Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-08 PORODICI DOMAZETOVIĆ IZ NIKŠIĆA OD PETKA ISKLJUČENA STRUJA, UKUĆANI OGORČENI NA CEDIS
Fotografija spornog brojila koju su dostavili iz CEDIS-a Optuženi za krađu i ostavljeni u mraku Problem sa strujom, ispričao je novinarima Dragan Domazetović, počeo je krajem oktobra prošle godine kada su često ostajali bez napajanja, da bi eskalirao u novembru kada im je predočeno da su dužni oko 2,5 hiljade eura
Dan - novi portal
NIK­ŠIĆ- Po­ro­dič­na ku­ća Do­ma­ze­to­vi­ća u nik­šić­kom na­se­lju Ka­pi­no Po­lje od pro­šlog pet­ka is­klju­če­na je sa elek­tro­mre­že. Zbog to­ga, a po­seb­no zbog či­nje­ni­ce da ima­ju sed­mo­mje­seč­nu be­bu ko­joj su neo­p­hod­ne če­ste in­ha­la­ci­je, Do­ma­ze­to­vi­ći su bi­li pri­nu­đe­ni da se smje­ste ne­gdje dru­go.Pro­blem sa stru­jom, is­pri­čao je no­vi­na­ri­ma Dra­gan Do­ma­ze­to­vić, po­čeo je kra­jem ok­to­bra pro­šle go­di­ne ka­da su če­sto osta­ja­li bez na­pa­ja­nja, da bi eska­li­rao u no­vem­bru ka­da im je, ka­ko is­ti­če, na ne­ko­rek­tan na­čin pre­do­če­no da su neo­vla­šće­no tro­ši­li stru­ju od av­gu­sta pro­šle go­di­ne i da su Cr­no­gor­skom elek­tro­di­stri­bu­tiv­nom si­ste­mu (CE­DIS) du­žni bli­zu 2,5 hi­lja­de eura. U ku­ći u jed­nom sta­nu ži­vi Do­ma­ze­to­vić sa su­pru­gom i dje­te­tom, u dru­gom nje­gov brat, a pa­met­no bro­ji­lo ko­je je ugra­đe­no pri­je ne­što vi­še od dvi­je go­di­ne vo­di se na nji­ho­vog po­koj­nog oca Du­ša­na i smje­šte­no je na stu­bu od stru­je dva­de­se­tak me­ta­ra od objek­ta. Na­kon što je ne­ko­li­ko pu­ta pri­ja­vlji­vao ne­sta­nak stru­je, a eki­pe elek­tri­ča­ra iz nik­šić­ke Elek­tro­di­stri­bu­ci­je ot­kla­nja­le kva­ro­ve, Do­ma­ze­to­vić ka­že da su elek­tri­ča­ri po­no­vo iza­šli na te­ren 6. no­vem­bra ne oba­vje­šta­va­ju­ći po­ro­di­cu o to­me.
-Ni­ko od po­ro­di­ce tog da­na ni­je bio pri­su­tan to­kom nji­ho­ve kon­tro­le bro­ji­la. Dva da­na ka­sni­je po­no­vo je do­šla eki­pa, ja­vi­li su mi se i ka­za­li da sat ne­što ni­je u re­du i da mo­ra da se mi­je­nja. Da­li su mi da pot­pi­šem za­pi­snik što sam i uči­nio ne sum­nja­ju­ći da tu išta mo­že bi­ti spor­no. Dan ka­sni­je, dok sam bio na po­slu u ško­li, po­zva­la je slu­žbe­ni­ca iz Elek­tro­di­stri­bu­ci­je ko­ja me po­zna­je i sa­op­šti­la mi da su do­bi­li na­log da nas is­klju­če s mre­že, jer smo neo­vla­šće­no tro­ši­li stru­ju. Re­kao sam joj da je si­gur­no u pi­ta­nju ne­ka gre­ška, da smo re­dov­ne pla­ti­še, čla­no­vi tzv. ,,Zlat­nog ti­ma'', a da ne pri­la­zi­mo bro­ji­lu, jer i ne­ma­mo ključ od or­ma­ra u ko­jem se na­la­zi, is­pri­čao je Do­ma­ze­to­vić.
