Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-29 DIREKTOR POLICIJE SLAVKO STOJANOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI U ZEMLJI
Stojanović Smjene su tek počele Policija ima validna operativna saznanja o mogućim izvršiocima teških ubistava, ali je poznato da u našem poslu nije bitno šta znaš, već šta možeš da dokažeš, istakao je Stojanović
Dan - novi portal
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić na­ja­vio je da će bi­ti još ka­drov­skih pro­mje­na ko­je je ne­dav­no za­po­čeo u okvi­ru po­ja­ča­nih ak­ci­ja pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa.
On je u in­ter­vjuu za „Dan” pod­sje­tio da je u po­sled­nje vri­je­me smi­je­nio vi­še na­čel­ni­ka i po­ja­snio da to ni­je uči­nio zbog nji­ho­vih lo­ših re­zul­ta­ta već zbog no­vog kon­cep­ta bor­be pro­tiv kri­mi­na­la. On se osvr­nuo i na ve­li­ki broj ne­ra­svi­je­tlje­nih ubi­stva i rat kla­no­va, tvr­de­ći da po­li­ci­ja ima sa­zna­nja o ve­ćem bro­ju li­kvi­da­ci­ja, ali da to u ovom mo­men­tu ne mo­gu do­ka­za­ti.
●Upra­va po­li­ci­je je iz­ve­la ne­ko­li­ko ak­ci­ja u ko­ji­ma su pri­vo­đe­na bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na li­ca i za­pli­je­nje­na ve­ća ko­li­či­na oruž­ja i dru­gih pred­me­ta. Da li sma­tra­te da je to do­volj­no za spre­ča­va­nje iz­vr­še­nja naj­te­žih kri­vič­nih dje­la?
– Da je bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la kom­plek­sna po­ka­za­la je i po­tre­ba za for­mi­ra­njem po­seb­nog šta­ba ko­ji bi se ba­vio tim pro­ble­mom. Za­to je Upra­va po­li­ci­je for­mi­ra­la ope­ra­tiv­ni štab „Bo­ka“, či­ji je cilj ot­kri­va­nje, spre­ča­va­nje i su­zbi­ja­nje kri­vič­nih dje­la u ve­zi sa dje­lo­va­njem or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa (OKG), kao i pri­ku­plja­nje i do­ku­men­to­va­nje do­ka­za za kri­vič­na dje­la za ko­ja po­sto­je ope­ra­tiv­na sa­zna­nja da su ih po­či­ni­la ta li­ca. U okvi­ru ak­ci­je „Bo­ka“ na Pri­mor­ju u pret­hod­na dva mje­se­ca, kao i u sklo­pu po­li­cij­skih ak­tiv­no­sti u cen­tral­nom i sje­ver­nom di­je­lu dr­ža­ve, do sa­da je spro­ve­de­no 18 ak­ci­ja u ko­ji­ma su iz­vr­še­ni pre­tre­si na vi­še od 270 lo­ka­ci­ja. Od li­ca li­še­nih slo­bo­de i pro­ce­su­i­ra­nih za kri­vič­na dje­la, uglav­nom u ve­zi sa ile­gal­nim po­sje­do­va­njem oruž­ja, zlo­u­po­tre­bom opoj­nih dro­ga i ze­le­na­štvom, od­u­ze­ti su oruž­je, mu­ni­ci­ja i dru­ge ne­do­zvo­lje­ne stva­ri i pred­me­ti ko­ji su mo­gli slu­ži­ti za iz­vr­še­nje te­ških kri­vič­nih dje­la. Sve što je od­u­ze­to bi­će vje­šta­če­no u Fo­ren­zič­kom cen­tru ra­di utvr­đi­va­nja po­ri­je­kla, od­no­sno even­tu­al­ne po­ve­za­no­sti sa po­či­nje­nim kri­vič­nim dje­li­ma. Po­zna­to je da je su­kob iz­me­đu kri­mi­nal­nih kla­no­va na Pri­mor­ju na­stao u ve­zi sa kri­vič­nim dje­li­ma ko­ja su po­či­nje­na u ino­stran­stvu, ta­ko da je sa­rad­nja ko­ju na­ša po­li­ci­ja ima sa ko­le­ga­ma u su­sjed­stvu i ši­re ve­o­ma kva­li­tet­na i pro­fe­si­o­nal­na, što je do­pri­ni­je­lo i ra­svje­tlja­va­nju vi­še kri­vič­nih dje­la sa ele­men­ti­ma or­ga­ni­zo­va­no­sti i ino­stra­no­sti, me­đu ko­ji­ma su i ubi­stva po­či­nje­na pret­hod­nih go­di­na. Ak­tiv­no­sti na bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, ka­ko na na­ci­o­nal­nom, ta­ko i na me­đu­na­rod­nom pla­nu, bi­će na­sta­vlje­ne i in­ten­zi­vi­ra­ne jer je to je­dan od pri­o­ri­te­ta u da­ljem ra­du cr­no­gor­ske po­li­ci­je.
