Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-09 OŠTRE KRITIKE NA RAČUN PREDLOGA REBALANSA BUDŽETA
Vlada Vlada nas zadužuje još pola milijarde Ministar finansija Darko Radunović najavio je da će Crna Gora izaći na strano tržište i pokušati da realizuje euroobveznice do nivoa od 500 miliona sa povoljnijim uslovima od sadašnjih. Osim toga, rebalansom je predviđeno i zaduženje za autoput od 190 miliona
Dan - novi portal
Vla­da je po osno­vu pred­lo­ga re­ba­lan­sa i od­lu­ke o za­du­ži­va­nju pred­vi­dje­la mo­guć­nost za­du­ži­va­nja do 690 mi­li­o­na eura u 2018. go­di­ni. Ta­ko se ba­rem mo­že tu­ma­či­ti pred­log re­ba­lan­sa i od­lu­ke o za­du­ži­va­nju u ovoj go­di­ni, gdje se na­vo­di da je za po­tre­be iz­grad­nje auto­pu­ta pred­vi­đe­no za­du­ži­va­nje od 190 mi­li­o­na, a 250 mi­li­o­na za fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta, ot­pla­tu du­ga i stva­ra­nje re­zer­ve. Pred­lo­gom je pred­vi­đe­na mo­guć­nost da se iz­nos od 250 mi­li­o­na uve­ća na 500 mi­li­o­na.
– Bez ob­zi­ra na ogra­ni­če­nje pred­vi­đe­no sta­vom 3 ovog čla­na, dr­ža­va se u 2018. go­di­ni mo­že za­du­ži­ti i za po­tre­be re­fi­nan­si­ra­nja i/ili ot­ku­pa dr­žav­nog du­ga, tro­ško­ve re­fi­nan­si­ra­nja/ot­ku­pa i stva­ra­nja re­zer­ve mak­si­mal­no do iz­no­sa od 500 mi­li­o­na eura, a što mo­že bi­ti obez­bi­je­đe­no kroz aran­žman sa me­đu­na­rod­nim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, za­tim kroz emi­si­ju ob­ve­zni­ca na do­ma­ćem ili me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu, za­klju­če­njem kre­dit­nih aran­žma­na ili iz­da­va­njem dr­žav­nih za­pi­sa – pi­še u od­lu­ci o za­du­ži­va­nju i pred­lo­gu re­ba­lan­sa, usvo­je­nim u sri­je­du na van­red­noj sjed­ni­ci Vla­de.
Mi­ni­star fi­nan­si­ja Dar­ko Ra­du­no­vić je ju­če ka­zao da će Cr­na Go­ra iza­ći na stra­no tr­ži­šte i po­ku­ša­ti da re­a­li­zu­je euro­ob­ve­zni­ce do ni­voa od 500 mi­li­o­na eura. Na pi­ta­nje ko­li­ko će se Cr­na Go­ra za­du­ži­ti po osno­vu re­ba­lan­sa i ko­li­ka će to bi­ti ušte­da na osno­vu sma­nje­nja ka­ma­ta, od­go­vo­rio je da se na to ne mo­že pre­ci­zno od­go­vo­ri­ti.
– Iza­ći će­mo na stra­no tr­ži­šte i po­ku­ša­ti da re­a­li­zu­je­mo euro­bon­do­ve do ni­voa od 500 mi­li­o­na eura. Is­ku­stvo ko­je smo ima­li sa ovom pr­vom tran­šom, uz po­moć ga­ran­ci­je Svjet­ske ban­ke (SB), bi­lo je da smo do­bi­li roč­nost od 12 go­di­na, grejs pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne, dok je ka­ma­ta bi­la še­sto­mje­seč­ni Euri­bor uve­ćan za 2,95 – re­kao je Ra­du­no­vić no­vi­na­ri­ma ju­če u vi­li „Go­ri­ca”.
Do­dao je da Cr­na Go­ra sa­da ne­će ima­ti te uslo­ve, ne­go ne­što ma­lo ne­po­volj­ni­je, ali sva­ka­ko znat­no po­volj­ni­je od tre­nut­nih.
– Mo­ja oče­ki­va­nja su da bi tre­ba­lo da ima­mo ka­ma­tu od 3,25 do 3,5 od­sto, od­no­sno to bi zna­či­lo ne­ku ušte­du od oko 1,5 od­sto, što je na 500 mi­li­o­na eura zna­čaj­no. Za­vi­sno ka­ko to ra­ču­na­te, da li kao ušte­du za če­ti­ri ili se­dam go­di­na, ko­li­ko će­mo da de­fi­ni­še­mo da euro­bond bu­de, ta­ko da ta ušte­da mo­že da se kre­će od 30 do 50 mi­li­o­na kroz vri­je­me. To su iz­u­zet­no zna­čaj­na sred­stva – na­veo je Ra­du­no­vić.
U od­no­su na pred­log Za­ko­na o bu­dže­tu, re­ba­lan­som je uve­ćan iz­nos ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va sa 296 na 320,9 mi­li­o­na. Iz­da­ci su uve­ća­ni za 82 mi­li­o­na, a pri­ho­di za 57 mi­li­o­na eura. De­fi­cit će sa­mim tim bi­ti uve­ćan za 25 mi­li­o­na u od­no­su na pr­vo­bit­ni pred­log Za­ko­na o bu­dže­tu, pa će iz­no­si­ti ukup­no 139,1 mi­li­on eura.
Po­sla­nik De­mo­kra­ta Zden­ka Po­po­vić je ka­za­la da skan­da­lo­zna i sra­mot­na od­lu­ka Vla­de zna­či da ni unu­ci na­ših unu­ka ne­će mo­ći da is­pra­ve po­gre­šne od­lu­ke eko­nom­ske Vla­de i vra­te dr­žav­ni dug od 2,6 mi­li­jar­di eura.
– U če­tvr­tom kvar­ta­lu la­ni dr­žav­ni dug je uve­ćan za 130 mi­li­o­na i na kra­ju go­di­ne je iz­no­sio 2,6 mi­li­jar­di. Za do­dat­nih 500 mi­li­o­na i još 190 mi­li­o­na za auto­put ko­je mo­ra­mo po­vu­ći do kra­ja go­di­ne, dug će iz­no­si­ti 3,3 mi­li­jar­de. U si­tu­a­ci­ji ka­da se osla­nja­mo na tu­ri­zam i di­je­lom na po­ljo­pri­vre­du ne­za­mi­sli­vo je da mo­že­mo vra­ti­ti dug iz re­al­nih iz­vo­ra – ka­za­la je Po­po­vić.
Pi­ta­nje je, ka­ko je ka­za­la, da li bi eko­nom­ski eks­per­ti po­put Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća na ova­kav na­čin vo­di­li svo­je do­ma­ćin­stvo i za se­be re­kli da su do­bri do­ma­ći­ni ili da su neo­d­go­vor­ni koc­ka­ri ko­ji se igra­ju sa bu­duć­no­šću ge­ne­ra­ci­ja ko­je do­la­ze. Ne­mi­nov­no gra­đa­ne vr­lo br­zo če­ka is­pu­nje­nje za­htje­va MMF-a, a od­no­si se na no­ve po­re­ze i ak­ci­ze i sma­nje­nje pen­zi­ja i pla­ta i do­vo­đe­nje gra­đa­na do ban­kro­ta – za­klju­či­la je Po­po­vić.
Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Si­ni­ša Le­kić je is­ta­kao da je u pret­hod­nim go­di­na­ma bi­lo ja­ko te­ško do­ći do re­ba­lan­sa, a sad se na­kon 65 da­na ide u iz­mje­nu Za­ko­na o bu­dže­tu.
– Da li je bu­džet lo­še pla­ni­ran ili se ne­što stra­šno de­si­lo tre­ba da od­go­vo­re čla­no­vi Vla­de. Pi­ta­nje je ka­ko je pla­ni­ran ako se na­kon 65 da­na mi­je­nja, pod iz­go­vo­rom jef­ti­ni­jeg za­du­že­nja. Zna­li smo da su pret­hod­ni kre­di­ti bi­li sku­pi i da su uzi­ma­ni po ja­ko lo­šim uslo­vi­ma, a sa­da tre­ba da po­hva­li­mo Vla­du jer uzi­ma ma­nju ka­ma­tu. To je non­sens. Ima­li smo po­ve­ća­nje PDV-a i ak­ci­za i po­no­vo ide­mo u još ve­ća za­du­že­nja – re­kao je Le­kić.D.M.


