Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-01 POLICIJA POKRENULA IZVIĐAJ O LUKSUZNIM NEKRETNINAMA „ŠKALJARSKOG KLANA”
Igor Dedović Parama od droge kupovali stanove Inspektori počeli provjeru luksuznih nekretnina pripadnika „škaljarskog klana” u objektu „Pentagon”, čiji je investitor kotorska kompanija „Premija” u vlasništvu Danila Mrvaljevića i Milutina Božovića
Dan - novi portal
Slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Upra­ve po­li­ci­je po­kre­nu­li su iz­vi­đaj i po­če­li pro­vje­ru luk­su­znih ne­kret­ni­na pri­pad­ni­ka „ška­ljar­skog kla­na”. Pre­ma po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, za­htjev za do­sta­vlja­nje kom­plet­nih po­da­ta­ka o imo­vi­ni pre­dat je Upra­vi za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re kra­jem pr­o­šlog mje­se­ca, a lič­no ga je pot­pi­sao di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić. Na me­ti in­spek­to­ra je imo­vi­na ko­tor­ske kom­pa­ni­je „Pre­mi­ja” i nje­nih vla­sni­ka – Ko­to­ra­na Da­ni­la Mr­va­lje­vi­ća i Mi­lu­ti­na Bo­žo­vi­ća. Ta fir­ma je pro­da­va­la luk­su­zne sta­no­ve oso­ba­ma ko­je se po­ve­zu­ju s tim kla­nom. In­spek­to­ri sum­nja­ju da su luk­su­zne ne­po­kret­no­sti ku­po­va­ne i sa­gra­đe­ne od nov­ca ste­če­nog pro­da­jom dro­ge.
Iz­vi­đaj tre­ba da po­tvr­di ili opo­vrg­ne sum­nje i da su Bo­žo­vić i Mr­va­lje­vić uno­si­li u le­gal­ne bi­znis to­ko­ve ne­le­gal­no ste­čen no­vac ška­ljar­skog kri­mi­nal­nog kla­na.
Kom­pa­ni­ja „Pre­mi­ja” sa­gra­di­la je luk­su­zni kom­pleks zgra­da, na­zvan „Pen­ta­gon”, ko­ji va­ži za sje­di­šte „ška­ljar­skog kla­na”. Ta gra­đe­vi­na kra­jem pro­šle go­di­ne bi­la je me­ta po­li­cij­ske ak­ci­je „Bo­ka”. Ta­da su pre­tre­sa­ni sta­no­vi i pro­sto­ri­je ko­je je ko­ri­stio je­dan od na­vod­nih vo­đa „ška­ljar­skog kla­na” Igor De­do­vić.
Pre­tre­sen je i stan Alek­san­dre Đu­rić, udo­vi­ce sa­da po­koj­nog Da­li­bo­ra Đu­ri­ća. Ina­če, Đu­rić je va­žio za is­tak­nu­tog čla­na kla­na. Ubi­jen je iz snaj­pe­ra u sep­tem­bru 2016. go­di­ne, dok je še­tao po­lu­o­tvo­re­nim odje­lje­njem za­tvo­ra u Spu­žu.
Na me­ti in­spek­to­ra bi­li su i sta­no­vi De­do­vi­će­vog ta­sta Gra­ci­je Pe­tro­vi­ća i Da­li­bo­ra To­mo­vi­ća, zva­nog Da­ba, ko­ji važi ta­ko­đe za jed­nog od čla­no­va ška­ljar­ske kri­mi­nal­ne gru­pa­ci­je.
Grad­nja kom­plek­sa „Pen­ta­gon” po­če­la je to­kom 2014. go­di­ne i za­vr­še­na je ne­dav­no. Ra­di se o gra­đe­vi­ni ko­ja ima po­gled na kom­ple­tan ko­tor­ski dio Bo­ko­ko­tor­skog za­li­va. Kom­pa­ni­ja „Pre­mi­ja” za grad­nju tog kom­plek­sa do­bi­la je odo­bre­nje od di­rek­to­ra Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra Cr­ne Go­re Ana­sta­zi­je Mi­ra­no­vić, upr­kos pro­ti­vlje­nju jav­no­sti. Struč­nja­ci su sma­tra­li da taj kom­pleks zgra­da de­va­sti­ra pri­mor­ski pro­stor u za­li­vu.
Sa­da „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je ne­ke od ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra ko­je če­šlja­ju slu­žbe­ni­ci kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je. Pre­ma ugo­vo­ru ko­ji ob­ja­vlju­je­mo, Gra­ci­ja Pe­tro­vić je u no­vem­bru 2015. go­di­ne od fir­me „Pre­mi­ja” ku­pio luk­su­zan stan od 211 kva­dra­ta i ga­ra­žu od 25 kva­dra­ta u kom­plek­su „Pen­ta­gon” za iz­nos od 253.200 eura. U ku­po­pro­daj­nom ugo­vo­ru, ko­ji je sa­či­njen kod ko­tor­ske no­tar­ke Bran­ke Ka­šće­lan, na­ve­de­no je da je iz­nos od 180.000 eura Pe­tro­vić is­pla­tio fir­mi „Pre­mi­ja” pri­je pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.
