Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-23 NA ADRESU SEKRETARIJATA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA DOSAD STIGAO MALI BROJ MOLBI ZA LEGALIZACIJU
Foto: Dejan Starčević Iz čitave Zete samo deset zahtjeva Najviše interesovanja ima od vlasnika objekata sa područja naselja Golubovci, Mahala i Mojanovići, kažu iz GO Golubovci Ono što je specifično za građane Zete je da će se sredstva koja plaćaju za legalizaciju slivati u budžet Glavnog grada tako da Zećani od toga neće imati nikakvih benefita, kaže Mihailo Asanović
Dan - novi portal
Za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta do­sad je is­po­što­vao ma­li dio gra­đa­na Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci. Se­kre­ta­ri­ja­tu za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra pri­sti­glo je sa­mo de­set za­htje­va iz Ze­te uglav­nom iz Ma­ha­le. Ka­ko sa­zna­je­mo do­sta­vi­li su ne­pot­pu­nu do­ku­men­ta­ci­ju.
Ko­li­ko će pla­ća­ti za le­ga­li­za­ci­ju još ni­je utvr­đe­no jer Glav­ni grad de­be­lo ka­sni sa do­no­še­njem od­lu­ke o na­kna­da­ma.
Svi ko­ji ima­ju ne­le­gal­ne objek­te, gra­đe­ne bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le ili ku­će na ko­je je upi­san te­ret mo­ra­će do 15. ju­la da pre­da­ju za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju. Za sa­da je se­kre­ta­ri­ja­tu sti­glo 70 za­htje­va iz Pod­go­ri­ce i Ze­te, a sa­mo pet je sa kom­plet­nom do­ku­men­ta­ci­jom.
–Svi pod­ni­je­ti za­htje­vi za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta na­la­ze se na saj­tu Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne i sva za­in­te­re­so­va­na li­ca mo­gu da iz­vr­še uvid u isti. Za­ko­nom o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta pro­pi­sa­no je da za­htje­ve mo­gu pod­no­si­ti vla­snik bes­prav­nog objek­ta i eta­žni vla­snik, od­no­sno skup­šti­na eta­žnih vla­sni­ka bes­prav­nog objek­ta. Pod­sje­ća­mo da je za pod­no­še­nje za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta, na­ve­de­nim za­ko­nom utvr­đen pre­klu­ziv­ni rok od de­vet mje­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju­ju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta. Za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju se pod­no­si bez ob­zi­ra da li je bes­prav­ni obje­kat u za­hva­tu plan­skog do­ku­men­ta ili ni­je. Upra­va za ne­kret­ni­ne je or­gan za­du­žen za utvr­đi­va­nje go­di­ne gra­đe­nja objek­ta i evi­den­ti­ra­nje te­re­ta „gra­đe­nje bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le” –sa­op­šti­li su iz Se­kre­ta­ri­ja­ta.
Iz GO Go­lu­bov­ci na či­jem je če­lu Du­šan Ra­do­njić tvr­de da su gra­đa­ni za­in­te­re­so­va­ni za le­ga­li­za­ci­ju obje­ka­ta.
–Je­dan broj vla­sni­ka če­ka stva­ra­nje ad­mi­ni­stra­tiv­nih pret­po­stav­ki kroz do­no­še­nje de­talj­ne plan­ske do­ku­men­ta­ci­je ko­ja je u fa­zi iz­ra­de, kroz usva­ja­nje Od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta što je pi­ta­nje ko­je gra­đa­ne za­pra­vo naj­vi­še in­te­re­su­je, po­red sa­mog po­stup­ka le­ga­li­za­ci­je, ko­li­ka je ci­je­na ko­ju će pla­ti­ti za kom­ple­tan po­stu­pak. Če­ka se i usa­gla­ša­va­nje pro­ce­du­ra upi­sa ne­le­gal­nih obje­ka­ta u list ne­po­kret­no­sti, o če­mu će ko­na­čan stav do­ni­je­ti nad­le­žni or­ga­ni. Naj­vi­še in­te­re­so­va­nja ima od stra­ne vla­sni­ka obje­ka­ta sa pod­ruč­ja na­se­lja Go­lu­bov­ci, Ma­ha­la i Mo­ja­no­vi­ći. Evi­den­ci­ju o sta­nju ne­po­kret­no­sti vo­di nad­le­žna Upra­va za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re –ka­žu iz upra­ve GO Go­lu­bov­ci.
Oni su is­ta­kli da za­htje­vi za le­ga­li­za­ci­ju ne pri­sti­žu kod njih, ali im se gra­đa­ni obra­ća­ju.
–Pri to­me do­bi­ju i sve po­treb­ne obra­sce, ko­ji su po­treb­ni za pod­no­še­nje za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju, ta­ko da po­sred­no ak­tiv­no uče­stvu­je­mo u ovom po­stup­ku. Naš sa­vjet, pri sva­kom ova­kvom kon­tak­tu je da se svi oni ko­ji ima­ju ne­le­gal­no sa­gra­đen obje­kat pod­vrg­nu po­stup­ku le­ga­li­za­ci­je, ka­ko bi po­sta­li vla­sni­ci objek­ta u pu­nom obi­mu –is­ti­ču iz upra­ve.
Od­bor­nik DF-a Mi­ha­i­lo Asa­no­vić ka­zao je da u Ze­ti ima ve­li­ki broj ne­le­gal­nih ku­ća i dru­gih obje­ka­ta ko­je se mo­ra­ju le­ga­li­zo­va­ti.
