Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-24 POŠTA CRNE GORE ODBILA DA PO ZAKONU O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJA DOSTAVI PODATKE „DANU” O PRIMANJIMA MENADŽMENTA
Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate U Pošti Crne Gore direktor, zamjenik direktora i pet pomoćnika kao i prethodni menadžeri imaju zarade dva do tri puta veće od referenata koji su, takođe, fakultetski obrazovani, ali su im plate smanjene 2013. godine, a njihove otad rastu neprestano, tvrdi izvor „Dana” iz Pošte
Dan - novi portal
-Čla­no­vi­ma me­nadž­men­ta Po­šte Cr­ne Go­re za­ra­de su dva do tri pu­ta ve­će od re­fe­re­na­ta ko­ji ima­ju fa­kul­tet­sko obra­zo­va­nje kao i oni, a či­je pla­te su u kon­stant­nom pa­du od 2013. go­di­ne, tvr­di iz­vor „Da­na” iz tog dr­žav­nog pred­u­ze­ća. Iz Po­šte Cr­ne Go­re mje­se­ci­ma una­zad od­bi­ja­ju da od­go­vo­re na pi­ta­nja „Da­na” u ve­zi sa za­ra­da­ma me­nadž­men­ta, a na isti na­čin su se od­ni­je­li i pre­ma za­htje­vu za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, na ko­ji su, po za­ko­nu, mo­ra­li da od­go­vo­re.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, na sjed­ni­ci Od­bo­ra di­rek­to­ra Po­šte, ko­ja je odr­ža­na 26. ok­to­bra pro­šle go­di­ne, ime­no­va­ni su po­moć­ni­ci iz­vr­šnog di­rek­to­ra. Iz­vr­šni di­rek­tor Po­šte je ne­ka­da­šnji pred­sjed­nik Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je (DIK) i funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Ivan Ka­le­zić.
Oli­ve­ra Mar­ti­no­vić ime­no­va­na je za po­moć­ni­ka iz­vr­šnog di­rek­to­ra za po­štan­sko po­slo­va­nje i plat­ni pro­met, An­dre­ja Vu­ja­čić za IT i elek­tron­ske ser­vi­se, a Du­brav­ka Ča­đe­no­vić za eko­nom­sko-fi­nan­sij­sko po­slo­va­nje. Po­moć­nik iz­vr­šnog di­rek­to­ra za prav­ne, ka­drov­ske i op­šte po­slo­ve je Mi­lo Pe­ro­vić, a za lo­gi­sti­ku Mi­o­drag Rak­če­vić. Se­kre­tar od­bo­ra Po­šte je Mi­lan­ka Ja­nje­vić, a pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Mi­lan Mar­ti­no­vić.
– U Po­šti Cr­ne Go­re di­rek­tor, za­mje­nik di­rek­to­ra i pet po­moć­ni­ka i pret­hod­ni me­na­dže­ri ima­ju dvi­je do tri pu­ta vi­še pla­te od re­fe­re­na­ta ko­ji su, ta­ko­đe, fa­kul­tet­ski obra­zo­va­ni i pla­te su im 2013. sma­nje­ne, a nji­ho­ve otad ra­stu ne­pre­sta­no – tvr­di iz­vor „Da­na” iz Po­šte.
„Dan” je 21. no­vem­bra pro­šle go­di­ne po­slao pi­ta­nja Po­šti od ko­je smo tra­ži­li in­for­ma­ci­ju ko­li­ke su ne­to, od­no­sno bru­to za­ra­de za­po­sle­ni­ma Du­brav­ki Ča­đe­no­vić, Mi­lu Pe­ro­vi­ću, An­dre­ji Vu­ja­čić, Oli­ve­ri Mar­ti­no­vić, Mi­o­dra­gu Rak­če­vi­ću, Mi­lan­ki Ja­nje­vić i Mi­la­nu Mar­ti­no­vi­ću. Od Po­šte smo tra­ži­li i in­for­ma­ci­ju da li su i u ko­jem iz­no­su od 2013. go­di­ne ra­sle za­ra­de čla­no­va me­nadž­men­ta i ru­ko­vod­stva i na osno­vu če­ga su uve­ća­ne. Iz Po­šte ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje da li je tač­no da su 2013. go­di­ne re­fe­ren­ti­ma, ko­ji ima­ju vi­so­ko obra­zo­va­nje, pla­te sma­nje­ne i u ko­jem iz­no­su i zbog če­ga.