●U pro­te­klom pe­ri­o­du ste iz­vr­ši­li ne­ko­li­ko ka­drov­skih pro­mje­na. Ka­ko ste za­do­volj­ni nji­ho­vim do­sa­da­šnjim an­ga­žma­nom i da li će bi­ti još smje­na?
– Ka­drov­ske pro­mje­ne su oče­ki­va­ne i one se u od­re­đe­nom mo­men­tu mo­gu de­si­ti na bi­lo ko­joj po­zi­ci­ji. Pro­ci­je­nio sam da je mo­me­nat da na­pra­vim od­re­đe­ne iz­mje­ne ka­ko bi se uni­je­le pro­mje­ne u na­čin ra­da tako da po­stig­ne­mo što bo­lje re­zul­ta­te. To ne zna­či da rad pret­hod­nih na­čel­ni­ka ni­je bio do­bar, na­pro­tiv. Me­đu­tim, u sva­koj or­ga­ni­za­ci­ji, pa i u po­li­ci­ji, na­kon iz­vje­snog vre­me­na su po­treb­ni dru­ga­či­ji pri­stu­pi po­slo­vi­ma i za­da­ci­ma ko­ji se pred nas po­sta­vlja­ju, a ko­ji ni­su ni­ma­lo jed­no­stav­ni. Bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i rje­ša­va­nje te­ških kri­vič­nih dje­la, osim kon­ti­nu­i­te­ta, zah­ti­je­va­ju upra­vo to –no­va i dru­ga­či­ja ka­drov­ska rje­še­nja, ka­ko bi pri­stup rje­ša­va­nju pro­ble­ma bio što sve­o­bu­hvat­ni­ji. Ka­drov­skih pro­mje­na će bi­ti i u na­red­nom pe­ri­o­du, a ka­da i na ko­jim po­zi­ci­ja­ma će se to de­si­ti, po­ka­za­će ana­li­ze sve­u­kup­nog sta­nja i mo­da­li­te­ta ra­da ko­je se po­li­ci­ja tru­di da kon­stant­no una­pre­đu­je.
●Pro­te­kla go­di­na je bi­la pu­na bez­bjed­no­snih iza­zo­va. Ka­ko ste za­do­volj­ni učin­kom po­li­ci­je?
