Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-26 BLISKI SARADNIK OPTUŽENOG ZA ŠVERC KOKAINA BOŠKO KRLOVIĆ IZABRAN U BUDVANSKI ODBOR STRANKE MILA ĐUKANOVIĆA
Krlović i Šarić Šarićev partner funkcioner DPS-a Krlović je akter nezakonite prodaje opštinske imovine firmi iza koje je stajao Šarić, a Specijalno tužilaštvo i dalje vodi postupak u tom slučaju Zbog sumnje da su umiješani u milionske afere, pod lupom istražnih organa su i funkcioneri budvanskog DPS-a Boro Lazović, Đorđe Medin, Dragan Vukadinović, Petar Franeta i Dragan Liješević
Dan - novi portal
-Član no­vo­i­za­bra­nog op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Bu­dva je i Bo­ško Kr­lo­vić, ak­ter ne­za­ko­ni­te pro­da­je op­štin­ske imo­vi­ne fir­mi iza ko­je je sta­jao Dar­ko Ša­rić, op­tu­že­ni za šverc ko­ka­i­na. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i da­lje vo­di po­stu­pak u tom slu­ča­ju.
Po­red Kr­lo­vi­ća, zbog sum­nje da su umi­je­ša­ni u mi­li­on­ske afe­re, pod lu­pom is­tra­žnih or­ga­na su i mno­gi dru­gi funk­ci­o­ne­ri no­vog sa­sta­va bu­dvan­skog DPS-a.
Kr­lo­vić je sa ra­ni­jim pred­sjed­ni­kom bu­dvan­skog DPS-a Bo­rom La­zo­vi­ćem sre­di­nom 2009. go­di­ne kao pred­stav­nik švaj­car­ske fir­me skla­pao mi­li­on­ski po­sao. Pre­ma na­vo­di­ma iz is­tra­ži­va­nja no­vi­nar­skog Pro­jek­ta za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je (OC­CRP) i MANS-a, La­zo­vić je još 2009. go­di­ne ustu­pio 20.000 kva­dra­ta dr­žav­nog ze­mlji­šta fir­mi či­ji je pred­stav­nik bio Bo­ško Kr­lo­vić, ko­ji je ta­da ra­dio u lo­kal­nom fud­bal­skom klu­bu.
Po­me­nu­to is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo je da je La­zo­vić na ne­za­ko­nit na­čin pre­pi­sao imo­vi­nu bu­dvan­skog FK Mo­gren na Kr­lo­vi­ća. Tom pri­li­kom, Kr­lo­vić je ime­no­van za pred­stav­ni­ka švaj­car­ske fir­me No­va­star in­vest­ment, što je, ka­ko je na­ve­de­no u is­tra­ži­va­nju OC­CRP i MANS-a, bio sa­mo pa­ra­van za taj­ni do­go­vor ko­ji je La­zo­vić imao sa Dar­kom Ša­ri­ćem, op­tu­že­nim za šverc ko­ka­i­na iz Ju­žne Ame­ri­ke. U po­me­nu­tom is­tra­ži­va­nju se tvr­di da je La­zo­vić sa kom­pa­ni­ja­ma No­va­star in­vest­ments i Am­so­ne en­ter­prajz Mon­te­ne­gro pot­pi­sao ugo­vor o part­ner­stvu ko­jim se oba­ve­zao da će FK Mo­gren na No­va­star, fir­mu ko­ja je tek tre­ba­lo da bu­de osno­va­na, pre­pi­sa­ti ze­mlji­šte na ko­jem se na­la­zio i te­ren, sve ukup­no 20.000 kva­drat­nih me­ta­ra. La­zo­vić je uklju­čio i do­dat­nih 8.000 kva­dra­ta ze­mlji­šta u bli­zi­ni mo­ra. Ne sa­mo da je dao dr­žav­nu ze­mlju, već ni­je ni tra­žio do­zvo­lu od klu­ba ili op­štin­skih vla­sti, ka­ko je pred­vi­đe­no za­ko­nom. Ka­ko je ob­ja­vlje­no u to vri­je­me, La­zo­vi­će­vi part­ne­ri su bi­li du­žni da obez­bi­je­de no­vac za iz­grad­nju stam­be­no-po­slov­nog kom­plek­sa. U ime te fir­me, ugo­vor je pot­pi­sao Bo­ško Kr­lo­vić.
