Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-23 IZVJEŠTAJ O RADU BUDVANSKOG DPS-A POKAZUJE HAOTIČNO STANJE U VLADAJUĆOJ PARTIJI
Đukanović Direktori i sekretari nijesu poštovali Milove naloge Bilo je i onih koji prethodne izbore u Budvi nijesu shvatili odgovorno, među kojima su bili i pojedini sekretari sekretarijata lokalne samouprave, a za njima nijesu zaostajali ni pojedini direktori javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Budva – navodi se u izvještaju OO DPS-a
Dan - novi portal
Iz­vje­štaj o ra­du bu­dvan­skog DPS-a u ko­ji je „Dan” imao uvid go­vo­ri o ha­o­tič­nom sta­nju u par­ti­ji na vla­sti na dr­žav­nom ni­vou. Na­i­me, u tom in­ter­nom par­tij­skom do­ku­men­tu se na­vo­di da dio op­štin­skih se­kre­ta­ra i di­rek­to­ra pred­u­ze­ća ni­je po­što­vao pre­po­ru­ke iz vr­ha stran­ke i ni­je shva­tio od­go­vor­no iz­bor­nu kam­pa­nju. Iz­vje­štaj se od­no­si na pe­ri­od od apri­la 2015.go­di­ne do de­cem­bra 2017. go­di­ne.
U iz­vje­šta­ju OO DPS-a Bu­dva kon­sta­to­va­no je da par­la­men­tar­ni i lo­kal­ni iz­bo­ri u Bu­dvi ko­ji su odr­ža­ni 16.ok­to­bra ni­je­su bi­li jed­no­stav­ni.
– Iza­zo­vi i pro­ble­mi ko­ji su se na­šli pred na­šom par­ti­jom, ali i pred lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, na­sli­je­đe­ni iz pret­hod­nog pe­ri­o­da, di­je­lom su ba­ci­li sjen­ku na sav rad u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji, ko­joj je pri­stu­plje­no te­melj­no i od­go­vor­no. Na­ža­lost, bi­lo je i onih ko­ji pret­hod­ne iz­bo­re u Bu­dvi ni­je­su shva­ti­li od­go­vor­no, me­đu ko­ji­ma su bi­li i po­je­di­ni se­kre­ta­ri se­kre­ta­ri­ja­ta lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, a za nji­ma ni­je­su za­o­sta­ja­li ni po­je­di­ni di­rek­to­ri jav­nih pred­u­ze­ća či­ji je osni­vač Op­šti­na Bu­dva – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Za loš iz­bor­ni re­zul­tat, ka­ko su pre­do­či­li auto­ri iz­vje­šta­ja, od­go­vor­ne su i afe­re iz pret­hod­nog pe­ri­o­da ko­ji­ma se ba­ve nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni, kao i fi­nan­sij­ski pro­ble­mi, od­no­sno ve­li­ki du­go­vi ko­ji su na­sli­je­đe­ni. U iz­vje­šta­ju je na­gla­še­no da se sa­da mo­ra­ju mak­si­mal­no mo­bi­li­sa­ti jer oče­ku­ju da će no­vi lo­ka­ni iz­bo­ri u Bu­dvi bi­ti br­zo odr­ža­ni.
Svo­je­vre­me­no naj­u­ti­caj­ni­ji Bu­dva­nin i ne­ka­da­šnji pot­pred­sjed­nik DPS-a Sve­to­zar Ma­ro­vić pri­znao je da je bio šef kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i da je od­go­vo­ran za niz afe­ra u ko­ji­ma je Op­šti­ni Bu­dva na­ni­je­ta mi­li­on­ska šte­ta. On se tre­nut­no na­la­zi u Be­o­gra­du i iz­bje­ga­va iz­dr­ža­va­nje ka­zne za­tvo­ra na ko­ju je osu­đen zbog mal­ver­za­ci­ja u Bu­dvi.
Van­red­na iz­bor­na ko­ven­ci­ja OO DPS-a Bu­dva bi­će odr­ža­na da­nas, a na­kon iz­bo­ra no­vih čla­no­va, bi­će iza­bran i no­vi pred­sjed­nik od­bo­ra. Ni­je po­tvr­đe­no da će kon­ven­ci­ji pri­su­stvo­va­ti šef stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji je pri­je sa­mo se­dam da­na bio u Her­ceg No­vom, gdje je DPS imao van­red­nu kon­fe­ren­ci­ju.
