Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-25 ALTERNATIVA POKRENULA PETICIJU ZA PROVJERU IMOVINE FUNKCIONERA
Pejak U kontrole krenuti od Đukanovića Imovina čije porijeklo ne mogu objasniti bivši funkcioneri ili lica bliska njima treba da se oduzme i iskoristi za rješavanje socijalnih problema jer imamo hiljade građana u stanju socijalne potrebe, kažu u Alternativi
Dan - novi portal
Al­ter­na­ti­va Cr­ne Go­re po­kre­nu­la je pe­ti­ci­ju ko­jom se tra­ži una­pre­đe­nje si­ste­ma so­ci­jal­ni kar­ton ka­ko bi se pro­vje­ri­lo po­ri­je­klo imo­vi­ne svih gra­đa­na, pri­je sve­ga po­li­tič­kih eli­ta. Ka­ko ob­ja­šnja­va­ju u ovom po­kre­tu, pri­o­ri­tet kon­tro­le bi­li bi biv­ši i ak­tu­el­ni no­si­o­ci vla­sti, pre­mi­je­ri, pred­sjed­ni­ci dr­ža­ve, mi­ni­stri, po­sla­ni­ci i dru­gi is­tak­nu­ti jav­ni funk­ci­o­ne­ri.
U Al­ter­na­ti­vi ka­žu da pri­o­ri­tet u kon­tro­li tre­ba da bu­du biv­ši pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, čla­no­vi nje­go­vih vla­da, po­sla­ni­ci iz vla­sti, ali i opo­zi­ci­je, te di­rek­to­ri ne­kad ve­li­kih fir­mi i li­ca ko­ja su bi­la za­du­že­na za pri­va­ti­za­ci­je. Al­ter­na­ti­va po­zi­va gra­đa­ne da po­dr­že pe­ti­ci­ju ko­ja je po­kre­nu­ta na nji­ho­vom saj­tu jer ko god je po­šte­no ste­kao sve što ima ne mo­ra se pla­ši­ti kon­tro­le. Da bi se pe­ti­ci­ja raz­ma­tra­la po­treb­no je pri­ku­pi­ti 6.000 pot­pi­sa.
– Imo­vi­na či­je po­ri­je­klo ne mo­gu ob­ja­sni­ti biv­ši funk­ci­o­ne­ri ili li­ca bli­ska nji­ma tre­ba da se odu­zme i is­ko­ri­sti za rje­ša­va­nje so­ci­jal­nih pro­ble­ma jer ima­mo hi­lja­de gra­đa­na u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Tre­ba nam sve – od ure­đe­ni­jih ško­la, bol­ni­ca, do fa­bri­ka i mo­sto­va, od­no­sno rad­nih mje­sta – ob­ja­šnja­va­ju u Al­ter­na­ti­vi.
Do­da­ju da bi so­ci­jal­ni kar­ton tre­ba­lo da po­ka­že po­ri­je­klo imo­vi­ne i pri­ho­de svih gra­đa­na, po­čev od či­sta­ča uli­ca do pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re. Cilj Al­ter­na­ti­ve je da spri­je­či si­tu­a­ci­je da so­ci­jal­nu po­moć do­bi­ja­ju gra­đa­ni ko­ji na svo­je ime ima­ju ku­će i sta­no­ve, ili vred­ni­je ne­kret­ni­ne kao što su ho­te­li. Cilj je, ka­ko pod­vla­če, da se i jav­no po­ka­že vla­snič­ka struk­tu­ra ne­kret­ni­na ku­ća, sta­no­va, ka­fi­ća, zgra­da, kom­pa­ni­ja...
– Si­gur­ni smo da će iz­ra­da so­ci­jal­nog kar­to­na po­ka­za­ti da su ne­ki gra­đa­ni svo­je ne­kret­ni­ne pre­pi­sa­li na ba­bu, dje­da, stri­ca, bra­ta od tet­ke, ma­log za­o­vi­či­ća... Ne­ka vas ne za­ču­di ako so­ci­jal­ni kar­ton po­ka­že da ne­ka ba­ka sa pen­zi­jom od 120 eura u svom vla­sni­štvu ima zgra­du od 50 sta­no­va i 10 po­slov­nih pro­sto­ra. Jer, to će se de­ša­va­ti. Cilj nam je da spri­je­či­mo da ne­ko od uta­je po­re­za gra­di sta­no­ve dok nje­go­vi rad­ni­ci ra­de ne­pri­ja­vlje­ni! Cilj nam je da spri­je­či­mo da ne­ko od dr­žav­nog nov­ca ku­pu­je sta­no­ve na ime svo­je tet­ke (bu­kval­no se ovo de­ša­va!). Za­to nam tre­ba po­dr­ška gra­đa­na – is­ti­ču u Al­ter­na­ti­vi.
