Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-23 URA PREDSTAVILA PROGRAM RAZVOJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA
Građani daju sto miliona za loše liječenje Problem nije broj ljekara, nego njihov kvalitet, istakao je Miodrag Pavličić Neprihvatljivo je da se direktori i menadžment u zdravstvu biraju isključivo na osnovu partijske pripadnosti, što destimuliše ljekare da daju dodatni doprinos, kaže Pavličić
Dan - novi portal
Gra­đan­ski po­kret URA upo­zo­rio je da su ne­do­volj­na iz­dva­ja­nja, ne­do­sta­tak kva­li­tet­nih lje­ka­ra, lo­še pla­te i pro­ble­mi u or­ga­ni­za­ci­ji raz­log što je cr­no­gor­ski zdrav­stve­ni si­stem me­đu naj­go­ri­ma u Evro­pi. Član pred­sjed­ni­štva GP URA i biv­ši mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­drag Pa­vli­čić pred­sta­vio je ju­če plan raz­vo­ja i re­for­mi „Zdrav­stvo za sve”, ko­ji se za­sni­va na če­ti­ri prin­ci­pa, od­go­vor­nost, hu­ma­nost, efi­ka­snost i fi­nan­sij­ska odr­ži­vost. On je ka­zao da Cr­na Go­ra ima naj­ma­nje lje­ka­ra po gla­vi sta­nov­ni­ka u od­no­su na dr­ža­ve Evro­pe (2/2 na 1.000).
– Pro­blem ni­je broj lje­ka­ra, ne­go nji­hov kva­li­tet. Iako kao dr­ža­va za zdrav­stvo iz­dva­ja­mo naj­ma­nje u Evro­pi, gra­đa­ni, upr­kos op­štem zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, pla­ća­ju iz svog dže­pa pre­ko 40 od­sto po­tre­ba za zdrav­stve­nu za­šti­tu, od­no­sno oko 100 mi­li­o­na eura go­di­šnje. Pro­sječ­ne za­ra­de za­po­sle­nih u zdrav­stvu naj­bo­lje po­ka­zu­ju od­nos vla­da­ju­će eli­te pre­ma zdrav­stve­nim rad­ni­ci­ma, pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma se su­sre­ću u svom ra­du i ko­nač­no pokazuju od­nos pre­ma zdra­vlju i ži­vo­tu gra­đa­na. Zbog to­ga je ve­o­ma iz­ra­žen od­liv naj­bo­ljeg ka­dra ko­ji na­pu­šta Cr­nu Go­ru, a mla­di­ma se ogra­ni­ča­va pri­jem i da­lje usa­vr­ša­va­nje. Oni ko­ji vo­de dr­žav­nu po­li­ti­ku mo­ra­ju da shva­te da je kraj­nje vri­je­me da se za­u­sta­vi uru­ša­va­nje zdrav­stve­nog si­ste­ma. Neo­p­hod­ni su pro­gram re­fo­r­me zdrav­stva, re­kon­struk­ci­ja In­sti­tu­ta za bo­le­sti dje­te­ta, uvo­đe­nje prak­se oba­ve­znih si­ste­mat­skih pre­gle­da za dje­cu u ško­la­ma, uvo­đe­nje do­pun­skog zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja, uvo­đe­nje DRG si­ste­ma i in­for­ma­ti­za­ci­ja si­ste­ma, pre­i­spi­ti­va­nje po­lo­ža­ja Mon­te­far­ma itd. – is­ta­kao je Pa­vli­čić.
On ka­že da se kon­ta­mi­ni­ra­ni po­di­je­lje­ni po­li­tič­ki am­bi­jent pre­se­lio u zdrav­ste­ne in­sti­tu­ci­je i ve­o­ma šte­ti ho­mo­ge­no­sti ko­lek­ti­va i re­zul­ta­ti­ma li­je­če­nja.
– Ne­pri­hva­tlji­vo je da se di­rek­to­ri i me­nadž­ment u zdrav­stvu bi­ra­ju is­klju­či­vo na osno­vu par­tij­ske pri­pad­no­sti, što de­sti­mu­li­še lje­ka­re da da­ju do­dat­ni do­pri­nos. Za­la­že­mo se za de­po­li­ti­za­ci­ju zdrav­stve­nog si­ste­ma na na­čin da se u pr­vom re­du re­spek­tu­ju zna­nje i rad. Do­sa­da­šnja po­li­ti­ka Mi­ni­star­stva zdra­vlja bi­la je bez vi­zi­je i star­te­gi­je, bez kon­cep­cij­skog osa­vra­me­nji­va­nja si­ste­ma, uvo­đe­nja na­či­na pla­ća­nja. Ti­me je one­mo­gu­će­no kva­li­tet­no i pra­vo­vre­me­no li­je­če­nje gra­đa­na. Neo­p­hod­no je una­pri­je­di­ti edu­ka­ci­ju, stvo­ri­ti uslo­ve za rad i or­ga­ni­za­ci­ju za funk­ci­o­ni­sa­nje pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te (PZZ), ka­ko bi se ste­kli uslo­vi da se što vi­še gra­đa­na li­je­či u okvi­ru pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te – na­vo­di Pa­vli­čić.
Pred­sjed­nik URA Dri­tan Aba­zo­vić po­zvao je Vla­du da is­ko­ri­sti nji­hov pro­gram re­for­mi ka­ko ne bi gra­đa­ni od­la­zi­li da se li­je­če u ino­stran­stvu.
– Na­kon pla­na zdrav­stve­nog i eko­nom­skog sek­to­ra, u pro­gram će­mo uklju­či­ti raz­voj obra­zov­nog pro­ce­sa. Sma­tra­mo da su te tri obla­sti naj­va­žni­je za kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­na u Cr­noj Go­ri – re­kao je Aba­zo­vić. D.B.


Op­šti­ne da po­mog­nu bol­ni­ce

Uro­log be­ran­ske Op­šte bol­ni­ce i no­si­lac iz­bor­ne li­ste po­kre­ta URA u Be­ra­na­ma Dra­gan La­bu­do­vić ka­zao je da dvi­je po­sto­je ključ­ne stva­ri na ko­je je po­treb­no uka­za­ti.
– Od­no­se se na pra­vlje­nje stra­te­gi­je ka­drov­skog po­pu­nja­va­nja bol­ni­ca se­kun­dar­nog ni­voa, ka­ko bi mo­gle pru­ži­ti kva­li­tet­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu, kao i na uklju­či­va­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u pro­ces ospo­so­blja­va­nja bol­ni­ca, ka­ko bi naj­bo­lji lje­ka­ri osta­ja­li u re­gi­o­nal­nim bol­ni­ca­ma – uka­zao je La­bu­do­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"