Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2018-01-23 TURSKA NASTAVILA OPERACIJU ‘MASLINOVA GRANČICA’ U SIRIJI, ERDOGAN PORUČIO Nema uzmicanja, imamo dogovor sa Putinom
Dan - novi portal
AN­KA­RA – Tur­ski pred­sjed­nik Re­džep Ta­jip Er­do­gan je iz­ja­vio da An­ka­ra sa Ru­si­jom ima do­go­vor u ve­zi sa voj­nim ope­ra­ci­ja­ma na sje­ve­ro­za­pa­du Si­ri­je.
On je do­dao da tur­ska voj­ska ne­će uči­ni­ti ni­ka­kav uz­mak u ope­ra­ci­ji „Ma­sli­no­va gran­či­ca” i da će Tur­ska pre­u­ze­ti kon­tro­lu nad si­rij­skom pro­vin­ci­jom Afrin, kao što je to već uči­ni­la sa si­rij­skim gra­do­vi­ma Dža­ra­bu­lus, Al-Rai i Al-Bab.
– Od­luč­ni smo, pi­ta­nje Afri­na će bi­ti ri­je­še­no. Ne­će­mo uz­ma­ći. Raz­go­va­rao sam o to­me sa na­šim ru­skim pri­ja­te­lji­ma, ima­mo do­go­vor, re­kao je Er­do­gan to­kom sa­stan­ka ko­ji je pre­no­si­la tur­ska te­le­vi­zi­ja.
Ka­zao je da je An­ka­ra o toj ope­ra­ci­ji raz­go­va­ra­la i sa dru­gim si­la­ma, uklju­ču­ju­ći SAD, ali je pri­znao: „U ne­ke stva­ri Ame­ri­kan­ce ni­smo mo­gli da uvje­ri­mo”. Tur­ski pred­sjed­nik ni­je iz­nio vi­še de­ta­lja o to­me.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, po­što Tur­ska „ne­ma na­mje­ru da bi­lo šta oku­pi­ra”, njen je­di­ni cilj u Si­ri­ji je da „osvo­ji sr­ca”.
On je, ta­ko­đe, iz­ra­zio ne­str­plje­nje zbog za­htje­va, uklju­ču­ju­ći i one iz Va­šing­to­na, da od­re­di pre­ci­zan rok tra­ja­nja ope­ra­ci­je, do­dav­ši da će voj­na ope­ra­ci­ja bi­ti za­vr­še­na ka­da njen cilj bu­de po­stig­nut.
– Ko­li­ko ste vi bi­li u Av­ga­ni­sta­nu? Da li je za­vr­še­no u Ira­ku?”, re­kao je on pod­sje­ća­ju­ći na ame­rič­ko voj­no pri­su­stvo u tim ze­mlja­ma, ko­je je za­po­če­lo 2001. od­no­sno 2003. go­di­ne.
– U ta­kvim ra­to­vi­ma ne­ma ma­te­ma­ti­ke. Ka­ko se usu­đu­je­te da nas to pi­ta­te, do­dao je Er­do­gan.
Oru­ža­ne sna­ge Tur­ske za­u­ze­le su 11 po­lo­ža­ja si­rij­skih Kur­da u pro­vin­ci­ji Afrin i us­po­sta­vi­le ba­zu za na­sta­vak ope­ra­ci­je „Ma­sli­no­va gran­či­ca”, ja­vlja­ju tur­ski me­di­ji.
Tur­ska voj­ska, za­jed­no sa pri­pad­ni­ci­ma opo­zi­ci­o­ne „Slo­bod­ne voj­ske Si­ri­je”, u ne­dje­lju je, pr­vog da­na kop­ne­ne ope­ra­ci­je u Afri­nu, za­u­ze­la ukup­no 11 se­la i uz­vi­še­nja i pro­dr­la u pro­vin­ci­ju Afrin sa nje­ne sje­ver­ne, sje­ve­ro­za­pad­ne i za­pad­ne stra­ne.
