Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-12 PREMA ANALIZI MANS-A, NARODNI PREDSTAVNICI RADILI DESET PUTA MANJE OD GRAĐANA
Poslanici DPS-a dobili bonus za ćutanje Frontovci najaktivniji govornici u parlamentu. Poslanici DPS-a Tarzan Milošević, Miodrag Radunović, Radule Novović, Andrija Nikolić, Maja Bakrač, Bogdan Fatić i Miodrag Vuković u decembru nijesu progovorili ni riječ na plenumu, ali su dobili bonus od 387 eura
Dan - novi portal
Po­sla­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Tar­zan Mi­lo­še­vić, Mi­o­drag Ra­du­no­vić, Ra­du­le No­vo­vić, An­dri­ja Ni­ko­lić, Ma­ja Ba­krač, Bog­dan Fa­tić i Mi­o­drag Vu­ko­vić to­kom de­cem­bra ni­je­su pro­go­vo­ri­li ni jed­nu je­di­nu ri­ječ to­kom skup­štin­skih za­sje­da­nja, ali im je upr­kos to­me is­pla­ćen bo­nus od 387 eura na za­ra­du u po­sled­njem mje­se­cu 2017. „zbog zna­čaj­nog do­pri­no­sa u ak­tiv­no­sti­ma rad­nih ti­je­la, na sjed­ni­ca­ma Skup­šti­ne i do­dat­nog an­ga­žo­va­nja“.
MANS je ju­če ob­ja­vio po­dat­ke o ak­tiv­no­sti­ma po­sla­ni­ka na sjed­ni­ca­ma Skup­šti­ne Cr­ne Go­re od 15. no­vem­bra pro­šle go­di­ne za­ključ­no sa po­sled­njom sjed­ni­com u ovom mje­se­cu. U tom pe­ri­o­du odr­ža­no je de­vet sjed­ni­ca Skup­šti­ne, u ukup­nom tra­ja­nju od 75 sa­ti, ili oko 10 rad­nih da­na, što po­ka­zu­je da su po­sla­ni­ci u pro­sje­ku ra­di­li de­set pu­ta ma­nje ne­go što ra­di pro­sječ­ni gra­đa­nin.
Ka­da se po­gle­da broj rad­nih sa­ti gra­đa­na ko­ji u naj­bo­ljem slu­ča­ju pri­ma­ju pro­sječ­nu pla­tu od oko 500 eura, vi­dlji­vo je da se i te ka­ko is­pla­ti bi­ti po­sla­nik jer se za mi­no­ran rad do­bi­ja tri pu­ta ve­ća pla­ta. Uz to, po­sla­ni­ci u po­sled­nje vri­je­me sa­mo do­no­se od­lu­ke ko­je pred­sta­vlja­ju za­vla­če­nje ru­ke u džep osi­ro­ma­še­nog na­ro­da.
Skup­šti­na je sre­di­nom de­cem­bra usvo­ji­la rje­še­nje o is­pla­ti va­ri­ja­bil­nog di­je­la za­ra­de za de­cem­bar, pre­ma ko­jem su svi po­sla­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS), So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD), Bo­šnjač­ke stran­ke (BS), Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve (HGI), Li­be­ral­ne par­ti­je (LP) i al­ban­skih par­ti­ja do­bi­li 80 od­sto ne­to za­ra­de kao bo­nus pre­ko de­cem­bar­ske pla­te. Iako su po­sla­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta (DF) od pre­ki­da boj­ko­ta bi­li naj­ak­tiv­ni­ji u ra­du Skup­šti­ne, sa­mo su se oni ko­ji su u vla­sti ča­šća­va­li bo­nu­si­ma na pla­te ko­je u pro­sje­ku iz­no­se naj­ma­nje 1.500 eura.
Ko­or­di­na­tor par­la­men­tar­nog pro­gra­ma MANS-a Da­ni­lo Ka­le­zić pre­ci­zi­ra da su se za ri­ječ naj­vi­še ja­vlja­li Bran­ko Ra­du­lo­vić (DF), či­ji je in­deks ak­tiv­no­sti 3,65, Bran­ka Bo­šnjak (DF), 3,48, ne­za­vi­sni po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić, 2,95, An­dri­ja Po­po­vić (Li­be­ral­na par­ti­ja), 2,60, Pre­drag Bu­la­to­vić (DF), 2,34, Mi­lan Kne­že­vić (DF), 2,21, Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić (DF), 1,89, Go­ran Da­ni­lo­vić (Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra), 1,63, Pre­drag Se­ku­lić (DPS), 1,59, i Bu­di­mir Alek­sić (DF), 1,55.
–In­deks ak­tiv­no­sti po­sla­ni­ka uklju­ču­je sve ti­po­ve iz­la­ga­nja na ple­nar­nim sjed­ni­ca­ma i za sva­kog po­sla­ni­ka po­na­o­sob po­ka­zu­je da li je sa sta­no­vi­šta ak­tiv­no­sti na ple­nu­mu oprav­dao za­ra­du ko­ju pri­ma od stra­ne po­re­skih ob­ve­zni­ka – ka­zao je Ka­le­zić.
Od ka­da su u ak­tu­el­nom sa­zi­vu Skup­šti­ne, ri­ječ ni­je­smo ču­li od po­sla­ni­ka DPS-a Ra­du­la No­vo­vi­ća, An­dri­je Ni­ko­li­ća, Mi­o­dra­ga Vu­ko­vi­ća i Zvon­ka Vu­ko­vi­ća.
