Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-25 NA KONFERENCIJI O ISTRAŽIVAČKOM NOVINARSTVU AIVO ORAV PORUČIO
Javni servisi moraju biti nezavisni
Dan - novi portal
Jav­ni ser­vi­si mo­ra­ju bi­ti ne­za­vi­sni i za­šti­će­ni od ne­pri­klad­nog uti­ca­ja i po­li­tič­kog pri­ti­ska bi­lo ko­je stra­ne, po­ru­čio je šef de­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je (EU) u Cr­noj Go­ri Aivo Orav. On je na re­gi­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ji „Zna­čaj i po­zi­ci­ja is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva u jav­nim ser­vi­si­ma na za­pad­nom Bal­ka­nu” na­gla­sio da je od ključ­nog in­te­re­sa za de­mo­kra­ti­ju da no­vi­na­ri slo­bod­no iz­vje­šta­va­ju o „vru­ćim” te­ma­ma.
Am­ba­sa­dor je ka­zao da je emi­si­ja „Me­ha­ni­zam” od­li­čan pri­mjer is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva, „što je pri­lič­no ri­jet­ko u re­gi­o­nu”.
– Po­seb­no mi je dra­go što je emi­si­ja omo­gu­ći­la for­mi­ra­nje is­tra­ži­vač­kog de­ska ko­ji vo­di Mir­ko Bo­ško­vić. Na­dam se da ta emi­si­ja ne­će još du­go osta­ti ri­jet­kost i da će mo­ti­vi­sa­ti emi­te­re na za­pad­nom Bal­ka­nu da raz­mo­tre mo­guć­nost for­mi­ra­nja is­tra­ži­vič­kih re­dak­ci­ja u nji­ho­vim me­dij­skim ku­ća­ma – ka­zao je Orav.
Orav je re­kao da je od ključ­nog in­te­re­sa za de­mo­krat­sko dru­štvo da no­vi­na­ri slo­bod­no iz­vje­šta­va­ju o „vru­ćim” te­ma­ma, po­štu­ju­ći u isto vri­je­me etič­ke stan­dar­de.
– Jav­ni emi­te­ri tre­ba­lo bi da bu­du pred­vod­ni­ci tog pro­ce­sa. Oni igra­ju ključ­nu ulo­gu u ob­li­ko­va­nju me­dij­skog pro­sto­ra i kul­tu­re no­vi­nar­stva. Za­to se mo­ra­ju pri­dr­ža­va­ti naj­ve­ćih etič­kih stan­dar­da. To je i raz­log što tre­ba da osta­nu ne­za­vi­sni i za­šti­će­ni od ne­pri­klad­nog uti­ca­ja i po­li­tič­kog pri­ti­ska bi­lo ko­je vr­ste – na­gla­sio je Orav.
Do­dao je da je EU pom­no pra­ti­la ne­dav­ne do­ga­đa­je u ve­zi sa čla­no­vi­ma Sa­vje­ta RTCG.
– Sa­vjet je po­dr­žao osni­va­nje is­tra­ži­vač­kog de­ska i na­dam se da će po­dr­ška osta­ti ne­pro­mi­je­nje­na. Po­no­sni smo što fi­nan­si­ra­mo Me­ha­ni­zam, a tre­ba i vi da bu­de­te po­no­sni – ka­zao je on.
Na­gla­sio je da su slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja me­di­ja jed­na od fun­da­men­tal­nih evrop­skih vri­jed­no­sti i ključ­ni ele­ment pri­stu­pa­nja Cr­ne Go­re EU.
– Ne­za­vi­sni, plu­ra­stič­ki i sna­žni me­di­ji osno­va su sva­kog dru­štva – za­klju­čio je Orav.
Jav­ni ser­vi­si ima­ju oba­ve­zu vi­še da raz­vi­ja­ju is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo, stva­ra­ju i ja­ča­ju is­tra­ži­va­če re­dak­ci­je, ko­je bi pro­iz­vo­di­le ozbilj­ne i od­go­vor­ne pro­fe­si­o­nal­ce i pri­če ko­je bi po­ga­đa­le cilj, jer tro­ši­mo no­vac gra­đa­na – po­ru­či­la je ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG) An­dri­ja­na Ka­di­ja. Ona je na sku­pu o is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu kazala da je is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo „sna­ga zbog ko­je nas na­zi­va­ju sed­mom si­lom”.