OC­CRP je ot­krio da iza fir­me No­va­star sto­ji Dar­ko Ša­rić, ko­me se sa­da su­di u Be­o­gra­du. Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji iz re­gi­stra, „No­va­star” je u vla­sni­štvu kom­pa­ni­je „Ni­ko­mat”, ko­ja je re­gi­stro­va­na u ame­rič­koj dr­ža­vi De­la­ver. Ta kom­pa­ni­ja je u vla­sni­štvu Ša­ri­će­ve se­stre Da­ni­je­le i nje­go­vog sa­rad­ni­ka Ne­boj­ša Je­stro­vi­ća.
Na van­red­noj iz­bor­noj kon­fe­ren­ci­ji DPS-a Bu­dva, ko­joj je pri­su­stvo­vao i čel­nik stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić, iza­bran je no­vi op­štin­ski od­bor, a Kr­lo­vić ni­je je­di­ni ak­ter afe­ra ko­ji je na­šao mje­sto u nje­go­vom no­vom sa­sta­vu. Ta­ko je za član no­vog op­štin­skog od­bo­ra iza­bran i Bo­ro La­zo­vić, je­dan od glav­nih ak­te­ra afe­re „Mo­gren” i biv­ši šef DPS-a u Bu­dvi. La­zo­vić je i ak­ter afe­re „Sni­mak”, ko­ja je obje­lo­da­ni­la pred­iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be DPS-a, a ostao je za­pam­ćen po re­če­ni­ci „na­šeg bi­ra­ča tre­ba po­ma­zi­ti”.
U bu­dvan­skom od­bo­ru DPS-a je i Bla­žo Ra­do­man, ko­ji je bio di­rek­tor fir­me Akva park. Na­la­zi iz is­tra­ge po­ka­zu­ju da je pro­jek­tom „Akva park” na br­du To­pliš kod Bu­dve op­štin­skom bu­dže­tu pri­či­nje­na di­rekt­na šte­ta od 11,5 mi­li­o­na eura. Ak­ter te afe­re je i Mi­loš Ma­ro­vić, sin biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a i, po sop­stve­nom pri­zna­nju, še­fa or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća. U bu­dvan­ski od­bor DPS-a iza­bran je i biv­ši di­rek­tor Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Đor­đe Me­din, ko­ga su pred­stav­ni­ci sa­da­šnje vla­sti u Bu­dvi op­tu­ži­va­li da je umi­je­šan u po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju i ku­po­vi­nu biv­šeg od­bor­ni­ka Po­zi­tiv­ne Ča­sla­va Pe­ro­vi­ća. Do­ka­za­no je da je Pe­ro­vi­ću dat stan u zgra­di Fon­da za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju od 98 kva­dra­ta, što se tu­ma­či kao na­gra­da jer je 2013.go­di­ne omo­gu­ćio skup­štin­sku ve­ći­nu ta­da vla­da­ju­ćem DPS-u. Osim to­ga, Pe­ro­vi­ću je Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će mi­mo za­ko­na otvo­ri­lo rad­no mje­sto se­kre­ta­ra uprav­nog od­bo­ra, na ko­jem je pri­mao pla­tu od 1.500 eura.
Ta­ko­đe, član OO DPS-a Bu­dva sa­da je i Dra­gan Vu­ka­di­no­vić, ko­ji je osum­nji­čen za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i mi­li­on­sku šte­tu na­ni­je­tu bu­dže­tu u afe­ri iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u Bu­dvi. Po­mi­njan je i u po­slu oko iz­grad­nje ho­te­la sa če­ti­ri zvje­zdi­ce.
Tu­ži­la­štvo je ra­ni­je za­pli­je­ni­lo do­ku­men­ta­ci­ju iz „Bu­dvan­ske ri­vi­je­re” ka­ko bi pro­vje­ri­li da li se no­vac iz tog pred­u­ze­ća pre­ko za­jed­nič­kih po­slo­va i pro­je­ka­ta pre­li­vao na ra­ču­ne Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća i sa njim po­ve­za­nih oso­ba. Ma­ro­vić je de­ce­ni­ju bio na če­lu uprav­nog od­bo­ra tog pred­u­ze­ća, a pod lu­pom su ugo­vo­ri te ho­tel­ske gru­pe s fir­ma MF in­vest i „Fra­ne­ta grad­nja”. In­te­re­sant­no je da je član no­vog sa­sta­va OO DPS-a Bu­dva po­stao i Ma­ro­vi­ćev pri­ja­telj Pe­tar Fra­ne­ta, ko­ji je ta­ko­đe po­mi­njan u ovim po­slo­vi­ma.
