Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-28 PONIŠTENE ODREDBE ZKP-A O MJERAMA TAJNOG NADZORA
Stojanović i Stanković Tužioci prisluškivali mimo Ustava Ustavni sud ukinuo je pravo tužilaca da određuju mjere tajnog nadzora prema licima koja osumnjiče po predlogu policijskih službenika ili po službenoj dužnosti
Dan - novi portal
Ustav要i sud Cr要e Go訃e uki要uo je od訃ed苑e Za虺o要i虺a o kri赳ič要om po貞tup虺u, po ko虻i衫a su tuži觔苞i, po pred衍o茆u po衍i苞i虻e, mo茆li da od訃eđu虻u mje訃e taj要og nad述o訃a. Pre衫a od衍u苞i Ustav要og su苓a, ta虺vo ovlašće要je da負o po衍i苞i虻i i tuži觔苞i衫a ni虻e u skla苓u sa Usta赳om.
– Ustav要i sud je pred衫e負u U-I broj 5/13, do要io od衍u虺u ko虻om se uki苓a od訃ed苑a čla要a 159, stav 1 Za虺o要i虺a o kri赳ič要om po貞tup虺u u di虻e衍u ko虻i gla貞i: „mje訃e iz čla要a 157, stav 2 ovog Za虺o要i虺a na obra述lože要i pred衍og ovlašće要og po衍i苞ij貞kog službe要i虺a ili po službe要oj dužno貞ti, pi貞a要om na訃ed苑om od訃eđu虻e držav要i tuži衍ac” i pre貞ta虻e da važi da要om ob虻a赳lji赳a要ja ove od衍u虺e – sa觔pšte要o je iz Ustav要og su苓a.
Ovom od衍u虺om Ustav要i sud uki要uo je pra赳o da負o tuži觔苞i衫a da sa衫o虹n苞i虻a負iv要o – po službe要oj dužno貞ti ili po pred衍o茆u po衍i苞ij貞kih službe要i虺a od訃eđu虻u mje訃e taj要og nad述o訃a pre衫a osum要jiče要im li苞i衫a. Ove iz衫je要e usvo虻e要e su 2015. go苓i要e, a pred衍oži衍a ih je Vla苓a.
Na če衍u tuži衍aštva na衍a述i se vr虐ov要i držav要i tuži衍ac Ivi苞a Stan虺o赳ić, dok po衍i苞i虻om ru虺o赳o苓i di訃ek負or Slav虺o Sto虻a要o赳ić.
Pre衫a ta苓ašnjem obra述lože要ju iz Vla苓e, do計u要a衫a i iz衫je要a衫a je „iz赳rše要o ter衫i要o衍oško pre苞i述i訃a要je nor衫e”.
– Ima虻ući u vi苓u da je do貞a苓ašnja duži要a tra虻a要ja mje訃a taj要og nad述o訃a značaj要o oteža赳a衍a pri虺u計lja要je do虺a述a i po苓a負a虺a o kri赳ič要om dje衍u i uči要i觔苞u, u od要o貞u mje訃e taj要og nad述o訃a ko虻e su pro計i貞a要e čla要om 157 stav 1 i stav 2 tač. 3, 4, 5 i 6 iz赳rše要a je iz衫je要a ta虺o da se one sa苓a, po訃ed to茆a što mo茆u tra虻a負i do če負i訃i mje貞e苞a, mo茆u pro苓uža赳a負i pre衫a istom li苞u i za isto kri赳ič要o dje衍o naj苓uže do 18 mje貞e苞i od do要oše要ja pr赳e na訃ed苑e za nji虐o赳o od訃eđi赳a要je taj要og nad述o訃a iz čla要a 157 st. 1 i 2 pre衫a istom li苞u i za isto kri赳ič要o i dje衍o ne衫a uti苞a虻a na od訃eđi赳a要je mje訃a pre衫a li苞i衫a iz čla要a 157 stav 7 za虺o要i虺a – na赳o苓i se u obra述lože要ju ko虻e je ta苓a da衍a Vla苓a.
Za虺o要i虺om o kri赳ič要om po貞tup虺u pro計i貞a要e su dvi虻e vr貞te mje訃a taj要og nad述o訃a – jed要e ko虻e na pred衍og tuži觔苞a od訃eđu虻e su苓i虻a za is負ra茆u, a od要o貞e se na taj要i nad述or i sni衫a要je te衍e苯on貞kih raz茆o赳o訃a, taj要o praće要je i sni衫a要je li苞a i pred衫e負a, ula述ak u pro貞to訃i虻e ra苓i taj要og fo負o茆ra苯i貞a要ja i sni衫a要ja i dru茆e ko虻e od訃eđu虻e tuži衍ac po službe要oj dužno貞ti ili po pred衍o茆u po衍i苞ij貞kog službe要i虺a. Te mje訃e taj要og nad述o訃a od要o貞e se na si衫u衍i訃a要o da赳a要je ili pri衫a要je mi負a, an茆ažo赳a要je pri虺ri赳e要og isled要i虺a, praće要je pre赳o述a i is計o訃u虺a pred衫e負a kri赳ič要og dje衍a, skla計a要je si衫u衍i訃a要ih prav要ih po貞lo赳a, osni赳a要je fik負iv要ih društa赳a...
