Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-09 POVEĆANJEM BIRAČKOG TIJELA VLAST POKRIVA MANJAK GLASOVA U PODGORICI
Sa jednog od skupova podgoričkog DPS-a DPS pred izbore upisao 13.000 birača Svjesni su da nemaju Podgoricu, pa ne iznenađuje što na sve načine, raznim njima svojstvenim mahinacijama, pokušavaju da se održe na vlasti, smatra Branka Bošnjak
Dan - novi portal
Za lo­kal­ne iz­bo­re u ju­nu Pod­go­ri­ca je u od­no­su na pret­hod­ni iz­bor­ni ci­klus do­bi­la sko­ro 13.000 bi­ra­ča. Ta broj­ka je stvo­ri­la sum­nje kod opo­zi­ci­je da vlast po­ve­ća­njem bro­ja bi­ra­ča u glav­nom gra­du po­ku­ša­va da na­do­mje­sti mi­nus od oko 8.000 gla­so­va u od­no­su na po­li­tič­ke kon­ku­ren­te, do ko­jeg se do­la­zi na osno­vu iz­bor­nog re­zul­ta­ta sa par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. godi­ne.
Pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, od 1. mar­ta ove go­di­ne, Pod­go­ri­ca sa grad­skom op­šti­nom Go­lu­bov­ci i op­šti­nom u okvi­ru Glav­nog gra­da –Tu­zi ima 159.508 bi­ra­ča. Od tog bro­ja, u Pod­go­ri­ci je 135.755 bi­ra­ča, u op­šti­ni Tu­zi 11.754, a u grad­skoj op­šti­ni Go­lu­bov­ci 11.999. Na pro­lje­će 2014. go­di­ne bi­lo ih je 146.787, što zna­či da je nji­hov broj po­ras­tao za 12.721.
DPS i Al­ban­ska ko­a­li­ci­ja su na tim iz­bo­ri­ma osvo­ji­li 50.488 gla­so­va, a DF, SNP i „Evr­op­sko li­ce” 54.232 gla­sa. Raz­li­ka u ko­rist opo­zi­ci­je bi­la je 3.744 gla­sa.
Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne u bi­rač­ki spi­sak bi­lo je upi­sa­no ukup­no 528.817 bi­ra­ča, a ukup­no je gla­sa­lo 378.086. Pod­go­ri­ca je ta­da ima­la 155.837 upi­sa­nih bi­ra­ča. Na tim iz­bo­ri­ma stran­ke oko DPS-a osvo­ji­le su 52.766 gla­so­va, a li­ste opo­zi­ci­je 60.395. Ta­da je raz­li­ka u ko­rist opo­zi­ci­je iz­no­si­la 7.629 gla­so­va.
U od­no­su na pred­sjed­nič­ke iz­bo­re odr­ža­ne u apri­lu 2013. go­di­ne, broj gra­đa­na sa pra­vom gla­sa, ko­jih je ta­da bi­lo 511.405, po­ve­ćao se za 17.412.
U op­šti­ni Tu­zi je 25. ma­ja 2014. go­di­ne, ka­da su odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri, bi­lo upi­sa­no 10.758 bi­ra­ča. Ko­a­li­ci­ja „Evrop­ske Tu­zi – DPS, DUA, BS” i Li­sta za Tu­zi osvo­ji­le su na tim iz­bo­ri­ma ap­so­lut­nu vlast sa 12 man­da­ta.
Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Bran­ka Bo­šnjak tvr­di da je u re­do­vi­ma vla­sti odav­no na­sta­je pra­va pa­ni­ka ka­da se po­me­nu iz­bo­ri u glav­nom gra­du.
