Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-25 PROBLEMI SA NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA ESKALIRAJU, REAKCIJE NADLEŽNIH IZOSTAJU
Ilustracija Psi lutalice napali djevojku Napadi lutalica nijesu rijetkost, pa je tako prošle godine 39 građana tužilo Glavni grad i preduzeće „Čistoća” zbog ujeda psa, a 2017. je izrečena i presuda kojom je Viši sud donio odluku da „Čistoća” i Glavni grad isplate 700 eura Podgoričaninu zbog povreda koje mu je nanijela razjarena životinja
Dan - novi portal
Pod­go­ri­čan­ka Želj­ka B. du­go će pam­ti­ti uto­rak 23. ja­nu­ar jer ju je tog da­na na pu­tu ka po­slu, kod grad­skog sta­di­o­na u cen­tru Pod­go­ri­ce, na­pao čo­por pa­sa. Na sre­ću, uspje­la je da se od­bra­ni i iz­bjeg­ne te­že po­sle­di­ce, ali strah i stres su i da­lje pri­sut­ni. Ona u iz­ja­vi za „Dan” na­vo­di da je do bli­skog su­sre­ta sa raz­ja­re­nim ži­vo­ti­nja­ma do­šlo oko šest sa­ti uju­tru, pa je i strah tim pri­je bio ja­či jer u to vri­je­me ni­je bi­lo pro­la­zni­ka.
– Kao i sva­ki put do­sad kre­nu­la sam ka pri­la­zu zgra­de. Od­jed­nom se čuo la­vež i re­ža­nje. Iz ula­za zgra­de gdje su po­slov­ni pro­sto­ri po­ja­vi­la su se dva psa. Ma­lo da­lje sam uoči­la i tre­ćeg psa ko­ji je bio mi­ran. U pr­vi tren sam po­mi­sli­la da je re­ža­nje za­pra­vo uobi­ča­je­na re­ak­ci­ja psa lu­ta­li­ce kad ne­ko na­i­đe. Me­đu­tim, ka­ko sam pri­la­zi­la ula­zu, psi su po­sta­ja­li agre­siv­ni­ji. Po­ku­ša­la sam da ih smi­rim, ali uza­lud. Ni­je­su od­u­sta­ja­li, već su mi išli u su­sret ne pre­sta­ju­ći da la­ju – pri­ča na­ša sa­go­vor­ni­ca.
Ubr­zo je shva­ti­la da bi tre­ba­lo da se hit­no sklo­ni.
– Po­la­ko sam se okre­nu­la i po­če­la da se uda­lja­vam. Psi su kre­nu­li za mnom, ne pre­sta­ju­ći da la­ju i re­že. Či­ni­lo mi se da je pro­šla ci­je­la vječ­nost ka­da je la­vež po­stao ti­ši. Du­go im je tre­ba­lo da od­u­sta­nu... Ina­če, vo­lim ži­vo­ti­nje i sma­tram da je si­tu­a­ci­ja u ve­zi sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma u na­šoj ze­mlji za­bri­nja­va­ju­ća – na­vo­di ona, do­da­ju­ći ka­ko se na­da da će se usko­ro na­ći ne­ko rje­še­nje da se na­pu­šte­ni psi zbri­nu na ade­kva­tan na­čin i ta­ko se iz­bjeg­nu ne­pri­jat­no­sti po njih i gra­đa­ne.
Pro­blem sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma u Pod­go­ri­ci je­dan je od go­ru­ćih go­di­na­ma una­zad, a naj­če­šće se mo­gu sre­sti kod ško­la „Vuk Ka­ra­džić” na Za­bje­lu, OŠ „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan” kod Ve­li­ke pi­ja­ce, tr­žnog cen­tra „Del­ta si­ti”, auto­bu­ske i že­lje­znič­ke sta­ni­ce...
Ni na­pa­di lu­ta­li­ca u na­šem gra­du ni­je­su ri­jet­kost, pa je ta­ko pro­šle go­di­ne 39 gra­đa­na tu­ži­lo Glav­ni grad i pred­u­ze­će „Či­sto­ća” zbog uje­da psa. La­ni je iz­re­če­na i jed­na pre­su­da, ko­jom je Vi­ši sud do­nio od­luku da „Či­sto­ća” i Glav­ni grad is­pla­te 700 eura Pod­go­ri­ča­ni­nu zbog uje­da psa lu­ta­li­ce.
U pred­u­ze­ću „Či­sto­ća” za „Dan” ka­žu da u gra­du tre­nut­no ra­di jed­no sklo­ni­šte za na­pu­šte­ne i iz­gu­blje­ne kuć­ne lju­bim­ce, na Vre­li­ma rib­nič­kim, i u nje­mu mo­že bi­ti smje­šte­no do 60 pa­sa. Po­slo­ve hva­ta­nja i zbri­nja­va­nja pa­sa sa jav­nih po­vr­ši­na, ka­ko na­vo­de, za­po­sle­ni oba­vlja­ju sva­ko­dnev­no, a u sklo­ni­šte se smje­šta­ju is­klju­či­vo psi lu­ta­li­ce sa te­ri­to­ri­je Pod­go­ri­ce i ne mo­gu se do­vo­di­ti vla­snič­ki psi.