– Za­do­vo­ljan sam re­zul­ta­ti­ma ko­je su slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je po­sti­gli u 2017. go­di­ni. Do­bre re­zul­ta­te bi­lje­ži­mo po svim li­ni­ja­ma ra­da, s tim što oče­ku­jem da u na­red­nom pe­ri­o­du re­zul­ta­ti bu­du još bo­lji. Sva­ka­ko da je go­di­na za na­ma bi­la go­di­na bez­bjed­no­snih iza­zo­va za po­li­cij­ski sa­stav, a po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su uspje­li da sa­ču­va­ju mir, odr­že sta­bil­ni bez­bjed­no­sni am­bi­jent i svo­jim ak­tiv­no­sti­ma zna­čaj­no uti­ču na sma­nje­nje obi­ma kri­mi­na­li­te­ta u od­no­su na 2016. go­di­nu. Kroz Ope­ra­tiv­ni štab „Bo­ka“ i dru­ge ci­lja­ne ak­ci­je in­ten­zi­vi­ra­na je bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, ko­ja je do sa­da da­la do­bre re­zul­ta­te. Uhap­še­no je i pro­ce­su­i­ra­no vi­še čla­no­va or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa i bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca. Od njih je od­u­ze­ta ve­ća ko­li­či­na oruž­ja, mu­ni­ci­je, eks­plo­ziv­nih sred­sta­va i sku­po­cje­nih vo­zi­la, kao i sred­stva ko­mu­ni­ka­ci­je i do­ku­men­ta­ci­ja ko­ji će bi­ti pred­met pro­vje­re po­li­ci­je i tu­ži­la­štva, a u ve­zi sa kri­vič­nim dje­li­ma ko­ja su već po­či­nje­na ili su, shod­no in­di­ci­ja­ma, bi­la pla­ni­ra­na. Imo­vi­na tih li­ca za ko­ju se sum­nja da je ste­če­na kri­mi­nal­nim rad­nja­ma bi­će pred­met de­talj­nih pro­vje­ra nad­le­žnih or­ga­na i slu­žbi. Broj or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa sma­njen je u 2017. go­di­ni u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne. Broj­ne su ak­tiv­no­sti ko­je se pred­u­zi­ma­ju ka­ko bi se sma­nji­li obim i dje­lo­va­nje kri­mi­nal­nih gru­pa, a ne­ke od njih su i me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra, bu­du­ći da je po­zna­to da or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal ne po­zna­je gra­ni­ce. Na or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe uda­ri­će­mo još ja­če i tek će se u pe­ri­o­du ko­ji sli­je­di ma­te­ri­ja­li­zo­va­ti do­ka­zi ko­je vri­jed­no i pre­da­no pri­ku­plja­mo, ta­ko da će plo­do­vi na­por­nog po­li­cij­sko-tu­ži­lač­kog ra­da tek po­sta­ti vi­dlji­vi.
●Ka­ko ocje­nju­je­te sa­rad­nju sa slu­žba­ma iz re­gi­o­na, po­seb­no ka­da se ra­di o pro­na­la­že­nju po­či­ni­la­ca naj­te­žih kri­vič­nih dje­la, s ob­zi­rom na to da je ve­li­ki broj li­ca u bjek­stvu?
– Sa­rad­nja cr­no­gor­ske po­li­ci­je sa po­li­ci­ja­ma dru­gih dr­ža­va, ne sa­mo re­gi­o­na, već i Evrop­ske uni­je, SAD i dru­gih raz­vi­je­nih ze­ma­lja, ve­o­ma je do­bra i kva­li­tet­na. Sa ko­le­ga­ma iz dru­gih ze­ma­lja sa­ra­đu­je­mo i na stra­te­škom i na ope­ra­tiv­nom ni­vou, a re­zul­ta­ti su vi­dlji­vi na svim po­lji­ma, po­seb­no u bor­bi pro­tiv naj­te­žih kri­vič­nih dje­la i kri­mi­na­la me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra. Da je cr­no­gor­ska po­li­ci­ja pre­po­zna­ta kao po­u­zdan part­ner u me­đu­na­rod­noj po­li­cij­skoj sa­rad­nji po­tvr­dio je i ge­ne­ral­ni se­kre­tar In­ter­po­la Jir­gen Štok, ko­ji je to­kom ne­dav­ne po­sje­te na­šoj dr­ža­vi po­seb­no po­hva­lio NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca za re­zul­ta­te ko­je po­sti­že. U 2017. go­di­ni je na osno­vu me­đu­na­rod­nih po­tjer­ni­ca ko­je je ras­pi­sao NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca u ino­stran­stvu li­še­no slo­bo­de vi­še li­ca ne­go pro­šle go­di­ne. Ta­ko­đe, i na­ša po­li­ci­ja je po me­đu­na­rod­nim po­tjer­ni­ca­ma dru­gih dr­ža­va li­ši­la slo­bo­de zna­ča­jan broj li­ca. Za­hva­ljuju­ći kva­li­tet­noj me­đu­na­rod­noj po­li­cij­skoj sa­rad­nji, spro­ve­den je ve­li­ki broj me­đu­na­rod­nih po­li­cij­skih ak­ci­ja u ko­ji­ma je na­ša po­li­ci­ja uče­stvo­va­la, usmje­re­nih na su­zbi­ja­nje me­đu­na­rod­ne tr­go­vi­ne nar­ko­ti­ci­ma i kri­jum­ča­re­nje dru­gih vr­sta ro­be, kao i sku­po­cje­nih auto­mo­bi­la pre­ko gra­ni­ca vi­še dr­ža­va. Ipak, sma­tram da se naj­zna­čaj­ni­ji aspekt me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje u 2017. go­di­ni ogle­dao u ra­svje­tlja­va­nju ubi­sta­va ko­ja su po­či­nje­na pret­hod­nih go­di­na na te­ri­to­ri­ji vi­še dr­ža­va, uklju­ču­ju­ći i te­ri­to­ri­ju na­še ze­mlje.
