Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-21 FIRMA KĆERKE ANE ĐUKANOVIĆ KRŠILA ZAKON
Emina kažnjena zbog skrivanja računa
Emina Kolarević Emina kažnjena zbog skrivanja računa Inspektori Uprave za inspekcijske poslove su dva puta, sa ukupno 1.300 eura, kaznili kompaniju „OMG Home”, koja je dijelom u vlasništvu Emine Kolarević, sestrične Mila Đukanovića. Kompanija Kolarevićeve je kažnjavana, između ostalog, i zbog skrivanja i nezakonitog vođenja računa – faktura trgovine na veliko
Fir­ma „OMG Ho­me”, čiji je jedan od suvlasnika Emi­na Ko­la­re­vić, kćerka, Ane Đukanović i sestričina bivšeg premijera Mila Đukanovića, kažnjavana je više puta zbog kršenja zakona.
Prema zvanično dostupnim podacima, in­spek­to­ri Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve dva pu­ta su pisali kazne u ukupnoj vrijednosti od 1.300 eura ovom preduzeću zbog kr­še­nja za­ko­na o unu­tra­šnjoj tr­go­vi­ni i o za­šti­ti po­tro­ša­ča.
„Dan” je do­šao do po­da­tka da je kom­pa­ni­ja Ko­la­re­vi­će­ve ka­žnja­va­na, iz­me­đu osta­log, i zbog skri­va­nja i ne­za­ko­ni­tog vo­đe­nja ra­ču­na – fak­tu­ra tr­go­vi­ne na ve­li­ko.
Pr­vi put na­log za pla­ća­nje ka­zne je na­pi­san to­kom in­spek­cij­ske kon­tro­le po­slo­va­nja u av­gu­stu 2014. go­di­ne. Ta­da su tr­ži­šni in­spek­to­ri usta­no­vi­li kr­še­nje čla­na 25 Za­ko­na o za­šti­ti po­tro­ša­ča u objek­tu „OMG Ho­me” koji se nalazi u tržnom centru u TQ Pla­zi u Bu­dvi. Ra­di se o objek­tu ko­ji je sa­gra­di­la kom­pa­ni­ja „Tra­de­u­ni­que”, ko­ja je bi­la ob­u­hva­će­na op­tu­žni­com Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (SDT) zbog sumnji u mi­li­on­ske mal­ver­za­ci­je u ko­ji­ma je ošte­će­na Op­šti­na Bu­dva.
– Na vid­nom mje­stu u objektu preduzeća „OMG Ho­me” ni­je is­ta­kao oba­vje­šte­nje o na­či­nu i mje­stu pod­no­še­nja pri­go­vo­ra, od­no­sno pri za­klju­če­nju ugo­vo­ra na dru­gi od­go­va­ra­ju­ći na­čin o to­me ni­je oba­vi­je­stio po­tro­ša­ča ili na mje­sti­ma u ko­ji­ma se pri­ma pri­go­vor u to­ku rad­nog vre­me­na ni­je pri­sut­no li­ce ovla­šće­no za pri­ma­nje pri­go­vo­ra, član 25 stav 4 i 8 Za­ko­na o za­šti­ti po­tro­ša­ča. Takođe, ne vo­di se i ne ču­va evi­den­ci­ja pri­go­vo­ra po­tro­ša­ča na na­čin i pod uslo­vi­ma pro­pi­sa­nim čla­nom 25 stav 6 i 7 Za­ko­na o za­šti­ti po­tro­ša­ča – pi­še u opi­su pre­kr­ša­ja koji je napisan preduzeću čiji je suvlasnik Emina Kolarević.
Tom pri­li­kom in­spek­to­ri su na­pi­sa­li pre­kr­šaj­ni na­log i ka­zni­li fir­mu „OMG Ho­me” sa 600 eura. Tač­no go­di­nu ka­sni­je ista fir­ma po­no­vo je ka­žnje­na sa 700 eura, ali dru­gog pu­ta zbog kr­še­nja Za­ko­na o unu­tra­šnjoj tr­go­vi­ni.
– Ne vo­di evi­den­ci­ju na na­čin pro­pi­san ovim za­ko­nom shod­no čl. 37 Za­ko­na o unu­tra­šnjoj tr­go­vi­ni – pi­še u opi­su pre­kr­ša­ja podnesenog protiv firme „OMG Ho­me”.
Član 37 Za­ko­na o unu­tra­šnjoj tr­go­vi­ni gla­si: „Tr­go­vac je du­žan da vo­di evi­den­ci­je o na­bav­ci i pro­da­ji ro­be na ve­li­ko, na ma­lo i za pru­ža­nje tr­go­vin­skih uslu­ga”.
U tom čla­nu je ob­ja­šnje­no da se evi­den­ci­ja vo­di za sva­ko ve­le­pro­daj­no mje­sto, pro­dav­ni­cu i dru­go pro­daj­no mje­sto i po­slov­nu pro­sto­ri­ju u ko­joj se pru­ža­ju tr­go­vin­ske uslu­ge.
– Evi­den­ci­ja mo­ra bi­ti do­stup­na nad­le­žnim in­spek­cij­skim or­ga­ni­ma u to­ku kon­tro­le u po­slov­nom pro­sto­ru u ko­me se vr­ši kon­tro­la. Evi­den­ci­ja se vo­di na osno­vu do­ka­za o na­bav­ci ro­be i pro­iz­vod­nji go­to­vih pro­iz­vo­da i is­pra­va o na­ru­če­nim uslu­ga­ma (ra­čun-fak­tu­ra, pri­jem­ni­ca, rad­ni na­log, po­rudž­be­ni­ca i dru­gi do­ka­zi) i na osno­vu do­ka­za o pro­da­ji ro­be i pru­ža­nju tr­go­vin­skih uslu­ga (ra­čun-fak­tu­ra, isje­čak tra­ke re­gi­star ka­se, pa­ra­gon blok i dru­gi do­ka­zi ko­ji sa­dr­že pro­pi­sa­ne po­dat­ke o pro­da­toj ro­bi i uslu­zi… – na­vo­di se, iz­me­đu osta­log, u opi­su čla­na 37 Za­ko­na o unu­tra­šnjoj tr­go­vi­ni.
U Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) mo­že se vi­dje­ti da je kom­pa­ni­ja „OMG Ho­me” re­gi­stro­va­na po­čet­kom ju­na 2014. go­di­ne za dje­lat­nost – ne­spe­ci­ja­li­zo­va­na tr­go­vi­na na ve­li­ko. U di­je­lu osni­va­či osim Ko­la­re­vi­će­ve, ko­ja u toj kom­pa­ni­ji ima 25 od­sto vla­sni­štva, tu su i Go­ran Br­no­vić (25 od­sto), Mi­lan­ka Jo­va­no­vić (26 od­sto) i Oli­ve­ra Ra­du­lo­vić (24 od­sto).
Pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma kom­pa­ni­ja „OMG Ho­me”, iz­me­đu osta­log, u Cr­noj Go­ri uvo­zi i pro­da­je i kuć­ne lam­pe pro­iz­ve­de­ne u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji.
Ime Emi­ne Ko­la­re­vić, kćer­ke advo­ka­ta Ane Đu­ka­no­vić, do sa­da u me­di­ji­ma ni­je pu­no po­mi­nja­no na po­lju bi­zni­sa. Sa dru­ge stra­ne Emi­nin brat Edin Ko­la­re­vić vla­snik je ne­ko­li­ko fir­mi i vri­jed­ne imo­vi­ne, u vi­še dje­lo­va Cr­ne Go­re.
Vl.OTA­ŠE­VIĆ


