Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-01 VIŠEMJESEČNE AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE U BORBI PROTIV ORGANIZOVANIH KRIMINALNIH GRUPA BEZ VEĆIH REZULTATA
U 19 akcija privedeno 150 osoba, zadržane samo tri Sprovedeno je ukupno 19 akcija, pretreseni su više od 100 pripadnika klanova, članova njihovih porodica i prijatelja, ali je, ipak, u spuškom zatvoru završilo svega nekoliko njih
Dan - novi portal
Na­kon broj­nih ubi­sta­va, stra­vič­nih sa­če­ku­ša i bom­ba­ških na­pa­da, mal­te­ne sva­ko­dnev­nih puc­nja­va, slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je kre­nu­li su u ak­ci­ju pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa. Spro­ve­de­no je ukup­no 19 ak­ci­ja, pre­tre­se­ni su vi­še od 100 pri­pad­ni­ka kla­no­va, čla­no­va nji­ho­vih po­ro­di­ca i pri­ja­te­lja, ali je, ipak, u spu­škom za­tvo­ru za­vr­ši­lo sve­ga ne­ko­li­ko njih.
Za ne­ko­li­ko mje­se­ci u vi­še cr­no­gor­skih gra­do­va iz­ve­de­no je 19 ak­ci­ja ko­je su no­si­le kod­ni na­ziv „Bo­ka”. To­kom tih pre­tre­sa pri­ve­de­no je čak 150 oso­ba, a sa­mo tro­je njih je pri­tvo­re­no na­kon sa­slu­ša­nja pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma. Osim to­ga, ri­jet­ki uhap­še­ni i spro­ve­de­ni u Is­tra­žni za­tvor ni­je­su osum­nji­če­ni­ ni za jed­no „ve­će” kri­vič­no dje­lo ni­ti za ne­za­ko­ni­te rad­nje ko­je su po­či­ni­li kao pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­nih gru­pa. Li­si­ce na ru­ke sta­vlja­ne su im zbog pu­ške ili pi­što­lja za ko­je ni­je­su ima­li do­zvo­lu i zbog ma­nje ko­li­či­ne nar­ko­ti­ka pro­na­đe­ne kod njih. Upr­kos ovim či­nje­ni­ca­ma, iz Upra­ve po­li­ci­je sa­op­šta­va­ju da su ak­ci­je uspje­šne u bor­bi pro­tiv kla­no­va.
Ta­ko­đe, me­đu uhap­še­nim, pa ni onim pri­vo­đe­nim, ni­je se na­šao ni­je­dan is­tak­nu­ti član kla­no­va ni­ti kri­mi­na­lac ko­ji ima „ozbilj­ni­ji” do­si­je.
Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je u ak­tiv­no­sti­ma ko­je spro­vo­de u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, a ko­jim ko­or­di­ni­ra Sek­tor kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je su u 19 ak­ci­ja spro­ve­de­nih od po­čet­ka ok­to­bra iz­vr­ši­li pre­tre­se na 230 lo­ka­ci­ja na ju­gu, sje­ve­ru i u cen­tral­noj re­gi­ji, i to na lo­ka­ci­ja­ma ko­je ko­ri­ste čla­no­vi or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na i nji­ma bli­ska li­ca. Ak­ci­je su uglav­nom spro­vo­đe­ne na te­ri­to­ri­ji Ko­to­ra, Tiv­ta, Her­ceg No­vog, Bu­dve, Pod­go­ri­ce, Nik­ši­ća, ali i Da­ni­lov­gra­da.
Pri­li­kom pre­tre­sa od­u­ze­ti su va­tre­no oruž­je i mu­ni­ci­ja, hlad­no oruž­je, sku­po­cje­ni auto­mo­bi­li, dro­ga, sred­stva ko­mu­ni­ka­ci­je, ugo­vo­ri i dru­ga do­ku­men­ta, no­vac i dru­ge stva­ri. Vi­še li­ca li­še­no je slo­bo­de zbog kri­vič­nih dje­la u ve­zi sa ze­le­na­še­njem, ile­gal­nim po­sje­do­va­njem oruž­ja i zlo­u­po­tre­bom opoj­nih dro­ga. Sve što je od­u­ze­to bi­će vje­šta­če­no u Fo­ren­zič­kom cen­tru ra­di utvr­đi­va­nja po­ri­je­kla, od­no­sno even­tu­al­ne po­ve­za­no­sti sa po­či­nje­nim kri­vič­nim dje­li­ma.
U ovim ak­ci­ja na uda­ru po­li­ci­je na­šli su se i čla­no­vi po­ro­di­ca kri­mi­nal­nih gru­pa. Ta­ko su sre­di­nom de­cem­bra pre­tre­se­ni i objek­ti ko­je ko­ri­sti Alek­san­dra Đu­rić, su­pru­ga sa­da po­koj­nog Da­li­bo­ra Đu­ri­ća ko­ji je ubi­jen 2015. da­na dok je še­tao u kru­gu Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja u Spu­žu.
