Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-09 VLADA ZAMJERA SLUŽBENICIMA ZBOG ODNOSA PREMA DRŽAVNIM FINANSIJAMA
Ljuti na sudije što tuže državu Kao upečatljivo i posebno negativno istaknuto je da su pojedine sudije, iz nekoliko sudova različitog nivoa, tužbom tražile dosuđivanje razlike zarade u iznosu zarade stručnih saradnika za vrijeme dok su bili pripravnici, pozivajući se na koeficijente propisane kolektivnim ugovorom, kazali su iz Vlade
Dan - novi portal
Za­bri­nja­va­ju­ći je od­nos slu­žbe­ni­ka pre­ma dr­ža­vi i nje­noj fi­nan­sij­skoj sta­bil­no­sti, oci­je­ni­la je Vla­da na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci na ko­joj je usvo­ji­la in­for­ma­ci­ju o sud­skim po­stup­ci­ma u ko­ji­ma po­stu­pa Za­štit­nik imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa. Iz­vr­šna vlast je po­seb­no za­mje­ri­la su­di­ja­ma zbog sud­skih po­tra­ži­va­nja raz­li­ka za­ra­da, na­vo­de­ći da su im nji­ho­ve ko­le­ge do­su­di­le znat­ne iz­no­se na te­ret dr­žav­nog bu­dže­ta.
– U di­sku­si­ji o od­li­vu nov­ca iz bu­dže­ta po osno­vu tu­žbi za­po­sle­nih u jav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, Vla­da je uka­za­la na za­bri­nja­va­ju­ći od­nos slu­žbe­ni­ka pre­ma dr­ža­vi i nje­noj fi­nan­sij­skoj sta­bil­no­sti. Kao upe­ča­tljiv i po­seb­no ne­ga­ti­van pri­mjer is­tak­nu­to je da su po­je­di­ne su­di­je iz ne­ko­li­ko su­do­va raz­li­či­tog ni­voa, tu­žbom tra­ži­le do­su­đi­va­nje raz­li­ke za­ra­de u iz­no­su za­ra­de struč­nih sa­rad­ni­ka za vri­je­me dok su bi­li pri­prav­ni­ci, po­zi­va­ju­ći se na ko­e­fi­ci­jen­te pro­pi­sa­ne ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom. Uka­za­no je da, iako za­kon ja­sno od­re­đu­je da su pri­prav­ni­ci li­ca ko­ja pr­vi put za­sni­va­ju rad­ni od­nos ra­di ospo­so­blja­va­nja za sa­mo­stal­no vr­še­nje po­slo­va, i okol­no­sti da je nji­hov po­slo­da­vac dr­ža­va Cr­na Go­ra, a ne ne­ko dru­gi, po­je­di­ne su­di­je su tu­ži­le, a nji­ho­ve ko­le­ge im do­su­di­le zna­čaj­na sred­stva na te­ret dr­žav­nog bu­dže­ta – sa­op­šte­no je na­kon sjed­ni­ce Vla­de.
Čla­no­vi Vla­de su to­kom di­sku­si­je uka­za­li i na slu­ča­je­ve da po­je­di­ni dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci tu­že dr­ža­vu za iz­no­se od de­se­tak eura, te da raz­ra­đe­na še­ma sa advo­ka­ti­ma umno­go­stru­ču­je iz­no­se na šte­tu bu­dže­ta.
U in­for­ma­ci­ji za pe­ri­od od 1. ok­to­bra do 31. de­cem­bra 2017. go­di­ne, ka­ko je kon­sta­to­va­la Vla­da, za­štit­nik je pri­mio 966 tu­žbi u ko­ji­ma je tu­že­na dr­ža­va Cr­na Go­ra. Na­ve­de­no je da po vr­sti spo­ro­va pred­nja­če na­kna­de za pre­ko­vre­me­ni rad, ne­ko­ri­šće­nje go­di­šnjeg od­mo­ra, pa­u­ze u to­ku ra­da, raz­li­ka za­ra­de, ne­is­pla­će­ni to­pli obrok i sl.
– Vri­jed­nost spo­ro­va u 711 pred­me­ta ni­je od­re­đe­na, dok u osta­li­ma ukup­na vri­jed­nost iz­no­si 6.021.842,56 eura. U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du po osno­vu iz­vr­šnih sud­skih pre­su­da na­pla­će­no je 6.111.059,55 eura – na­ve­li su iz Vla­de.
In­for­ma­ci­ja ju­če ni­je ob­ja­vlje­na, a iz Vla­de su ka­za­li da će to bi­ti ura­đe­no na­kon teh­nič­ke re­dak­ci­je. Pred­sjed­nik Vla­de Du­ško Mar­ko­vić je za­tra­žio da sa ovog ma­te­ri­ja­la do na­red­ne sjed­ni­ce bu­de uklo­nje­na ozna­ka taj­no­sti, sa obra­zlo­že­njem da ova­kvi slu­ča­je­vi ne sa­mo da ne tre­ba da bu­du sklo­nje­ni od oči­ju jav­no­sti već da, na­pro­tiv, sva­ki gra­đa­nin tre­ba da ras­po­la­že in­for­ma­ci­jom o od­no­su po­je­di­nih dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka pre­ma dr­žav­nom nov­cu.
– Vla­da je usvo­ji­la za­ključ­ke o hit­nom obra­zo­va­nju rad­ne gru­pe za iz­ra­du za­ko­na o za­štit­ni­ku dr­žav­nih in­te­re­sa kao nor­ma­tiv­nom rje­še­nju ko­je bi tre­ba­lo da pred­u­pri­je­di ovu po­ja­vu i da Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja for­mi­ra, u skla­du sa pre­po­ru­ka­ma Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je, po­seb­ne ra­ču­ne ko­ri­sni­ka bu­dže­ta ka­ko bi do­su­đe­ni iz­no­si pa­da­li na te­ret od­go­vor­nih ko­ri­sni­ka bu­dže­ta, a ne dr­žav­nog tre­zo­ra ka­ko je sa­da slu­čaj – ka­za­li su iz Vla­de. A.O.


Me­dre­si po­la mi­li­o­na

Pred­stav­ni­ci iz­vr­šne vla­sti ju­če su pri­hva­ti­li ugo­vor o fi­nan­si­ra­nju Sred­nje vjer­ske ško­le – Me­dre­sa „Meh­med Fa­tih“, ko­joj će upla­ti­ti 500.000 eura.
Me­dre­sa je, ka­ko je kon­sta­to­va­la Vla­da, je­di­na sred­nja vjer­ska ško­la ko­ja iz­vo­di jav­no va­že­ći obra­zov­ni pro­gram.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"