M.V.


Mje­sta za ak­te­re afe­ra

U no­vi sa­stav bu­dvan­skog od­bo­ra DPS-a ušao je i Dra­gan Li­je­še­vić, ko­ji je bio na če­lu „Par­king ser­vi­sa”. U av­gu­stu ove go­di­ne, in­spek­to­ri Spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog odje­lje­nja tra­ži­li su od „Par­king ser­vi­sa” kom­plet­nu po­slov­nu do­ku­men­ta­ci­ju za pe­ri­od u kom je na če­lu te op­štin­ske fir­me bio Li­je­še­vić. Pod lu­pom su po­seb­no na­lo­zi za is­pla­tu, po­zja­mi­ce, akon­ta­ci­je, na­kna­de čla­no­vi­ma od­bo­ra di­rek­to­ra i Li­je­še­vi­će­va za­ra­da, ali i ko je bes­plat­no mo­gao da se par­ki­ra u Bu­dvi.
U od­bo­ru je i Ni­ko­la Di­va­no­vić, pro­tiv ko­ga je pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va zbog ra­za­ra­nja be­de­ma bu­dvan­skog Sta­rog gra­da. On je u imo­vin­skom kar­to­nu za 2015. go­di­nu na­veo da ne­ma ne­po­kret­nu imo­vi­nu upi­sa­nu na svo­je ime, ali je pri­ja­vio 8.000 eura vri­je­dan sat „ro­leks”.
Ta­ko­đe, u OO DPS-a Bu­dva je i Raj­ko Mi­ho­vić, ko­ji je svo­je­vre­me­no pri­krio od Ko­mi­si­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa mi­li­on­sku imo­vi­nu ko­ja se vo­di na nje­go­vu že­nu Za­gor­ku. U imo­vin­skom kar­to­nu ko­ji je pre­dao 2014.go­di­ne ni­je pri­ja­vio imo­vi­nu u Kra­ši­ći­ma i Ra­do­vi­ći­ma, u op­šti­ni Ti­vat, kao ni vri­jed­ne par­ce­le u Lje­še­vi­ći­ma. Da ova imo­vi­na pri­pa­da Za­gor­ki Mi­ho­vić ta­da su po­tvr­di­li i zva­nič­ni ka­ta­star­ski po­da­ci.


Ne­ma ot­klo­na od sta­re prak­se

Iz bu­dvan­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta ju­če su sa­op­šti­li da pri­stup ko­ji vo­đa DPS-a na­re­đu­je – ot­klon od sta­re eki­pe u Bu­dvi – te­ško mo­že pro­ći sa oni­ma ko­ji su „ma­zi­li” gra­đa­ne i pro­tiv­prav­no pri­sva­ja­li či­ta­ve par­ce­le u cen­tru gra­da, sta­di­o­ne i klu­bo­ve.
– To te­ško mo­že us­pje­ti sa oni­ma ko­ji su za­hva­ta­li po 50.000 eura iz vre­će i da­va­li svje­do­ci­ma sa­rad­ni­ci­ma. Ili sa oni­ma ko­ji su ši­ša­li tra­vu na sta­di­o­nu, a isto­vre­me­no su bi­li di­rek­to­ri fir­mi ko­je su vla­sni­ci sta­di­o­na. Ili sa oni­ma ko­ji su vo­di­li TOB co, Akva­park Bu­dva i Adri­ja­tik hol­ding ili Grad te­a­tar, a pre­ko ko­jih je is­cu­rio ve­li­ki dio od onih 300–400 mi­li­o­na ko­ji su po­kra­de­ni. Plus su bi­li di­rek­to­ri „Pa­ten­ta”, te ra­zno­ra­znih fir­mi i za­dru­ga ko­je su od Op­šti­ne pro­fi­ti­ra­le u mi­li­o­ni­ma za po­sled­njih de­se­tak go­di­na. Te­ško to mo­že us­pje­ti s oni­ma ko­ji su sa Ma­ro­vi­ći­ma iz­gra­di­li po­la Bu­dve, dok se da­nas gnu­ša­ju Ma­ro­vi­ća – o­ci­je­nje­no je u sa­op­šte­nju bu­dvan­skih De­mo­kra­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"