Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-09 PRAZNIK ŽENA U PODGORICI OBILJEŽILI PROTESTI, FEMINISTKINJE POZVALE NA SOLIDARNOST, MAJKE NA POLITIČKU AKCIJU
Sa protesta korisnica naknada Ko glasa za DPS, treba da ostane bez stečenog prava Protest majki podržali su lideri i predstavnici više opozicionih partija, kao i potencijalni kandidati za predsjednika
Dan - novi portal
Pro­sla­vu Me­đu­na­rod­nog da­na že­na, 8. mar­ta, ju­če su u Pod­go­ri­ci obi­lje­ži­li odvo­je­ni pro­te­sti biv­ših ko­ri­sni­ca do­ži­vot­nih na­kna­da i fe­mi­ni­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja. Maj­ke su sa sku­pa po­zva­le gra­đa­ne da gla­sa­ju opo­zi­ci­ju jer im je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) uki­nu­la ste­če­no pra­vo, a fe­mi­nist­ki­nje na so­li­dar­nost is­ti­ču­ći da pa­tri­jar­hat ne smi­je sta­ja­ti na put na­pret­ku cr­no­gor­skog dru­štva.
Pred­stav­ni­ca maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić po­zva­la je obes­pra­vlje­ne že­ne da na sle­de­ćim iz­bo­ri­ma ka­zne DPS us­kra­ću­ju­ći mu po­dr­šku, jer su opo­zi­ci­o­ne par­ti­je obe­ća­le da će im na­kon pre­u­zi­ma­nja vla­sti vra­ti­ti pri­ma­nja. Ona je na­ve­la da „maj­ka ko­ja gla­sa DPS i tre­ba da osta­ne bez ste­če­nog pra­va”.
Pro­test maj­ki po­dr­ža­li su li­de­ri i pred­stav­ni­ci vi­še opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja, kao i po­ten­ci­jal­ni kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka. U ime De­mo­krat­skog fron­ta pred­sjed­nik Rad­nič­ke par­ti­je Jan­ko Vu­či­nić po­že­lio je maj­ka­ma da sle­de­će pra­zni­ke sla­ve u bo­ljim uslo­vi­ma, obe­ćav­ši da će se ko­a­li­ci­ja ko­ju pred­sta­vlja za­la­ga­ti za vra­ća­nje do­ži­vot­no ste­če­nog pra­va.
– Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić su na­kon far­se zva­ne „dr­žav­ni udar” prav­nim na­si­ljem uze­li va­še ste­če­no pra­vo. Ma­fi­ja vam je uze­la sred­stva za pre­ži­vlja­va­nje. Ma­fi­ja­ška or­ga­ni­za­ci­ja DPS je po­ka­za­la ko­li­ko mo­že da ide đo­nom na na­rod – is­ta­kao je Vu­či­nić.
Li­der Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Da­ni­lo­vić kazao je da je Cr­na Go­ra na­sta­la na žr­tvi maj­ki i za­to se sti­di jer su u na­šoj dr­ža­vi naj­vi­še oja­đe­ne one ko­je su stva­ra­le ze­mlju.
– Odr­ža­će­mo ri­ječ i sta­će­mo iza pot­pi­sa ko­jim smo se oba­ve­za­li da vam vra­ti­mo na­dok­na­de. Vra­ti­će­mo Cr­noj Go­ri do­sto­jan­stvo i mir – na­veo je Da­ni­lo­vić, do­da­ju­ći da se no­vac za maj­ke ne smi­je ža­li­ti.
Pred­sjed­nik So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) Vla­dan Jo­ko­vić is­ta­kao je da ne­ma sre­će u dr­ža­vi ko­ja maj­ka­ma i dje­ci uki­da ste­če­na pra­va.
– U bor­bi smo do pot­pu­ne po­bje­de! Ovo ni­je po­li­tič­ko pi­ta­nje već ono što se pod­ra­zu­mi­je­va ako že­li­mo da stub na­ših po­ro­di­ca bu­de že­na. Na­sta­vi­te da bu­de­te hra­bre i od­va­žne – po­zvao je Jo­ko­vić maj­ke.
Uče­sni­ci Osmo­mar­tov­skog mar­ša ko­ji su, po­vo­dom Me­đu­na­rod­nog da­na že­na, or­ga­ni­zo­va­le ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je (NVO) Cen­tar za žen­ska pra­va i Ani­ma, kre­ta­li su se od Tr­ga ne­za­vi­sno­sti, uli­com Slo­bo­de, Bu­le­va­rom Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog do zgra­de sta­re Vla­de, oda­kle su se vra­ti­li na mje­sto sa ko­jeg su kre­nu­li. Uče­sni­ci su se to­kom šet­nje su­sre­li sa maj­ka­ma, ali su na­sta­vi­li sa svo­jim pro­gra­mom, na­kon ko­jeg se je­dan dio vra­tio is­pred Skup­šti­ne gdje su bi­li sa že­na­ma ko­je su pro­te­sto­va­le zbog uki­da­nja na­dok­na­da.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Cen­tra za žen­ska pra­va Ma­ja Ra­i­če­vić ka­za­la je da že­ne na 8. mart ne bi tre­ba­lo da sje­de u ku­hi­nja­ma ili re­sto­ra­ni­ma ne­go da bu­du ak­tiv­ne, da dru­štve­no pro­mi­šlja­ju i da bu­du so­li­dar­ne.
– Si­gur­na sam da se u ovom tre­nut­ku sva­ka že­na u Cr­noj Go­ri su­o­ča­va sa ne­kom po­te­ško­ćom u ostva­ri­va­nju svo­jih pra­va, bi­lo da je to po­ku­šaj da po­mi­ri pri­vat­ni i po­slov­ni ži­vot, bi­lo da je to po­ku­šaj da se za­po­sli, da se iz­bo­ri za svo­ja rad­na pra­va, gdje če­sto ima­mo broj­na kr­še­nja ko­ja se ni­ko­me ne pri­ja­vlju­ju – na­ve­la je Ra­i­če­vić.
