Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-24 VUJANOVIĆ ODBIJA DA ZAKAŽE LOKALNE IZBORE ZA 15. APRIL, KADA ĆE BITI ODRŽANI PREDSJEDNIČKI
Vujanović Filip neće jer ne odgovara DPS-u Saopštenje Vujanovića jasno je pokazalo da mandat završava, kako ga je i započeo, kao klasični partijski vojnik DPS-a, a ne predsjednik svih građana koji je u obavezi da štiti javni interes, kaže Bečić
Dan - novi portal
Ne po­sto­je za­kon­ska ogra­ni­če­nja da lo­kal­ni i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri bu­du odr­ža­ni u istom da­nu, a svi ra­ci­o­nal­ni raz­lo­zi uka­zu­ju da je to je­di­na ra­zum­na, lo­gič­na i de­mo­krat­ska od­lu­ka, ka­za­li su pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je na­kon na­vo­da pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća da ne­ma uslo­va da iz­bo­ri u 11 gra­do­va i gla­sa­nje za še­fa dr­ža­ve bu­du za­ka­za­ni za 15. april.
Iz Vu­ja­no­vi­će­vog ka­bi­ne­ta je sa­op­šte­no da se ni­jed­na opo­zi­ci­o­na stran­ka, par­ti­ja, ko­a­li­ci­ja ili bi­lo ko u Cr­noj Go­ri ni­su obra­ti­li pi­sa­nim pred­lo­gom še­fu dr­ža­ve za za­ka­zi­va­nje lo­kal­nih iz­bo­ra u istom da­nu ka­da su za­ka­za­ni i iz­bo­ri za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re.
– Za pret­po­sta­vi­ti je da su pro­vje­ri­li da je to za­kon­ski ne­mo­gu­će i da bi bi­lo je­di­no mo­gu­će u da­nu za­ka­za­nih iz­bo­ra za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re za­ka­za­ti lo­kal­ne iz­bo­re u op­šti­ni Plu­ži­ne. Pr­vi dan u kom bi se iz­bo­ri u Plu­ži­na­ma mo­gli ras­pi­sa­ti je 9. fe­bru­ar 2018. go­di­ne. U ovoj go­di­ni lo­kal­ni iz­bo­ri tre­ba da bu­du odr­ža­ni u Glav­nom gra­du i 11 op­šti­na. Ima­ju­ći u vi­du uslo­ve za ras­pi­si­va­nje iz­bo­ra iz čla­na 14 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka Cr­ne Go­re, pred­sjed­nik će, vo­de­ći ra­ču­na o po­tre­bi da se iz­bo­ri odr­že u jed­nom da­nu, a po­štu­ju­ći ro­ko­ve, oba­vi­je­sti­ti jav­nost u kom će se da­nu ti lo­kal­ni iz­bo­ri odr­ža­ti – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
U otvo­re­nom pi­smu po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma, ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ne­za­vi­snim in­te­lek­tu­al­ci­ma i di­plo­mat­skom ko­ru čel­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić re­kao je da se pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, usled in­te­re­so­va­nja jav­no­sti, obra­tio cr­no­gor­skim gra­đa­ni­ma skan­da­lo­znim sa­op­šte­njem za jav­nost, u ko­me je na­gla­sio da je za­kon­ski ne­mo­gu­će da se iz­bo­ri u Glav­nom gra­du i 11 op­šti­na odr­že za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma ko­ji su ras­pi­sa­ni za 15. april. Na­rav­no, pred­sjed­nik Cr­ne Go­re ni­je obra­zlo­žio sta­no­vi­šte ci­ti­ra­njem kon­kret­nih za­kon­skih nor­mi ko­je ga na­vod­no one­mo­gu­ća­va­ju da ras­pi­še iz­bo­re u istom da­nu, jer ne po­sto­je, od­no­sno, pot­pu­no je ja­sno da pred­sjed­nik Cr­ne Go­re mo­že sa­gla­sno Za­ko­nu o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka ras­pi­sa­ti naj­ka­sni­je do 13. fe­bru­a­ra iz­bo­re u Pod­go­ri­ci i još 11 op­šti­na, ka­ko bi oni bi­li odr­ža­ni za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 15. apri­la – ka­že Be­čić.
