Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-25 BILJANA GENIĆ (PZP) UKAZUJE DA SE DOM ZDRAVLJA NA KONIKU NE MOŽE POHVALITI HIGIJENOM
Dom zdravlja na Koniku Neokrečeni zidovi i ustajao miris
Dan - novi portal
Od­bor­nik Po­kre­ta za pro­mje­ne Bi­lja­na Ge­nić uka­za­la je da su mje­šta­ni Ko­ni­ka ne­za­do­volj­ni hi­gi­je­nom Do­ma zdra­vlja u či­jem je sklo­pu i Cen­tar za pre­ven­ci­ju nar­ko­ma­ni­je. Ge­nić je na­ve­la da Ko­nik za­jed­no sa Vre­li­ma rib­nič­kim i iz­bje­glič­kim kam­po­vi­ma slo­vi za naj­broj­ni­ju vi­še­na­ci­o­nal­nu sre­di­nu sa sko­ro 30 hi­lja­da sta­nov­ni­ka.
–Otu­da i za­bri­nja­va sa­zna­nje da je­di­ni Dom zdra­vlja u tom grad­skom na­se­lju ne za­do­vo­lja­va osnov­ni hi­gi­jen­ski stan­dard. Ka­da uđe­te kroz vra­ta ove usta­no­ve za­puh­ne vas ne­pri­ja­tan i ne­u­go­dan usta­ja­li mi­ris ko­ji se mo­že de­fi­ni­sa­ti sa­mo za­pu­šte­no­šću u hi­gi­jen­skom smi­slu, kao jed­nom od uzro­ka ni­ma­lo li­je­pog iz­gle­da unu­tra­šnjo­sti Do­ma zdra­vlja, či­ji zi­do­vi ni­je­su okre­če­ni već du­ži vre­men­ski pe­ri­od, a pro­zo­ri i vra­ta su sa de­be­lim na­sla­ga­ma pr­ljav­šti­ne. Dvo­ri­šte Do­ma zdra­vlja je ta­ko­đe, za­pu­šte­no i ne­ri­jet­ko uto­či­šte na­pu­šte­nih ko­nja i čo­po­ra pa­sa lu­ta­li­ca, a po­vr­ši­na uz ogra­du ove jav­ne usta­no­ve če­sto li­či na mi­ni de­po­ni­ju ra­zno­ra­znog ot­pa­da –na­vo­di Ge­nić.
Ge­nić na­vo­di da ču­di ne­bri­ga i ne­za­in­te­re­so­va­nost slu­žbi Glav­nog gra­da za pod­ruč­je Ko­ni­ka ob­zi­rom da je to, ka­ko je na­ve­la, naj­ja­če upo­ri­šte vla­da­ju­će par­ti­je u glav­nom gra­du.
–Ta­ko­đe, za­bri­nja­va i ne­bri­ga i ne­za­in­te­re­so­va­nost upra­ve Do­ma zdra­vlja u či­joj se nad­le­žno­sti na­la­zi obje­kat, s ob­zi­rom da su do­mo­vi zdra­vlja u dru­gim dje­lo­vi­ma gra­da na za­do­vo­lja­va­ju­ćem hi­gi­jen­skom ni­vou. Mje­šta­ni ne­go­du­ju i pi­ta­ju nad­le­žne, či­ni se s pra­vom „Da li su oni gra­đa­ni dru­gog re­da?” – ka­že Ge­nić.
Zdrav­stve­ni obje­kat na Ko­ni­ku za­do­vo­lja­va sve po­treb­ne kri­te­ri­ju­me, ka­ko ka­da je u pi­ta­nju pro­stor­na i teh­no­lo­ška opre­mlje­nost i ka­drov­ski ka­pa­ci­te­ti, ta­ko i po pi­ta­nju hi­gi­je­ne i uslo­va za bo­ra­vak pa­ci­je­na­ta i za­po­sle­nih, sa­op­šti­li su iz Slu­žbe za od­no­se s jav­no­šću Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca.