– Osta­tak ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne u iz­no­su od 73.200 eura ku­pac će is­pla­ti­ti u ro­ku od dvi­je go­di­ne od da­na za­klju­če­nja ugo­vo­ra – pi­še u no­tar­skom ot­prav­ku.
Na­vo­di se da Pe­tro­vić no­vac tre­ba da upla­ti na ra­čun fir­me „Pre­mi­ja” kod Pr­ve ban­ke, či­ji je po­je­di­nač­no naj­ve­ći ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Ugo­vor sa Pe­tro­vi­ćem u ime fir­me „Pre­mi­ja” pot­pi­sao je Da­ni­lo Mr­va­lje­vić.
Po­li­cij­ski in­spek­to­ri če­šlja­ju i pred­u­go­vor o ku­po­pro­da­ji istog sta­na i ga­ra­že, za­klju­čen 2. apri­la 2012. go­di­ne iz­me­đu fir­me „Pre­mi­ja” i Gra­ci­je Pe­tro­vi­ća. U pred­u­go­vo­ru je na­ve­de­no da se Pe­tro­vić oba­ve­zao da u ra­ta­ma is­pla­ti pr­vo 30.000 eura pro­dav­cu sta­na na dan za­klju­če­nja pred­u­go­vo­ra, pa još 30.000 eura na dan ot­po­či­nja­nja ra­do­va na gra­đe­vi­ni „Pen­ta­gon”, za­tim još 30.000 eura na dan za­vr­šet­ka gru­bih gra­đe­vin­skih ra­do­va. Oba­ve­zao se i da 20.000 eura upla­ti na dan za­vr­šet­ka in­sta­la­ci­ja za stru­ju, vo­du i ka­na­li­za­ci­ju, za­tim još 20.000 eura na dan za­vr­šet­ka unu­tra­šnjeg mal­te­ri­sa­nja. Isti iz­nos od 20.000 eura tre­ba­lo je da is­pla­ti, po pred­u­go­vo­ru, i na dan za­vr­šet­ka po­sta­vlja­nja ke­ra­mi­ke, po­sli­je če­ga i još 30.323 eura na dan pri­mo­pre­da­je sta­na.
Pred­stav­nik kom­pa­ni­je „Pre­mi­ja” u no­vem­bru 2014. go­di­ne pot­pi­sao je ugo­vor o ku­po­pro­da­ji sta­na od 158 kva­dra­ta i ga­ra­že od 16 kva­dra­ta u kom­plek­su „Pen­ta­gon” sa Da­li­bo­rom To­mo­vi­ćem i nje­go­vom su­pru­gom San­drom Mat­ko­vić To­mo­vić.
Ugo­vor je sa­či­njen ta­ko­đe kod no­tar­ke Bran­ke Ka­šće­lan. Ci­je­na tih ne­kret­ni­na, ka­ko pi­še u no­tar­skom ot­prav­ku, iz­no­si­la je 130.000 eura. U čla­nu če­ti­ri do­ku­men­ta na­ve­de­no je da je ku­po­pro­daj­na ci­je­na u cje­lo­sti is­pla­će­na pri­je pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra. Na­ve­de­no je i da su „Pre­mi­ja” i To­mo­vi­ći u apri­lu 2012. go­di­ne ima­li za­klju­čen pred­u­go­vor o ku­po­pro­da­ji iste ne­po­kret­no­sti u kom­plek­su „Pen­ta­gon”.
Stan u ovom lu­su­znom na­se­lju ima i Alek­san­dra Đu­rić, udo­vi­ca sa­da po­koj­nog Da­li­bo­ra Đu­ri­ća. Me­đu­tim, ona ni­je di­rekt­no ku­pi­la stan od „Pre­mi­je”, ne­go od Vla­di­mi­ra Kri­vo­ka­pi­ća iz Ko­to­ra. Ka­ko se na­vo­di u ugo­vo­ru, ra­di se o sta­nu po­vr­ši­ne 129 me­ta­ra kva­drat­nih, i ga­ra­že od 19 kva­dra­ta. Ku­po­pro­daj­na ci­je­na iz­no­si­la je 190.000 eura, a dio is­pla­te za ku­po­vi­nu sta­na išao je pre­ko Pr­ve ban­ke. Ku­pac, ka­ko se na­vo­di u tek­stu ugo­vo­ra, iz­ja­vlju­je da je vi­dio pred­met­ne ne­po­kret­no­sti, da je oba­vio uobi­ča­jen pre­gled te da pred­met­ne ne­po­kret­no­sti ku­pu­je u vi­đe­nom sta­nju, i bez ika­kvih pri­mjed­bi.