Na­vo­di da je čla­nom 14 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, na ko­ji se Vu­ja­no­vić po­zi­va, de­fi­ni­sa­no da se iz­bo­ri za od­bor­ni­ke i po­sla­ni­ke odr­ža­va­ju naj­ka­sni­je 15 da­na pri­je is­te­ka iz­bor­nog pe­ri­o­da od­bor­ni­ka, od­no­sno po­sla­ni­ka ko­ji­ma te­če man­dat.
Ka­ko tvr­di, je­dan od pri­mje­ra da ne­ma pre­pre­ka da pred­sjed­nik Cr­ne Go­re ras­pi­še lo­kal­ne iz­bo­re za 15. april je­ste i od­lu­ka o ras­pi­si­va­nju iz­bo­ra za od­bor­ni­ke u SO Be­ra­ne, ko­ju je do­nio go­spo­din Vu­ja­no­vić.
– Vu­ja­no­vić je ras­pi­sao lo­kal­ne iz­bo­re u Be­ra­na­ma za 4. fe­bru­ar, od­no­sno sko­ro dva mje­se­ca pri­je is­te­ka man­da­ta SO Be­ra­ne, i to bez od­lu­ke SO Be­ra­ne o skra­će­nju man­da­ta. Za­ni­mlji­vo je da je po­sto­jao za­kon­ski osnov da pred­sjed­nik Cr­ne Go­re ras­pi­še iz­bo­re u Be­ra­na­ma sko­ro dva mje­se­ca pri­je is­te­ka man­da­ta, da se iz­bo­r­ne rad­nje spro­vo­de u vri­je­me no­vo­go­di­šnjih i bo­žić­nih pra­zni­ka i vr­lo slo­že­nih vre­men­skih uslo­va na sje­ve­ru ze­mlje, a da da­nas ka­že ne po­sto­ji za­kon­ski osnov da se iz­bo­ri u Glav­nom gra­du i 11 op­šti­na odr­že 15. apri­la – na­gla­sio je Be­čić.
– Ovo sa­op­šte­nje Vu­ja­no­vi­ća je ja­sno po­ka­za­lo da man­dat za­vr­ša­va ka­ko ga je i za­po­čeo, kao kla­sič­ni par­tij­ski voj­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, a ne pred­sjed­nik svih gra­đa­na ko­ji je u oba­ve­zi da šti­ti jav­ni in­te­res. Ra­ču­ni­ce vla­da­ju­ćih struk­tu­ra ko­je po­ka­zu­ju da DPS si­gur­no gu­bi Pod­go­ri­cu i ve­li­ki broj op­šti­na, a da bi evi­dent­ni gu­bi­tak Pod­go­ri­ce i osta­lih op­šti­na na dan odr­ža­va­nja pr­vog kru­ga pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra bio vje­tar u le­đa opo­zi­ci­o­nom kan­di­da­tu za po­ten­ci­jal­ni dru­gi krug iz­bo­ra, mo­ti­vi­sa­la je Vu­ja­no­vi­ća da bra­ni neo­d­bra­nji­vo. Po­zi­vam sve po­li­tič­ke su­bjek­te, ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, ne­za­vi­sne in­te­lek­tu­al­ce i di­plo­mat­ski kor da se ogla­se po­vo­dom na­si­lja nad po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma i gra­đa­ni­ma ko­je DPS u kon­ti­nu­i­te­tu spo­vo­di, ras­pi­su­ju­ći lo­kal­ne iz­bo­re sva­kih mje­sec da­na, ka­ko bi sve svo­je par­tij­ske i dr­žav­ne re­sur­se sta­vi­li u funk­ci­ju re­a­li­za­ci­je iz­bor­ne kam­pa­nje – sma­tra Be­čić.
Po­sla­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Ra­do­njić ka­že da je ja­sno da su lo­kal­ni i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri mo­gli bi­ti za­ka­za­ni za isti dan, sa­mo ni­je bi­lo vo­lje, kao što ne­ma vo­lje ni da se odr­že par­la­men­tar­ni.
– Do­bi­li smo još jed­no, valj­da me­đu po­sled­njim, na­vod­nim sta­vo­vi­ma Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, pa ma­kar i kroz sa­op­šte­nje ka­bi­ne­ta, ko­je nam, ne­tač­no i neo­d­go­vo­r­no, ob­ja­šnja­va ka­ko je, na­vod­no, „za­kon­ski ne­mo­gu­će” da se lo­kal­ni iz­bo­ri odr­že za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim. Da se ne ra­di o ozbilj­noj stva­ri, mo­glo bi se sa­mo re­ći da je do­bro što ni­je če­kao da pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri pro­đu, pa da to tek on­da sa­op­šti – re­kao je Ra­do­njić.