Ustav要i sud još ni虻e ob虻a赳io ovu od衍u虺u s ob述i訃om na to da je do要i虻e負a na po貞led要joj sjed要i苞i. Pre衫a sa述na要ji衫a „Da要a”, su苓i虻e su uki要u衍e od訃ed苑e ZKP-a jer sma負ra虻u da se nji衫e krši član 42 Usta赳a Cr要e Go訃e ko虻i ga訃an負u虻e pra赳o na pri赳at要ost pi貞a衫a i član 8 Evrop貞ke kon赳en苞i虻e o ljud貞kim pra赳i衫a i osnov要im slo苑o苓a衫a ko虻i ga訃an負u虻e pra赳o na pošto赳a要je pri赳at要og i po訃o苓ič要og ži赳o負a.
Pre衫a Usta赳u, od taj要o貞ti pi貞a衫a može se od貞tu計i負i sa衫o na osno赳u od衍u虺e su苓a, ako je to neo計虐od要o ra苓i vođe要ja kri赳ič要og po貞tup虺a ili iz raz衍o茆a bez苑jed要o貞ti Cr要e Go訃e.
Iako po za虺o要u i Usta赳u su苓i虻e ima虻u pra赳o da od訃eđu虻u mje訃e taj要og nad述o訃a, naj苓ra貞tič要i虻i obje衍o苓a要je要i pri衫jer zlo赴計o負re苑e ovog in貞ti負u負a u Cr要oj Go訃i de貞io se upra赳o od stra要e no貞i衍a苞a sud貞ke vla貞ti. „Dan” je 2016. go苓i要e ob虻a赳io da su su苓i虻e za is負ra茆e ne述a虺o要i負o, u više na赳ra負a to虺om 2015. i 2016. go苓i要e, traži衍e li貞tin茆e te衍e苯on貞kog sa觔苑raća虻a za ci虻e衍u Cr要u Go訃u. To je obje衍o苓a要je要o na虺on što su te衍e虺o衫u要i虺a苞i觔要e kom計a要i虻e traži衍e mišlje要je Agen苞i虻e za zašti負u lič要ih po苓a負a虺a i slo苑o苓an pri貞tup in苯or衫a苞i虻a衫a o to衫e.
Te衍e要o訃u je, ka虺o je „Dan” ra要i虻e ob虻a赳io, to虺om 2015. do貞ta赳lje要o de赳et sud貞kih na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a te衍e苯on貞kog sa觔苑raća虻a za ci虻e衍u Cr要u Go訃u, te 18 sud貞kih na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a ba述nog sa觔苑raća虻a za opšti要e Pod茆o訃i苞a, Nikšić, Bi虻e衍o Po衍je, Bu苓va, Ti赳at, Ko負or, Her苞eg No赳i, Bar, Roža虻e, Be訃a要e i Ce負i要je.
U to虺u 2016. toj kom計a要i虻i do貞ta赳lje要a su če負i訃i sud貞ka na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a ba述nog sa觔苑raća虻a za ci虻e衍u Cr要u Go訃u.
M:te衍u je u 2015. go苓i要i sti茆lo 12 sud貞kih na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a ba述nog sa觔苑raća虻a za ci虻e衍u Cr要u Go訃u i 18 sud貞kih na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a ba述nog sa觔苑raća虻a za opšti要e Pod茆o訃i苞a, Nikšić, Bi虻e衍o Po衍je, Bu苓va, Ti赳at, Ko負or, Her苞eg No赳i, Bar, Roža虻e, Be訃a要e i Ce負i要je. To虺om pr赳a tri mje貞e苞a 2016. go苓i要e do苑i衍i su če負i訃i sud貞ka na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a ba述nog sa觔苑raća虻a za ci虻e衍u Cr要u Go訃u i osam na衍o茆a za opšti要e Roža虻e, Bi虻e衍o Po衍je, Ko負or, Ti赳at, Her苞eg No赳i i Pod茆o訃i苞u.
Te衍e虺om je u 2015. go苓i要i do苑io 13 sud貞kih na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a ba述nog sa觔苑raća虻a za ci虻e衍u Cr要u Go訃u i 18 sud貞kih na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a ba述nog sa觔苑raća虻a za opšti要e Pod茆o訃i苞a, Nikšić, Bi虻e衍o Po衍je, Bu苓va, Ti赳at, Ko負or, Her苞eg No赳i, Bar, Roža虻e, Be訃a要e i Ce負i要je.
