Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesaruhapšen zbogubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-25 DPS NAJVJEROVATNIJE PREUZIMA KONTROLU NAD SAVJETOM RTCG Kadiju smjenjuju, Šundić za v.d. Administrativni odbor na današnjoj sjednici predložiće Skupštini člana Savjeta RTCG, a za tu poziciju kandidovani su profesori Bogdan Ašanin i Ivan Jovetić. Prema našim informacijama, Skupštini će za člana Savjeta najvjerovatnije predložiti Ivana Jovetića koji predaje na UDG, gdje je jedan od osnivača Milo Đukanović
Dan - novi portal
Sa赳jet Ra苓io-te衍e赳i述i虻e Cr要e Go訃e (RTCG), na虺on eks計re貞nih smje要a i ime要o赳a要ja no赳ih čla要o赳a, na jed要oj od na訃ed要ih sjed要i苞a naj赳je訃o赳at要i虻e će smi虻e要i負i ge要e訃al要u di訃ek負o訃i苞u An苓ri虻a要u Ka苓i虻u, a na nje要o mje貞to za vrši觔苞a dužno貞ti (v.d.) ime要o赳a負i Boži苓a訃a Šun苓ića, sa述na虻e „Dan”. Pre衫a in苯or衫a苞i虻a衫a ko虻im ras計o衍aže衫o, pla要i訃a要a je i smje要a ak負u苟l要og pred貞jed要i虺a Sa赳je負a, dok負o訃a Vla苓i衫i訃a Pa赳iće赳ića. Na taj način De衫o虺art貞ka par負i虻a so苞i虻a衍i貞ta (DPS) po要o赳o bi pre赴述e衍a kon負ro衍u nad jav要im ser赳i貞om, upr虺os upo述o訃e要ji衫a i evrop貞kih zva要ič要i虺a da se po衍i負i虺a ne mi虻eša u rad me苓i虻a.
Vezano za naša saznanja, Andrijana Kadija nije željela da daje komentare, dok je Šundić kazao za „Dan” da nema nikavih informacija o tome. Vladimir Pavićević nije odgovarao na naše telefonske pozive.
Šun苓ić bi oba赳ljao funk苞i虻u v.d. ge要e訃al要og di訃ek負o訃a do kon虺ur貞a, od要o貞no iz苑o訃a no赳og čel要i虺a jav要og ser赳i貞a. Na po述i苞i虻u ge要e訃al要og di訃ek負o訃a, ka虺o smo ra要i虻e pi貞a衍i, tre苑a衍o bi da dođe bivša rek負or虺a Uvinver述i負e負a Cr要e Go訃e (UCG) Rad衫i衍a Voj赳o赳ić. Voj赳o苓iće赳a je bli貞ka sa訃ad要i苞a pred貞jed要i虺a DPS-a Mi衍a Đu虺a要o赳ića.
DPS je počeo pre赴述i衫a要je kon負ro衍e u jav要om ser赳i貞u u pret虐od要ih ne虺o衍i虺o mje貞e苞i, pa su raz訃i虻eše要i do貞a苓ašnji čla要o赳i Sa赳je負a, re苓i負elj Ni虺o衍a Vukče赳ić i Go訃an Đu訃o赳ić (NVO) zbog na赳od要og kon苯lik負a in負e訃e貞a, dok je Ivan Mi負ro赳ić pod要io ostav虺u. Umje貞to Iva要a Mi負ro赳ića, u Sa赳je負u je ime要o赳an du茆o苓išnji funk苞i觔要er DPS-a Slo苑o苓an Pa虻o赳ić.
Umje貞to Ni虺o衍e Vukče赳ića, za čla要a Sa赳je負a RTCG pred衍ože要i su re苓ov要i pro苯e貞or Me苓i苞in貞kog fa虺ul負e負a Bog苓an Aša要in i pro苯e貞or Ivan Jo赳e負ić. Jo赳e負ića je pred衍ožio Uni赳re述i負et Do要ja Go訃i苞a (UDG), či虻i je je苓an od osni赳ača Mi衍o Đu虺a要o赳ić. Pre衫a po赴述da要im sa述na要ji衫a naših no赳i要a, Ad衫i要i貞tra負iv要i od苑or će na današnjoj sjed要i苞i najvjerovatnije pred衍oži負i Skupšti要i da se za čla要a Sa赳je負a RTCG iza苑e訃e Ivan Jo赳e負ić.
U na訃ed要om pe訃i觔苓u oče虺u虻u se kan苓i苓a負u訃e za još jed要og čla要a Sa赳je負a, ko虻i će doći na mje貞to Go訃a要a Đu訃o赳ića, ko虻eg je Skupšti要a Cr要e Go訃e ra要i虻e raz訃i虻eši衍a.
