Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-25 PREDSTAVNICI 12 OPŠTINSKIH ODBORA OŠTRO KRITIKOVALI PREDSJEDNIKA PARTIJE
Joković Jokovića optužili da krši principe SNP-a Joković je jedini predsjednik SNP-a koji je kao svoj prioritet odredio politički progon i revanšizam prema svima onima koji nijesu glasali za njega na kongresu – navodi se u pismu predstavnika opštinskih odbora i funkcionera SNP-a koje je proslijeđeno „Danu”
Dan - novi portal
Pred­stav­ni­ci 12 op­štin­skih od­bo­ra i ne­ko­li­ko is­tak­nu­tih čla­no­va So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) oštro su kri­ti­ko­va­li pred­sjed­ni­ka stran­ke Vla­di­mi­ra Jo­ko­vi­ća, tvr­de­ći da je on je­di­ni čel­nik par­ti­je ko­ji je za sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci od iz­bo­ra na tu funk­ci­ju uspio da pre­kr­ši sve ključ­ne prin­ci­pe i vri­jed­no­sti SNP-a, kao i sva­ko obe­ća­nje ko­je je dao pri­je i po­sli­je kon­gre­sa. U pi­smu ko­je pot­pi­su­ju is­tak­nu­ti pred­stav­ni­ci te stran­ke, kao i ne­ki od biv­ših po­sla­ni­ka, is­ti­če se da je Jo­ko­vić je­di­ni pred­sjed­nik od osni­va­nja SNP-a za ko­jeg je sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja ne­dvo­smi­sle­no utvr­di­la da je gru­bo pre­kr­šio sta­tut par­ti­je kad je bez kvo­ru­ma iza­brao pot­pred­sed­ni­ke, iz­vr­šni od­bor i di­rek­to­ra par­ti­je.
– Jo­ko­vić je je­di­ni pred­sjed­nik ko­ji je svo­ju od­go­vor­nost za šver­co­va­nje kvo­ru­ma na po­ku­ša­ju kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra SNP-a pre­ba­cio na struč­ne slu­žbe, „ko­je su mu ta­ko pre­br­o­ja­le“. Jo­ko­vić je pri­je kon­gre­sa obe­ća­vao i na­gla­ša­vao da je je­di­ni ko­ji mo­že da obez­bi­je­di je­din­stvo SNP-a, a od­mah po­sli­je iz­bo­ra za pred­sjed­ni­ka par­ti­je ura­dio je sve da se SNP naj­du­blje po­di­je­li. Jo­ko­vić je je­di­ni pred­sjed­nik SNP-a ko­ji je od­lu­čio da mu „Po­bje­da“ bu­de is­klju­či­vi me­dij­ski spon­zor, a osta­je da se vi­di ko mu je po­li­tič­ki spon­zor, od­no­sno za či­ji ra­čun ra­di na uni­šte­nju SNP-a. Da li je u pi­ta­nju po­li­tič­ko ne­is­ku­stvo ili za­da­tak – pi­ta­ju pred­stav­ni­ci SNP-a u pi­smu ko­je je pro­sli­je­đe­no „Da­nu”.
Ka­ko su na­ve­li, Jo­ko­vić je je­di­ni pred­sjed­nik SNP-a ko­ji je sa­mo mje­sec i po da­na pred za SNP iz­u­zet­no va­žne iz­bo­re u Be­ra­na­ma i Ul­ci­nju, a na­kon ne­is­pu­nje­nih obe­ća­nja da će po­ve­ća­ti ili sa­ču­va­ti do­sa­da­šnji re­zul­tat SNP-a u Moj­kov­cu, Tu­zi­ma, Ce­ti­nju i Pet­nji­ci, umje­sto da se ob­ra­ču­na­va s DPS-om, od­lu­čio da mu je pre­če da kre­ne u ju­riš na SNP i svo­je par­tij­ske dru­go­ve.