Istog tre­nut­ka je po­zvao su­pru­gu i re­kao joj da po­đe u Elek­tro­di­stri­bu­ci­ju i vi­di o če­mu se ra­di. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, na nju su vr­ši­li pri­ti­sak da pot­pi­še za­pi­snik u ko­jem je na­ve­de­no da su neo­vla­še­no tro­ši­li stru­ju i iz­nos ko­ji zbog to­ga tre­ba da pla­te.
-Ona me je po­zva­la i u su­za­ma mi re­kla ka­ko su se po­na­ša­li pre­ma njoj, da su vr­ši­li pri­ti­sak da pot­pi­še ugo­vor, da će se to ri­je­ši­ti, da tre­ba da pla­ti­mo i da ima­mo mo­guć­nost žal­be. Na tom ugo­vo­ru i je­ste ne­ki pot­pis, ali ni­je moj, a ona se s ob­zi­rom na to u ka­kvoj je si­tu­a­ci­ji tog da­na bi­la i ne sje­ća da li je išta i pot­pi­sa­la. Po­tu­ri­li su joj i ne­ku pri­zna­ni­cu da upla­ti pr­vu ra­tu od oko 300 eura da bi nam po­no­vo uklju­či­li stru­ju, što je ona i ura­di­la. Po­što ni tog da­na ni­ko od nas ni­je bio ku­ći, mi i ne zna­mo da li su nas uop­šte i is­klju­či­va­li, ogor­čen je Do­ma­ze­to­vić.
Pi­sao je žal­be CE­DIS-u, po­ku­ša­vao da raz­go­va­ra, a on­da je an­ga­žo­vao advo­ka­ta ka­ko bi po­kre­nuo par­ni­cu da do­ka­že da ni­je „krao stru­ju”. Na­pa­ja­nje u ku­ći su ima­li do pro­šlog pet­ka ka­da je u Nik­ši­ću bi­lo ve­li­ko ne­vri­je­me, pa je to­kom no­ći po­la gra­da osta­lo bez stru­je. Ka­ko su sve kom­ši­je do­bi­le stru­ju, a nji­ho­va ku­ća ne, Do­ma­ze­to­vić ka­že da je po­zvao u su­bo­tu u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma de­žur­nu slu­žbu Elek­tro­di­stri­bu­ci­je da pro­vje­re da ni­je opet u pi­ta­nju ne­ki kvar na nji­ho­vom bro­ji­lu, a sed­mo­mje­seč­noj be­bi bi­la je neo­p­hod­na in­ha­la­ci­ja. Na te­ren je iza­šla jed­na eki­pa ko­ja mu je sa­op­šti­la da je u pi­ta­nju ne­ka blo­ka­da i da će pro­blem ot­klo­ni­ti dru­gi tim. Po­tom je, is­ta­kao je Do­ma­ze­to­vić, usli­je­dio po­ziv dis­pe­če­ra ko­ji mu sa­op­šta­va da im stru­ja ne­će bi­ti uklju­če­na dok ne iz­mi­re dug.
-Mo­lio sam da uklju­če stru­ju, jer je u pi­ta­nju bo­le­sno di­je­te ko­jem tre­ba li­je­če­nje i go­vo­rio da je naš na­vod­ni dug pod spo­rom. On ni­šta ni­je mo­gao da ura­di, jer su mu iz Pod­go­ri­ce ka­za­li da će nas pri­klju­či­ti kad im do­sta­vi­mo pri­zna­ni­ce da smo pla­ti­li. U pi­ta­nju je kraj­nji bez­o­bra­zluk, ogor­čen je Do­ma­ze­to­vić.
B.B.


CE­DIS: Bro­ji­lo ošte­će­no, pri­zna­nje do­bi­je­no

Za­kon o ener­ge­ti­ci im­pe­ra­tiv­no na­la­že ope­ra­to­ru si­ste­ma da bez pret­hod­nog upo­zo­re­nja ob­u­sta­vi is­po­ru­ku elek­trič­ne ener­gi­je u slu­ča­je­vi­ma neo­vla­šće­ne po­tro­šnje i pre­du­zme mje­re u skla­du sa za­ko­nom, na­ve­li su ju­če iz CE­DIS-a.