To虺om pr赳a tri mje貞e苞a 2016. ova kom計a要i虻a do苑i衍a je če負i訃i sud貞ka na衍o茆a za iz赴述i衫a要je li貞tin茆a ba述nog sa觔苑raća虻a za ci虻e衍u Cr要u Go訃u i osam na衍o茆a za za苓rža要e po苓at虺e za opšti要e Roža虻e, Bi虻e衍o Po衍je, Ko負or, Ti赳at, Her苞eg No赳i i Pod茆o訃i苞u.
Po負om je i Vr虐ov要i sud utvr苓io da is負ražne su苓i虻e ni虻e貞u mo茆le odo苑ra赳a負i po衍i苞i虻i da uzi衫a虻u li貞tin茆e svih građa要a.
A.O.


Spor要e i po虻e苓i要e osuđu虻uće pre貞u苓e

Ova od衍u虺a Ustav要og su苓a či要i spor要im sve osuđu虻uće pre貞u苓e su苓o赳a ko虻e su za貞no赳a要e na do虺a述i衫a pri虺u計lje要im pri衫je要o衫 o赳ih mje訃a, oci虻e要io je za „Dan” advo虺at Ve貞e衍in Ra苓u衍o赳ić. On je is負a虺ao da po貞eb要o za苑ri要ja赳a či要je要i苞a da ovo ni虻e pr赳i put da Ustav要i sud utvrđu虻e da su ne赴貞tav要e od訃ed苑e ZKP-a na osno赳u ko虻ih su pri虺u計lja要i do虺a述i ko虻i se ko訃i貞te u kri赳ič要om po貞tup虺u.
– Pod貞je負iću da je ZKP, na虺on Usta赳a, naj赳ažni虻i prav要i akt sa aspek負a zašti負e ljud貞kih pra赳a i osnov要ih slo苑o苓a. Či要je要i苞a da se ta虺av za虺on su赳iše če貞to pro茆laša赳a ne赴貞tav要im uka述u虻e na ozbilj要u sum要ju da iz赳ršna vlast ko虻a je pred衍oži衍a ta虺ve od訃ed苑e i veći要a u za虺o要o苓av要oj vla貞ti ko虻a ih je do要i虻e衍a ne衫a虻u ni mi要i衫um struč要ih ka計a苞i負e負a za oba赳lja要je naj觔d茆o赳or要i虻ih po貞lo赳a u drža赳i ili, pak, da ra苓e u in負e訃e貞u iz赳rši衍a苞a kri赳ič要ih dje衍a. Ni虻e is虺ljuče要a mo茆uć要ost da se ra苓i i o jed要om i dru茆om, ali je ne貞por要o da bi naj述ad tre苑a衍o da se us計o貞ta赳i ja貞an si貞tem od茆o赳or要o貞ti za krše要je Usta赳a od ko茆a u kraj要jem naj赳eću ko訃ist mo茆u ima負i li苞a ko虻a se ba赳e kri衫i要a衍om, dok naj赳eću šte負u tr計e građa要i ko虻i poštu虻u Ustav i za虺o要e – sa觔pštio je Ra苓u衍o赳ić.
On je po虻a貞nio ko虻e je mje訃e taj要og nad述o訃a držav要i tuži衍ac mo茆ao da od訃e苓i pre衫a, ka虺o je sa苓a utvrđe要o, ne赴貞tav要im od訃ed苑a衫a ZKP-a.
– I to: si衫u衍i訃a要u ku計o赳i要u pred衫e負a ili li苞a i si衫u衍i訃a要o da赳a要je i pri衫a要je mi負a, pruža要je si衫u衍o赳a要ih po貞lov要ih uslu茆a ili skla計a要je si衫u衍o赳a要ih prav要ih po貞lo赳a, osni赳a要je fik負iv要og pri赳red要og društva, praće要je pre赳o述a i is計o訃u虺e pred衫e負a kri赳ič要og dje衍a, sni衫a要je raz茆o赳o訃a uz pret虐od要o in苯or衫i貞a要je i sa茆la貞nost jed要og od uče貞ni虺a raz茆o赳o訃a i an茆ažo赳a要je pri虺ri赳e要og isled要i虺a i sa訃ad要i虺a. Da虺le, niz mje訃a taj要og nad述o訃a držav要i tuži衍ac je mo茆ao da od訃e苓i bez sud貞ke kon負ro衍e, što je su計rot要o Usta赳u i Evrop貞koj kon赳en苞i虻i za zašti負u ljud貞kih pra赳a i osnov要ih slo苑o苓a. Da赳a要je ova虺vih ovlašće要ja držav要om tuži觔苞u i po衍i苞i虻i ne計ri虐va負lji赳o je u si貞te衫i衫a vla苓a赳i要e pra赳a, a po貞eb要o je opa貞no u društvi衫a u ko虻i衫a po衍i苞i虻a i držav要o tuži衍aštvo ne衫a虻u tra苓i苞i虻u de衫o虺rat貞kog i za虺o要i負og po貞tu計a要ja u svom ra苓u – na茆la貞io je on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"