– Ono što je spe­ci­fič­no za gra­đa­ne Ze­te je da će se sred­stva ko­ja pla­ća­ju za le­ga­li­za­ci­ju sli­va­ti u bu­džet Glav­nog gra­da ta­ko da Ze­ća­ni od to­ga ne­će ima­ti ni­ka­kvih be­ne­fi­ta. I u ovom slu­ča­ju vi­di­mo da pri­ča čel­ni­ka GO Go­lu­bov­ci o neo­dr­ži­vo­sti op­šti­ne ne pi­je vo­du, jer sad umje­sto da po pla­ća­mo u bu­džet Ze­te i sa­mi ras­po­la­že­mo sa nov­cem mi te pa­re po­kla­nja­mo Pod­go­ri­ci i to nji­ma osta­ne. On­da če­ka­mo da se ne­ko iz grad­ske ad­mi­ni­stra­ci­je smi­lu­je da nam odo­bri ne­ka sred­stva. Di­sku­ta­bil­no je to ko­li­ko će­mo pla­ća­ti le­ga­li­za­ci­ju. O to­me ni­ko ne go­vo­ri, a iz do­sa­da­šnje prak­se sve uka­zu­je na to da će­mo le­ga­li­za­ci­ju pla­ća­ti vi­še ne­go re­ci­mo gra­đa­ni Bi­je­log Po­lja ko­ji ži­ve u cen­tru. Kod nas ve­ći­na ne­ma ni osnov­ne ži­vot­ne uslo­ve, kao što su vo­da, ka­na­li­za­ci­ja, čak i as­falt, a vje­ru­je­mo da će se le­ga­li­za­ci­ja pla­ća­ti kao u sred cen­tra Pod­go­ri­ce. Mi bu­kval­no pu­ni­mo „dže­po­ve” Pod­go­ri­ci, a od to­ga ne­ma­mo ni­ka­kve ko­ri­sti –re­kao je Asa­no­vić.
Od­bor­nik DPS-a Mi­ha­i­lo An­đu­šić sma­tra da Ze­ti ne­će bi­ti ni­šta od­u­ze­to, ni­ti će bi­ti u bi­lo kom smi­slu za­ki­nu­ta, već su­prot­no.
–Mi se ne osje­ća­mo za­po­sta­vlje­no ni­ti u jed­nom po­gle­du u od­no­su na Pod­go­ri­cu, već na­pro­tiv ima­mo na ne­ki na­čin po­vla­šće­ni po­lo­žaj. Kao što je po­zna­to, na­kon što se okon­ča­ju lo­kal­ni iz­bo­ri Ze­ta će su­štin­ski, u skla­du sa Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, po­sta­ti op­šti­na u okvi­ru Glav­nog gra­da. To će zna­či­ti da sa Glav­nim gra­dom ima za­jed­nič­ki bu­džet u okvi­ru ko­jeg su joj za­ga­ran­to­va­ni ope­ra­tiv­ni iz­da­ci ko­ji prak­tič­no pa­da­ju na te­ret gra­da, čak iako se na te­ri­to­ri­ji Ze­te ne pri­ho­du­ju sred­stva neo­p­hod­na za ove na­mje­ne. Isto­vre­me­no, cje­lo­kup­ni fi­skal­ni ka­pa­ci­tet sre­di­ne, sva­ki cent pri­ho­do­van na ovoj te­ri­to­ri­ji, što zna­či po­re­zi fi­zič­kih li­ca, pri­re­zi, po­re­zi na ne­po­kret­no­sti i slič­no, bi­će pre­to­če­ni u ka­pi­tal­ni, od­no­sno raz­voj­ni bu­džet i opet slu­ži­ti is­klju­či­vo gra­đa­ni­ma Ze­te –ka­zao je An­đu­šić.
Šef klu­ba od­bor­ni­ka Pre­drag An­đu­šić ju­če ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še le­ga­li­za­ci­ju obje­ka­ta u Ze­ti.
–Ni­sam u Cr­noj Go­ri. Iz­vi­nja­vam se –krat­ko je pro­ko­men­ta­ri­sao An­đu­šić.
Ni od­bo­r­nik DPS-a Dra­gan Šu­škav­če­vić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še upu­ću­ju­ći nas na Mi­ha­i­la An­đu­ši­ća. A.D.-N.S.


Upra­va GO: Pod­go­ri­ca nam ni­šta ne uzi­ma

Iz upra­ve GO Go­lu­bov­ci ka­žu da ka­ko je po­stu­pak le­ga­li­za­ci­je obje­ka­ta pro­pi­san Za­ko­nom o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, nji­me su utvr­đe­ni i pri­ho­di lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va po osno­vu le­ga­li­za­ci­je.
–Me­đu­tim, ne sto­ji da Pod­go­ri­ca bi­lo što uzi­ma Ze­ti na ovaj ili bi­lo ko­ji dru­gi na­čin upra­vo iz raz­lo­ga što je mo­del Op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da za­mi­šljen da se iz bu­dže­ta gra­da fi­nan­si­ra­ju ope­ra­tiv­ni iz­da­ci Op­šti­ne, a da se svi pri­ho­di ko­ji se na­pla­te na te­ri­to­ri­ji Op­šti­ne ko­ri­ste za fi­nan­si­ra­nje ka­pi­tal­nih iz­da­ta­ka i raz­voj pa iz­me­đu osta­lih i ti. Za­kon­ska mo­guć­nost da se pe­ri­od na­pla­te na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za ne­le­gal­ne objek­te, kre­će u ra­spo­nu do 120 od­no­sno 240 mje­se­ci, upu­ću­je da će, onog tre­nut­ka ka­da bu­du for­mi­ra­ne od­go­va­ra­ju­će slu­žbe Op­šti­ne, one pre­u­ze­ti i na­pla­tu ove na­kna­de –is­ti­ču iz GO Go­lu­bov­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"