Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-03 LUKA RAKČEVIĆ (URA) UKAZUJE NA UPITNOST SMISLA POSTOJANJA JEDNOG GRADSKOG PREDUZEĆA
Plaćamo parking da bi Parking servis davao 130 plata
Dan - novi portal
Ako od pri­ho­da ko­je pred­u­ze­će Par­king ser­vis ostva­ri na­pla­tom par­kin­ga i ra­dom „pa­uk” slu­žbe čak 93 od­sto, u po­sled­njih pet go­di­na, ide na za­ra­de za­po­sle­nih ka­kva je svr­ha tog pred­u­ze­ća, pi­ta pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Lu­ka Rak­če­vić. Uzi­ma­ju­ći ovu či­nje­ni­cu vi­še je ne­go upi­tan smi­sao po­sto­ja­nja ta­kvog gr­da­skog pred­u­ze­ća kao i in­te­ziv­nog na­pla­ći­va­nja par­kin­ga gra­đa­ni­ma, uko­li­ko se sav taj no­vac, umje­sto u sna­že­nje ka­pa­ci­te­ta pred­u­ze­ća, odr­ža­va­nje par­ki­ra­li­šta i po­sta­vlja­nje par­ko­ma­ta, tro­ši za is­pla­ći­va­nje za­ra­da za­po­sle­nih.
–Zbog par­tij­skog za­po­šlja­va­nja i go­mi­la­nja ad­mi­ni­stra­ci­je, čak 93 od­sto od ukup­nih pri­ho­da ko­je je grad­sko pred­u­ze­će Par­king ser­vis ostva­ri­lo pu­tem na­pla­te par­kin­ga ili ra­da pa­uk slu­žbe, u po­sled­njih pet go­di­na is­pla­ti­lo za za­ra­de 136 za­po­sle­nih li­ca u tom pred­u­ze­ću. Da pa­ra­doks bu­de ve­ći Skup­šti­na Glav­nog gra­da je, u ma­ju 2016. go­di­ne, odo­bri­la pla­ća­nje du­ga za po­re­ze i do­pri­no­se pred­u­ze­ća imo­vi­nom Glav­nog gra­da, pro­sto­ri­ma na grad­skom sta­di­o­nu, u iz­no­su od čak 531.188 eura. Da­kle, umje­sto da jav­ne slu­žbe sma­nje svo­je glo­ma­zne apa­ra­te, pa te­ku­ću po­tro­šnju ser­vi­si­ra­ju pro­da­jom uslu­ge, a do­bit usmje­ra­va­ju ka ka­pi­tal­nom bu­dže­tu, sa­mo u po­sled­njih šest go­di­na Glav­ni grad je tim jav­nim slu­žba­ma pro­sli­je­dio pre­ko 40 mi­li­o­na eura, za vr­še­nje jav­ne funk­ci­je – uka­zao je Rak­če­vić.
Rak­če­vić pod­sje­ća da se prak­sa ta­kvog neo­d­go­vor­nog po­slo­va­nja na­sta­vlja i ove go­di­ne, ka­da „Par­king ser­vis” pla­ni­ra da iz­dvo­ji čak 1.238.620 eura za za­ra­de za­po­sle­nih, od­no­sno sko­ro 88 od­sto od ukup­nih ras­ho­da pred­u­ze­ća.
–U tom pred­u­ze­ću po­sto­ji ve­li­ki broj lju­di ko­ji ča­sno i od­go­vor­no oba­vlja­ju svoj po­sao, ali neo­d­go­vo­ran od­nos ru­ko­vod­stva i čel­nih lju­di ugro­ža­va fi­nan­sij­sku sta­bil­nost i odr­ži­vost pred­u­ze­ća, pa sa­mim tim i po­zi­ci­ju svih za­po­sle­nih. Pred­u­ze­će ne mo­že bi­ti odr­ži­vo uko­li­ko ni­je spo­sob­no da fi­nan­si­ra sop­stve­ne te­ku­će tro­ško­ve, upr­kos mo­no­po­lu ko­ji po­sje­du­je u do­me­nu na­pla­te par­kin­ga i ra­da „pa­uk” slu­žbe. Od­no­sno, mo­ra­te bi­ti eks­trem­no ne­spo­so­ban, ili ne­do­bro­na­mje­ran, da upr­kos mo­no­po­lu je­dva skla­pa­te kraj sa kra­jem. Ali, era ta­kvog ru­ko­vo­đe­nja grad­skim slu­žba­ma se bli­ži kra­ju, pa će od­go­vor­na i do­bro­na­mjer­na grad­ska upra­va ima­ti sa­svim do­volj­no pro­sto­ra i vre­me­na da ri­je­ši na­go­mi­la­ne pro­ble­me, ko­je ka­dro­vi DPS-a i SD-a stva­ra­ju i pro­du­blju­ju de­ce­ni­ja­ma– re­kao je Rak­če­vić.
