Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-30 VLADANA VUČELIĆA SMJENJUJU SA MJESTA PREDSJEDNIKA PODGORIČKOG DPS-A JER JE PREDLAGAO SARADNJU SA PROSRPSKIM STRANKAMA
Vučelić Bolje da nas ucjenjuju bjelaši nego manjine
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik pod­go­rič­kog Od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Vla­dan Vu­če­lić naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će pred­vo­di­ti tu stran­ku na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ko­ji će se or­ga­ni­zo­va­ti 2018. go­di­ne. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na” raz­lo­zi za smje­nu Vu­če­li­ća su broj­ni, a je­dan od njih je i to što je na­vod­no pred­la­gao ula­zak u ko­a­li­ci­ju sa pro­srp­skim stran­ka­ma, jer je to bo­lja op­ci­ja ne­go ucje­ne ma­njin­skih stran­ka, od­no­sno al­ban­skih i bo­šnjač­kih. Ta­ko­đe, mo­gu­ći raz­lo­zi za smje­nu su i loš re­zul­tat za DPS na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne, ali i na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Tu­zi­ma jer je ta stran­ka iz­gu­bi­la man­dat na­kon po­na­vlja­nja gla­sa­nja u mje­stu Vranj.
Ne­za­va­nič­no sa­zna­je­mo i da je naj­o­zbilj­ni­ji kan­di­dat za Vu­če­li­će­vog na­sled­ni­ka Da­li­bor­ka Pe­jo­vić, ko­ja ju­če, ipak, ni­je že­lje­la da ko­men­ta­ri­še na­ša sa­zna­nja.
– Pr­vi put ču­jem – krat­ko je od­go­vo­ri­la Pe­jo­vi­će­va na pi­ta­nje „Da­na”.
Za ko­men­tar je bio ne­do­stu­pan i Vu­če­lić, ko­ji ni­je od­go­va­rao na na­še te­le­fon­ske po­zi­ve i SMS-ove.
Sa­go­vor­nik „Da­na” u DPS-u na­vo­di da je tač­no da po­sto­ji pri­ča o smje­ni Vu­če­li­ća i da je šef stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić iz­nio niz kri­ti­ka na nje­gov ra­čun. Kri­ti­ke su, ka­ko ka­že, po­če­le na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru 2016. ka­da je DPS ostao bez ve­li­kog bro­ja gla­so­va. Do­dat­ni pro­blem na­stao je na­kon što su po­no­vlje­ni iz­bo­ri u Tu­zi­ma, u mje­stu Vranj, na­kon če­ga je DPS ostao bez jed­nog man­da­ta, ko­ji je na kra­ju pri­pao De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri.
– Vu­če­lić je svje­stan pro­ble­ma ko­ji po­sto­je i či­ni se da i on sam že­li da ode. Jed­no­stav­no, na­kon iz­bo­ra u Tu­zi­ma gdje je na dje­lu bi­la lo­ša ma­te­ma­ti­ka i ko­or­di­na­ci­ja stva­ri su na ne­ki na­čin eska­li­ra­le – na­vo­di naš sa­go­vor­nik.
On na­vo­di da je Mi­lo Đu­ka­no­vić kri­ti­ko­vao Vu­če­li­ća zbog gu­bit­ka gla­so­va, te da je po­ka­zao da ima po­vje­re­nje u Da­li­bor­ku Per­jo­vić ko­ja bi mo­gla da pre­u­zme vo­đe­nje pod­go­rič­kog od­bo­ra DPS-a.
Đu­ka­no­vić je ra­ni­je u emi­si­ji ,,Ži­va isti­na” ka­zao da bi pred­sjed­nik ili pot­pred­sjed­nik Od­bo­ra glav­nog gra­da tre­ba­lo da bu­du pro­fe­si­o­nal­ci što je pro­tu­ma­če­no kao ja­sna po­ru­ka Vu­če­li­ću, ko­ji je pro­fe­si­o­nal­no na po­zi­ci­ji di­rek­to­ra Vo­do­vo­da. Ka­ko je na­gla­sio, ne mo­gu se na kva­li­te­tan na­čin ove funk­ci­je oba­vlja­ti upo­re­do sa di­rek­tor­skim u jav­nim pred­u­ze­ći­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci 2014. go­di­ne osvo­ji­la 49.051 glas, a na par­la­men­tar­nim u ok­to­bru pro­šle go­di­ne 48.561. Za DPS je na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2012. go­di­ne u Pod­go­ri­ci gla­sa­lo 47.642 bi­ra­ča. Đu­ka­no­vić je pred čla­no­vi­ma pod­go­rič­kog DPS-a ra­ni­je is­ka­lio ne­za­do­volj­stvo či­nje­ni­com da ta par­ti­ja u glav­nom gra­du ne mo­že da do­bi­je mno­go vi­še gla­so­va.
Sta­tu­tom DPS-a pro­pi­sa­no je da je, uko­li­ko se ne ostva­ri za­do­vo­lja­va­ju­ći iz­bor­ni re­zul­tat, pred­sjed­nik OO du­žan da, na­kon ob­ja­ve zva­nič­nih re­zul­ta­ta, pod­ne­se iz­vje­štaj i sta­vi funk­ci­ju na ras­po­la­ga­nje Op­štin­skom od­bo­ru. Pred­sjed­nik plje­valj­skog od­bo­ra DPS-a Fi­lip Vu­ko­vić bio je pr­va „žr­tva” te sta­tu­tar­ne od­red­be na­kon ok­to­bar­skih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra jer je u no­vem­bru pro­šle go­di­ne pod­nio ostav­ku na tu funk­ci­ju. Vu­ko­vić je u kam­pa­nji obe­ćao de­set i po hi­lja­da gla­so­va. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je u Plje­vlji­ma na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma osvo­ji­la 8.300 gla­so­va, oko 2.000 ma­nje od opo­zi­ci­je.
Đu­ka­no­vić je ne­ko­li­ko pu­ta na par­tij­skim or­ga­ni­ma u Pod­go­ri­ci in­si­sti­rao na ocje­ni da je, ima­ju­ći u vi­du in­ten­zi­van raz­voj Pod­go­ri­ce to­kom po­sled­njih pet­na­e­stak go­di­na, DPS, kao te­melj vla­sti, mo­rao ima­ti još ve­ću po­dr­šku gra­đa­na.
Do­dao je da ne bje­ži od vla­sti­te od­go­vor­no­sti, jer je bio ko­or­di­na­tor stra­nač­kih ak­tiv­no­sti u glav­nom gra­du, ali je sa­svim iz­vje­sno da Đu­ka­no­vić, ko­ji je ne­spor­ni par­tij­ski li­der i naj­u­ti­caj­ni­ja po­li­tič­ka lič­nost, ni­je sma­trao da pro­mje­ne tre­ba da poč­nu iz vr­ha cen­tra­le De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta.
M.S.