Ula­zak tur­ske voj­ske u Afrin usli­je­dio je dan na­kon što je Tur­ska po­kre­nu­la va­zdu­šne uda­re u tom re­gi­o­nu, ga­đa­ju­ći sna­ge kurd­skih „Je­di­ni­ca za za­šti­tu na­ro­da”, ko­je ima­ju po­dr­šku SAD.
Tur­ska je u su­bo­tu po­kre­nu­la ope­ra­ci­ju „Ma­sli­no­va gran­či­ca” i iz­ve­la va­zdu­šne na­pa­de na kurd­ske „Je­di­ni­ce za za­šti­tu na­ro­da” (JPG), ko­je po­dr­ža­va­ju Ame­ri­kan­ci, a ko­je An­ka­ra sma­tra pro­du­že­nom ru­kom te­ro­ri­stič­ke Rad­nič­ke par­ti­je Kur­di­sta­na (PKK).
Mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ru­si­je Ser­gej La­vrov re­kao je da SAD pod­sti­ču se­pa­ra­ti­zam me­đu Kur­di­ma i da ih obes­hra­bru­ju da se pri­klju­če di­ja­lo­gu.
La­vrov je na­gla­sio da SAD ne ra­zu­mi­ju si­tu­a­ci­ju u Si­ri­ji i da na­mjer­no stva­ra­ju pro­vo­ka­ci­je, mi­sle­ći na ame­rič­ki pred­log stva­ra­nja gra­nič­nih sna­ga kurd­skih „Je­di­ni­ca za za­šti­tu na­ro­da”, na ko­je Tur­ska gle­da kao na te­ro­ri­stič­ku gru­pu, pre­no­si AP.
Re­kao je da Mo­skva na Kur­de gle­da kao na va­žnu stra­nu u pre­go­vo­ri­ma na­kon za­vr­šet­ka ra­ta u Si­ri­ji i da bi nji­hov glas tre­ba­lo da se ču­je.
Jed­no­stra­ne ak­ci­je Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Si­ri­ji iza­zva­le su bi­jes u Tur­skoj, iz­ja­vio je šef ru­ske di­plo­ma­ti­je Ser­gej La­vrov u in­ter­vjuu za „Ko­mer­sant“.
– Mno­gi po­li­ti­ko­lo­zi pi­ta­ju za­što se uop­šte bri­ne­mo i go­vo­re da ’što go­re, to bo­lje‘: pu­sti­te ne­ka SAD do­ka­zu­ju svo­ju ne­spo­sob­nost za do­go­vor, svo­ju de­struk­tiv­nu ulo­gu u mi­rov­nim pro­ce­si­ma, bi­lo u Ira­nu, bi­lo u Si­ri­ji, gdje se sa­da ta­ko­đe pred­u­zi­ma­ju jed­no­stra­ne ak­ci­je ko­je su iza­zva­le bi­jes Tur­ske, is­ta­kao je La­vrov.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li za Ru­si­ju mo­že da bu­de od ko­ri­sti ne­u­spjeh iran­skog nu­kle­ar­nog spo­ra­zu­ma, po­što će SAD u tom slu­ča­ju bi­ti izo­lo­va­ne, La­vrov je iz­ja­vio da „ta­kva ško­la mi­šlje­nja ne po­sto­ji kod ru­skog ru­ko­vod­stva“.
On je do­dao da po­ku­šaj pro­mje­ne spolj­ne po­li­ti­ke Ru­si­je pri­ti­skom na eli­te i od­re­đe­ne kom­pa­ni­je ne­ma per­spek­ti­vu.
– To što na­ša spolj­na po­li­ti­ka ima ši­ro­ku po­dr­šku naj­bo­lji je do­kaz da po­ku­šaj da se ona pro­mi­je­ni pri­ti­skom na eli­tu i od­re­đe­ne kom­pa­ni­je ne­ma per­spek­ti­vu, re­kao je La­vrov, ko­men­ta­ri­šu­ći ame­rič­ki iz­vje­štaj o sank­ci­ja­ma ko­je mo­gu da bu­du uve­de­ne i ru­skim zva­nič­nim li­ci­ma i bi­zni­sme­ni­ma.
Tan­jug-RTS