Mno­go je pri­mje­ra, ka­ko ka­že, i to ne u dru­gim ze­mlja­ma ne­go kod nas, da su, ka­da je za to po­sto­ja­la vo­lja, iz­bo­ri po­de­ša­va­ni ta­ko da bu­du istog da­na.
M.V.


Želj­ka Vuk­sa­no­vić tra­ži kon­sul­ta­ci­je

Pred­sjed­nik Op­šti­ne Ko­la­šin Želj­ka Vuk­sa­no­vić pi­sa­la je Vu­ja­no­vi­ću, tvr­de­ći da je ve­o­ma ne­ra­ci­o­nal­no i du­bo­ko štet­no za dr­ža­vu da bu­de per­ma­nent­no u iz­bor­nom pro­ce­su.
– Ako ne odr­ži­mo lo­kal­ne iz­bo­re u istom da­nu kad i pred­sjed­nič­ke ima­će­mo – pred­sjed­nič­ke iz­bo­re (mo­gu­će dva kru­ga), pa lo­kal­ne iz­bo­re u 12 gra­do­va. Čak ni svi lo­kal­ni iz­bo­ri ne­će se mo­ći odr­ža­ti u jed­nom da­nu ako lo­kal­ni par­la­men­ti ko­ji su ka­sni­je kon­sti­tu­i­sa­ni se­bi ne skra­te man­dat, što je slu­čaj sa Op­šti­nom Ko­la­šin gdje je zbog iz­bor­nih zlo­u­po­tre­ba SO kon­sti­tu­i­sa­na tek 18. sep­tem­bra 2014. go­di­ne – re­kla je Vuk­sa­no­vi­će­va.
Re­kla je da or­ga­ni­zo­va­nje ne­ko­li­ko iz­bor­nih pro­ce­sa u ro­ku od mje­sec da­na stva­ra ve­li­ku fi­nan­sij­sku šte­tu za gra­đa­ne i za cilj mo­že ima­ti je­di­no po­go­r­ša­nje iz­bo­r­nog pro­ce­sa kroz stva­ra­nje lak­ših uslo­va za iz­bo­r­ne zlo­u­po­tre­be.
– Za­to Vam se obra­ćam ini­ci­ja­ti­vom da za­ka­že­te kon­sul­ta­ci­je sa pred­sjed­ni­ci­ma op­šti­na i skup­šti­na op­šti­na u ko­ji­ma će se u na­red­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci odr­ža­ti lo­kal­ni iz­bo­ri ka­ko bi, skra­ći­va­njem man­da­ta gdje je to po­treb­no, stvo­ri­li uslo­ve da se pred­sto­je­ći iz­bo­ri odr­že u jed­nom da­nu – ka­za­la je Vuk­sa­no­vi­će­va.


One­mo­gu­ći­ti zlo­u­po­tre­be

Funk­ci­o­ner SDP-a Bo­jan Ze­ko­vić ka­že da je funk­ci­ja pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve da da do­pri­nos da iz­bo­ri ko­je ras­pi­su­je slu­že gra­đa­ni­ma, a ne da omo­gu­ći zlou­po­tre­be par­ti­je ko­joj pri­pa­da.
– Ni iz­bo­ri ko­ji sli­je­de u 12 gra­do­va se sva­ka­ko ne mo­gu odr­ža­ti u jed­nom da­nu uko­li­ko oni lo­kal­ni par­la­men­ti ko­ji su ka­sni­je kon­sti­tu­i­sa­ni se­bi ne skra­te man­dat i ini­ci­ja­ti­va pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve je tre­ba­la ići u tom prav­cu, ka­da bi se pred­sjed­nik ru­ko­vo­dio jav­nim, a ne par­tij­skim in­te­re­som. Ne­ra­ci­o­nal­no je i štet­no za dr­ža­vu da bu­de per­ma­nent­no u iz­bor­nom pro­ce­su i ima dvo­je iz­bo­ra u ro­ku od mje­sec da­na – sma­tra Ze­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"