Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-03 SUDIJA SUZANA MUGOŠA O ILEGALNOM PRELASKU ANDRIJE MANDIĆA U SRBIJU
Suzana Mugoša i Andrija Mandić Odluka o pritvoru kad utvrdimo šta se desilo Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić uhapšen je u Srbiji i nakon što je prekršajno kažnjen zbog ilegalnog prelaska granice pušten je da se vrati u Crnu Goru Neću da bježim iz Crne Gore. Ja želim ovdje da budem pravi predstavnik srpskog naroda, da budem pravi opozicioni političar i da svakom stanem na biljegu, kazao je Mandić
Dan - novi portal
Su­di­ja pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da Su­za­na Mu­go­ša sa­op­šti­la je da je još ni­ko zva­nič­no ni­je oba­vi­je­stio da je li­der De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić, ko­jem je za­bra­nje­no da na­pu­šta Cr­nu Go­ru zbog sud­skog po­stup­ka ko­ji se vo­di pro­tiv nje­ga, ile­gal­no pre­šao gra­ni­cu sa Sr­bi­jom. Ona je za naš list ka­za­la da će o even­tu­al­nom pri­tvo­ru Man­di­ću od­lu­či­ti ka­da do­bi­je in­for­ma­ci­ju šta se za­i­sta de­si­lo u tom slu­ča­ju.
– Po­vo­dom in­for­ma­ci­je o ile­gal­nom pre­la­sku gra­ni­ce od stra­ne An­dri­je Man­di­ća, od­lu­ku o pri­tvo­ru će­mo do­ni­je­ti kad sud bu­de zva­nič­no oba­vje­šten o to­me i kad utvr­di­mo šta se za­pra­vo do­go­di­lo. Još uvi­jek ni­je­smo do­bi­li ni­ka­kvo zva­nič­no oba­vje­šte­nje i za­to pr­vo tre­ba pro­vje­ri­ti sve in­for­ma­ci­je – ka­za­la je Mu­go­ša za „Dan”.
Man­dić se ju­če vra­tio u Cr­nu Go­ru, na­kon što je pret­hod­no pri­ve­den u Sr­bi­ji zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce. U me­di­ji­ma je ju­če ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja da je Man­dić po­bje­gao iz dr­ža­ve, s ob­zi­rom da mu je za­bra­nje­no da na­pu­šta te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, što je on de­man­to­vao na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Plje­vlji­ma. Man­dić je sa­op­štio da ni­je bje­žao iz Cr­ne Go­re i da je u okvi­ru par­tij­skih ak­tiv­no­sti obi­la­zio se­la ko­ja se na­la­ze na tro­me­đi Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Osim Man­di­ća, srp­ska po­li­ci­ja je zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce li­ši­la slo­bo­de i Mi­la­na Le­ki­ća i Vo­ja Pi­ća­na, na­kon če­ga su pri­ve­de­ni u sud u Pri­je­po­lju, gdje su sa­slu­ša­ni i po­tom pu­šte­ni na slo­bo­du.
– Ne­ću da bje­žim iz Cr­ne Go­re. Ja že­lim ov­dje da bu­dem pra­vi pred­stav­nik srp­skog na­ro­da, da bu­dem pra­vi opo­zi­ci­o­ni po­li­ti­čar i da sva­kom sta­nem na bi­lje­gu – ka­zao je Man­dić.
On je is­ta­kao da se ni­čim ne mo­že pot­kri­je­pi­ti tvrd­nja o nje­go­vom bjek­stvu.
– Sa sa­rad­ni­ci­ma sam po­šao do Po­bla­ća te­ren­skim vo­zi­lom, ko­je čak ni­je bi­lo re­gi­stro­va­no, a ko­je je u vla­sni­štvu Bla­ža Ko­tla­je. Ka­da smo vi­dje­li da smo za­lu­ta­li i da se ne mo­že­mo vra­ti­ti na te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, mo­ra­li smo se spu­sti­ti na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je, ka­ko bi­smo se po­tom iz prav­ca Pri­je­po­lja pre­ko Ja­bu­ke vra­ti­li u Plje­vlja. Vo­jo Pi­ćan kod se­be ni­je imao čak ni lič­nu kar­tu, ko­ja mu je osta­la u auto­mo­bi­lu u Plje­vlji­ma. On je u Pri­je­po­lju pla­tio dvi­je ka­zne – zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce i zbog ne­po­sje­do­va­nja lič­nih do­ku­me­na­ta. Zar se na ta­kav na­čin ide u bjek­stvo –upi­tao je Man­dić.
On je do­dao da su mu u Cr­noj Go­ri neo­sno­va­no od­u­ze­te put­ne is­pra­ve i po­zvao sud­sko vi­je­će da po­ni­šti ta­kvu od­lu­ku jer je one­mo­gu­ćen da slo­bod­no oba­vlja svo­je po­slo­ve.
Man­dić je ka­zao da ga je za­ču­di­lo ko­or­di­ni­ra­no dje­lo­va­nje cr­no­gor­ske gra­nič­ne po­li­ci­je sa gra­nič­nom po­li­ci­jom iz Sr­bi­je, ali je is­klju­čio mo­guć­nost da je ne­ko­rekt­no po­na­ša­nje po­li­ci­je u Sr­bi­ji di­ri­go­va­no od vr­ha ta­mo­šnje vla­sti.
– Po­li­ci­je Cr­ne Go­re i Sr­bi­je su ko­or­di­ni­ra­no dje­lo­va­le, ali za to mo­gu da po­sto­je i ne­ki dru­gi mo­ti­vi, od­no­sno pri­ja­telj­stva ko­ja se sti­ču kroz sum­nji­ve po­slo­ve ko­ji se de­ša­va­ju u po­gra­nič­nim dje­lo­vi­ma – ka­zao je Man­dić i do­dao da je po­li­ci­ja Cr­ne Go­re pri­li­kom ju­če­ra­šnjeg po­vrat­ka u Plje­vlja, na gra­nič­nom pre­la­zu Ran­če, po­stu­pi­la ko­rekt­no.
On je ka­zao da je iz­ne­na­đen či­nje­ni­com da im gra­nič­na po­li­ci­ja Cr­ne Go­re ni­je po­mo­gla pri­li­kom lu­ta­nja po pu­te­vi­ma u po­gra­nič­nom di­je­lu sa Sr­bi­jom, a da ih je gra­nič­na po­li­ci­ja Sr­bi­je, ka­da su se na­šli u nji­ho­voj zo­ni od­go­vor­no­sti, hit­no spro­ve­la u Pri­je­po­lje u pre­kr­šaj­ni sud.
Na­čel­nik CB Plje­vlja, Slav­ko Vo­ji­no­vić ka­zao je da Man­dić i nje­go­vi sa­put­ni­ci ni­je­su pri­vo­đe­ni u Cen­tar bez­bjed­no­sti jer za to ni­je bi­lo raz­lo­ga. On je za por­tal „Vi­je­sti” re­kao da ne­ma ele­me­na­ta za pre­kr­šaj­nu pri­ja­vu jer su već ka­žnje­ni u Sr­bi­ji.
B.Je.–Vl.O.


