPOTREBE AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
Ćalović Marković Kriju zapisnike da sakriju malverzacije vlasti Ćalović Marković juče nije željela da prisustvuje sjednici Savjeta ASK jer joj nijesu dostavljeni zapisnici o kontrolama potrošnje u danima izborne kampanje
Dan - novi portal
-Čel­ni­ci Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) sa­kri­li su ju­če od čla­no­va Sa­vje­ta te in­sti­tu­ci­je za­pi­sni­ke o kon­tro­la­ma ko­ji, iz­me­đu osta­log, uka­zu­ju i na mo­gu­će zlo­u­po­tre­be u iz­bor­noj kam­pa­nji. Na to je ju­če uka­za­la član Sa­vje­ta ASK i di­rek­tor­ka Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić. Ona ju­če ni­je že­lje­la da pri­su­stvu­je 65. sjed­ni­ci Sa­vje­ta ASK, jer joj ni­je­su do­sta­vlje­ni za­pi­sni­ci o kon­tro­la­ma po­tro­šnje u da­ni­ma iz­bor­ne kam­pa­nje.
I po­red nje­nog in­si­sti­ra­nja da se sjed­ni­ca ne odr­ži, osta­li čla­no­vi Sa­vje­ta to ni­su po­dr­ža­li.
– Ne že­lim da pri­sta­nem da bu­dem de­kor u Sa­vje­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je i da me do­vo­de u si­tu­a­ci­ju da ras­pra­vljam o ne­če­mu o če­mu ne­mam do­sta­vlje­nu do­ku­men­ta­ci­ju. Ja mo­gu da pri­hva­tim da me čla­no­vi Sa­vje­ta pre­gla­sa­va­ju, jer De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) ap­so­lut­no kon­tro­li­še Sa­vjet ASK i di­rek­to­ra (Sre­te­na Ra­do­nji­ća), ali ne pri­hva­tam da me do­vo­de u si­tu­a­ci­ju da ras­pra­vljam o ne­če­mu o če­mu ne­će da mi do­sta­ve do­ku­men­ta­ci­ju, da bih ja uop­šte mo­gla o to­me da ras­pra­vljam – ka­za­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Na­gla­si­la je da se ra­di o do­ku­men­ti­ma ko­ja bi tre­ba­lo da bu­de do­stup­na sva­ko­me po Za­ko­nu o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma.
– Sa dru­ge stra­ne, oče­ku­ju od me­ne da spro­vo­dim svo­ju funk­ci­ju, od­no­sno da kon­tro­li­šem rad di­rek­to­ra. Ne­mam uslo­va da to ra­dim. Ja to pro­sto ne mo­gu da ra­dim na osno­vu ne­kog iz­u­zet­no sa­že­tog do­ku­men­ta ko­ji je di­rek­tor ser­vi­rao – re­kla je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Pod­vu­kla je da ni­je prin­ci­pi­je­lan po­stu­pak čla­no­va Sa­vje­ta da se ne omo­gu­ći od­la­ga­nje sjed­ni­ce jer čla­no­vi ni­je­su do­bi­li svu do­ku­men­ta­ci­ju.
– Ra­ni­je smo se li­je­po iz­ja­sni­li na sjed­ni­ci, jed­no­gla­sno, da ne­će­mo raz­go­va­ra­ti o ne­če­mu uko­li­ko ne do­bi­je­mo do­ku­men­ta­ci­ju. Mi­slim da je to po­ka­za­telj da ima­mo Sa­vjet ko­ji se ne usu­đu­je da ka­že di­rek­to­ru da je kriv ni ka­da je to to­li­ko oči­gled­no i to­li­ko su­prot­no svim pro­ce­du­ra­ma ko­je je Sa­vjet usvo­jio, i da je to ja­sno sva­ko­me – re­kla je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Ob­ja­sni­la je da se na­kon do­sta vre­me­na iz­bo­ri­la da čla­no­vi Sa­vje­ta do­bi­ja­ju za­pi­sni­ke o kon­tro­la­ma.
– Po­če­li su da nam do­sta­vlja­ju za­pi­sni­ke. Tre­ba­lo mi je go­di­nu da se za to iz­bo­rim. Ko­nač­no sam na­tje­ra­la dru­ge čla­no­ve Sa­vje­ta, i svi su gla­sa­li za to i oni su svi­ma do­sta­vi­li za­pi­sni­ke. Kad su nam do­sta­vi­li za­pi­sni­ke u nji­ma sam vi­dje­la, kon­kret­no za Op­šti­nu Moj­ko­vac, da su kon­tro­lom utvr­di­li da je do­šlo do jed­nog ne­vje­ro­vat­nog ra­sta na jed­noj bu­džet­skoj stav­ci i da je uli­ven zna­ča­jan no­vac u iz­grad­nju sta­no­va za so­ci­jal­no ugro­že­na li­ca – ka­za­la je di­rek­to­ri­ca MANS-a.