●Upra­va po­li­ci­je je če­sto na uda­ru jav­no­sti zbog ve­li­kog bro­ja ubi­sta­va i če­stih ob­ra­ču­na dva ko­tor­ska kla­na na uli­ca­ma cr­no­gor­skih gra­do­va. Da li po­li­ci­ja ima sna­ge da sa­ma spri­je­či eska­la­ci­ju su­ko­ba iz­me­đu kri­mi­nal­nih kla­no­va ili je neo­p­hod­no uklju­či­va­nje cje­lo­kup­nog dru­štva u rje­ša­va­nje ovog pro­ble­ma?
– Upra­va po­li­ci­je, u sa­rad­nji sa tu­ži­la­štvom, pred­u­zi­ma kon­ti­nu­i­ra­ne ak­tiv­no­sti na ra­svje­tlja­va­nju kri­vič­nih dje­la pro­tiv ži­vo­ta i ti­je­la, ta­ko da se u 2017. go­di­ni bi­lje­ži sma­nje­nje bro­ja tih kri­vič­nih dje­la u od­no­su na 2016. go­di­nu. Za­da­tak po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka na rje­ša­va­nju ovih kri­vič­nih dje­la ni­je lak jer se ra­di o kom­plek­snim, a po­ne­kad i du­go­traj­nim pro­ce­si­ma ma­te­ri­ja­li­zo­va­nja do­ka­za za uspje­šno pro­ce­su­i­ra­nje iz­vr­ši­la­ca. Po­li­ci­ja ima va­lid­na ope­ra­tiv­na sa­zna­nja o mo­gu­ćim iz­vr­ši­o­ci­ma te­ških ubi­sta­va, ali je po­zna­to da u na­šem po­slu ni­je bit­no što znaš, već što mo­žeš da do­ka­žeš. Upra­vo je do­ka­zi­va­nje pro­ces ko­ji obič­no tra­je iz­vje­sno vri­je­me, ali to ne zna­či da se od ra­svje­tlja­va­nja ubi­sta­va ko­ja su po­či­nje­na pret­hod­nih go­di­na od­u­sta­je. Na­pro­tiv. U pri­log to­me go­vo­ri i či­nje­ni­ca da su u 2017. go­di­ni ra­svi­je­tlje­na i ubi­stva ko­ja su se do­go­di­la i go­di­nu i dvi­je go­di­ne ra­ni­je. Va­žno je is­ta­ći i da je broj ubi­sta­va u 2017. go­di­ni ma­nji u od­no­su na 2016. go­di­nu, kao i da je broj tih kri­vič­nih dje­la ko­ja su ra­svi­je­tlje­na ve­ći u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je. Po­li­ci­ja svo­jim ra­dom do­ka­zu­je da ima ka­pa­ci­te­ta za rje­ša­va­nja ubi­sta­va. Ta­ko­đe, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su u pret­hod­nom pe­ri­o­du spri­je­či­li vi­še li­kvi­da­ci­ja. Na­ža­lost, ubi­stva se uglav­nom ne mo­gu spri­je­či­ti ni­gdje u svi­je­tu, pa ni kod nas, iako nam je to u ne­ko­li­ko slu­ča­je­va uspje­lo. Na po­li­ci­ji je i na tu­ži­la­štvu da ulo­že sve pro­fe­si­o­nal­ne ka­pa­ci­te­te ka­ko bi se iz­vr­še­na ubi­stva ra­svi­je­tli­la, a po­či­ni­o­ci bili iz­ve­de­ni pred li­ce prav­de. U rje­ša­va­nju ovih kri­vič­nih dje­la, po­seb­no onih ubi­sta­va ko­ja su iz­vr­še­na kao po­slje­di­ca su­ko­ba or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, po­tre­ban je mul­ti­di­sci­pli­nar­ni pri­stup, uz an­ga­žo­va­nje svih či­ni­la­ca bez­bjed­no­snog sek­to­ra. M.V.P.


