Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-25 VELIKE TENZIJE NA KIM ZBOG INICIJATIVE KOSOVSKIH POSLANIKA
Haradinaj Bez jedinstva o ukidanju Specijalnog suda Kosovski premijer Ramuš Haradinaj, uprkos upozorenjima ambasadora zemalja Kvinte koji praktično dnevno prijete sankcijama ukoliko odluka o formiranju Specijalnog suda bude ukinuta, kaže da vlada ne polaže račune ambasadorima, već poslanicima
Dan - novi portal
Ini­ci­ja­ti­va 43 po­sla­ni­ka ko­sov­ske skup­šti­ne za uki­da­nje Spe­ci­jal­nog su­da i ju­če je bi­la u cen­tru pa­žnje pri­štin­skih me­di­ja, ko­ji pi­šu da u ko­sov­skoj vla­di, pri­je sve­ga me­đu Al­ban­ci­ma, či­je iz­ja­šnja­va­nje se oče­ku­je, ne­ma je­din­stva po tom pi­ta­nju.
Skup­štin­sko pred­sjed­ni­štvo je, na­i­me, po­sla­nič­ku ini­ci­ja­ti­vu o uki­da­nju Spe­ci­jal­nog su­da do­sta­vi­lo vla­di na iz­ja­šnja­va­nje i dok pred­sjed­nik par­la­men­ta Ka­dri Ve­se­lji ka­že da je pri­tom po­što­van po­slov­nik par­la­men­ta, pre­mi­jer Ra­muš Ha­ra­di­naj sma­tra da to ni­je pi­ta­nje o ko­jem tre­ba da se iz­ja­šnja­va vla­da.
Ha­ra­di­naj je u Uro­šev­cu re­kao da vla­da o toj ini­ci­ja­ti­vi mo­že i da se iz­ja­sni i da se ne iz­ja­sni s ob­zi­rom na to da je ini­ci­ja­ti­va po­kre­nu­ta u par­la­men­tu.
Vla­da će is­po­što­va­ti sve stan­dard­ne pro­ce­du­re, re­kao je Ha­ra­di­naj, iako, ka­ko tvr­di, ko­ji god vla­da stav da do­ne­se, on ne­će bi­ti re­le­van­tan.
Ina­če, Ha­ra­di­naj, od­no­so nje­go­va Ali­jan­sa za bu­du­ćost Ko­so­va je od­u­vi­jek bi­la pro­tiv for­mi­ra­nja Spe­ci­jal­nog su­da za rat­ne zlo­či­ne ko­je je na KiM po­či­ni­la tzv. OVK.
Ne­dav­no je Ha­ra­di­naj re­kao da će po­dr­ža­ti sva­ku od­lu­ku ko­ju u ve­zi sa tom ini­ci­ja­ti­vom do­ne­se ko­sov­ski par­la­ment.
Ko­sov­ski pre­mi­jer Ra­muš Ha­ra­di­naj, upr­kos upo­zo­re­nji­ma am­ba­sa­do­ra ze­ma­lja Kvin­te ko­ji prak­tič­no dnev­no pri­je­te sank­ci­ja­ma uko­li­ko od­lu­ka o for­mi­ra­nju Spe­ci­jal­nog su­da bu­de uki­nu­ta, ka­že da vla­da ne po­la­že ra­ču­ne am­ba­sa­do­ri­ma, već po­sla­ni­ci­ma.
Na­kon što je ini­ci­ja­ti­va 43 po­sla­ni­ka za uki­da­nje Spe­ci­jal­nog su­da za rat­ne zlo­či­ne tzv. OVK pre­ba­če­na u dvo­ri­šte vla­de, ko­ja ima rok od 30 da­na da za­u­zme stav pri­je ne­go što se o to­me bu­de od­lu­či­va­lo u par­la­men­tu, Ha­ra­di­naj ka­že da će vla­da na­sta­vi­ti da­lje sa tom ini­ci­ja­ti­vom i u ro­ku od­go­vo­ri­ti par­la­men­tu.
– Ovo je ini­ci­ja­ti­va Skup­šti­ne, a vla­da ra­čun po­la­že sa­mo po­sla­ni­ci­ma, re­kao je Ha­ra­di­naj, pre­ni­je­la je pri­štin­ska „Ko­ha”.
Por­tal Ljaj­mi pi­še da je Ha­ra­di­naj re­kao da je po­stu­pak u vla­di u ve­zi sa ini­ci­ja­ti­vom u to­ku.