Ka­ko iz tog dr­žav­nog pred­u­ze­ća ni­je­smo do­bi­li od­go­vo­re na pi­ta­nja, po­sli­je mje­sec, tač­ni­je 20. de­cem­bra upu­ti­li smo im za­htjev za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma. Za­htje­vom smo tra­ži­li ko­pi­je ak­ta ko­ji sa­dr­že in­for­ma­ci­je o ne­to, od­no­sno bru­to za­ra­da­ma Du­brav­ke Ča­đe­no­vić, Mi­la Pe­ro­vi­ća, An­dre­je Vu­ja­čić, Oli­ve­re Mar­ti­no­vić, Mi­o­dra­ga Rak­če­vi­ća, Mi­lan­ke Ja­nje­vić i Mi­la­na Mar­ti­no­vi­ća. Tra­ži­li smo ko­pi­je do­ku­me­na­ta o vi­si­ni za­ra­da čla­no­va me­nadž­men­ta i ru­ko­vod­stva Po­šte za de­cem­bar 2013., de­cem­bar 2014., de­cem­bar 2015. i de­cem­bar 2016. go­di­ne, te pro­pi­sa po ko­ji­ma su re­gu­li­sa­ni iz­no­si za­ra­da čla­no­va me­nadž­men­ta. Za­htje­vom je tra­že­na in­for­ma­ci­ja i o pro­sječ­noj vi­si­ni za­ra­de re­fe­ren­ta sa vi­so­kim obra­zo­va­njem u 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. go­di­ni. Do da­nas, iz Po­šte ni­je­su od­go­vo­ri­li na naš za­htjev ni po­zi­tiv­no ni ne­ga­tiv­no iako su kao pred­u­ze­će či­ji je osni­vač dr­ža­va oba­ve­zni da po­štu­ju Za­kon o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma. Na saj­tu Po­šte čak je ob­ja­vlje­na Od­lu­ka o usva­ja­nju Vo­di­ča za pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma u Po­šti Cr­ne Go­re, ko­ju je Od­bor di­rek­to­ra do­nio na sjed­ni­ci odr­ža­noj 27. ma­ja 2013. go­di­ne.
Pre­ma po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, svi po­moć­ni­ci di­rek­to­ra, po­red pla­te, ima­ju stal­nu mje­seč­nu va­ri­ja­bi­lu, ko­ja iz­no­si oko 80 eura.
Na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) do­stup­ni su po­da­ci o imo­vi­ni Oli­ve­re Mar­ti­no­vić, s ob­zi­rom na to da je njen su­prug bio du­žan da pod­no­si imo­vin­ske kar­to­ne kao di­rek­tor Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va. Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma, Oli­ve­ra Mar­ti­no­vić je u Po­šti pri­ho­do­va­la 830 eura na ime mje­seč­ne za­ra­de, a 85 eura za va­ri­ja­bi­lu.
Po­moć­nik di­rek­to­ra Du­brav­ka Ča­đe­no­vić kao od­bor­nik u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da pod­ni­je­la je iz­vje­štaj o imo­vi­ni. Ona je pri­ja­vi­la da u Po­šti za­ra­đu­je 904 eura mje­seč­no, na ime va­ri­ja­bi­le 79.
Za osta­le po­moć­ni­ke iz­vr­šnog di­rek­to­ra ne po­sto­je po­da­ci o za­ra­da­ma. Iz­vr­šnom di­rek­to­ru Po­šte Iva­nu Ka­le­zi­ću pla­ta je u de­cem­bru 2016. iz­no­si­la 2.098 eura.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, osta­li di­rek­to­ri u Po­šti – ru­ko­vo­di­o­ci vi­še sek­to­ra, ima­ju pla­tu oko 960 eura. Me­nadž­ment Po­šte či­ne i Vi­o­le­ta Stam­bo­lić, di­rek­tor Sek­to­ra za po­štan­sku eks­plo­a­ta­ci­ju i pro­da­ju, Ta­tja­na Vu­jo­še­vić, di­rek­tor Sek­to­ra za prav­ne po­slo­ve, Sla­đa­na Vu­jo­vić, di­rek­tor Sek­to­ra za kva­li­tet, i Oli­ve­ra Bo­ško­vić, di­rek­tor Sek­to­ra za in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je. Za­mje­nik iz­vr­šnog di­rek­to­ra je Gjergj Ca­maj.A.O.


Mar­ti­no­vić na če­lu od­bo­ra di­rek­to­ra

Ka­ko je „Dan” ra­ni­je ob­ja­vio, biv­ši di­rek­tor Po­šte Mi­lan Mar­ti­no­vić ime­no­van je za pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra (OD) tog pred­u­ze­ća, na kon­sti­tu­tiv­noj sjed­ni­ci ko­ja je odr­ža­na to­kom vi­ken­da, od­no­sno u su­bo­tu 29. ju­la pro­šle go­di­ne. Iz Po­šte su ta­da ka­za­li na­šem li­stu da je pred­log za ime­no­va­nje da­la nad­le­žna ko­mi­si­ja Vla­de Cr­ne Go­re.
Vla­da je sre­di­nom pro­šle go­di­ne ime­no­va­la od­bor di­rek­to­ra, ko­ji či­ne Ja­ho Pe­pić, Mu­a­mer Ra­ščić, Alek­san­dar Lju­mo­vić, Mi­lan Mar­ti­no­vić i Bran­ko Fe­mić.
Pe­pić u OD za­ra­đu­je 328 eura mje­seč­no, Ra­ščić 240, Lju­mo­vić 314, a za Fe­mi­ća na saj­tu ASK ne­ma iz­vje­šta­ja o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni. Ni Mar­ti­no­vić ni­je pod­nio iz­vje­štaj o imo­vi­ni ot­ka­ko je do­šao na če­lo od­bo­ra di­rek­to­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"