Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-04 PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV LJEKARKE BUDVANSKE HITNE POMOĆI ZBOG NESAVJESNOG LIJEČENJA
Bovan Pacijenta ostavili da iskrvari do smrti Prema navodima iz optužnog akta, doktorica se, utvrđujući dijagnozu, oslonila na izjavu pacijentovog brata, a dijagnostikovala je samo alkoholisano stanje umjesto izliva krvi u mozgu i uputila ga kući da miruje
Dan - novi portal
Dok­to­ri­ca Hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći u Bu­dvi Ja­na Bo­van op­tu­že­na je tek nakon četiri godine istrage za ne­sa­vje­sno li­je­če­nje po­koj­nog Sava Kovačevića. Bo­van se te­re­ti da ni­je pred­u­ze­la sve mje­re ka­ko bi utvr­di­la zdrav­stve­no sta­nje pa­ci­jen­ta. Pre­ma na­vo­di­ma iz op­tu­žnog ak­ta, dok­to­ri­ca se, utvr­đu­ju­ći di­jag­no­zu, po­u­zda­no oslo­ni­la na iz­ja­vu pa­ci­jen­to­vog bra­ta, a di­jag­no­sti­ko­va­la je sa­mo al­ko­ho­li­sa­no sta­nje umjesto izliva krvi u mozgu i uputila ga kući da miruje. Pri to­me, ni­je pred­u­ze­la neo­p­hod­ne rad­nje ko­ji­ma bi utvr­di­la da je S.K. imao mo­žda­ni udar.
To­kom is­tra­ge utvr­đe­no je da je dok­to­ri­ca spor­nog 9. sep­tem­bra 2014. go­di­ne, ka­da je u Hit­nu po­moć pri­mljen Kovačević, usta­no­vi­la da je pa­ci­jent u al­ko­ho­li­sa­nom sta­nju, na­kon če­ga ga je ot­pu­sti­la na kuć­no li­je­če­nje. Pa­ci­jen­to­vom bra­tu na­gla­si­la je da je po­treb­no da Kovačević stro­go mi­ru­je i da ga re­dov­no obi­la­zi i kon­tro­li­še nje­go­vo sta­nje. Po iz­la­sku iz Hit­ne po­mo­ći pa­ci­jen­tov brat osta­vio je Kovačevića u vo­zi­lu „pik-ap”, gdje ga je obi­la­zio. Me­đu­tim, na­kon ne­ko­li­ko ča­so­va je pre­mi­nuo.
Ob­duk­ci­jom je utvr­đe­no da je smrt na­stu­pi­la usled mo­žda­nog uda­ra. Vje­šta­ci, ipak, ni­je­su pre­ci­zi­ra­li da li bi pa­ci­jent pre­ži­vio da je lje­kar­ka od­mah utvr­di­la da je imao mo­žda­ni udar i da mu je da­la po­treb­nu te­ra­pi­ju za to.
– Ni­je mo­gu­će po­u­zda­no se iz­ja­sni­ti da li bi do­šlo do smrt­nog is­ho­da da je kod S.K. usta­no­vlje­na di­jag­no­za kr­va­re­nja u mo­zgu i da mu je pru­že­na kom­plet­na te­ra­pi­ja i mje­re ko­je se pred­u­zi­ma­ju kod mo­žda­nog uda­ra. Me­đu­tim, po­sto­ja­le bi ve­će šan­se za pre­ži­vlja­va­nje. Smr­ti po­koj­ni­ka do­pri­nio je i nje­gov bo­ra­vak u ge­pe­ku vo­zi­la, u ne­po­volj­nom po­lo­ža­ju, u vre­me­nu od ot­pu­šta­nja iz HMP do nje­go­ve smr­ti – na­ve­de­no je u na­la­zu vje­šta­ka.
To­kom is­tra­ge dok­to­ri­ca je ne­gi­ra­la kri­vi­cu. Re­kla je da ni­je tač­no da ni­je ura­di­la ori­jen­ta­ci­o­ni pre­gled ne­u­ro­lo­ški, tvr­de­ći da u mo­men­tu pri­je­ma ni­je imao he­mo­ra­gi­ju. Tvr­di­la je i da je oba­vi­la sve po­treb­ne ana­li­ze i da je pa­ci­jen­ta za­dr­ža­la na po­sma­tra­nju dva sa­ta.