U slu­ča­ju Do­ma­ze­to­vi­ća sma­tra­ju da ni­je­su pre­kr­ši­li ni Za­kon o za­šti­ti po­tro­ša­ča „ko­ji ne re­gu­li­še ova­kve si­tu­a­ci­je“. Kon­tro­la mjer­nog mje­sta iz­vr­še­na je 6. no­vem­bra po­mo­ću ure­đa­ja „ze­ra” ko­ji slu­ži za utvr­đi­va­nje tač­no­sti mje­re­nja. Ta­da je utvr­đe­no i za­pi­sni­kom kon­sta­to­va­no da u tre­nut­ku kon­tro­le bro­ji­lo pri­ka­zu­je ma­nju tre­nut­nu sna­gu ko­ju an­ga­žu­je ko­ri­snik u od­no­su na po­ka­zi­va­nje ure­đa­ja „ze­ra”.
-Po­red to­ga, na­kon de­mon­ta­a­že pred­met­nog bro­ji­la, na nje­mu su utvr­đe­na me­ha­nič­ka ošte­će­nja što je ne­po­bi­tan do­kaz da je elek­trič­na ener­gi­ja neo­vla­šće­no ko­ri­šće­na. Bro­ji­lo je po­sla­ti u is­pit­nu la­bo­ra­to­ri­ju CE­DIS-a. Iako je Do­ma­ze­to­vić pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra pri­znao neo­vla­šće­nu po­tro­šnju i pre­u­zeo oba­ve­zu da na­ve­de­ni dug iz­mi­ri u 15 jed­na­kih mje­seč­nih ra­ta, on ugo­vo­re­nu oba­ve­zu ni­je is­po­što­vao.Zbog to­ga mu je ob­u­sta­vlje­na is­po­ru­ka elek­trič­ne ener­gi­je, na­ve­li su iz CE­DIS-a do­sta­vlja­ju­ći no­vi­na­ri­ma i fo­to­gra­fi­je za­te­če­nog sta­nja na bro­ji­lu pri­li­kom kon­tro­le.


Ži­ve do­bro, re­dov­no pla­ća­ju da­žbi­ne

Do­ma­ze­to­vić je, ina­če, sa­o­bra­ćaj­ni in­že­njer, ra­di kao sud­ski vje­štak i pro­fe­sor u nik­šić­koj Sred­njoj ško­li. Uz na­ve­de­no, ba­vi se i pri­vat­nim bi­zni­som, ima auto ško­lu, a sve to is­ti­če da bi pre­do­čio da nje­go­voj po­ro­di­ci ni­je po­treb­no da kra­de stru­ju. CE­DIS i ni­je spro­veo po­stu­pak utu­že­nja, već su, ka­ko Do­ma­ze­to­vić ka­že, „sa­mi utvr­di­li da je stru­ja neo­vla­šće­no tro­še­na” i ko­li­ko su du­žni da pla­te.Ni­je­su uva­že­ne nji­ho­ve žal­be, ni­ti za­htje­vi da se iz­vr­ši eks­per­ti­za spor­nog bro­ji­la, iz­va­de li­stin­zi o nji­ho­voj po­tro­šnji stru­je u pro­te­klom pe­ri­o­du, kao i da se utvr­di da su re­dov­ne pla­ti­še.
-Ni­kad u ži­vo­tu nam ni­je bi­la po­tre­ba da ne­što kra­de­mo, sve da­žbi­ne mo­ja po­ro­di­ca ured­no iz­mi­ru­je. Pri­stup bro­ji­lu su ima­li sa­mo rad­ni­ci Elek­tro­di­stri­bu­ci­je i za­mi­sli­te da ja, kao kra­dlji­vac stru­je, zo­vem nji­ho­ve eki­pe da ot­klo­ne kvar?! Ogor­čen sam, po­vri­je­đen, osje­ćam se ne­moć­nim, jer ču­jem ka­ko je EPCG dr­ža­va u dr­ža­vi, ka­ko za njih ne va­ži prav­ni si­stem Cr­ne Go­re- na­gla­sio je Do­ma­ze­to­vić, do­da­ju­ći da je nje­gov advo­kat od su­da za­tra­žio pri­vre­me­nu mje­ru ka­ko bi im stru­ja bi­la uklju­če­na do okon­ča­nja po­stup­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"