Is­ta­kla je da je apel sa Osmo­mar­tov­skog mar­ša po­ziv že­na­ma na so­li­dar­nost, do­da­ju­ći da že­ne ima­ju for­mal­nu, ali ne i su­štin­sku rav­no­prav­nost.
– Ima­mo je­dan ni­vo ste­če­nih pra­va, ali bo­jim se da će­mo mo­ra­ti da ih bra­ni­mo, su­de­ći po de­ša­va­nji­ma u okru­že­nju, po jed­nom tra­di­ci­o­nal­nom ta­la­su ko­ji je za­hva­tio re­gi­on, po iz­ja­va­ma cr­kve­nih po­gla­va­ra, kon­zer­va­tiv­nih po­li­ti­ča­ra. Va­žno je da zna­mo da je ovo ne­što o če­mu tre­ba stal­no da raz­mi­šlja­mo i u če­mu tre­ba so­li­dar­no, za­jed­no da is­tra­je­mo – po­ru­či­la je Ra­i­če­vić.
Ak­ti­vist­ki­nja i ko­or­di­na­tor­ka pro­te­sta že­na ko­ri­sni­ca na­kna­da iz Bi­je­log Po­lja Ro­san­da Lo­la Pe­ko­vić ka­za­la je da že­ne mo­ra­ju bi­ti ja­ke i do­sled­ne, so­li­dar­ne i po­ve­za­ne, ka­ko bi se iz­vu­kle iz „kan­dži mu­ških po­li­tič­kih moć­ni­ka“.
– Oni svje­sno ig­no­ri­šu na­še te­melj­ne vri­jed­no­sti i po­ku­ša­va­ju na sva­ki na­čin da po­ni­ze na­še ljud­sko do­sto­jan­stvo. Naj­svje­ži­ji pri­mjer su 22 hi­lja­de maj­ki, ko­ji­ma su ne­za­ko­ni­to ote­li ostva­re­no pra­vo na na­kna­du. Već go­di­nu i tri mje­se­ca bo­ri­mo se na uli­ci za ustav­no pra­vo ko­je smo ostva­ri­le – na­ve­la je Pe­ko­vić.
Ak­ti­vist­ki­nja i iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca NVO „Ja dje­lu­jem“ Dri­ta Lo­la je is­ta­kla da cr­no­gor­sko dru­štvo po­seb­no tre­ba da se ba­vi pi­ta­njem rod­ne rav­no­prav­no­sti unu­tar po­ro­dič­nih struk­tu­ra. Pa­tri­jar­hat, ka­ko je re­kla, ne smi­je sta­ja­ti na put na­pret­ku cr­no­gor­skog dru­štva.
Uče­sni­ci Mar­ša su no­si­li tran­spa­ren­te „Brat­stvo i se­strin­stvo“, „Udru­že­ne pro­tiv na­ci­o­na­li­zma“, „Fe­mi­ni­zam ni­je vo­dio ra­to­ve“, „Udru­že­ne za do­sto­jan­stven rad“, „8. mart, eti­ka ne ko­zme­ti­ka“, „Apel za mir“, „Je­dan svi­jet, jed­na bor­ba“, „Ne­u­ku­su tre­ba re­ći ne“, „Že­na, maj­ka, le­zbij­ka“.
M.S.


Da ne bu­du ro­bi­nje ku­hi­nje

Ma­gi­star ur­ba­ni­zma So­nja Dra­go­vić ka­za­la je da že­ne ne tre­ba da bu­du za­tvo­re­ni­ce svo­je ku­hi­nje i dnev­ne so­be, već da tre­ba da se pra­ved­ni­je ras­po­re­di rad ko­ji se od­no­si na bri­gu o do­mu, mla­di­ma, sta­ri­ji­ma, „ko­ja ne tre­ba da pad­ne na žen­ska ple­ća“.
– Ka­pi­ta­li­stič­ki raz­voj gra­da je ne­pri­ja­telj fe­mi­ni­zma i že­ne, jer na pr­vom mje­stu sta­vlja pro­fit, a ne za­jed­nič­ke pro­sto­re, mje­sne za­jed­ni­ce, par­ko­ve, pro­sto­re u ko­je mo­že­mo da uđe­mo bes­plat­no da uži­va­mo i u ko­ji­ma mo­že­mo da po­dr­ži­mo je­di­ni dru­ge – ob­ja­sni­la je Dra­go­vić.
Ma­gi­star na­u­ke o knji­žev­no­sti Kse­ni­ja Ra­ko­če­vić sma­tra da 8. mart ne tre­ba ba­na­li­zo­va­ti i svo­di­ti, ka­ko je re­kla, na pra­znik po­kla­nja­nja cvi­je­ća i na pra­znik ko­ji se če­sti­ta sa „sre­ćan pra­znik li­je­pim da­ma­ma, a gdje su one ma­nje li­je­pe“.
– Osmi mart je mno­go bit­ni­ji od to­ga. Ka­da su one ula­zi­le u fa­bri­ke i od­la­zi­le u ra­to­ve, one ra­to­ve u ko­ji­ma je tre­ba­lo da po­gi­nu da bi cvi­je­će iz­ni­klo na gro­bo­vi­ma za da­le­ka ne­ka po­ko­lje­nja, sum­njam da su mi­sli­le o to­me da li su li­je­pe i da li će do­bi­ti na po­klon ne­ki cvi­jet – oci­je­ni­la je Ra­ko­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"