Po­bolj­ša­ti ma­te­ri­jal­no-teh­nič­ke uslo­ve

●Ko­ji su pri­o­ri­te­ti Upra­ve po­li­ci­je u na­red­nom pe­ri­o­du?
– Pri­o­ri­te­ti u ra­du Upra­ve po­li­ci­je osta­ju bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, kao i ra­svje­tlja­va­nje naj­te­žih kri­vič­nih dje­la, pr­ven­stve­no ubi­sta­va. Uop­šte­no, bor­ba pro­tiv svih ob­li­ka kri­mi­na­li­te­ta je naš pri­o­ri­tet, ali fo­kus će i da­lje bi­ti na ot­kri­va­nju, spre­ča­va­nju i su­zbi­ja­nju naj­te­žih kri­vič­nih dje­la sa naj­ve­ćim ste­pe­nom dru­štve­ne opa­sno­sti i sa ele­men­ti­ma or­ga­ni­zo­va­no­sti i ino­stra­no­sti. Je­dan od stra­te­ških pri­o­ri­te­ta će sva­ka­ko bi­ti i is­pu­nja­va­nje oba­ve­za ko­je na­ša dr­ža­va ima u in­te­gra­ci­o­nim pro­ce­si­ma, a ti­ču se ak­tiv­no­sti ko­je su u po­li­cij­skoj nad­le­žno­sti. Po­seb­na pa­žnja bi­će po­sve­će­na na­stav­ku po­bolj­ša­nja ma­te­ri­jal­no-teh­nič­kih uslo­va i opre­mlje­no­sti po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, ka­ko bi mo­gli da dr­že ko­rak sa slu­žbe­ni­ci­ma raz­vi­je­nih evrop­skih ze­ma­lja i ka­ko bi teh­nič­ka opre­mlje­nost pra­ti­la nji­ho­vu pro­fe­si­o­nal­nost, vo­lju i za­la­ga­nje na po­sti­za­nju što bo­ljih re­zul­ta­ta, u in­te­re­su svih gra­đa­na Cr­ne Go­re.


Za­po­šlja­va­će svr­še­ne aka­dem­ce

●Da li će ubu­du­će bi­ti prak­sa da se u Upra­vu po­li­ci­je za­po­šlja­va­ju svr­še­ni stu­den­ti da­ni­lov­grad­ske Po­li­cij­ske aka­de­mi­je?
–Upra­va po­li­ci­je će i da­lje za­po­šlja­va­ti svr­še­ne stu­den­te Po­li­cij­ske aka­de­mi­je. To je na­ša ne sa­mo pro­fe­si­o­nal­na već i mo­ral­na oba­ve­za, a pri­je sve­ga i po­tre­ba za no­vim ka­drom ko­ji je struč­no ospo­so­bljen i po­sje­du­je sa­vre­me­ne vje­šti­ne i zna­nja i ko­ji će sva­ka­ko bi­ti od po­mo­ći sta­ri­jim ko­le­ga­ma u ra­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"