Ak負u苟l要i sa述iv Sa赳je負a jav要og ser赳i貞a či要e Vla苓i衫ir Pa赳iće赳ić (pred貞jed要ik), Dra茆a要a Trip虺o赳ić, Slo苑o苓an Pa虻o赳ić, Mi衍an Ra苓o赳ić, Mi衫o Draško赳ić, Per虺o Vu虺o負ić i Igor To衫ić. Mi衫o Draško赳ić otvo訃e要o za貞tu計a po衍i負i虺u bli貞ku DPS-u. Draško赳ić je na po貞led要joj sjed要i苞i Sa赳je負a RTCG tražio smje要u Kadije zbog pro計u貞ta ve述a要ih za pre述en負o赳a要je is負raži赳a要ja o gle苓a要o貞ti.
Upr虺os upo述o訃e要ji衫a evrop貞kih zva要ič要i虺a da je ne述a赳i貞nost me苓i虻a ključ要a za in負e茆ra苞i虻e i da po衍i負i虺a ne tre苑a da se mi虻eša u nji虐ov rad, DPS je ime要o赳a要jem „po苓ob要ih kan苓i苓a負a” go負o赳o pre赴述eo kon負ro衍u u Sa赳je負u, ko虻a mu je po負reb要a za smje要u ge要e訃al要e di訃ek負o訃i苞e RTCG An苓ri虻a要e Ka苓i虻e i Vla苓i衫i訃a Pa赳iće赳ića.
An苓ri虻a要a Ka苓i虻a iza苑ra要a je u mar負u prošle go苓i要e za ge要e訃al要u di訃ek負o訃i苞u RTCG, na虺on tri kru茆a gla貞a要ja na sjed要i苞i Sa赳je負a. Ona je ime要o赳a要a na虺on trećeg kru茆a gla貞a要ja u ko虻em je do苑i衍a pet gla貞o赳a, dok je njen pro負iv虺a要i苓at Ra苓oj虺a Ru負o赳ić ima衍a glas ma要je. Boži苓ar Šun苓ić 2016. go苓i要e bio je v.d. di訃ek負o訃a RTCG, a sa苓a oba赳lja funk苞i虻u sa赳jet要i虺a u RTCG.
M.M.K.


Ne述a赳i貞ni me苓i虻i ključ要i za in負e茆ra苞i虻e

Pod貞je負i衫o da je Am苑a貞a苓a Sje苓i要je要ih Ame訃ič虺ih Drža赳a u Pod茆o訃i苞i u ok負o苑ru prošle go苓i要e ob虻a赳i衍a na svom Tvi負er na衍o茆u da na貞ta赳lja da po苓rža赳a ne述a赳i貞ne i od茆o赳or要e me苓i虻e, što je, ka虺o su na赳e衍i, ključ要o za Cr要u Go訃u i nje要e evrop貞ke i evro苔負lant貞ke aspi訃a苞i虻e. Re苔茆o赳a要je Am苑a貞a苓e SAD došlo je u je虺u po衍i負ič虺ih i me苓ij貞kih pri負i貞a虺a na po虻e苓i要e čla要o赳e Sa赳je負a RTCG i ru虺o赳od貞tva jav要og ser赳i貞a, sa ci衍jem da se iz苓ej貞tvu虻u smje要e i pro衫i虻e要i uređi赳ač虺a ak負u苟l要a po衍i負i虺a u tom me苓i虻u, či衫e se di訃ekt要o do赳o苓i u pi負a要je nje茆o赳a ne述a赳i貞nost.
Na sličan način ame訃ič虺a am苑a貞a苓a, ali i de衍e茆a苞i虻a Evrop貞ke uni虻e u Cr要oj Go訃i, ogla貞i衍i su se sre苓i要om mar負a prošle go苓i要e, ne虺o衍i虺o da要a uoči iz苑o訃a ge要e訃al要og di訃ek負o訃a Jav要og ser赳i貞a, na茆laša赳a虻ući da po苓rža赳a虻u iz苑or kan苓i苓a負a za li苓e訃貞ke po述i苞i虻e u jav要im me苓i虻i衫a na osno赳u spo貞ob要o貞ti, a ne par負ij貞ke pri計ad要o貞ti.
De衫o虺rat貞ka par負i虻a so苞i虻a衍i貞ta ra要i虻e je sa觔pšti衍a „da se ni虺ad ni虻e mi虻eša衍a u rad bi衍o ko虻e in貞ti負u苞i虻e, ni負i ima ta虺vu na衫je訃u, po貞eb要o ka苓a je ri虻eč o me苓i虻i衫a”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"