Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-24 BIVŠA DIREKTORICA VRTIĆA „ĐINA VRBICA” MILENA MIJOVIĆ NA SUĐENJU PROTIV MINISTRA OBJAŠNJAVALA KAKO VLADAJUĆA STRANKA UCJENJUJE RADNIKE
Mijović Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače Lično sam vidjela spisak članova i simpatizera vladajuće partije, a dok sam bila v.d. direktora ljudi bliski vrhu DPS-a su me upozoravali da moram da se „dokažem” kako bih zadržala radno mjesto, tvrdila je Mijovićeva na suđenju
Dan - novi portal
Biv­ši v.d. di­rek­to­ra vr­ti­ća „Đi­na Vr­bi­ca” u Pod­go­ri­ci Mi­le­na Mi­jo­vić ju­če je svje­do­če­ći u Osnov­nom su­du u Da­ni­lov­gra­du tvr­di­la da DPS ak­ti­vi­sti u usta­no­vi u ko­joj je ra­di­la ucje­nju­ju za­po­sle­ne kao i da se bez do­zvo­le ove stran­ke ne mo­gu iza­bra­ti di­rek­tor i osta­li funk­ci­o­ne­ri. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, u vr­ti­ću po­sto­je tri punk­ta na ko­ji­ma ak­ti­vi­sti DPS-a pri­ku­plja­ju po­dat­ke o rad­ni­ci­ma, vo­de spi­sko­ve o to­me ka­ko ko gla­sa, što je od­lu­ču­ju­će za rad­ni an­ga­žman.
Ona je tu­ži­la mi­ni­stra pro­svje­te Da­mi­ra Še­ho­vi­ća zbog dis­kri­mi­na­ci­je pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ke da za di­rek­to­ra JPU „Đi­na Vr­bi­ca” iza­be­re Vu­ka Sta­ni­ši­ća, a ne nju iako je is­pu­nja­va­la sve uslo­ve. Mi­ni­star Še­ho­vić se ni­je po­ja­vio na ju­če­ra­šnjoj ras­pra­vi, a nje­gov advo­kat Ni­ko­la Mar­ti­no­vić je uoči po­čet­ka ro­či­šta pre­dao za­htjev za od­la­ga­nje su­đe­nja. Su­di­ja Ni­na Ra­du­no­vić to ni­je pri­hva­ti­la.
– Lič­no sam vi­dje­la spi­sak čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra vla­da­ju­će par­ti­je, a dok sam bi­la v.d. di­rek­to­ra lju­di bli­ski vr­hu DPS-a su me upo­zo­ra­va­li da mo­ram da se „do­ka­žem”, ka­ko bih za­dr­ža­la rad­no mje­sto, a po­tom me iza­bra­li za di­rek­to­ra. Čak su mi i sla­li sli­ke na ko­ji­ma se moj su­prug ru­ku­je sa Alek­som Be­či­ćem, li­de­rom De­mo­kra­ta, i upo­zo­re­na sam da to ni­je do­bro za mo­ju ka­ri­je­ru. Ne go­vo­rim ovo ka­ko bih se vra­ti­la na rad­no mje­sto, već da bih uka­za­la na dru­štve­ne ano­ma­li­je i po­ku­ša­la da ih is­pra­vim i ohra­bri­la i osta­le za­po­sle­ne da o nji­ma jav­no go­vo­re – re­kla je Mi­jo­vi­će­va, ne sa­op­šta­va­ju­ći ko joj je slao po­ru­ke, ali da se ra­di o čo­vje­ku i nje­go­voj po­ro­di­ci ko­ja ima ve­li­ki uti­caj.