Po ne­zva­nič­nim ali po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, po­mi­nje se vi­še kan­di­da­ta za no­vog pred­sjed­ni­ka, a bi­će iza­bra­no oko 100 čla­no­va no­vog od­bo­ra. Pre­ma na­šim ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, mo­gu­ći kan­di­da­ti su sa­da­šnji šef op­štin­skog od­bo­ra Sr­đa Po­po­vić, od­bor­nik DPS-a Mar­ko Vu­ko­vić, funk­ci­o­ner stran­ke sa Sve­tog Ste­fa­na Ni­ko­la Di­va­no­vić i du­go­go­di­šnji funk­ci­o­ner stran­ke Aco Og­nje­no­vić.
Su­kob u bu­dvan­skom od­bo­ru DPS-a iz­bio je zbog Po­po­vi­ća, ko­jeg je dio od­bo­ra ozna­čio kao kriv­ca za gu­bi­tak vla­sti na iz­bo­ri­ma pro­šle go­di­ne. Pre­ma iz­vje­šta­ju o ra­du DPS-a, Po­po­vić je u mar­tu tra­žio da se od­bor iz­ja­sni o po­vje­re­nju i do­bio je ve­ći­nu gla­so­va. Na­zna­ke su­ko­ba u OO DPS-a Bu­dva po­če­le su od­mah na­kon iz­bo­ra u ok­to­bru pro­šle go­di­ne, a pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na” dio čla­no­va je na ne­ko­li­ko sjed­ni­ca ove go­di­ne tra­žio od Po­po­vi­ća da pod­ne­se ostav­ku i da se po­vu­če. On je to od­bi­jao, a ozbilj­ne po­dje­le unu­tar op­štin­skog od­bo­ra du­go su pri­kri­va­ne od jav­no­sti. Iako je po­je­di­nač­no imao naj­ve­ći broj od­bor­ni­ka na iz­bo­ri­ma pro­šle go­di­ne, DPS, ko­ji je i da­lje na vla­sti na dr­ža­nom ni­vou, u Bu­dvi je ipak mo­rao da ode u opo­zi­ci­o­ne klu­pe.
Vlast su osvo­ji­li 2005.go­di­ne, a na iz­bo­ri­ma 2009.go­di­ne ostva­ri­li su naj­bo­lji re­zul­tat pa su imali mo­guć­nost da sa­mo­stal­no for­mi­ra­ju ve­ći­nu, bez ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. Ipak, 2016.go­di­ne, De­mo­kra­te, De­mo­krat­ski front, ko­a­li­ci­ja SNP-a i De­mo­sa i sa­vez GP URA, SDP-a i LP-a, uz ne­za­vi­snog od­bor­ni­ka Ste­va­na Dža­ko­vi­ća, kon­sti­tu­i­sa­li su no­vu ve­ći­nu. Po­po­vić je kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne mo­rao da ustu­pi mje­sto pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Dra­ga­nu Kra­po­vi­ća iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Pri­je iz­bo­ra odr­ža­nih pro­šle go­di­ne, opo­zi­ci­o­ne par­ti­je su u vi­še na­vra­ta upo­zo­ra­va­le da je Bu­dva go­di­na­ma si­ste­mat­ski uni­šta­va­na pod vla­šću DPS-a, uz ak­tiv­no uče­šće ve­li­kog bro­ja dr­žav­nih or­ga­na i mi­ni­star­sta­va. Mal­te­ne sva­ka in­ve­sti­ci­ja Op­šti­ne po­sta­la je afe­ra zbog mi­li­on­skih pro­ne­vje­ra, ali je pro­šla ve­ri­fi­ka­ci­ju u par­la­men­tu za­hva­lju­ju­ći od­bor­nič­koj ve­ći­ni DPS-a i nje­go­vih part­ne­ra.
M.V.


Ne mo­gu u kam­pa­nju zbog se­zo­ne

Ku­ri­o­zi­tet je da OO DPS-a Bu­dva u iz­vje­šta­ju uka­zu­je da je kam­pa­nja za iz­bo­re pro­šle go­di­ne po­če­la pred ljet­nju tu­ri­stič­ku se­zo­nu.
– Ta­da ve­ći dio na­ših čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra ra­di na pri­pre­mi se­zo­ne, ima­ju­ći u vi­du da od nje­nih pri­ho­da ži­ve – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"