– Ima­mo 30 da­na, pro­ći će­mo pro­ce­du­ru u pred­vi­đe­nom ro­ku, re­kao je Ha­ra­di­naj na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­kon rad­ne po­sje­te Mi­ni­star­stvu za eko­nom­ski raz­voj.
Pri­štin­ska „Ko­ha” pi­še da u ko­sov­skoj vla­di ne­ma je­din­stva u ve­zi sa uki­da­njem za­ko­na o Spe­ci­jal­nom su­du, a por­tal Ar­bresh.in­fo je ob­ja­vio po ko zna ko­ji put po­no­vlje­ni po­ziv Am­ba­sa­de SAD u Pri­šti­ni da se od­u­sta­ne od po­ku­ša­ja uki­da­nja Spe­ci­ja­log su­da.
U pi­sa­nom od­go­vo­ru do­sta­vlje­nom tom por­ta­lu, am­ba­sa­da je na­ve­la da po­zi­va sve in­sti­tu­ci­je, po­sla­ni­ke i po­li­tič­ke li­de­re da na­pu­ste sve ide­je o uki­da­nju ili po­nov­nom pre­go­va­ra­nju sa bi­lo ko­jim aspek­tom za­ko­na o Spe­ci­jal­nom su­du.
Oče­ki­va­nja pri­štin­skih me­di­ja su da bi ini­ci­ja­ti­va o uki­da­nju Spe­ci­jal­nog su­da i pi­ta­nje de­mar­ka­ci­je sa Cr­nom Go­ru usko­ro tre­ba­lo da do­bi­ju epi­log.
Ble­rand Sta­vi­le­ci, po­li­tič­ki sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka ko­sov­ske skup­šti­ne iz­ja­vio je za pri­štin­sku „Epo­ku” da glav­na pi­ta­nja, po­put Spe­ci­jal­nog su­da i de­mar­ka­ci­je, tre­ba što pri­je za­tvo­ri­ti.
Is­ta­kao je da Ko­so­vo i nje­ni na­ro­di ne mo­gu bi­ti ta­o­ci od­re­đe­nih po­li­ti­ka, te da su gra­đa­ni­ma po­treb­ni slo­bo­da kret­nja, rad­na mje­sta i part­ner­stvo sa raz­vi­je­nim ze­mlja­ma.
– DSK se pro­ti­vi uki­da­nju Spe­ci­jal­nog su­da i po­dr­ža­va de­mar­ka­ci­ju, iz­ja­vio je za Kljan Ko­so­va se­kre­tar tog sa­ve­za Ismet Be­ći­ri.
On je re­kao da je nje­go­va stran­ka pro­tiv ini­ci­ja­ti­ve za uki­da­nje Spe­ci­jal­nog su­da i po­dr­ža­va spo­ra­zum o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom pot­pi­san u lje­to 2015.
Be­ći­ri je na­veo i da je stav DSK pred­sta­vio pred­sjed­ni­ku Evrop­ske na­rod­ne par­ti­je Džo­ze­fu Do­lu, to­kom su­sre­ta u Stra­zbu­ru.
Iz opo­zi­ci­o­nog po­kre­ta Sa­mo­o­pre­de­lje­nje sa­op­šti­li su da ne­će gla­sa­ti za uki­da­nje Spe­ci­jal­nog su­da.
Po­sla­nik tog po­kre­ta Al­bu­le­na Ha­dži­ju za KTV je ka­za­la da je raz­log ta­kvom sta­vu to što iza ove ini­ci­ja­ti­ve sto­ji ko­sov­ski pred­sjed­nik Ha­šim Ta­či.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, ini­ci­ja­ti­va po­sla­ni­ka za uki­da­nje Spe­ci­jal­nog su­da „ni­je ozbilj­na” jer se ru­ko­vo­di lič­nim raz­lo­zi­ma.
– Oče­ku­je­mo od Ha­ši­ma Ta­či­ja da ima ozbi­ljan pri­stup. Sa­mo­o­pre­de­lje­nje ne mo­že po­dr­ža­ti pri­vat­ne ini­ci­ja­ti­ve, do­da­la je ona.
Vla­da ima 30 da­na da do­sta­vi mi­šlje­nje par­la­men­tu, ali mo­že i da od­lu­či da se ne iz­ja­šnja­va o ini­ci­ja­ti­vi, jer je ju­če pred­sjed­ni­štvo skup­šti­ne od­lu­či­lo da pe­ti­ci­ju sa pot­pi­si­ma 15.000 gra­đa­na o uki­da­nju Spe­ci­jal­nog su­da upu­ti nad­le­žnoj par­la­men­tar­noj ko­mi­si­ji.RTS

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"