– To je ko­rek­tiv u dru­štvu jer je­di­no tač­nom, ana­li­zi­ra­nom i do­ku­men­ti­ma pot­kri­je­plje­nom pri­čom mo­že­mo is­pra­vlja­ti dru­štve­ne de­vi­ja­ci­je i od in­sti­tu­ci­ja tra­ži­ti da dje­lu­ju – na­gla­si­la je Ka­di­ja.
Ona je do­da­la da se če­sto ču­je da is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo ni­je pri­sut­ni­je u jav­nim ser­vi­si­ma jer je sku­po, zah­ti­je­va ob­u­čen ka­dar, da je pri­vi­le­gi­ja ne­za­vi­snih ili ve­li­kih me­dij­skih ku­ća, pa čak i ilu­zi­ja te­o­re­ti­ra­ča.
– Oprav­da­nje je la­ko na­ći. Pi­ta­nje je ko­li­ko u nje­ga vje­ru­je­te. U stvar­no­sti po­treb­no je da ima­te že­lju da mi­je­nja­te stva­ri na­bo­lje, vri­jed­no ra­di­te, ospo­so­bi­te ka­dar, bu­de­te od­go­vor­ni i sta­ne­te iza ono­ga što ste ura­di­li i ob­ja­vi­te – is­ta­kla je Ka­di­ja.
Ona sma­tra da je emi­si­ja „Me­ha­ni­zam” se­ri­ja­lom „Obe­ća­na ze­mlja” po­ka­za­la ko­li­ko se mo­gu po­mje­ri­ti gra­ni­ce. Pod­sje­ća da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo na osno­vu do­ka­za iz­ne­se­nih u emi­si­ji for­mi­ra­lo pred­met i po­kre­nu­lo op­tu­žni­ce ko­je su okon­ča­ne osu­đu­ju­ćom pre­su­dom.
– S dru­ge stra­ne, ti­me smo za­vri­je­di­li po­vje­re­nje gra­đa­na i na­po­kon, kao ku­ća, osje­ti­li moć pro­fe­si­je – is­ta­kla je Ka­di­ja.
Rad­ka Be­če­va iz Evrop­ske ra­dio-di­fu­zne uni­je (EBU) ka­za­la je da jav­ni ser­vi­si do­pri­no­se dru­štvu kao jav­no do­bro, na­gla­ša­va­ju­ći da taj po­sao ni­je lak i da je to bit­ka ko­ju mo­ra­ju stal­no da vo­de. Ona je do­da­la da EBU pra­ti de­ša­va­nja u RTCG i da vje­ru­ju da će Sa­vjet jav­nog ser­vi­sa na­sta­vi­ti da po­dr­ža­va is­tra­ži­vač­ku re­dak­ci­ju i ured­nič­ku ne­za­vi­snost Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re.
Ured­nik is­tra­ži­vač­ke re­dak­ci­je RTCG Mir­ko Bo­ško­vić oci­je­nio je da su me­ha­ni­zmi zlo­u­po­tre­be isti u ci­je­lom re­gi­o­nu. Ka­ko je re­kao, „te po­lu-kri­mi­nal­ne struk­tu­re ima­ju slič­ne ili iste sa­vjet­ni­ke”.
A.O.


Ni­je bi­lo na­pret­ka

Orav je pod­sje­tio da je u iz­vje­šta­ju iz 2016. go­di­ne, go­di­ne Evrop­ska ko­mi­si­ja za­bi­lje­ži­la da Cr­na Go­ra ni­je na­pra­vi­la ni­ka­kav na­pre­dak u obla­sti slo­bo­de me­di­ja.
– Na­da­mo se da će­mo mo­ći da za­bi­lje­ži­mo po­zi­ti­van raz­voj do­ga­đa­ja u obla­sti slo­bo­de me­di­ja u apri­lu ka­da iz­la­zi sle­de­ći iz­vje­štaj – re­kao je Orav, do­da­ju­ći da u ovom pro­ce­su svi ima­ju va­žnu ulo­gu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"