– Jo­ko­vić je je­di­ni pred­sjed­nik SNP-a ko­ji je kao svoj pri­o­ri­tet od­re­dio po­li­tič­ki pro­gon i re­van­ši­zam pre­ma svi­ma oni­ma ko­ji ni­je­su gla­sa­li za nje­ga na kon­gre­su –tvr­de pot­pi­sni­ci pi­sma.
SNP je, ka­ko su is­ta­kli, pu­nih 19 go­di­na bio pre­po­zna­tljiv po bor­bi pro­tiv po­li­tič­kog re­van­ši­zma u Cr­noj Go­ri, „a sa­da tu naj­bru­tal­ni­ju me­to­du DPS-a Jo­ko­vić po­ku­ša­va da uve­de kao pra­vi­lo po­na­ša­nja u SNP-u, na­gra­đu­ju­ći naj­u­spje­šni­je eg­ze­ku­to­re”.
– Mje­se­ci­ma smo, jer nam je uvi­jek na pr­vom mje­stu bio in­te­res SNP-a, u skla­du sa sta­tu­tom pred­vi­đe­nim na­či­ni­ma i kroz par­tij­ske pro­ce­du­re, uka­zi­va­li na bru­tal­na kr­še­nja svih vri­jed­no­sti SNP-a i na pre­u­zi­ma­nje po­li­ti­ke DPS-a pro­tiv ko­je smo se dvi­je de­ce­ni­je bo­ri­li, pri­tom ne že­le­ći da iz­la­skom u jav­nost na­pra­vi­mo ni naj­ma­nju šte­tu par­ti­ji. Me­đu­tim, po­sled­nje Jo­ko­vi­će­vo ne­sta­tu­tar­no po­na­ša­nje pre­ma op­štin­skim od­bo­ri­ma iza­zva­lo je bur­ne i oprav­da­ne re­ak­ci­je ogrom­nog bro­ja is­kre­nih čla­no­va SNP-a, ko­je nas oba­ve­zu­je da oba­vi­je­sti­mo član­stvo, jav­nost i Jo­ko­vi­ća da će 12 pred­sjed­ni­ka op­štin­skih od­bo­ra SNP-a  sju­tra pre­da­ti sta­tu­tar­noj ko­mi­si­ji pred­log za ocje­nu sta­tu­tar­no­sti po­no­vlje­ne od­lu­ke o iz­bo­ru pot­pred­sed­ni­ka i po­no­vlje­ne od­lu­ke o iz­bo­ru iz­vr­šnog od­bo­ra glav­nog od­bo­ra i tra­ži­ti nji­ho­vo uki­da­nje. Uki­da­nje od­lu­ke o iz­bo­ru iz­vr­šnog od­bo­ra, ko­ji je oči­gled­no iza­bran su­prot­no sta­tu­tu, pro­iz­ve­šće i uki­da­nje svih od­lu­ka ko­je je do­nio ne­sta­tu­tar­ni iz­vr­šni od­bor – is­ta­kli su iz SNP-a.
Ka­ko su do­da­li, ti­me će bi­ti po­ni­šten fa­mo­zna i do sad ne­za­bi­lje­že­na od­lu­ka  u po­li­tič­kom ži­vo­tu u Cr­noj Go­ri – ras­pu­šta­nje svih op­štin­skih od­bo­ra SNP CG.
