Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-17 PROCES ZA ŠVERC CIGARETA U BARIJU ULAZI U ZAVRŠNU FAZU
Branu, Vesku i Dušanki sude po hitnom postupku
Mićunović, Barović i Jeknić Branu, Vesku i Dušanki sude po hitnom postupku Tužilac Đuzepe Gata juče je na ročištu u Krivičnom sudu u Bariju zatražio suđenje po ubrzanom postupku i ono bi moglo da počne 7.marta U Italiji se vodi postupak protiv Branislava Brana Mićunovića, Dušanke Jeknić Pešić, Veselina Barovića, Branka Vujoševića i Andrije Draškovića
Ita­li­jan­sko tu­ži­la­štvo za­tra­ži­lo je ju­če da su­đe­nje cr­no­gor­skim i srp­skim dr­ža­vlja­ni­ma okri­vlje­nim za ma­fi­ja­ško udru­ži­va­nje ra­di me­đu­na­rod­nog šver­ca ci­ga­re­ta bu­de odr­ža­no po hit­nom po­stup­ku. Ta­kav za­htjev iz­nio je tu­ži­lac Đu­ze­pe Ga­ta, ko­ji je pre­u­zeo ovaj slu­čaj.
U Ita­li­ji se vo­di po­stu­pak pro­tiv cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na Bra­ni­sla­va Bra­na Mi­ću­no­vi­ća, Du­šan­ke Jek­nić Pe­šić, Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća i Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća i dr­ža­vlja­ni­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je An­dri­je Dra­ško­vi­ća.
Tu­ži­lac Đu­ze­pe Ga­ta je na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu u Kri­vič­nom su­du u Ba­ri­ju za­tra­žio su­đe­nje po ubr­za­nom po­stup­ku, na šta ima pra­vo po ita­li­jan­skoj re­gu­la­ti­vi. Advo­ka­ti okri­vlje­nih, či­ja je sa­gla­snost neo­p­hod­na da bi ta­kvo su­đe­nje po­če­lo, ni­je­su ju­če hte­li da sa­op­šte pri­hva­ta­ju li taj za­htjev tu­ži­la­štva. Za­to je do­ni­je­ta od­lu­ka da se iz­ja­sne do 7.mar­ta i ta­da bi, ako se sa­gla­se, su­đe­nje ko­nač­no mo­glo da poč­ne. Pre­ma toj va­rij­an­ti, ono bi bi­lo i okon­ča­no vr­lo br­zo, či­me bi bi­la sta­vlje­na tač­ka na pro­ces ko­ji je ot­po­čet pri­je vi­še od 15 go­di­na.
Ga­ta je slu­čaj pre­u­zeo od Kar­me­la Ri­ka, ko­ji je pre­šao u Vi­še tu­ži­la­štvo. Po­stu­pak su 2001. go­di­ne po­kre­nu­li tu­ži­o­ci Đu­ze­pe Šel­zi i Euge­ni­ja Pon­ta­su­lja, ko­ji su u me­đu­vre­me­nu na­pu­sti­li tu­ži­la­štvo u Ba­ri­ju.
Pre­ma op­tu­žnom pred­lo­gu, ko­ji je do­stu­pan jav­no­sti, Ve­se­lin Ba­ro­vić i Bran­ko Vu­jo­še­vić su okri­vlje­ni da su po­kri­va­li po­sao šver­ca du­va­na pre­ko fir­me „Mon­te­ne­gro ta­ba­ko tran­zit”, (MTT), dok je Du­šan­ka Jek­nić Pe­šić omo­gu­ći­la po­ve­zi­va­nje ita­li­jan­skih kri­mi­na­la­ca i Vla­de Cr­ne Go­re, od­no­sno nje­nog du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Bra­no Mi­ću­no­vić i An­dri­ja Dra­ško­vić te­re­te se da su kao čel­ni­ci ma­fi­je pru­ži­li uto­či­šte ita­li­jan­skim kri­mi­nal­ci­ma, čla­no­vi­ma Uje­di­nje­ne sve­te kru­ne i Ka­mo­re, a da su za­uz­vrat do­bi­li mo­no­pol na ile­gal­nu tr­go­vi­nu pre­ko Ja­dra­na.