Da ka­že ka­ko je za­lu­tao u ma­gli

De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta po­zva­la je An­dri­ju Man­di­ća da sa­op­šti pra­ve mo­ti­ve svog „iz­ne­nad­nog i ne­le­gal­nog bo­rav­ka u Sr­bi­ji”.
– Svi­ma je ja­sno da ver­zi­ja ko­ju je sa­op­šti­la nje­go­va par­ti­ja ne­ma do­di­ra sa re­al­no­šću. Ne po­sto­ji oso­ba ko­ja bi po­vje­ro­va­la da je čo­vjek pro­tiv ko­jeg se vo­di vi­še po­stu­pa­ka u ko­ji­ma je op­tu­žen za naj­te­ža dje­la pro­tiv dr­ža­ve tek ta­ko za­lu­tao u ma­gli i gre­škom pre­šao dr­žav­nu gra­ni­cu baš u dru­štvu ne­ka­da­šnjih čla­no­va ozlo­gla­še­nog Sed­mog ba­ta­ljo­na. Ko­ja su to do­ma­ćin­stva ko­ja se obi­la­ze u ka­sne sa­te sa oso­ba­ma ko­je ima­ju vi­še pri­ja­va za ne­le­gal­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih na­pra­va i ka­ko je baš ovu gru­pu lju­du oda­brao za svo­ju noć­nu po­gra­nič­nu eks­kur­zi­ju? Oče­ku­je­mo na nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je do kra­ja is­pi­ta­ju ka­ko je to baš An­dri­ja Man­dić od svih put­ni­ka „za­lu­tao” na te­ri­to­ri­ju su­sjed­ne dr­ža­ve – na­ve­li su iz DPS-a.


La­žu da je po­bje­gao

An­dri­ja Man­dić ni­ka­da ni­je bje­žao, ni­ti će, iz Cr­ne Go­re. To je bru­tal­na laž onih či­ji se osu­đe­ni pred­sjed­sjed­nik po­li­tič­kog sa­vje­ta kri­je u Be­o­gra­du, po­ru­či­li su iz No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je.
– Sva pod­me­ta­nja po­li­ci­je i tu­ži­la­štva ko­ji­ma bi htje­li da „is­tje­ra­ju“ Man­di­ća iz Cr­ne Go­re raz­bi­će se u pa­ram­par­čad, kao i la­žna op­tu­žni­ca za „dr­žav­ni udar”. Pod­sje­ća­mo gra­đa­ne da je pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je u mo­men­tu ka­da je sa­znao da je pro­tiv nje­ga po­dig­nu­ta op­tu­žni­ca bio u Be­o­gra­du i da je istog tre­nut­ka avi­o­nom do­le­tio u Pod­go­ri­cu – is­ta­kli su iz NSD.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"