Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-25 PREDSJEDNIK DRŽAVE UVJERAVA DA NEMA OSNOVA ZA OBJEDINJAVANJE IZBORA Filip se žali da ga pritiskaju Više je nego jasno da motiv ovakvog postupanja Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog „šefa“ da održavanje izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a – ocijenio je Gošović
Dan - novi portal
Funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Ne­ven Go­šo­vić re­kao je da su na­vo­di pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća da je za­kon­ski ne­mo­gu­će da lo­kal­ni iz­bo­ri u Pod­go­ri­ci i u još 11 op­šti­na bu­du odr­ža­ni 15. apri­la, za ka­da su ras­pi­sa­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, a da je iz­bo­re u Be­ra­na­ma za 4. fe­bru­ar ras­pi­sao u skla­du sa za­ko­nom, kon­tra­dik­tor­ni, ne­ra­zu­mlji­vi i prav­no neo­dr­ži­vi. Go­šo­vić je re­kao da bi u pri­bli­žno istim prav­nim okol­no­sti­ma u po­gle­du is­te­ka man­da­ta te­ku­ćih sa­zi­va skup­šti­na op­šti­na, pred­sjed­nik Cr­ne Go­re svo­ja za­kon­ska ovla­šće­nja u ve­zi sa da­nom odr­ža­va­nja iz­bo­ra mo­rao pri­mje­nji­va­ti na isto­vje­tan na­čin, što oči­gled­no ne na­mje­ra­va da uči­ni.
– Če­tvo­ro­go­di­šnji man­dat SO Be­ra­ne is­ti­če 24. mar­ta. Iz­bo­re u toj op­šti­ni pred­sjed­nik Cr­ne Go­re je sa­zvao 48 da­na pri­je is­te­ka man­da­ta te­ku­ćem sa­zi­vu Skup­šti­ne. Pred­sjed­nik je imao za­kon­sku mo­guć­nost da i te iz­bo­re ras­pi­še naj­ka­sni­je 15 da­na pri­je is­te­ka man­da­ta Skup­šti­ne, ali se opre­di­je­lio da to uči­ni ra­ni­je, ru­ko­vo­đen, ka­ko je sa­op­štio, raz­lo­zi­ma ra­ci­o­nal­no­sti ka­ko bi iz­bo­ri u Be­ra­na­ma bi­li odr­ža­ni isto­vre­me­no sa iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju. Ra­ci­o­nal­nost ga je ru­ko­vo­di­la da spo­ji iz­bo­re u Be­ra­na­ma i Ul­ci­nju, ali ga ra­ci­o­nal­nost ne ru­ko­vo­di da lo­kal­ne iz­bo­re ras­pi­še za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim, već is­tra­ja­va na sta­no­vi­štu da u raz­ma­ku od 20-ak da­na ima­mo dva ve­li­ka i slo­že­na iz­bor­na pro­ce­sa. I lo­gič­ki, i prav­no, i de­mo­krat­ski – neo­dr­ži­vo sta­no­vi­šte – sma­tra Go­šo­vić.
Go­šo­vić je re­kao da ne po­sto­ji ni­jed­na za­kon­ska nor­ma ko­ja ogra­ni­či­va da se lo­kal­ni i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri odr­že u istom da­nu, a svi raz­lo­zi uka­zu­ju da je to je­di­na ra­ci­o­nal­na, lo­gič­na i de­mo­krat­ska od­lu­ka.