–Svje­sni su da ne­ma­ju Pod­go­ri­cu, pa ne iz­ne­na­đu­je što na sve na­či­ne, ra­znim nji­ma svoj­stve­nim ma­hi­na­ci­ja­ma, po­ku­ša­va­ju da se odr­že na vla­sti. Na sve su sprem­ni, jer su i te ka­ko svje­sni šta gu­be, a du­go su uljulj­ka­ni u svo­jim ni­čim ne­za­slu­že­nim pri­vi­le­gi­ja­ma, pa te­ško pod­no­se i po­mi­sao na po­raz. Jed­na od nji­ho­vih već is­pro­ba­nih ma­hi­na­ci­ja je „bu­dže­nje” bi­rač­kog spi­ska, pa se broj sta­nov­ni­ka glav­nog gra­da sa pra­vom gla­sa po­ve­ćao za 13.000. Pre­ko to­ga će po­ku­ša­ti da „is­pe­gla­ju” raz­li­ku u re­zul­ta­tu. Svje­sno su do­zvo­li­li i du­plo bi­rač­ko pra­vo sta­nov­ni­ci­ma Tu­zi ka­ko bi si­lom na sra­mo­tu za­dr­ža­li vlast. Ali, na­kon nji­ho­vih sram­nih od­lu­ka, po­ni­ža­va­nja gra­đa­na po­tro­šač­kom kor­pom i ubje­đi­va­nja da nam je do­sta 30 gra­ma bu­re­ka, 60 gra­ma ri­be i 30 gra­ma te­le­ti­ne mje­seč­no, dok nji­ho­vi „mla­dun­ci” uži­va­ju u luk­su­znim sta­no­vi­ma uze­tim od svih nas i tro­še za noć ono što nam ka­žu da tre­ba da nam je do­volj­no za ci­je­lu go­di­nu, gra­đa­ni će umje­ti da ih ka­zne. Pr­ven­stve­no gra­đa­ni Pod­go­ri­ce, ko­ji su po­li­tič­ki naj­o­svje­šće­ni­ji i ko­ji su ko­li­ko-to­li­ko u bo­ljem ma­te­ri­jal­nom po­lo­ža­ju, pa ih je te­že ku­pi­ti jer zna se is­pro­ba­na mu­stra DPS-a – osi­ro­ma­ši pa jef­ti­no do­đi do gla­so­va ma­ni­pu­li­šu­ći i ucje­nju­ju­ći naj­ra­nji­vi­je so­ci­jal­ne gru­pe –re­kla je Bo­šnjak.
Ona je do­da­la da su za­to pod­go­rič­ka upo­ri­šta DPS-a na Ko­ni­ku, gdje ži­ve obes­pra­vlje­na i ma­r­gi­na­li­zo­va­na rom­ska po­pu­la­ci­ja, i na Ka­ra­bu­škom po­lju, gdje cvje­ta­ju bes­prav­na grad­nja i kri­mi­nal i gdje uglav­nom ži­ve lju­di ko­ji su sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re tr­bu­hom za kru­hom do­šli u glav­ni grad.
–Ali ni­je­su svje­sni da su pro­či­ta­ni, da na­rod vi­še ne­ma šta da iz­gu­bi. Ni­su svje­sni da im je dža­be i tih no­vo­u­pi­sa­nih 13.000 bi­ra­ča jer će gra­đa­ni ka­zni­ti nji­ho­vu ba­ha­tost, osi­o­nost i bes­kru­pu­lo­znost. Ne­prav­da i so­ci­jal­no ra­slo­ja­va­nje su to­li­ko eska­li­ra­li da će gra­đa­ni tu žuč ne­za­do­volj­stva si­gur­no pre­to­či­ti u gla­sa­o­ve za pro­mje­ne. A u Pod­go­ri­ci je vi­še od jed­ne tre­ći­ne gra­đa­na Cr­ne Go­re i tu la­vi­nu ni­ko vi­še za­u­sta­vi­ti ne mo­že – is­ta­kla je Bo­šnjak.
A.DA­BA­NO­VIĆ

Neo­p­hod­na re­vi­zi­ja bi­rač­kog spi­ska

Prav­nik Bo­ris Ma­rić ka­zao je da je bi­lo pu­no pri­če o bi­rač­kom spi­sku, a da je ma­lo šta kon­kret­no ura­đe­no na utvr­đi­va­nju stvar­nog bro­ja bi­ra­ča.
–Re­vi­zi­ja bi­rač­kog spi­ska je neo­p­hod­na, kao i iz­mje­ne za­ko­na, ako se že­li us­po­sta­vi­ti ključ­ni pred­u­slov za slo­bod­ne i fer iz­bo­re. U svje­tlu či­nje­ni­ce da DPS dr­ži in­sti­tu­ci­je pod pa­r­tij­skom kon­tro­lom, ja­sno je da je bi­rač­ki spi­sak va­žan me­ha­ni­zam ma­ni­pu­la­ci­je kao uslov za odr­ža­va­nje vla­sti. Opo­zi­ci­ja bi mo­ra­la ute­me­lji­ti efek­tiv­ne me­ha­ni­zme za kon­tro­lu bi­rač­kog spi­ska, za­sno­va­ne na za­ko­nu i evrop­skim stan­dar­di­ma. DPS ne­će od­u­sta­ti od svo­jih me­ha­ni­za­ma ma­ni­pu­la­ci­je ako mu oni ne bu­du za­bra­nje­ni. DPS uvi­jek ima strah od gu­blje­nja iz­bo­ra. To je iz­vo­ri­šte broj­nih ma­ni­pu­la­ci­ja i zlo­u­po­tre­ba in­sti­tu­ci­ja od stra­ne vla­sti. U ši­ro­ku pa­le­tu zlo­u­po­tre­ba spa­da i vo­đe­nje bi­rač­kog spi­ska. Ne za­bo­ra­vi­mo da je opo­zi­ci­ju od po­bje­de na iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne su­štin­ski di­je­li­lo ma­nje od 1.000 gla­so­va – re­kao je Ma­rić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"