Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-08 VERA KIROVIĆ NAPUSTILA SAVJET ZA ISELJENIKE UZ OPTUŽBE NA RAČUN NENADA POPOVIĆA I RUKOVODSTVA TOG TIJELA
Kirović Ništa ne rade, samo gomilaju putne troškove Jedini rezultat u Popovićevom mandatu imaju u potrošenim sredstvima iz budžeta za organizaciju sjednica Savjeta u vidu putnih troškova i hotelskog smještaja članova – kazala je Kirovićeva
Dan - novi portal
Pred­sjed­ni­ca Aso­ci­ja­ci­je di­ja­spo­re Ve­ra Ki­ro­vić pod­ni­je­la je ostav­ku na član­stvo u Sa­vje­tu za sa­rad­nju za ise­lje­ni­ci­ma, is­ti­ču­ći da to ti­je­lo u sa­da­šnjem sa­sta­vu ni­je is­pu­ni­lo oče­ki­va­nja i da je iza­zva­lo po­dje­le i pro­ble­me u ise­lje­nič­kim sre­di­na­ma. Ki­ro­vi­će­va je ostav­ku do­sta­vi­la pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću.
Ka­ko je sa­op­šti­la, od osni­va­nja Sa­vje­ta, 27.sep­tem­bra 2016.go­di­ne, do da­nas iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re su iz­dvo­ja­na znat­na sred­stva za rad tog ti­je­la, koja ni­je­su oprav­da­na re­zul­ta­ti­ma. Ona je is­ta­kla da Vla­da u pro­te­klom pe­ri­o­du ni­je usvo­ji­la ni­je­dan za­klju­čak ili su­ge­sti­ju tog sa­vje­to­dav­nog ti­je­la.
– Ovim se ne od­no­sim kri­tič­ki pre­ma Vla­di Cr­ne Go­re, jer ona i ne mo­že do­ni­je­ti od­lu­ke na osno­vu za­klju­ča­ka ko­ji je ne oba­ve­zu­ju – na­ve­la je Ki­ro­vi­će­va u sa­op­šte­nju.
Ka­ko je do­da­la, za pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta iz­ne­na­đu­ju­će je ime­no­van Ne­nad Po­po­vić, ko­ji za se­be ka­že da ni­ko ne mo­že po­mi­sli­ti da je nje­go­vo či­nje­nje ili ne­či­nje­nje unu­tar Sa­vje­ta upe­re­no pro­tiv Vla­de Cr­ne Go­re.
– On za se­be ka­že da je ulo­žio pu­no go­di­na, slo­bod­nog vre­me­na, lič­nih sred­sta­va i za­mje­ra­nja ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma u ze­mlji i di­ja­spo­ri. Pret­po­sta­vljam da su to raz­lo­zi nje­go­vog ne­či­nje­nja kao pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta, ko­ji ga, po nje­go­vom mi­šlje­nju, am­ne­sti­ra­ju od gre­ša­ka i šte­te ko­ju je na­nio, pr­vo di­ja­spo­ri Cr­ne Go­re, a za­tim i dr­ža­vi Cr­noj Go­ri, pod uslo­vom da njoj ni­je cilj raz­bi­ja­nja za­jed­ni­štva i to­le­ran­ci­je unu­tar or­ga­ni­za­ci­ja di­ja­spo­re. Po­po­vić na kon­sti­tu­tiv­noj sjed­ni­ci ime­nu­je pred­sjed­ni­ka od­bo­ra za pri­vred­no part­ner­stvo i po­sta­vi „ne­kom” u sa­li pi­ta­nje da li pri­hva­ta da bu­de pred­sjed­nik tog od­bo­ra. Taj „ne­ko” je po­tvrd­no klim­nuo gla­vom, što je pred­sjed­ni­ku Sa­vje­ta bi­lo do­volj­no da ime­nu­je Re­fi­ka Ra­don­či­ća iz Nju­jor­ka za pred­sjed­ni­ka od­bo­ra za pri­vred­no part­ner­stvo. Ra­don­čić u tom mo­men­tu vje­ro­vat­no ni­je ni bio u Cr­noj Go­ri, a ka­mo­li u zgra­di Vla­de. To je za ru­bri­ku vje­ro­va­li ili ne, kao i još mno­go to­ga u ra­du Sa­vje­ta – is­ta­kla je Ki­ro­vi­će­va.
Ona je do­da­la da se Ra­don­čić u evi­den­ci­ji pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma go­di­nu da­na vo­di kao pred­sjed­nik od­bo­ra.
