Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-08 DRUŠTVO DOBROVOLJNIH DAVALACA ,,LUKA BAR” KUBURI S BROJNIM PROBLEMIMA
Humanisti zaslužuju poštovanje i podršku Krv daju, a za obrok nemaju Riječ je o obroku davaocu posle davanja krvi, koji predstavlja značajnu stavku u troškovima, a koja mjesečno iznosi do 300 eura, zavisno od broja datih jedinica krvi, kaže Božo Joličić
Dan - novi portal
DDDK ,,Lu­ka Bar” osno­va­no je 1969. go­di­ne. Do­sad je kroz dru­štvo pr­o­šlo pre­ko 10.000 da­va­la­ca. Gra­đa­ni pu­tem te­le­fo­na pri­ja­vlju­ju da im tre­ba krv, a ak­ti­vi­sta dru­štva na spi­sku pro­na­la­zi ade­kvat­nog da­va­o­ca, od­vo­zi ga na tran­sfu­zi­ju, po­tom na obrok opo­rav­ka i vra­ća ku­ći. Dru­štvo ko­ri­sti vo­zi­lo „ško­da fa­bia”, ko­je im je pri­je de­vet go­di­na do­ni­ra­la Op­šti­na Bar.
Me­đu­tim, ovi hu­ma­ni­sti ku­bu­re s ni­zom pro­ble­ma, ko­ji su iz da­na u dan sve ve­ći. Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka dru­štva Bo­ža Jo­li­či­ća, oče­ku­ju da, uz po­moć Op­šti­ne i AD Lu­ka Bar, pre­va­zi­đu pro­ble­me, ka­ko bi na­sta­vi­li hu­ma­nu mi­si­ju.
-Lu­ka je sma­nji­la po­moć, ne mo­že nas po­ma­ga­ti kao ra­ni­je. Op­šti­na, isti­na, po­ma­že, ali ne u do­volj­noj mje­ri. Po­moć dru­gih spon­zo­ra iz­o­sta­je. Spon­zor­stvo Lu­ke Bar tra­je od osni­va­nja dru­štva. Dru­štvo du­gu­je za­hval­nost Lu­ci Bar za svoj na­sta­nak, a naj­ve­ćim di­je­lom i za op­sta­nak to­kom svih ovih go­di­na. Ako do­đe do pri­va­ti­za­ci­je Lu­ke Bar, vr­lo br­zo ne­će­mo mo­ći da oba­vlja­mo ovu dje­lat­nost. Za­hva­lju­ju­ći Op­šti­ni, svo­ju ak­tiv­nost uspje­li smo da dig­ne­mo na ve­ći ni­vo, ta­ko da sva­ki gra­đa­nin te­le­fo­nom mo­že da pri­ja­vi po­tre­be za kr­vlju - ka­že on, i do­da­je da se ri­jet­ko de­ša­va da ne na­đu krv.
Pre­ma ri­je­či­ma Jo­li­či­ća, tre­nut­no su u fi­nan­sij­skoj kri­zi.
-Obra­ti­li smo se za po­moć Op­šti­ni, gra­do­na­čel­ni­ku dr Zo­ra­nu Sr­zen­ti­ću i pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne op­šti­ne Ra­do­mi­ru No­va­ko­vi­ću, da nam obez­bi­je­de spon­zo­ra za po­kri­va­nje tro­ško­va obro­ka opo­rav­ka. Ri­ječ je o obro­ku da­va­o­cu po­sle da­va­nja kr­vi, ko­ji pred­sta­vlja zna­čaj­nu stav­ku u tro­ško­vi­ma, a ko­ja mje­seč­no iz­no­si do 300 eura, za­vi­sno od bro­ja da­tih je­di­ni­ca kr­vi. Sred­stva pred­vi­đe­na bu­dže­tom ne­će bi­ti do­volj­na za na­še ak­tiv­no­sti. Ra­di­mo u tro­šnoj ba­ra­ci, ko­ri­sti­mo jed­nu kan­ce­la­ri­ju, ali to je mno­go ma­nji pro­blem od tro­ško­va ko­je ima­mo sva­ko­dnev­no. Sma­tra­mo da lo­kal­na za­jed­ni­ca tre­ba da bri­ne o zdra­vlju svo­jih gra­đa­na - ka­že Jo­li­čić.
Na­gla­ša­va da je da­va­la­štvo u kri­zi upra­vo zbog eko­nom­skih te­ško­ća.
-No, ni­je to je­di­ni raz­log. Dru­štva, od­no­sno klu­bo­vi do­bro­volj­nih da­va­la­ca udru­ži­li su se u aso­ci­ja­ci­ju, i tra­ži­mo do­no­še­nje iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o obez­bje­đi­va­nju kr­vi. Po­sto­je­ći za­kon, bu­kval­no pre­pi­san od ne­ke od raz­vi­je­nih evrop­skih ze­ma­lja, ne po­mi­nje da­va­o­ce, iako su ne­ki cr­no­gor­ski klu­bo­vi sta­ri­ji od 60 go­di­na - ka­že on.
Pre­ma ri­je­či­ma od­bor­ni­ka Sa­va Vu­jo­še­vi­ća (De­mos), dru­štvo ,, „Lu­ka Bar” je od ve­li­kog zna­ča­ja za grad.
-Ovo dru­štvo je du­go go­di­na pre­po­zna­tljiv su­bje­kat, ko­ji je dao ne­mjer­ljiv do­pri­nos kad je ri­ječ o po­mo­ći lju­di­ma u ne­vo­lji, i za­slu­žu­je da bu­de tre­ti­ra­no na po­se­ban na­čin. Oba­vlja­ju hu­man po­sao ko­ji mo­ra da bu­de cje­nje­ni­ji od dru­štve­ne za­jed­ni­ce, po­seb­no od skup­šti­ne i or­ga­na lo­kal­ne upra­ve – ka­zao je Vu­jo­še­vić.
D.S.


Ne smi­je­mo do­zvo­li­ti da tra­že mi­lo­sti­nju

Pre­ma ri­je­či­ma od­bor­ni­ka Mi­len­ka Ce­ba­lo­vi­ća (SNP), Bar je, iz­me­đu osta­log, pre­po­zna­tljiv i po Dru­štvu do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi.
-Imao sam pri­li­ku da o ak­tiv­no­sti­ma dru­štva slu­šam i u dru­gim gra­do­vi­ma. Svi tre­ba da se po­no­si­mo nji­ho­vim do­stig­nu­ći­ma. Ne smi­je se do­zvo­li­ti da to dru­štvo tra­ži mi­lo­sti­nju. Ko­li­ko ja znam, dru­štvo se na­la­zi pred ga­še­njem, što bi bi­la ka­ta­stro­fa za grad. Čo­vjek se ne mo­že za­kle­ti da mu u od­re­đe­nom tre­nut­ku ne­će bi­ti po­treb­na po­moć, i da mu ne­će za­tre­ba­ti krv. Za­to je ovom dru­štvu po­treb­na ve­ća po­moć ne­go što to pred­vi­đa­ju sred­stva iz bu­dže­ta za fi­nan­si­ra­nje NVO - ka­že Ce­ba­lo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"