SAD po­zi­va­ju na uz­dr­ža­nost

Ame­rič­ki dr­žav­ni se­kre­tar Reks Ti­ler­son je po­no­vio po­ziv na „uz­dr­ža­nost svih stra­na” u Si­ri­ji po­sli­je po­čet­ka tur­ske ofan­zi­ve na kurd­sku en­kla­vu Afrin, ali i pri­znao „le­gi­tim­no pra­vo Tur­ske da se za­šti­ti”.
– SAD su u Si­ri­ji da bi uni­šti­le „Islam­sku dr­ža­vu” i to ra­di­mo s ko­a­li­ci­jom part­ne­ra i Si­rij­skim de­mo­krat­skim sna­ga­ma, re­kao je Ti­ler­son u Lon­do­nu.
Si­rij­ske de­mo­krat­ske sna­ge (SDF) su sa­vez arap­skih i kurd­skih bo­ra­ca ko­ji se bo­re pro­tiv dži­ha­di­sta. Njih naj­ve­ćim di­je­lom či­ne kurd­ske Je­di­ni­ce za za­šti­tu na­ro­da (JPG) ko­je An­ka­ra sma­tra te­ro­ri­stič­kom gru­pom.


Stra­da­lo 18, ra­nje­no 23

Broj po­gi­nu­lih ci­vi­la to­kom ofan­zi­ve tur­ske voj­ske u pod­ruč­ju Afri­na u sje­ve­ro­za­pad­noj Si­ri­ji po­ve­ćao se na 18, uklju­ču­ju­ći že­ne i dje­cu, ra­nje­ne su naj­ma­nje 23 oso­be.
Voj­sku SDF či­ne i čla­no­vi kurd­ske Na­rod­ne za­štit­ne je­di­ni­ce (IPG), ko­ja je zva­nič­no me­ta tur­skih na­pa­da u Si­ri­ji.
Port­pa­rol IPG Bi­rusk Ha­sa­ka je re­kao da su u obla­sti Afri­na u to­ku že­sto­ki su­ko­bi iz­me­đu „Si­rij­skih de­mo­krat­skih sna­ga” i „tur­skih oku­pa­ci­o­nih tru­pa”.


Lon­don: An­ka­ra ima le­gi­tim­ni in­te­res

Port­pa­rol bri­tan­ske pre­mi­jer­ke Te­re­ze Mej re­kao je da Lon­don pa­žlji­vo pra­ti do­ga­đa­je u Si­ri­ji na­kon na­pa­da Tur­ske na oblast gra­da Afri­na.
On je do­dao da Tur­ska ima le­gi­ti­man in­te­res u osi­gu­ra­nju svo­jih gra­ni­ca, ali će Lon­don ra­di­ti sa Tur­skom da na­đe na­či­na da se za­u­sta­vi mo­gu­ća eska­la­ci­ja.
– Mi pri­zna­je­mo da Tur­ska ima le­gi­ti­man in­te­res u osi­gu­ra­nju svo­jih gra­ni­ca, re­kao je port­pa­rol no­vi­na­ri­ma.
Is­ta­kao je da je Bri­ta­ni­ja po­sve­će­na bli­skoj sa­rad­nji sa Tur­skom i dru­gim sa­ve­zni­ci­ma ka­ko bi se obez­bi­je­di­la sta­bil­nost, spri­je­či­la eska­la­ci­ja si­tu­a­ci­je i za­šti­ti­li bez­bjed­no­sni in­te­re­si Tur­ske.
Tur­ska voj­ska ga­đa kurd­ske sna­ge u is­toč­noj Si­ri­ji, sto­ti­na­ma ki­lo­me­ta­ra da­le­ko od en­kla­ve Afrin, pre­ni­je­la je kurd­ska no­vin­ska agen­ci­ja Ha­var.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"