Bra­ni­lac op­tu­že­ne Bo­van, advo­kat Rat­ko Pan­to­vić, ka­zao je za „Dan” da je dao pri­go­vor na op­tu­žni akt, ob­ja­šnja­va­ju­ći da ni­je za­sno­van na do­ka­zi­ma već na pret­po­stav­ka­ma, što je su­prot­no Za­ko­ni­ku i kri­vič­nom po­stup­ku. Zbog to­ga je tra­žio da se op­tu­žni­ca od­ba­ci ili ma­kar vra­ti na do­pu­nu.
– Sud­ske od­lu­ke mo­gu se do­no­si­ti sa­mo na osno­vu do­ka­za, ne na pret­po­stav­ka­ma. Ta­ko­đe, vje­šta­če­nje je ne­pot­pu­no, kon­tra­dik­tor­no i ni­je za­sno­va­no na za­ko­nu ni­ti pra­vi­li­ma na­u­ke i stru­ke – ka­zao je Pan­to­vić.
Po­ja­snio je i da ni­je utvr­đe­no vri­je­me ka­da je do­šlo do he­mo­ra­gi­je, ko­je bi bi­lo ključ­ni po­da­tak.
– U slu­ča­ju da je he­mo­ra­gi­ja na­sta­la na­kon ot­pu­šta­nja pa­ci­jen­ta, u pot­pu­no­sti bi se mo­gla is­klju­či­ti od­go­vor­nost dok­to­ri­ce, čak i da je bi­la ne­sa­vje­sna, a ni­je – do­dao je Pan­to­vić.
Is­ta­kao je da je dok­to­ri­ca da­la te­ra­pi­ju Kovačeviću, ko­jeg je po pro­ce­du­ri dr­ža­la dva sa­ta na po­sma­tra­nju, na­kon če­ga ga je ot­pu­sti­la. Ta­ko­đe, da­la mu je te­ra­pi­ju za ko­ju su, čak, i vje­šta­ci uklju­če­ni u ovaj pred­met po­tvr­di­li da je dio te­ra­pi­je ko­ja se da­je ka­da na­sta­ne he­mo­ra­gi­ja.
Brat po­koj­nog S.K. u tu­ži­la­štvu je na­veo da mu je brat kri­tič­nog da­na, oko 15 mi­nu­ta iza po­no­ći, do­šao u kan­ce­la­ri­ju. U po­čet­ku se po­na­šao nor­mal­no, a na­kon de­se­tak mi­nu­ta po­čeo je da gu­bi go­vor, spu­šta gla­vu i ni­je mo­gao da sto­ji. Ubr­zo je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pao sa sto­li­ce, ka­da je po­čeo da mo­kri i po­vra­ća.
Ka­da ga je od­ve­zao u Hit­nu po­moć re­kli su mu da će S.K. da­ti in­fu­zi­ju, na­kon če­ga će ga ot­pu­sti­ti ku­ći. Na­kon ne­kog vre­me­na su ga po­zva­li, go­vo­re­ći mu da nje­gov brat mal­tre­ti­ra oso­blje HMP i da je tra­žio da ide ku­ći. Tvr­dio je i da mu je dok­to­ri­ca Bo­van re­kla da ni­je bit­no gdje će le­ža­ti nje­gov brat, u Hit­noj ili ku­ći, i da tre­ba što pri­je da ga vo­di. Oko 2 sa­ta iza po­no­ći, ka­ko je is­pri­čao, bra­ta je sta­vio u pr­tlja­žnik vo­zi­la i od­ve­zao ga do kan­ce­la­ri­je. Ni­je ga iz­nio iz vo­zi­la već ga je, ka­ko je ka­zao tu­ži­o­cu, obi­la­zio vi­še pu­ta. Oko 7 ča­so­va je za­vr­šio sa po­slom, ka­da je oti­šao ku­ći gdje je par­ki­rao vo­zi­lo. Vi­še pu­ta je obi­la­zio bra­ta, a oko 8 ča­so­va pri­mi­je­tio je da ne di­še, da kr­klja. Ubr­zo je vi­dio da S.K. ne da­je zna­ke ži­vo­ta. U Hit­noj po­mo­ći kon­sta­to­va­li su smrt.
M.V.P.


Umro u ge­pe­ku

Advo­kat Pan­to­vić tra­žio je da se za­vr­ši vje­šta­če­nje po vje­šta­ku ne­u­ro­lo­gu ili ne­u­ro­hi­rur­gu, ko­ji će utvr­di­ti vri­je­me he­mo­ral­gi­je. Ta­ko­đe, tra­žio je i da se pro­vje­ri ko­li­ko je smrt­nom is­ho­du kod S.K. do­pri­ni­je­la či­nje­ni­ca da je se­dam sa­ti bio u ge­pe­ku.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"