Vl.O. – M.V.


Po­če­lo pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka

Po­li­ci­ja je pro­vje­ru imo­vi­ne po­ve­za­nih sa „ška­ljar­skim kla­nom” po­če­la na osno­vu čla­na 257 Za­ko­na o kri­vič­nom po­stup­ku (ZKP), tač­ni­je sta­va 1 i 2 tog čla­na.
Stav je­dan gla­si: „Ako po­sto­je osno­vi sum­nje da je iz­vr­še­no kri­vič­no dje­lo za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, po­li­ci­ja je du­žna da oba­vi­je­sti dr­žav­nog tu­ži­o­ca i sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no ili po za­htje­vu dr­žav­nog tu­ži­o­ca pre­du­zme po­treb­ne mje­re da se pro­na­đe uči­ni­lac kri­vič­nog dje­la, da se uči­ni­lac ili sa­u­če­snik ne sa­kri­je ili ne po­bjeg­ne, da se ot­kri­ju i obez­bi­je­de tra­go­vi kri­vič­nog dje­la i pred­me­ti ko­ji mo­gu po­slu­ži­ti kao do­kaz, kao i da pri­ku­pi sva oba­vje­šte­nja ko­ja bi mo­gla bi­ti od ko­ri­sti za uspje­šno vo­đe­nje kri­vič­nog po­stup­ka”.
U sta­vu dva čla­na 257 ZKP na­va­de­no je: „U ci­lju is­pu­nje­nja du­žno­sti iz sta­va dva ovog čla­na, po­li­ci­ja mo­že da tra­ži oba­vje­šte­nja od gra­đa­na, pri­mi­je­ni po­li­graf­sko te­sti­ra­nje, iz­vr­ši ana­li­zi­ra­nje gla­sa, iz­vr­ši an­ti­te­ro­ri­stič­ki pre­gled…”
Ta­ko­đe, u istom sta­vu pi­še i da po­li­ci­ja mo­že da za­tra­ži od pru­ža­o­ca uslu­ga elek­tron­skih ko­mu­ni­ka­ci­ja pro­vje­ru iden­tič­no­sti te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih adre­sa ko­je su u od­re­đe­nom vre­me­nu us­po­sta­vi­le ve­zu, iz­vr­ši po­tre­ban pre­gled pre­vo­znih sred­sta­va, put­ni­ka i pr­tlja­ga.., „uzme uzo­rak za DNK ana­li­zu, ras­pi­še po­tra­gu za li­ci­ma i stva­ri­ma za ko­ji­ma se tra­ga, pre­gle­da od­re­đe­ne objek­te i pro­sto­ri­je dr­žav­nih or­ga­na, pri­vred­nih dru­šta­va, dru­gih prav­nih li­ca i pred­u­zet­ni­ka u pri­su­stvu od­go­vor­nog li­ca, ostva­ri uvid u nji­ho­vu do­ku­men­ta­ci­ju i po po­tre­bi je odu­zme, kao i da pre­du­zme i dru­ge po­treb­ne rad­nje i mje­re u skla­du sa ovim za­ko­ni­kom – pi­še u ZKP.


Zbog de­va­sta­ci­je re­a­go­vao i Une­sko

Pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je „Pre­mi­ja” obra­ti­li su se kra­jem ok­to­bra 2014. go­di­ne Op­šti­ni Ko­tor sa za­htje­vom za iz­da­va­nje gra­đe­vin­skih do­zvo­la za ne­ko­li­ko la­me­la „Pen­ta­go­na”. U sklo­pu do­ku­men­ta­ci­je ta­da su pre­da­li i sa­gla­snost Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra Cr­ne Go­re, iako kom­pleks ni­je bio u skla­du sa tra­di­ci­o­nal­nom ar­hi­tek­tu­rom pod­ne­blja Ko­to­ra.
Na, ka­ko su struč­nja­ci ra­ni­je oka­rak­te­ri­sa­li, de­va­sta­ci­ju Ko­to­ra re­a­go­vao je i Une­sko, ko­ji Ko­tor de­ce­ni­ja­ma dr­ži na li­sti za­šti­će­nih gra­do­va, zbog ve­li­kog kul­tur­nog bo­gat­stva va­žnog za čo­vje­čan­stvo. Iz Une­ska su ta­da oštro osu­di­li taj i slič­ne gra­đe­vin­ske po­du­hva­te i za­tra­ži­li kon­tro­li­sa­nu grad­nju u Ko­to­ru, ka­ko grad ne bi bio ski­nut sa li­ste za­šti­će­nih.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"