Ne od­go­va­ra na pi­ta­nja

No­vi­nar „Da­na” po­ku­šao je da stu­pi u kon­takt sa Emi­nom Ko­la­re­vić pre­ko nje­nog fej­sbuk na­lo­ga. Me­đu­tim, ona do za­klju­če­nja ovog no­vin­skog bro­ja ni­je od­go­va­ra­la na pi­ta­nja do­sta­vlje­na 19. ja­nu­a­ra.
Ta­ko je osta­lo ne­ja­sno da li je ne­ko od ru­ko­vo­di­o­ca kom­pa­ni­je „OMG Ho­me” sno­sio od­go­vor­nost zbog ne­za­ko­ni­tog ra­da i na­red­be in­spek­ci­je za pla­ća­nje ka­zne od 1.300 eura.


Obrt­na sred­stva pre­ko 200.000

U fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju, do­sta­vlje­nom Po­re­skoj upra­vi, pi­še da je kom­pa­ni­ja „OMG Ho­me” to­kom 2016. go­di­ne ima­la obrt­na sred­stva vri­jed­no­sti 206.275 eura.
Te go­di­ne evi­den­ti­ra­ne su i za­li­he od 117.015 eura, ali i go­to­vi­na i go­to­vin­ski ekvi­va­len­ti od 15.950 eura. U di­je­lu bi­lan­sa sta­nja „ne­kret­ni­ne, po­stro­je­nja i opre­ma” upi­sa­na je vri­jed­nost od 2.189 eura. U do­ku­men­tu Po­re­ske upra­ve pi­še da je sje­di­šte fir­me „OMG Ho­me” u Bu­le­va­ru Džor­dža Va­šing­to­na u Pod­go­ri­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"