Di­rek­tor „Par­king ser­vi­sa” Nu­sret Ca­no­vić ka­zao je da ti pro­cen­ti u iz­vje­šta­ju iz­gle­da­ju ta­ko jer su sma­nji­li tro­ško­ve, a pla­te ni­su, te je zbog to­ga to­li­ka raz­li­ka u pro­cen­ti­ma. On je is­ta­kao da u pred­u­ze­ću ima­ju 134 za­po­sle­na, a da ve­ći­na pri­ma pro­sječ­nu pla­tu od 423 eura. Ca­no­vić je ka­zao da ne­će bi­ti do­dat­nog za­po­šlja­va­nja, ali ni ot­pu­šta­nja rad­ni­ka.
–Re­ci­mo u 2017. go­di­ni ima­li smo pri­hod pre­ko mi­li­on i po eura. Svi na­ši rad­ni­ci pri­ma­ju pla­te po ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru. Taj pro­ce­nat, od 80 od­sto, ko­ji sto­ji u iz­vje­štaju je za­i­sta ta­kav. To je ras­hod ko­ji ide na za­ra­de. Ta­ko je jer vi pla­te ne mo­že­te da sma­nji­te, to je ta­ko ure­đe­no ugo­vo­rom i u Za­ko­nu o ra­du ja­sno se ka­že ko­li­ka su pri­ma­nja za­po­sle­ni­ma u ovoj obla­sti. Kad smo bi­li u pe­ri­o­du kri­ze, ka­da sam pre­u­zeo pred­u­ze­će, ima­li smo pro­ble­me jer do­pri­no­si ni­je­su bi­li pla­će­ni du­ži pe­ri­od. Na­pra­vljen je plan iz­la­ska iz kri­ze. Sve ras­ho­de smo sve­li na naj­ma­nji mo­gu­ći ni­vo –re­kao je Ca­no­vić.
Ca­no­vić is­ti­če da svi tro­ško­vi Par­king ser­vi­sa, mi­mo za­ra­da, iz­no­se 100.000 eura.
–Tu ra­ču­na­mo stru­ju, go­ri­vo, opre­mu, re­zer­vne dje­lo­ve, za­kup tri par­kin­ga ko­ji ni­su u na­šem vla­sni­štvu, a to je kod Rek­to­ra, na Rim­skom tr­gu i kod KC-a. Kad sma­nji­te tro­ško­ve, a pla­te osta­nu na istom ni­vou, on­da taj pro­ce­nat pla­ta ska­če. Sva­ki mje­sec osim pla­ta mi pla­ća­mo ne­ka du­go­va­nja iz pret­hod­nog pe­rio­da. Sva­ki mje­sec uz pla­te is­pla­ću­je­mo još 200.000 eura bru­to ra­znih du­go­va­nja iz 2011, 2012. i 2013. go­di­ne. Ta­ko da to još po­ve­ća­va taj pro­ce­nat za­ra­da u ukup­nom pro­cen­tu ras­ho­da. Sa­da par­kin­ge odr­ža­va­ju na­ši za­po­sle­ni, ugra­di­li smo led ra­svje­tu i sma­nji­li tro­ško­ve stru­je. Sve tro­ško­ve smo sma­nji­li do naj­ma­njeg mo­gu­ćeg, a da ne ugro­zi­mo po­slo­va­nje –ka­že Ca­no­vić.
A.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"