So­ci­jal­ni kar­ton je evi­den­ci­ja ukup­nih pri­ho­da i imo­vi­ne ko­ju ima sva­ki gra­đa­nin Cr­ne Go­re.
– Na jed­no­sta­van na­čin bi se po­ve­za­li pri­ho­di i imo­vi­na u sa­mo jed­nom do­ku­men­tu. Ne bi bi­lo mo­gu­će da ne­ko sa pla­tom do 250 eura ima tri ho­te­la, zgra­du i po­slov­ni pro­stor. Ne bi bi­lo mo­gu­će da brat ne­kog bu­du­ćeg pre­mi­je­ra ima ban­ku, ogrom­ne ne­kret­ni­ne i po­slov­ne pro­sto­re, kao brat na­šeg biv­šeg pre­mi­je­ra. Ne bi bi­lo mo­gu­će da lju­di sa pla­tom od 1.000 eura do­bi­ja­ju so­ci­jal­nu po­moć za ku­po­vi­nu dr­va pred iz­bo­re, dok dje­ca umi­ru od gla­di u si­ro­ma­štvu – is­ti­ču u Al­ter­na­ti­vi.
Naj­va­žni­je od sve­ga, ka­ko ka­žu, dr­ža­va bi mo­gla da na­pla­ću­je po­re­ze od pri­ho­da ko­je ostva­ru­ju gra­đa­ni Cr­ne Go­re.
– I to bi bi­lo mo­gu­će ra­di­ti po vr­lo pre­ci­znim po­da­ci­ma. Ako ne­ko ostva­ru­je pri­ho­de od 10.000 eura mje­seč­no, on­da tre­ba i da pla­ća po­re­ze na to?! Zar ne?! Svi mi oče­ku­je­mo da do­bi­je­mo me­di­cin­sku po­moć u bol­ni­ci i bes­plat­no ško­lo­va­nje, ali ne pla­ća­mo svi po­rez na do­hot­ke ko­je ima­mo! Iz­ra­dom so­ci­jal­nog kar­to­na svi bi­smo pla­ća­li po­re­ze u skla­du sa pri­ho­di­ma, a imo­vi­na ko­ju sti­če­mo bi­la bi po­ka­za­telj ra­sta na­ših pri­ho­da. Mo­gli bi kroz isto­ri­ju pri­ho­da ne­kog li­ca da pra­ti­mo rast ne­či­je imo­vi­ne. Si­gur­no ne bi bi­lo sko­ko­va u imo­vi­ni, kao kod imo­vi­ne na­ših po­sla­ni­ka, jed­na­ko onih iz vla­da­ju­će par­ti­je, kao i iz opo­zi­ci­je. Haj­de da svi vi­di­mo šta ima­mo i oda­kle nam to što ima­mo! To je sa­da naj­bit­ni­ja stvar. Svi ko­ji su po­šte­no sve ste­kli bez pro­ble­ma će pri­sta­ti na kon­tro­lu, sa­mo oni ko­ji su ne­što ne­za­ko­ni­to ste­kli mo­gu bi­ti pro­tiv ova­kve pro­vje­re – na­vo­de u Al­ter­na­ti­vi, kojom rukovodi Vesko Pejak.
Al­ter­na­ti­va Cr­ne Go­re do ne­dav­no je bi­la po­li­tič­ka par­ti­ja, ali su sa­da re­or­ga­ni­zo­va­ni i ra­de kao gru­pa gra­đa­na za­la­žu­ći se za pro­mje­ne u dru­štvu.
M.S


Oda­kle ho­tel ne­kom sa pla­tom od 450 eura

U Al­ter­na­ti­vi ka­žu da je pri­je­ko po­treb­no na­pra­vi­ti pre­sjek imo­vi­ne gra­đa­na jer na jed­noj stra­ni ima­mo eks­trem­no bo­ga­tu ma­nji­nu, a na dru­goj si­ro­ma­šne ko­ji ne mo­gu se­bi ni hra­nu da obez­bi­je­de.
– Od 90-ih na­o­va­mo for­mi­ra­la se po­li­tič­ka eli­ta ko­ja je za­ra­di­la ho­te­le i zgra­de na dr­žav­noj pla­ti od 450 eura. Pro­šlo je vri­je­me ka­da su gra­đa­ni iz­i­gra­va­li ki­po­ve i ne­mu­šte gla­sa­če! Sa­da tra­ži­mo da se pod­ne­su ra­ču­ni. Ne sa­mo re­žim­skih po­li­ti­ča­ra, već i opo­zi­ci­o­nih – na­vo­de u Al­ter­na­ti­vi.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"