– S dru­ge stra­ne, odr­ža­va­nje na­zna­če­nih iz­bo­ra 15. apri­la ne mo­ra ima­ti za po­sle­di­cu skra­će­nje man­da­ta te­ku­ćeg sa­zi­va skup­šti­na op­šti­na u ko­ji­ma bi se to­ga da­na odr­ža­li iz­bo­ri. Va­že­ći Za­kon o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi rok od 60 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ko­nač­nih re­zul­ta­ta iz­bo­ra od­re­dio je kao kraj­nji rok za kon­sti­tu­i­sa­nje no­vo­i­za­bra­nih skup­šti­na op­šti­na. Po­treb­na je sa­mo po­li­tič­ka vo­lja da se u op­štem in­te­re­su na­ve­de­ni iz­bo­ri odr­že istog da­na. Zbog sve­ga na­ve­de­nog, vi­še je ne­go ja­sno da mo­tiv ova­kvog po­stu­pa­nja Vu­ja­no­vi­ća ni­je po­što­va­nje za­ko­na već či­sta ra­ču­ni­ca nje­go­ve par­ti­je i nje­nog „še­fa“ da odr­ža­va­nje iz­bo­ra u istom da­nu ne bi bi­lo u in­te­re­su DPS-a – oci­je­nio je Go­šo­vić.
Iz ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re na­ve­de­no je da u su­sret za­ka­zi­va­nju pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra i ne­po­sred­no na­kon za­ka­zi­va­nja dio opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja pre­ko me­di­ja vr­ši pri­ti­sak na Vu­ja­no­vi­ća da za­ka­že lo­kal­ne iz­bo­re za glav­ni grad i 11 op­šti­na isto­vre­me­no sa pred­sjed­nič­kim.
– Pri­ti­sak se vr­ši pre­ko me­di­ja bez zva­nič­nog i obra­zlo­že­nog pi­sa­nog pred­lo­ga pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re u ko­me bi se da­la prav­na ar­gu­men­ta­ci­ja. Va­lja­na ar­gu­men­ta­ci­ja za ta­kav pred­log ni­je se ni mo­gla da­ti već je na­mje­ra da se po­li­tič­kim i me­dij­skim pri­ti­skom pred­sjed­nik na­tje­ra da ne­za­ko­ni­to za­ka­že lo­kal­ne iz­bo­re. Umje­sto da te par­ti­je u lo­kal­nim skup­šti­na­ma tra­že skra­će­nje man­da­ta i oba­ve­žu na pri­je­vre­me­no za­ka­zi­va­nje iz­bo­ra, one su se od­lu­či­le na po­li­tič­ki i me­dij­ski pri­ti­sak – na­vo­di se u sa­oppšte­nju.
Ka­ko se tvr­di, za­ko­nom o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka utvr­đu­je se tra­ja­nje man­da­ta od­bor­ni­ka do vre­me­na za ko­je su oni bi­ra­ni.
– Man­dat im pre­sta­je kon­sti­tu­i­sa­njem no­vo­i­za­bra­ne Skup­šti­ne i ona se ne mo­že kon­sti­tu­i­sa­ti pri­je is­te­ka man­da­ta pret­hod­no iza­bra­nim od­bor­ni­ci­ma. Da se ne bi pra­vio dis­kon­ti­nu­i­tet man­da­ta od­bor­ni­ka i lo­kal­ne skup­šti­ne pro­pi­san je in­sti­tut skra­će­nja man­da­ta ko­jim se oba­ve­zu­je pred­sjed­nik na za­ka­zi­va­nje pri­je­vre­me­nih lo­kal­nih iz­bo­ra. Man­dat od­bor­ni­ka ne mo­že skra­ti­ti pred­sjed­nik Cr­ne Go­re ne­za­ko­ni­tim za­ka­zi­va­njem pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra – pi­še u sa­op­šte­nju iz ka­bi­ne­ta Vu­ja­no­vi­ća.
Iz SDP-a je re­če­no da je Vu­ja­no­vić ju­če od­go­vo­rio na do­pis pred­sjed­ni­ka ko­la­šin­ske op­šti­ne Želj­ke Vuk­sa­no­vić u ko­me ona tra­ži kon­sul­ta­ci­je ra­di skra­će­nja man­da­ta skup­šti­na­ma ra­di isto­vre­me­nog odr­ža­va­nja lo­kal­nih i pred­sje­dnič­kih iz­bo­ra, ali da je u tom od­go­vo­ru na­veo ka­ko je stav već sa­op­štio i da ne­ma ni­šta no­vo da ka­že tim po­vo­dom.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"