Ka­le­zić sma­tra da je po­seb­no pro­ble­ma­ti­čan dio ko­ji se od­no­si na de­cem­bar­ske ak­tiv­no­sti jer su svi po­sla­ni­ci iz re­do­va vla­sti do­bi­li bo­nu­se od 80 od­sto pro­sječ­ne za­ra­de, a ne­ki od njih se ni­jed­nom ni­je­su ja­vi­li za ri­ječ.
–Mi po­seb­no pro­ble­ma­ti­zu­je­mo tu či­nje­ni­cu da lju­di ko­ji ni­šta ne ra­de, u ovom slu­ča­ju ću­te, do­bi­ja­ju bo­nu­se na pla­te ko­je su za cr­no­gor­ski stan­dard iona­ko ve­o­ma vi­so­ke. Taj bo­nus se da­je za spe­ci­jal­ni do­pri­nos, a oni ni­je­su ni pro­go­va­ra­li – is­ta­kao je Ka­le­zić.
On je re­kao da su po­sla­ni­ci u de­cem­bru ra­di­li sve­ga 39 sa­ti efek­tiv­no, dok je pro­sje­čan gra­đa­nin imao 174 sa­ta na po­slu. U ja­nu­a­ru je si­tu­a­ci­ja još dra­stič­ni­ja jer su ima­li sve­ga če­ti­ri sa­ta za­sje­da­nja, a u fe­bru­a­ru 16 ča­so­va.
Ono što je po­seb­no ka­rak­te­ri­stič­no za rad po­sla­ni­ka u de­cem­bru je­ste usva­ja­nje no­vih na­me­ta i udar na dže­po­ve gra­đa­na, ko­ji su mno­go pra­zni­ji od nji­ho­vih. Ta­ko smo za­hva­lju­ju­ći „iz­u­zet­nom do­pri­no­su“ vla­sti od ja­nu­a­ra do­bi­li ve­ći po­rez ko­ji je sa 19 po­ve­ćan na 21 od­sto. Ve­će su i ak­ci­ze na ci­ga­re­te, al­ko­hol, ga­zi­ra­nu vo­du ko­ja se za­sla­đu­je i ugalj. Uz to, po­ve­ća­nje po­re­za do­ve­lo je do po­sku­plje­nja broj­nih na­mir­ni­ca, a kao vr­hu­nac ci­je­le pri­če ne­dav­no smo do­bi­li ana­li­zu dr­žav­nog Za­vo­da za sta­ti­sti­ku u ko­joj je pro­ci­je­nje­no da su pro­sječ­nom gra­đa­ni­nu do­volj­na oko dva eura dnev­no da se pre­hra­ni.
Još je­dan od „iz­u­zet­nih do­pri­no­sa“ po­sla­ni­ka u pro­te­kloj go­di­ni je i uki­da­nje do­ži­vot­nih na­kna­da za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce.
Na gra­đa­ni­ma je da pro­su­de ko­li­ko su o nji­ma mi­sli­li oni ko­je su iza­bra­li da ih za­stu­pa­ju u par­la­men­tu, ali od­lu­ka o va­ri­ja­bil­nom di­je­lu za­ra­de ko­ja je do­ne­se­na 13. de­cem­bra pro­šle go­di­ne svje­do­či da po­sla­ni­ci se­be ni­je­su za­bo­ra­vi­li.
– Rje­še­nje o va­ri­ja­bil­nom di­je­lu za­ra­de na mje­seč­nom ni­vou do­no­si ge­ne­ral­ni se­kre­tar Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, na pred­log ko­le­gi­ju­ma pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne – pre­ci­zi­ra­no je od­lu­kom ko­ju je do­nio ge­ne­ral­ni se­kre­tar par­la­men­ta Alek­san­dar Jo­vi­će­vić, uz sa­gla­snost ko­le­gi­ju­ma Skup­šti­ne.
U čla­nu 5 se na­vo­di da va­ri­ja­bil­ni dio za­ra­de za po­je­di­ni mje­sec ne mo­že bi­ti ve­ći od 80 od­sto pro­sječ­ne ne­to za­ra­de u Cr­noj Go­ri u pret­hod­noj go­di­ni.
M.S.


Pod­strek da se ak­ti­vi­ra­ju

Ka­le­zić vje­ru­je da će plat­for­ma ko­ju pred­sta­vlja MANS bi­ti pod­strek po­sla­ni­ci­ma da ulo­že do­da­tan na­por u oba­vlja­nje po­sla­nič­ke funk­ci­je, a gra­đa­ni­ma po­nu­di­ti objek­tiv­ne pa­ra­me­tre za vred­no­va­nje nji­ho­vog ra­da.
– Sve ovo za is­hod ima po­di­za­nje kva­li­te­ta ra­da naj­ve­ćeg za­ko­no­dav­nog do­ma, što je cilj ko­jem MANS osta­je traj­no po­sve­ćen. Mo­ni­to­ring i iz­ra­da ba­ze re­a­li­zu­ju se u sklo­pu pro­jek­ta „Una­pre­đe­nje par­la­men­tar­nog nad­zo­ra i od­go­vor­no­sti u Cr­noj Go­ri“ ko­ji po­dr­ža­va De­mo­krat­ski fond Uje­di­nje­nih na­ci­ja (UN­DEF) – ka­zao je Ka­le­zić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"