Ipak, je­din­ke ko­je se do­ve­du u sklo­ni­šte se tu ne za­dr­ža­va­ju du­že od 15 da­na jer se na­kon me­di­cin­skog tret­ma­na pas vra­ća na lo­ka­ci­ju sa ko­je je do­ve­den, po prin­ci­pu „uhva­ti–ste­ri­li­ši–pu­sti”, ko­ji do­vo­di do sma­nje­nja bro­ja lu­ta­li­ca. Ne­ki psi se ne vra­te na uli­cu jer bi­va­ju udo­mlje­ni.
– Sklo­ni­šte za na­pu­šte­ne i iz­gu­blje­ne kuć­ne lju­bim­ce na Vre­li­ma rib­nič­kim će bi­ti pro­ši­re­no iz­grad­njom još 124 bok­sa za smje­štaj naj­ma­nje 150 pa­sa. Ukup­na vri­jed­nost tro­ško­va za iz­grad­nju i sta­vlja­nje u funk­ci­ju no­vih bok­se­va za smje­štaj pa­sa iz­no­si 219.282 eura – ka­žu u „Či­sto­ći”.
Do­da­ju da je te­ško utvr­di­ti broj pa­sa lu­ta­li­ca na uli­ca­ma Pod­go­ri­ce i uka­zu­ju da je sve če­šća po­ja­va da se pri­li­kom re­dov­nih obi­la­za­ka i po pri­ja­va­ma gra­đa­na, na jav­nim po­vr­ši­na­ma pri­mje­ću­ju na­pu­šte­ni ra­sni i vla­snič­ki psi.
– Na­ža­lost, ova po­ja­va je upra­vo do­kaz ne­sa­vje­snog od­no­sa po­je­di­na­ca, kao i bez­broj pu­ta po­tvr­đe­nog mi­šlje­nja da je ma­li put od kuć­nog lju­bim­ca do psa lu­ta­li­ce – is­ti­ču u „Či­sto­ći”, do­da­ju­ći da pro­ši­re­njem sklo­ni­šta pro­blem pa­sa lu­ta­li­ca ne­će bi­ti ri­je­šen na pra­vi na­čin, dok god po­sto­je neo­d­go­vor­ni vla­sni­ci, a, na­ža­lost, i po­je­di­ni neo­d­go­vor­ni udo­mi­te­lji.
Pre­ma ocje­ni iz­vr­šnog di­rek­to­ra NVO Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja Pod­go­ri­ca Dra­go­ja Vla­ho­vi­ća, pro­blem sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma u Cr­noj Go­ri po­sto­ji, a ka­ko vri­je­me pro­la­zi, či­ni mu se da je sve iz­ra­že­ni­ji. On is­ti­če da naj­vi­še pa­sa lu­ta­li­ca ima­mo u grad­skim i pri­grad­skim na­se­lji­ma, a da nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na ovaj pro­blem ne obra­ća­ju pa­žnju i ne po­ku­ša­va­ju da ga ri­je­še i po­red sva­ko­dnev­nih ape­la nas iz ci­vil­nog sek­to­ra, ali i ve­li­kog bro­ja gra­đa­na.
– Ovaj pro­blem se mo­ra ri­je­ši­ti. Naj­pri­je je po­treb­no da se ura­di ba­za po­da­ta­ka i da se poč­ne sa re­gi­stra­ci­jom svih od­ga­ji­vač­ni­ca, ali i sa či­po­va­njem, ka­ko vla­snič­kih pa­sa, ta­ko i lu­ta­li­ca. Taj pro­ces je u nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i sa nji­ma smo u raz­go­vo­ri­ma oko re­a­li­za­ci­je. Upo­re­do sa tim pro­ce­som po­treb­no je da lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve poč­nu sa pri­mje­nji­va­njem pro­gra­ma „Uhva­ti, ste­ri­li­ši i pu­sti”, ko­ji je već pri­mi­je­njen u ve­ći­ni evrop­skih dr­ža­va i ko­ji se po­ka­zao kao naj­bo­lje rje­še­nje, a pre­po­ru­ču­je ga i Svjet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja. Pri­mje­nom ovog pro­gra­ma se u ro­ku od tri do pet go­di­na dra­stič­no sma­nju­je broj lu­ta­li­ca na uli­ca­ma. Da bi se ovaj pro­gram spro­veo kod nas, grad­ske upra­ve mo­ra­ju da obez­bi­je­de sklo­ni­šta za na­pu­šte­ne ži­vo­ti­nje, sa svom za­ko­nom pro­pi­sa­nom pra­te­ćom in­fra­struk­tu­rom – ka­že Vla­ho­vić.
M.S.


Na­pad i u Nik­ši­ću

U Nik­ši­ću je u uto­rak uve­če oko 20 sa­ti pas lu­ta­li­ca na­pao dje­voj­ku, ko­joj je na­kon to­ga uka­za­na po­moć u nik­šić­koj bol­ni­ci. Ka­ko je za por­tal An­te­na M ka­zao di­rek­tor te usta­no­ve dr Ili­ja Aša­nin, dje­voj­ka je pro­šla sa ma­njim po­vre­da­ma, od­no­sno ogre­bo­ti­na­ma. Na­kon uka­za­ne po­mo­ći dje­voj­ka je pu­šte­na na kuć­no li­je­če­nje.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"