Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-24 BRISEL TRAŽI BRZU ISTRAGU O ZLOČINU U KOSOVSKOJ MITROVICI I NASTAVAK DIJALOGA PRIŠTINE I BEOGRADA
Da li je spoljni faktor umiješan u ubistvo Ivanovića Ubistvo Ivanovića – rukopis zapadnih tajnih službi U svako političko ubistvo umiješan je i spoljni faktor, a ako pogledamo koje su to strane službe učestvovale u pripremi političkih ubistava ili ih sa strane posmatrale, dolazi se do američkih službi – rekao je politički analitičar Srđan Perišić
Dan - novi portal
Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Sr­đan Pe­ri­šić sma­tra da je ubi­stvo li­de­ra Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve „Slo­bo­da, de­mo­kra­ti­ja, prav­da” Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća is­ko­ri­šće­no za po­kre­ta­nje ta­la­sa an­ti­ru­ske hi­ste­ri­je ko­ja ti­nja me­đu srp­skom eli­tom da bi se za­ma­ski­ra­li pra­vi in­spi­ra­to­ri i uče­sni­ci aten­ta­ta, u ko­jem se, ka­ko je oci­je­nio, vi­di ru­ko­pis za­pad­nih taj­nih slu­žbi.
– U sva­ko po­li­tič­ko ubi­stvo umi­je­šan je i spolj­ni fak­tor, a ako po­gle­da­mo ko­je su to stra­ne slu­žbe uče­stvo­va­le u pri­pre­mi po­li­tič­kih ubi­sta­va ili ih sa stra­ne po­sma­tra­le, do­la­zi se do ame­rič­kih slu­žbi – re­kao je Pe­ri­šić.
On je do­dao da je CIA po­zna­ta po po­li­tič­kim ubi­stvi­ma, uz pet ele­me­na­ta na osno­vu ko­jih ra­di – ši­re­nje in­for­ma­ci­ja i dez­in­for­ma­ci­ja, li­kvi­da­ci­ja jav­nih lič­no­sti, dr­žav­ni uda­ri i sa­rad­nja sa eli­tom.
– Kod ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća pri­sut­no je ne­ko­li­ko ele­me­na­ta. Ši­re­nje in­for­ma­ci­ja – oba­vi­je­sti­li su svo­ju jav­nost da se oče­ku­ju ne­mi­ri, te­ro­ri­stič­ki ak­ti... Pre­ko na­ših „ana­li­ti­ča­ra” su pla­si­ra­li dez­in­for­ma­ci­je da Ru­si­ja sto­ji iza to­ga. Za­tim su usli­je­di­li ubi­stvo i an­ga­žo­va­nje di­je­la eli­te da ob­ja­šnja­va. Pr­va in­for­ma­ci­ja da Ru­si­ja sto­ji iza ubi­stva do­šla je iz Pri­šti­ne, od Aze­ma Vla­si­ja i pr­vi su to pre­ni­je­li ve­ster­ni­zo­va­ni me­di­ji – ka­zao je Pe­ri­šić.
Mi­ni­stri spolj­nih po­slo­va ze­ma­lja čla­ni­ca Evrop­ske uni­je krat­ko su u po­ne­dje­ljak raz­go­va­ra­li o ubi­stvu Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća i za­tra­ži­li da se o to­me spro­ve­de br­za is­tra­ga, kao i da se na­sta­vi di­ja­log iz­me­đu dvi­je stra­ne, iz­ja­vi­la je hr­vat­ska mi­ni­star­ka spolj­nih po­slo­va Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić.
– Spo­me­nu­to je pi­ta­nje Ko­so­va i ubi­stva ko­je se ta­mo do­go­di­lo. Za­klju­čak je po­ziv da se br­zo spro­ve­de is­tra­ga, da se vra­ti di­ja­log iz­me­đu Pri­šti­ne i Be­o­gra­da i da se osi­gu­ra, ko­li­ko je to mo­gu­će, da se ta­kvo ne­što ne po­no­vi, jer je ri­ječ o opa­snom pre­se­da­nu –na­ve­la je Pej­či­no­vić Bu­rić.
Ako se Nje­mač­ka oko ne­kog pi­ta­nja ne iz­ja­šnja­va za­to što je to pi­ta­nje već ko­men­ta­ri­sa­la EU, to ne smi­je­te da shva­ti­te kao ću­ta­nje Ber­li­na, već upra­vo su­prot­no, re­kao je dr­žav­ni se­kre­tar u nje­mač­kom mi­ni­star­stvu spolj­nih po­slo­va Mi­ha­el Rot od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje za­što Ber­lin ću­ti o ubi­stvu Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća.