– Dok sam bi­la v.d. po­ku­ša­la sam da us­po­sta­vim red u vr­ti­ću i uki­nu­la sam rje­še­nja po­je­di­nim rad­ni­ci­ma, ko­ji su sva­kog mje­se­ca go­di­na­ma una­zad pri­ma­li na­k­na­du za pre­ko­vre­me­ni rad. Tvr­dim da je to bi­la na­gra­da za nji­hov po­li­tič­ki pri­ti­sak na rad­ni­ke. Ta­ko­đe, po si­ste­ma­ti­za­ci­ji u vr­ti­ću su tre­ba­la da ra­de 32 ku­va­ra, ali sam utvr­di­la da ih ima 36. Ka­da sam pi­ta­la ka­ko su ti vi­ško­vi za­po­sle­ni od­go­vo­re­no mi je: „Do­veo ih je Mi­go!” Ak­ti­vi­sti DPS-a u vr­ti­ću po­seb­no su bi­li an­ga­žo­va­ni uoči iz­bo­ra i sma­tram da su pre­sud­no uti­ca­li na to da li će ne­kim ra­dni­ci­ma bi­ti pro­du­žen ugo­vor i to je za­vi­si­lo od to­ga ka­ko su gla­sa­li. Sma­tra­la sam da je ne­po­šte­no da sko­ro 150 rad­ni­ka u vr­ti­ću ra­di na osno­vu ugo­vo­ra na od­re­đe­no i sva­ke go­di­ne stre­pe ho­će li osta­ti bez po­sla i htje­la sam da to pro­mi­je­nim. Ta­ko­đe mi je iz vr­ha DPS-a su­ge­ri­sa­no da se ne mi­je­šam u od­re­đi­va­nje sin­di­kal­ne čla­na­ri­ne po­što sam sma­tra­la da ona ne tre­ba da se svi­ma na­pla­ću­je, već sa­mo oni­ma ko­ji na to pri­sta­nu – po­ja­sni­la je Mi­jo­vi­će­va.
Ona je do­da­la da je uoči iz­bo­ra za di­rek­to­ra po­zva­na na sasta­nak kod mi­ni­stra Še­ho­vi­ća. Po­red nje na sa­stan­ku su bi­li Vuk Sta­ni­šić i Ta­ma­ra Mi­lić, sa­vjet­nik u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te.
– To je bi­lo ne­u­o­bi­ča­je­no za iz­bor di­rek­to­ra, jer se to do­sad ra­di­lo te­le­fo­nom. Še­ho­vić je is­pri­čao po­li­tič­ku pri­ču, a po­tom sa­op­štio da je od­lu­čio da di­rek­tor bu­de Sta­ni­šić, a ne ja. Bi­la sam u šo­ku i ni­je­sam zna­la šta da ka­žem. Pro­gram raz­vo­ja usta­no­ve ko­ji je pred­lo­žio Sta­ni­šić bio je pun ne­do­sta­ta­ka i to mo­gu da tvr­dim jer sam ma­gi­star pe­da­go­ških na­u­ka i se­dam go­di­na sam ra­di­la na fa­kul­te­tu. Uz to, Sta­ni­šić ne­ma ni od­go­va­ra­ju­ću spre­mu za di­rek­to­ra, jer ima di­plo­mu spe­ci­jal­nog pe­da­go­ga za rad sa li­ci­ma sa po­re­me­će­nim po­na­ša­njem, a ne sa dje­com. Me­đu­tim, to ni­je sme­ta­lo mi­ni­stru da za di­rek­to­ra iza­be­re Sta­ni­ši­ća – po­ja­sni­la je Mi­jo­vi­će­va.
Su­đe­nje se na­sta­vlja se 28. fe­bru­a­ra. I.M.


Ni­je pri­hva­ti­la da se učla­ni

Mi­jo­vi­će­va je ju­če u sud­ni­ci iz­ja­vi­la da je nje­no od­bi­ja­nje da se učla­ni u DPS i ili u SD bi­lo pre­sud­no u iz­bo­ru Sta­ni­ši­ća za v.d. a da je pri­hva­ti­la da bu­de član vla­da­ju­ćih stra­na­ka si­gur­na je da bi bi­la iza­bra­na za di­rek­to­ra. Ona je sa­op­šti­la i da je upo­zna­ta sa iz­vje­šta­jem struč­nog ti­ma Mi­ni­star­stva pro­svje­te po ko­jem ona ima da­le­ko bo­lje struč­ne ra­do­ve od Sta­ni­ši­ća, ali ni to ni­je spri­je­či­lo Še­ho­vi­ća da iza­be­re Sta­ni­ši­ća.
– Mi­ni­star mi je re­kao da ne mo­že da go­vo­ri o raz­lo­zi­ma zbog ko­jih je iza­brao Sta­ni­ši­ća – za­klju­či­la je Mi­jo­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"