Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-09 POSLIJE DVIJE I PO GODINE NA JAVNOJ FUNKCIJI, GENERALNI DIREKTOR U MO MIHAILO VOLKOV KUPIO NEKRETNINU OD VLADE PO POVLAŠĆENIM USLOVIMA
Volkov Pomoćniku ministra stan za 9.000 eura Generalni direktor za ljudske resurse u MO kupio je stan od 75 kvadrata za 9.750 eura
Dan - novi portal
Po­sli­je dvi­je i po go­di­ne na jav­noj funk­ci­ji, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za ljud­ske re­sur­se u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne (MO) Mi­ha­i­lo Vol­kov ostva­rio je pra­vo ku­po­vi­ne sta­na po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma od Vla­de Cr­ne Go­re, za sve­ga 9.750 eura. Pre­ma po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na“, Vol­kov ima mo­guć­nost da dvo­so­ban stan u Pod­go­ri­ci od 75 kva­dra­ta pla­ti u 240 mje­seč­nih ra­ta, što zna­či da za ot­pla­tu ove ne­kret­ni­ne mje­seč­no iz­dva­ja sve­ga 40,6 eura.
Stan je na nje­go­vo ime upi­san 11. de­cem­bra 2017. go­di­ne. Iako se ra­di o uve­ća­nju imo­vi­ne ve­ćem od 5.000 eura, na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) još ni­je ob­ja­vljen nje­gov no­vi imo­vin­ski iz­vje­štaj. Pomoćnik ministra Predraga Boškovića imao je oba­ve­zu da u ro­ku od mje­sec da­na od uve­ća­nja imo­vi­ne pod­ne­se o to­me iz­vje­štaj Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. IZ ASK ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na na­ša pi­ta­nja da li je i ka­da Vol­kov pri­ja­vio uve­ća­nje imo­vi­ne.
Iz Vla­de ju­če ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja „Da­na“ po či­jem pred­lo­gu i na ko­ji na­čin je Vol­kov ste­kao pra­vo ku­po­vi­ne sta­na po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma. Iz Ministarstva odbrane su kazali da im se Volkov nije obraćao za rješavanje stambenog pitanja.
Stan ko­ji je Vol­kov ku­pio po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma na­la­zi se u pri­ze­mlju zgra­de na Tu­škom pu­tu, ko­ja je u vla­sni­štvu Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca.
Vla­da je Vol­ko­va ime­no­va­la za vr­ši­o­ca du­žno­sti (v.d.) ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Di­rek­to­ra­ta 9. mar­ta 2015. go­di­ne. Pret­hod­no je, ka­ko se na­vo­di u nje­go­voj rad­noj bi­o­gra­fi­ji, ra­dio kao pri­prav­nik u advo­kat­skoj kan­ce­la­ri­ji „Vuk­če­vić“ u pe­ri­o­du od 2006. do 2008. go­di­ne. Po­sli­je pri­prav­nič­kog ra­da, u pe­ri­o­du od 2008. do 2010. go­di­ne, oba­vljao je po­slo­ve prav­ni­ka u TPC „Ra­žna­to­vić“. Rad­ni an­ga­žman u Ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ri­ja­tu Vla­de Cr­ne Go­re ot­po­čeo je u fe­bru­a­ru 2010. go­di­ne. U nje­go­voj bi­o­gra­fi­ji na­vo­di se da je od 2010. do 2012. go­di­ne oba­vljao po­slo­ve se­kre­ta­ra Ko­mi­si­je za žal­be, a od 2012. do 2013. iza­bran je za pred­sjed­ni­ka Ko­mi­si­je za žal­be.
U Ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ri­ja­tu Vla­de je od 2010. do 2013. go­di­ne oba­vljao po­slo­ve slu­žbe­ni­ka za ljud­ske re­sur­se, pr­vo kao sa­mo­stal­ni na­mje­šte­nik III, a ka­sni­je sa­mo­stal­ni sa­vjet­nik I u Slu­žbi za prav­ne i op­šte po­slo­ve i fi­nan­si­je. Vol­kov je ra­dio i kao pre­da­vač na Po­li­cij­skoj aka­de­mi­ji na pred­me­tu „Uprav­no-pre­kr­šaj­no pra­vo“.
Vol­kov je u fo­kus jav­no­sti do­šao od ka­da Mi­ni­star­stvom od­bra­ne ru­ko­vo­di mi­ni­star Pre­drag Bo­ško­vić. Na me­ti kri­ti­ka na­šao se zbog ne­pro­du­ži­va­nja ugo­vo­ra sa 22 voj­ni­ka po ugo­vo­ru u slu­žbi u Voj­sci Cr­ne Go­re. Iako su voj­ni­ci ima­li po­zi­tiv­ne ocje­ne pret­po­sta­vlje­nih iz voj­ne struk­tu­re, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne je od­lu­či­lo da se za njih ne na­sta­vi slu­žba, uz obra­zlo­že­nje da je upra­vlja­nje ljud­skim re­sur­si­ma u nad­le­žno­sti tog re­so­ra.
Na nje­gov pred­log, Bo­ško­vić je do­nio od­lu­ku o pri­je­vre­me­nom pen­zi­o­ni­sa­nju pred­sjed­ni­ka Sin­di­ka­ta od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re (SOVCG) Ne­na­da Čo­be­lji­ća. Vol­kov je na­kon to­ga upu­tio do­pis SOVCG u ko­jem je uka­zao da na če­lu sin­di­ka­ta mo­že bi­ti sa­mo za­po­sle­no li­ce, pred­la­žu­ći ru­ko­vod­stvu da spro­ve­de od­go­va­ra­ju­će pro­ce­du­re ka­ko bi se obez­bi­je­di­la za­ko­ni­tost ra­da sin­di­ka­ta. Iz SOVCG su op­tu­ži­va­li Vol­ko­va da dis­kri­mi­ni­še nji­hov sin­di­kat i čla­no­ve te or­ga­ni­za­ci­je.
A.O.


Bo­ško­vić pred­lo­žio sa­stav Ko­mi­si­je za stam­be­na pi­ta­nja

O rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba jav­nih funk­ci­o­ne­ra od­lu­ču­je vla­di­na Ko­mi­si­ja za stam­be­na pi­ta­nja. Ona je ime­no­va­na po pred­lo­gu mi­ni­stra od­bra­ne Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća, kao pred­sjed­ni­ka vla­di­ne Ko­mi­si­je za ka­drov­ska i ad­mi­ni­stra­tiv­na pi­ta­nja. O stam­be­noj pro­ble­ma­ti­ci od­lu­ču­je Ko­mi­si­ja ko­ju či­ne mi­ni­stri pro­svje­te, sa­o­bra­ća­ja, eko­no­mi­je i jav­ne upra­ve – Da­mir Še­ho­vić, Osman Nur­ko­vić, Dra­gi­ca Se­ku­lić i Su­za­na Pri­bi­lo­vić, te po­moć­nik ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Skup­šti­ne Je­le­na Ra­do­njić i šef ka­bi­ne­ta Pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Dra­žen Mi­lič­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"