Aneks sa A2A

Re­ba­lan­som bu­dže­ta, Vla­da je pred­vi­dje­la 70 mi­li­o­na eura za ot­kup di­je­la ak­ci­ja Elek­tro­pri­vre­de od A2A. Upla­tom dvi­je ra­te po osno­vu put op­ci­je Vla­da će bi­ti vla­snik vi­še od dvi­je tre­ći­ne ak­ci­ja i ima­će pu­nu kon­tro­lu nad EPCG.
– Pre­go­vo­ri sa A2A tra­ju i vje­ro­vat­no će se ra­di­ti aneks ugo­vo­ra put op­ci­je. U ovom pr­vom di­je­lu mi smo pla­ni­ra­li da obez­bi­je­di­mo sred­stva do 70 mi­li­o­na. De­ta­lji tog do­go­vo­ra će br­zo bi­ti sa­op­šte­ni, ali mi­slim da se pro­ces raz­dru­ži­va­nja iz­me­đu Cr­ne Go­re i A2A re­a­li­zu­je uz obo­stra­no za­do­volj­stvo. Stvo­ri­će­mo pret­po­stav­ke da na je­dan ja­van i tran­spa­ren­tan na­čin pro­na­đe­mo no­vog stra­te­škog part­ne­ra – re­kao je Ra­du­no­vić.


Od­bor po­dr­žao pred­lo­ge

Re­ba­lans i od­lu­ka o za­du­ži­va­nju, ko­ji su usvo­je­ni u sri­je­du po­pod­ne, već su ju­če sti­gli na dnev­ni red Od­bo­ra za eko­no­mi­ju. To skup­štin­sko ti­je­lo je usvo­ji­lo pred­log re­ba­lan­sa i od­lu­ku o za­du­ži­va­nju za 2018. go­di­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"