Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-25 DPS SAKRIO DIO IZVORA FINANSIRANJA KAMPANJE ZA CETINJSKE IZBORE
Reklame plaćali iz crnih fondova
Radonjić ne provjerava izvještaje DPS-a Reklame plaćali iz crnih fondova Iako se DPS javno oglašavao na Fejsbuku i o tome postoje dokazi, a u izvještaju prijavio nula eura troškova, ASK ne istražuje evidentne zloupotrebe
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta Cr­ne Go­re pri­kri­la je dio iz­vo­ra fi­nan­si­ra­nja kam­pa­nje za lo­kal­ne iz­bo­re na Ce­ti­nju, jer ni­je na­ve­la no­vac ko­ji je pla­ćen za re­kla­mi­ra­nje na dru­štve­nim mre­ža­ma, upr­kos to­me što po­sto­je do­ka­zi da je ta­kvog re­kla­mi­ra­nja bi­lo. DPS se jav­no ogla­ša­vao na Fej­sbu­ku, o če­mu po­sto­je ma­te­ri­jal­ni do­ka­zi, ali u iz­vje­šta­ju o fi­nan­si­ra­nju kam­pa­nje ko­ji su do­sta­vi­li Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) na­ve­de­no je prak­tič­no nu­la eura tro­ško­va po tom osno­vu.
Ipak, Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, či­ji je di­rek­tor Sre­ten Ra­do­njić, ne is­tra­žu­je ove evi­dent­ne zlo­u­po­tre­be.
Ka­ko se vi­di u do­ku­men­tu ko­ji ob­ja­vlju­je „Dan”, u fi­ni­sij­skom iz­vje­šta­ju DPS-a za ce­tinj­ske iz­bo­re na­ve­de­no je da po osno­vu ogla­ša­va­nja i pu­bli­ka­ci­ja ni­je bi­lo ni­ka­kvih tro­ško­va. Što se ti­če re­klam­nih spo­to­va i ma­te­ri­ja­la, pri­ja­vlje­no je tro­še­nje nov­ca za bil­bord i štam­pu, ali ne i po­vo­dom ogla­ša­va­nja i pu­bli­ka­ci­ja. U toj ko­lo­ni, pre­ma zva­nič­nom iz­vje­šta­ju, tro­ško­vi su nu­la. Me­đu­tim,„Dan” je do­šao do do­ka­za da su po­sto­ja­le spon­zo­ri­sa­ne ob­ja­ve pro­mo­tiv­nog ma­te­ri­ja­la DPS-a na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk. Jed­nu ta­kvu spon­zo­ri­sa­nu ob­ja­vu „Dan” ob­ja­vlju­je, a pre­ma pra­vi­li­ma za po­sta­vlja­nje ta­kvog sa­dr­ža­ja, sva­ka spon­zo­ri­sa­na ob­ja­va se pla­ća.
Ka­ko je Fej­sbuk po­stao naj­po­pu­lar­ni­ja i naj­ko­ri­šće­ni­ja dru­štve­na mre­ža, ta­ko je po­stao i ne­za­o­bi­la­zan dio in­ter­net mar­ke­tin­ga u Cr­noj Go­ri, što je po­seb­no u po­sled­nje vri­je­me va­žno za pred­iz­bor­ne ak­tiv­no­sti.
Vri­jed­nost Fej­sbu­ka je u to­me što je­di­ni nu­de naj­bo­lji iz­bor cilj­ne gru­pe ne­go bi­lo gdje dru­gdje na in­ter­ne­tu, jer oni ima­ju naj­vi­še po­da­ta­ka o svo­jim ko­ri­sni­ci­ma, a to ga či­ni po­seb­no atrak­tiv­nim za ko­ri­sni­ke u Cr­noj Go­ri. Iz tih raz­lo­ga se, ka­da je u pi­ta­nju in­ter­net mar­ke­ting, naj­vi­še i ula­že u Fej­sbuk re­kla­mi­ra­nje, a to je po­seb­no za­ni­mlji­vo par­ti­ja­ma u po­li­tič­kom mar­ke­tin­gu. Kla­sič­na re­kla­ma na Fej­sbu­ku, me­đu­tim, ko­šta i mo­ra­la bi da sto­ga bu­de pri­ka­za­na u zva­nič­nom fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju o kam­pa­nji. To­ga, ipak, u iz­vje­šta­ju DPS-a ko­ji je do­sta­vljen ASK-u ne­ma, što ja­sno upu­ću­je na po­sto­ja­nje „cr­nih fon­do­va”.
Pri­mje­ra ra­di, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra je u svom zva­nič­nom iz­vje­šta­ju o kam­pa­nji za lo­kal­ne iz­bo­re pri­ja­vi­la 2.500 eura tro­ško­va po tom osno­vu.
De­ša­va­nja na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra 26. no­vem­bra pro­šle go­di­ne, osim ja­snih ne­pra­vil­no­sti i ne­za­ko­ni­o­sti u fi­nan­si­ra­nju vla­da­ju­će stran­ke, iza­zi­va­la su ve­li­ku pa­žnju ima­ju­ći u vi­du broj­ne i ozbilj­ne in­ci­den­te i na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka. Ta­ko je kan­di­dat za od­bor­ni­ka po­kre­ta URA Slav­ko Šo­le Jan­ko­vić na­pad­nut na dan odr­ža­va­nja iz­bo­ra i po­tom ho­spi­ta­li­zo­van. U dru­gom slu­ča­ju, iz po­kre­ta URA su ka­za­li da je na­pad­nu­to ne­ko­li­ko nji­ho­vih ak­ti­vi­sta, a čak je evi­den­ti­ra­no da su šta­bo­ve DPS-a u cr­no­gor­skoj pre­sto­ni­ci obez­bje­đi­va­li i spro­vod­ni­ci iz ZIKS-a.
Zna­čaj­na ne­pra­vil­nost na dan iz­bo­ra za­bi­lje­že­na je u sje­di­štu DPS-a u zgra­di Obo­da. Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA su ot­kri­li da je DPS ku­po­vao gla­so­ve na tom mje­stu. Opo­zi­ci­ja je tvr­di­la da je u objek­tu bi­lo naj­ma­nje 50 sum­nji­vih li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, o če­mu su pr­vo oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju i po­tom pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ka­ko su sa­op­šti­li ta­da iz opo­zi­ci­je, tu­ži­lac se po­ja­vio tek na­kon tri sa­ta, a osum­nji­če­na li­ca su iza­šla na spo­red­nu stra­nu i uspje­la su da po­bjeg­nu.
M.V.


kra­li stra­nač­ki slo­gan

In­te­re­sant­no je da je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) pla­gi­ra­la iz­bor­ni slo­gan Srp­ske na­pred­ne stran­ke (SNS) Alek­san­dra Vu­či­ća u kam­pa­nji za lo­kal­ne iz­bo­re na Ce­ti­nju. Slo­gan „Ce­ti­nje po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić” je isti kao i slo­gan „Srp­ska na­pred­na stran­ka – Sr­bi­ja po­be­đu­je”, ko­ju je SNS ko­ri­stio na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u apri­lu 2016. go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"