Po­ten­ci­ra­la je da je na­kon to­ga po­kre­nu­la pi­ta­nje ot­kud sad od­jed­nom iz­grad­nja sta­no­va za so­ci­jal­no ugro­že­ne usred iz­bor­ne kam­pa­nje.
– Osta­li čla­no­vi Sa­vje­ta su gla­sa­li za to da nam ubu­du­će tu vr­stu in­for­ma­ci­ja, o pre­ko­mje­re­noj po­tro­šnji u iz­bor­nom pe­ri­o­du, ko­ja je za­bra­nje­na za­ko­nom, do­sta­vlja­ju kao po­se­ban pre­gled u iz­vje­šta­ju. Od ta­da pa do da­nas oni na­ma vi­še ne da ne da­ju taj pre­gled ko­ji smo im tra­ži­li, već sad vi­še ni ne do­sta­vlja­ju za­pi­sni­ke o kon­tro­li – re­kla je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Di­rek­tor ASK Sre­ten Ra­do­njić ka­zao je, s dru­ge stra­ne, da Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić vr­ši op­struk­ci­ju.
– Uvid u do­ku­men­ta­ci­ju mo­že­te da iz­vr­ši­te sva­ki dan. Za­pi­sni­ci vam ne­će bi­ti do­sta­vlje­ni. Vi sa­mo vr­ši­te op­struk­ci­ju na­šeg ra­da. Ak­ti­vi­ra­te se sa­mo kad vam to po­li­tič­ki od­go­va­ra. Ne­ma ni­ka­kvih pre­ko­ra­če­nja – re­kao je ju­če Ra­do­njić pri­je po­čet­ka sjed­ni­ce Sa­vje­ta ASK.
Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci raz­ma­tra­na su te­ku­ća pi­ta­nja i iz­vje­štaj o ra­du Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je za 2017. go­di­nu, ko­ji je usvo­jen bez pri­su­stva di­rek­to­ri­ce MANS-a.
Vl.O.


Tri kan­di­da­ta otvo­ri­li ra­ču­ne, za­po­sle­no 450 li­ca

Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Sa­vje­ta ASK pred­sta­vlje­ni su ne­ki od re­zul­ta­ta kon­tro­le slu­žbe­ni­ka Agen­ci­je. Na­ve­de­no je da je utvr­đe­no da su do sa­da tri pred­sjed­nič­ka kan­di­da­ta otvo­ri­li ra­ču­ne u ban­ka­ma. U po­sma­tra­nom pe­ri­o­du evi­den­ti­ra­no je i 450 no­vo­za­po­sle­nih li­ca. Naj­vi­še no­vo­za­po­sle­nih za­bi­lje­že­no je u obra­zov­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Slu­žbe­ni­ci ASK usta­no­vi­li su i dvo­ci­fre­ne bro­je­ve no­vo­za­po­sle­nih u In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje, In­sti­tu­tu „Dr Si­mo Mi­lo­še­vić”, Op­štoj bol­ni­ci u Ba­ru...
– U skla­du sa Pla­nom kon­tro­le i nad­zo­ra fi­nan­si­ra­nja iz­bor­ne kam­pa­nje za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, Agen­ci­ja spro­vo­di te­ren­sku kon­tro­lu or­ga­na vla­sti – ob­ve­zni­ka Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja od da­na ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra 19. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne. Do­sad je Agen­ci­ja spro­ve­la 24, od ukup­no 44, kon­tro­le ko­je su pred­vi­đe­ne pla­nom, na te­ri­to­ri­ji op­šti­na Pod­go­ri­ca, Nik­šić, Da­ni­lov­grad, Ti­vat, Bu­dva i Bi­je­lo Po­lje. Ta­ko­đe, ovim kon­tro­la­ma je ob­u­hva­ćen nad­zor nad po­što­va­njem za­kon­skih oba­ve­za, za­bra­na i ogra­ni­če­nja od stra­ne ukup­no 119 bu­džet­skih po­tro­šač­kih je­di­ni­ca – sa­op­šti­li su iz ASK.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"