– Mi bez ika­kvih ogra­ni­če­nja po­dr­ža­va­mo ja­snu po­zi­ci­ju Evrop­ske uni­je. Jer, na kra­ju kra­je­va, ov­dje se ne ra­di o ula­sku ze­ma­lja Za­pad­nog Bal­ka­na u Nje­mač­ku, već u Evrop­sku uni­ju – re­kao je Rot u raz­go­vo­ru za Doj­če ve­le.
Ka­ko je do­dao, Ber­li­nu je dra­go što je Vu­čić ja­sno po­ru­čio da pri­bli­ža­va­nja iz­me­đu EU i ze­ma­lja Za­pad­nog Bal­ka­na, a po­go­to­vo Sr­bi­je, mo­že bi­ti sa­mo ako se ona iden­ti­fi­ku­je sa za­jed­nič­kim vri­jed­no­sti­ma.
– Nu­žni pred­u­slo­vi u tom pro­ce­su, su bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je, ja­ča­nje prav­ne dr­ža­ve, za­šti­ta ma­nji­na i re­gi­o­nal­na sa­rad­nja. Pro­ces nor­ma­li­za­ci­je i di­ja­lo­ga iz­me­đu Ko­so­va i Sr­bi­je od esen­ci­jal­nog je zna­ča­ja za ostva­ri­va­nje na­pret­ka po pi­ta­nju ula­ska Sr­bi­je u Evrop­sku uni­ju. Ve­o­ma je va­žno me­đu­sob­no raz­go­va­ra­ti. To je te­melj za po­mi­re­nje –na­veo je Rot.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, EU mo­ra da po­ve­ća vi­dlji­vost na Za­pad­nom Bal­ka­nu.
– Mo­ra po­sta­ti ja­sno da Uni­ja ima ve­li­ki in­te­res da u re­gi­o­nu bu­de mi­ra, po­mi­re­nja, sta­bil­no­sti i pro­spe­ri­te­ta za mno­ge gra­đa­ne. Na Za­pad­nom Bal­ka­nu je pri­je sve­ga po­tre­ban pro­ces po­mi­re­nja, vi­še za­jed­ni­štva, vi­še eko­nom­skih na­po­ra, a pr­ven­stve­no se mo­ra uoči­ti an­ga­žo­va­ni­ja bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je – na­gla­sio je Rot.
Ka­ko je do­dao, u na­če­lu po­sto­ji per­spek­ti­va član­stva u Evrop­skoj uni­ji za ze­mlje za­pad­nog Bal­ka­na i EU i Nje­mač­ka to sma­tra­ju svo­jom oba­ve­zom.
–Vo­lio bih da lju­di na Za­pad­nom Bal­ka­nu osje­te i shva­te da ni­su sa­mi i da smo mi na nji­ho­voj stra­ni – re­kao je Rot, ko­ji je na­ja­vio da će usko­ro po­sje­ti­ti ze­mlje za­pad­nog Bal­ka­na.RTS–M.Nj.


Ho­ti: Ne spe­ku­li­še­mo, če­ka­mo tu­ži­la­štvo

U od­su­stvu bi­lo ka­kvih zva­nič­nih in­for­ma­ci­ja o even­tu­al­nim po­ma­ci­ma u do­sa­da­šnjem to­ku is­tra­ge o ubi­stvu Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća, u me­di­ji­ma na al­ban­skom je­zi­ku na KiM mno­že se spe­ku­la­ci­je, a na jed­nu od njih, da je sa tim slu­ča­jem po­ve­zan Sr­bin, Mi­lan Ra­do­ji­čić, re­a­go­vao je za­mje­nik ko­man­dan­ta KP za sje­ver Be­sim Ho­ti.
Ka­ko pre­no­se pri­štin­ski me­di­ji, on je re­kao da mu je po­zna­to da se Ra­do­ji­čić sum­nji­či, ali da po­li­ci­ja ra­di is­klju­či­vo po na­lo­zi­ma tu­ži­la­štva i da ne oče­ku­je da će iko bi­ti uhap­šen.
– Pri­pad­ni­ci po­li­ci­je po­stu­pa­ju sa­mo po na­lo­gu i ovla­šće­nji­ma tu­ži­la­štva. Ne že­li­mo da spe­ku­li­še­mo, ni­ti da pre­ju­di­ci­ra­mo – re­kao je Ho­ti za por­tal In­dek­son­lajn.
Mno­gi por­ta­li na al­ban­skom je­zi­ku u Pri­šti­ni ovih da­na se ba­ve Ra­di­ji­či­ćem i nje­go­vom na­vod­nom umi­je­ša­no­šću u ne­le­gal­ne po­slo­ve i spe­ku­li­šu da pri­pa­da gru­pi lju­di ko­ji kon­tro­li­šu sje­ver Ko­so­va i Me­to­hi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"