Do­sad je svih op­tu­žbi oslo­bo­đen biv­ši mi­ni­star fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re Mi­ro­slav Iva­ni­še­vić, a ita­li­jan­sko tu­ži­la­štvo je 2012.go­di­ne od­u­sta­lo od op­tu­žbi pro­tiv Stan­ka Ca­ne­ta Su­bo­ti­ća.
Biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je u vri­je­me po­kre­ta­nja po­stup­ka šti­tio imu­ni­tet dr­žav­ni­ka. Pod­sje­ti­mo, Đu­ka­no­vić, ko­ji je se­dam pu­ta bio pre­mi­jer Cr­ne Go­re, u op­tu­žnom pred­lo­gu bio je ozna­čen kao or­ga­ni­za­tor ma­fi­ja­škog udru­ži­va­nja ko­je su či­ni­li i pred­stav­ni­ci or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la iz ita­li­jan­skih re­gi­ja Kam­pa­ni­ja i Pu­lja, ali i bi­zni­sme­ni sa švaj­car­skim dr­ža­vljan­stvom Fran­ko de­la To­re i Đe­rar­do Ku­o­mo.
Ta kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja, ka­ko je na­ve­de­no u op­tu­žni­nom ak­tu, šver­co­va­la je ogrom­ne ko­li­či­ne ci­ga­re­ta na te­ri­to­ri­ju EU od 1994. do 2002. go­di­ne, ko­ri­ste­ći cr­no­gor­ske lu­ke i jav­ne slu­žbe kao lo­gi­sti­ku.
Okri­vlje­ni i nji­ho­vi advo­ka­ti tvr­de da je tu­ži­la­štvo iz­ni­je­lo la­žne op­tu­žbe i da je to­kom is­tra­ge pre­kr­šen niz za­kon­skih pro­pi­sa, uklju­ču­ju­ći i neo­vla­šće­no pra­će­nje stra­nih dr­ža­vlja­na i pod­me­ta­nje do­ka­za.
Pre­li­mi­nar­na fa­za su­đe­nja po­če­la je u ju­nu 2009. go­di­ne, a u no­vem­bru 2013.go­di­ne za­po­čet je sud­ski po­stu­pak, ko­ji je pre­ki­nut jer je od­re­đe­no no­vo sud­sko vi­je­će, pa je slu­čaj prak­tič­no po­no­vo po­kre­nut.
Pri­je ne­go što je do­šao u fa­zu pre­li­mi­nar­nih sa­slu­ša­nja, Đu­ka­no­vić, ta­da pre­mi­jer Cr­ne Go­re, po­sled­njih da­na mar­ta 2008.go­di­ne svje­do­čio je šest i po sa­ti u Ba­ri­ju na do­bro­volj­noj osno­vi. Po­je­di­ni ita­li­jan­ski me­di­ji pi­sa­li su da je si­gur­no da će slu­čaj pro­tiv Đu­ka­no­vi­ća bi­ti ar­hi­vi­ran za­to što uži­va imu­ni­tet dr­žav­ni­ka. Đu­ka­no­vi­će­va od­bra­na tvr­di da je slu­čaj ar­hi­vi­ran zbog ne­do­stat­ka do­ka­za.
M.V.


„Vujošević plus 4”

Advo­ka­ti op­tu­že­nih cr­no­gor­skih i srp­skih dr­ža­vlja­na tra­ži­li su na po­čet­ku pre­li­mi­nar­nih sa­slu­ša­nja 3.ju­na 2009.go­di­ne da se sud­ska do­ku­men­ta­ci­ja pre­ve­de na srp­ski je­zik.
Na vra­ti­ma sud­ni­ce Kri­vič­nog su­da u Ba­ri­ju ju­če je bio oka­čen ras­po­red su­đe­nja, a ono ko­je se ti­če šver­ca pre­ko Cr­ne Go­re ozna­če­no je kao „Vu­jo­še­vić Bran­ko plus 4”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"