– Kao pred­stav­nik ne­vla­di­nog sek­to­ra u Sa­vje­tu, na­kon ime­no­va­nja, že­le­ći da dam do­pri­nos ra­du, tra­ži­la sam da do­bi­jem na uvid šta je do ta­da ura­đe­no od stra­ne čla­no­va Sa­vje­ta na po­bolj­ša­nju sa­rad­nje i pra­va ise­lje­ni­ka i ko­ji pred­lo­zi su da­ti Vla­di do ta­da. Ima­ju­ći u vi­du va­žnost tre­nut­ka i na­sto­ja­nje Vla­de da se po­bolj­ša eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja u ze­mlji, lo­gič­no je bi­lo da za­tra­žim i pred­lo­ge od­bo­ra za pri­vred­no part­ner­stvo. Ta­da do­la­zim do sa­zna­nja da taj od­bor ni­je ni for­mi­ran. S kraj­nje do­brom na­mje­rom, a da bih, ako ne anu­li­ra­la, a on­da ma­kar ubla­ži­la na­ve­de­nu gre­šku Ne­na­da Po­po­vi­ća (ko­ji za se­be tvr­di da nje­go­vo ba­vlje­nje di­ja­spo­rom ima du­gu i sa­dr­žaj­no bo­ga­tu isto­ri­ju), do­sta­vi­la sam rad­ne ma­te­ri­ja­le Aso­ci­ja­ci­je di­ja­spo­re u ko­ji­ma pro­mo­vi­še­mo cr­no­gor­sku eko­no­mi­ju i pri­vre­du, da bi oni ko­ji se­be pred­sta­vlja­ju u Sa­vje­tu na­sta­vi­li sa pri­mi­ti­vi­zmom u ob­li­ku ko­men­ta­ra da sam pla­gi­ra­la vla­di­ne za­ko­ne – na­ve­la je Ki­ro­vi­će­va.
Ka­ko je na­po­me­nu­la, u sva­koj pre­zen­ta­ci­ji su na­ve­de­ni iz­vo­ri, a sem to­ga, svi za­ko­ni, od­lu­ke i ured­be za pod­sti­caj stra­nih di­rekt­nih in­ve­sti­ci­ja i cr­no­gor­ske pri­vre­de na­la­ze se na in­ter­net stra­ni­ca­ma cr­no­gor­ske vla­de.
– To­li­ko o zna­nju po­je­di­nih oda­bra­nih sa­vjet­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re, kao i o oba­ve­zi pred­sjed­ni­ka Po­po­vi­ća da čla­no­ve po­zo­ve na po­što­va­nje Ko­dek­sa Vla­de Cr­ne Go­re, što je iz­o­sta­lo, i to ne sa­mo na ovom pri­mje­ru. Na ni­zu pri­mje­ra ova­kve vr­ste, pred­sjed­nik Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma Ne­dan Po­po­vić de­man­to­vao je svo­je hva­lo­spje­ve o svom li­ku i dje­lu u ra­du sa di­ja­spo­rom, ali on je iz gru­pe po­vla­šće­nih ise­lje­ni­ka ko­ji su pre­ko an­ga­žma­na u Sa­vje­tu po­sva­đa­li i raz­je­di­ni­li iona­ko raz­je­di­nje­nu di­ja­spo­ru – na­gla­si­la je Ki­ro­vi­će­va.
Ka­ko je na­ve­la, vri­je­me će po­ka­za­ti da li je Po­po­vić ini­ci­ja­tor ili sa­mo iz­vr­ši­lac ta­kvih rad­njih.
– Od­go­vor­no tvr­dim da Po­po­vić ima vr­lo ne­su­pje­šnu ka­ri­je­ru ka­da se go­vo­ri o re­zul­ta­ti­ma ra­da Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma. Oba­ve­za mi je da uka­žem na ano­ma­li­je, pro­pu­ste i ne­či­nje­nja Ne­na­da Po­po­vi­ća, ko­ja su me, iz­me­đu osta­log, mo­ti­vi­sa­la da kao pred­log za iz­mje­ne Za­ko­na o sa­rad­nji sa ise­lje­ni­ci­ma pred­lo­žim da sa­da­šnji sa­stav Sa­vje­ta bu­de ras­for­mi­ran. Rad­no ti­je­lo je moj pred­log pri­hva­ti­lo, što je svo­je­vr­sna po­tvr­da svih mo­jih do­sa­da­šnjih uka­zi­va­nja da Sa­vjet za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma u ovom sa­sta­vu ni­je is­pu­nio oče­ki­va­nja. Je­di­ni re­zul­tat u man­da­tu pred­sjed­ni­ka Po­po­vi­ća ima­ju u po­tro­še­nim sred­stvi­ma iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re za or­ga­ni­za­ci­ju sjed­ni­ca Sa­vje­ta u vi­du put­nih tro­ško­va i ho­tel­skog smje­šta­ja čla­no­va – is­ta­kla je Ki­ro­vi­će­va. M.V.


Glas ise­lje­ni­ka ni­ko ne ču­je

Ki­ro­vi­će­va je na­ja­vi­la da će jav­nost u pred­sto­je­ćem pe­ri­o­du in­for­mi­sa­ti o ni­zu gre­ša­ka pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma Ne­na­da Po­po­vi­ća
– Ise­lje­ni­ci su iona­ko po­ka­za­li ne­za­do­volj­stvo ra­dom sa­vje­ta či­ji rad or­ga­ni­zu­je Ne­nad Po­po­vić, ali ih iz­gle­da ni­ko u Cr­noj Go­ri ne ču­je. Za­to su po­dob­ni i oda­bra­ni „pre­gla­sni” u svo­jim tvrd­nja­ma– za­klju­či­la je Ki­ro­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"