U BS-u tvr­de da ne­ma su­ko­ba

Pred­sjed­nik od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke u Pod­go­ri­ci Ne­džad Dre­še­vić ka­zao je ju­če za „Da­n” da ne­ma­ju ni­ka­kve pro­ble­me sa DPS-om u Pod­go­ri­ci.
– Ne znam ni za ka­kvu pri­ču o ucje­na­ma ili pred­lo­gu Vu­če­li­ća da idu u ko­a­li­ci­ju sa­ pro­srp­skim stran­ka­ma. Mi smo u ko­rekt­nim od­no­si­ma. Baš smo ju­če ve­ri­fi­ko­va­li man­da­te u Tu­zi­ma, što nam je bi­la za­kon­ska oba­ve­za, pa će­mo osta­lo na­sta­vi­ti na­kon pra­zni­ka – ka­zao je Dre­še­vić.


U Tu­zi­ma ra­di­li se­bi na­u­štrb, a u ko­rist DSA

Op­štin­ski od­bor DPS-a na si­noć­njoj sjed­ni­ci raz­ma­trao je plan pri­pre­ma za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re, ali ni­je po­te­za­na pri­ča o smje­ni Vu­če­li­ća iako se to oče­ki­va­lo. Ka­ko nam je po­tvr­di­lo vi­še ne­zva­nič­nih iz­vo­ra iz DPS-a, Vu­če­lić je na si­noć­njem za­sje­da­nju ka­zao da su pro­mje­ne do­bro­do­šle i na če­lu op­šti­na i ru­ko­vod­stva par­ti­je.
Ka­ko sa­zna­je­mo, on je pre­u­zeo od­go­vor­nost za si­tu­a­ci­ji u Pod­go­ri­ci, ali je na­veo da je u Tu­zi­ma upr­kos gu­bit­ku je­dnog man­da­ta po­stig­nut od­li­čan re­zul­tat. Ka­zao je da je do­šlo do lo­ši­jih re­zul­ta­ta na po­no­vlje­nom gla­sa­nju i da je DPS ra­dio se­bi na­u­štrb osta­ju­ći bez jed­nog od­bor­ni­ka ču­va­ju­ći man­dat De­mo­krat­skom sa­ve­zu Al­ba­na­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"