– Ap­so­lut­no su ne­u­te­me­lje­ne i ne­tač­ne tvrd­nje pred­stav­ni­ka Po­kre­ta za pro­mje­ne o uslo­vi­ma u objek­tu na Ko­ni­ku. Ap­so­lu­to na isti na­čin smo po­sve­će­ni obez­bje­đi­va­nju svih po­treb­nih uslo­va u svim na­šim zdrav­stve­nim objek­ti­ma, pa i na Ko­ni­ku. Obje­kat na Ko­ni­ku je čist, ure­dan i sva­ko­dnev­no se odr­ža­va hi­gi­je­na ci­je­log pro­sto­ra, na istom ni­vou kao i u osta­lim zdrav­stve­nim objek­ti­ma Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca. Pe­ri­o­dič­no se kre­če svi objek­ti, ali oče­ki­va­no je, s ob­zi­rom na ve­li­ki broj pa­ci­je­na­ta ko­ji pro­đu kroz na­še objek­te, da se zi­do­vi br­zo is­pr­lja­ju i uni­šte. Što se ti­če pro­sto­ra oko objek­ta, ovo pod­ruč­je je spe­ci­fič­no, a sa­mo dvo­ri­šte Do­ma zdra­vlja je sre­đe­no i ured­no i re­dov­no se odr­ža­va – na­vo­de iz Do­ma zdra­vlja.
Iz ove usta­no­ve na­gla­ša­va­ju da su za­po­sle­ni­ma u Do­mu zdra­vlja Pod­go­ri­ca ap­so­lut­no svi pa­ci­jen­ti isti i jed­na­ko va­žni i svi­ma sa po­seb­nom pa­žnjom i pro­fe­si­o­na­li­zmom na­sto­je da pru­ži­mo po­moć i ade­kvat­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu.
–Da­kle, sta­nov­ni­ci sa Ko­ni­ka i Vre­la rib­nič­kih ima­ju iden­tič­ne uslo­ve i od­nos kao i pa­ci­jen­ti ko­ji se li­je­če u osta­lim zdrav­stve­nim objek­ti­ma Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca, o če­mu svje­do­če po­hva­le ko­je re­dov­no do­bi­ja­mo upra­vo od sta­nov­ni­ka sa ovog pod­ruč­ja. Na­rav­no, me­nadž­ment Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca na­sta­vi­će sa pro­jek­ti­ma i ak­tiv­no­sti­ma u ci­lju po­di­za­nja kva­li­te­ta zdrav­stve­nih uslu­ga, na za­do­volj­stvo svih na­ših gra­đa­na –po­ru­ču­ju iz Do­ma zdra­vlja.
N.S.


Vu­jo­še­vić: Ko­nik ni­je za­ne­ma­ren

Po­li­tič­ki stav Bi­lja­ne Ge­nić da „ču­di ne­bri­ga i ne­za­in­te­re­so­va­nost slu­žbi Glav­nog gra­da za pod­ruč­je Ko­ni­ka ob­zi­rom da je to, ka­ko je na­ve­la naj­ja­če upo­ri­šte vla­da­ju­će par­ti­je u glav­nom gra­du, Ne­nad Vu­jo­še­vić, od­bo­r­nik DPS-a, ocje­nju­je kao kla­sič­no po­li­ti­kan­stvo i po­ku­šaj da iz­ma­ni­pu­li­še či­nje­ni­ca­ma.
– Sve grad­ske slu­žbe i pred­u­ze­ća ra­de sa­mo i is­klju­či­vo u in­te­re­su gra­đa­na, ne­ve­za­no za to o ko­joj mje­snoj za­jed­ni­ci je ri­ječ, ni­ti ko­ji je broj pri­sta­li­ca DPS-a u njoj. Grad­ska upra­va vo­de­ći se po­li­ti­kom rav­no­mjer­nog raz­vo­ja Pod­go­ri­ce, shod­no plan­skim do­ku­men­ti­ma ulo­ži­la zna­čaj­na sred­stva ko­ja su re­zul­ti­ra­la po­ve­ća­njem kva­li­te­ta ži­vo­ta gra­đa­na ovog di­je­la gra­da. Za­to ću pod­sje­ti­ti od­bor­ni­cu Ge­nić na no­ve as­fal­ti­ra­ne uli­ce, jav­nu ra­svje­tu, vo­do­vod­ni si­stem kao i iz­grad­nju no­ve at­mos­fer­ske i fe­kal­ne ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že, ne­ko­li­ko sporstskih te­re­na i mno­ge dru­ge in­ve­stci­je ko­je su sa­mo dio pro­jek­ta ko­je su u pret­hod­nom pe­ri­o­du re­a­li­zo­va­ni u skla­du sa po­tre­ba­ma i oče­ki­va­nji­ma gra­đa­na Ko­ni­ka – po­ru­ču­je Vu­jo­še­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"