– O toj tzv. od­lu­ci Jo­ko­vi­ću po­ru­ču­je­mo sa­mo jed­no – ni­je SNP pri­vat­na fir­ma u ko­joj 20 tr­go­va­ca mo­že da se ba­vi sa 1.500 pa­ri pa­ti­ka, SNP je par­ti­ja ko­ju je stva­rao na­rod. SNP je sa­ču­vao ča­sno i po­no­sno član­stvo i ne mo­že 20 po­dob­nih po­je­di­na­ca iz ne­sta­tu­tar­nog iz­vr­šnog od­bo­ra da ras­pu­šti 1.500 čla­no­va op­štin­skih od­bo­ra – na­gla­še­no je u pi­smu ko­je pot­pi­su­ju pred­sjed­ni­ci Ra­do­man Go­gić, Bran­ko Iva­no­vić, Ve­se­lin Mar­ko­vić, Mi­len­ko Ce­ba­lo­vić, Slo­bo­dan Ča­vor, Ne­boj­ša Vu­ka­so­vić, Mi­haj­lo Jo­vo­vić, Vu­ja­din Đu­ri­ča­nin, Spa­so­je Ko­va­če­vić, Zo­ran Bu­la­to­vić, Ko­lja Ljulj­đu­raj i Sla­đa­na Živ­ko­vić, pred­sjed­ni­ci op­štin­skih od­bo­ra SNP-a Plje­vlja, Ko­tor, Bu­dva, Bar, Ti­vat, Ce­ti­nje, Gu­si­nje, Plav, Da­ni­lov­grad, Ro­ža­je, Tu­zi i Ko­la­šin, kao i biv­ši pot­pred­sjed­nik SNP-a iz Be­ra­na Mi­lo­rad Ba­kić, biv­ši po­sla­nik i du­go­go­di­šnji pot­pred­sjed­nik OO SNP-a Bi­je­lo Po­lje Na­ta­ša Vu­ko­vić, biv­ši port­pa­rol SNP-a i član glav­nog od­bo­ra iz Pod­go­ri­ce Sla­đa­na Ka­lu­đe­ro­vić, biv­ši pot­pred­sed­nik OO SNP-a Her­ceg No­vi Goj­ko Ma­ti­ja­še­vić i član glav­nog od­bo­ra iz Pet­nji­ce Še­ko Či­lo­vić.
M.S.


Oni ne mi­sle do­bro par­ti­ji

Pred­sjed­nik SNP-a Vla­di­mir Jo­ko­vić ka­zao je ju­če za „Dan” da oni ko­ji boj­ko­tu­ju or­ga­ne par­ti­je i ne do­la­ze na sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra (GO) i ko­ji ucje­nju­ju pred­sjed­ni­ka i GO ni­ka­ko ne mo­gu či­ni­ti do­bro za par­ti­ju.
– Ni­ko ni­je vri­je­dan SNP-a, ko­ji će na­sta­vi­ti svo­jim ča­snim pu­tem ko­ji je bio svih ovih 20 go­di­na i ni­ko­me ne­će­mo do­zvo­li­ti da nas uslo­vlja­va ili ucje­nju­je. To ne­će­mo do­zvo­li­ti bi­lo ko­jem po­je­din­cu ili op­štin­skom od­bo­ru par­ti­je. Ako ne­ko ne­će da se oda­zo­ve na ne­ko­li­ko sjed­ni­ca GO i ucje­nju­je i fi­zič­ki pri­je­ti čla­no­vi­ma svog op­štin­skog od­bo­ra da ne do­đu na sjed­ni­cu GO par­ti­je, taj ne mi­sli do­bro SNP-u – ka­zao je Jo­ko­vić.
On is­ti­če da pred­sjed­ni­ci op­štin­skih od­bo­ra ko­ji ga pro­zi­va­ju vi­še ni­je­su na funk­ci­ja­ma.
– Nji­hov man­dat je dav­no is­te­kao i oni su sa­da sa­mo čla­no­vi SNP-a ako to ho­će da bu­du. Oni ko­ji mi­sle da će pri­ti­skom i ucje­na­ma re­vi­di­ra­ti re­zul­ta­te kon­gre­sa pre­var­li­li su se. SNP će kre­nu­ti pu­tem ko­ji za­slu­žu­je i vi­še ni­ka­kvog pri­ti­ska i ucje­na ne­će bi­ti. SNP je i da­lje na iz­vor­nim prin­ci­pi­ma - istakao je Jo­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"