To­kom ovih pre­tre­sa po­li­ci­ja od­u­zi­ma čak i ro­kov­ni­ke sum­nji­vih li­ca u ko­ji­ma oni vo­de evi­den­ci­je o fi­nan­si­ja­ma. Ta­ko­đe, za­pli­je­nje­ne su i de­se­ti­ne auto­mo­bi­la. Naj­če­šće je ri­ječ o sku­po­cje­nim vo­zi­li­ma, za ko­ja će vje­šta­ci da utvr­de da li su le­gal­na, kao i da li su ko­ri­šće­na pri­li­kom iz­vr­še­nja ne­kog od kri­vič­nih dje­la.
Ipak, ni ova vje­šta­če­nja ni­je­su do­ve­la do po­da­ta­ka na osno­vu ko­jih bi do­šlo do iden­ti­fi­ko­va­nja i pro­ce­su­i­ra­nja ne­kog kri­vič­nog dje­la.
Umje­sto to­ga, mal­te­ne kao uobi­ča­je­na prak­sa, ak­ci­je su se u jav­no­sti pred­sta­vlja­le pom­pe­znim sa­op­šte­nji­ma sa broj­ka­ma o ko­li­či­na­ma za­pli­je­nje­nog na­o­ru­ža­nja. Me­đu­tim, ka­sni­je se is­po­sta­vlja­lo da ve­li­ki dio tog oruž­ja pred­sta­vlja­ju lo­vač­ke pu­ške, sta­ro, ne­u­po­tre­blji­vo, pa i zar­đa­lo na­o­ru­ža­nje, tro­fej­no oruž­je...
Pri­vo­de se i oso­be ko­je ni­je­su pro­du­ži­le oru­žne li­sto­ve. Ta­ko­đe, pri­vo­đe­nje zbog po­sje­do­va­nja nar­ko­ti­ka če­sto se za­vr­ši i pod­no­še­njem pre­kr­šaj­nih pri­ja­va na­kon što se utvr­di da su pri­ve­de­ni dro­gu po­sje­do­va­li za lič­nu upo­tre­bu.
Osim to­ga, „prak­sa” je po­sta­la i da se na dan ak­ci­je ka­da se iz­da sa­op­šte­nje sa ve­li­kim ci­fra­ma za­pli­je­nje­nih pred­me­ta sum­nji­va li­ca pri­ve­du, a već sju­tra­dan, zbog ne­po­sto­ja­nja osno­va za nji­ho­vo pro­ce­su­i­ra­nje, bu­du pu­šte­ni na slo­bo­du.
Ne­ri­jet­ko ova­kve „uspje­šne” po­li­cij­ske ak­ci­je re­zul­ti­ra­ju sa­mo za­pli­je­nje­nim vo­zi­li­ma i ma­njim nov­ča­nim svo­ta­ma, bez ijed­ne uhap­še­ne oso­be na­kon in­for­ma­tiv­nog raz­go­vo­ra.
Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci ra­ni­je je pre­u­ze­lo is­tra­ge o kri­mi­nal­nim gru­pa­ma. Svi uhap­še­ni pr­vo su na sa­slu­ša­nje pri­vo­đe­ni u tu­ži­la­štvo, a pred­me­ti se, u ve­ći­ni slu­ča­je­va, od­mah za­tim pro­sli­je­de osnov­nim tu­ži­la­štvi­ma po­što se već pre­li­mi­nar­nim is­tra­žnim rad­nja­ma utvr­di da pri­ve­de­ni, čak i uko­li­ko je­su po­či­ni­li ne­ko kri­vič­no dje­lo, ni­je­su dje­lo­va­li kao čla­no­vi ne­ke od or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa.
Jedna od većih ak­ci­ja „Bo­ka” spro­ve­de­na je 22. de­cem­bra. Po­li­caj­ci su ta­da iz­vr­ši­li pre­tre­se na šest lo­ka­ci­ja u Ko­to­ru, Tiv­tu i Her­ceg No­vom ko­je ko­ri­ste čla­no­vi kla­no­va i nji­ma bli­ska li­ca. Pri­ve­de­no je osam li­ca. Od­u­ze­ti su oruž­je, mu­ni­ci­ja, vo­zi­la vi­so­ke kla­se, sred­stva ko­mu­ni­ka­ci­je, do­ku­men­ta­ci­ja i dru­ge stva­ri i pred­me­ti.
Pre­tre­si u Ko­to­ru iz­vr­še­ni su u luk­su­znom stam­be­nom kom­plek­su u mje­stu Ka­vač, u sta­nu ko­ji ko­ri­sti B.K., član „ka­vač­kog kla­na”, kod bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nog li­ca A.P. u Ška­lja­ri­ma ko­ji je bli­zak sa jed­nim od vo­đa „ka­vač­kog kla­na”. U Tiv­tu su pre­tre­si iz­vr­še­ni na tri lo­ka­ci­je ko­je ko­ri­ste bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na li­ca M.P., N.M. i bra­ća S.R. i B.R. U Her­ceg No­vom pre­tres je iz­vr­šen kod bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nog li­ca R.B. Pre­tre­si­ma su pro­na­đe­ni i od­u­ze­ti: lo­vač­ka pu­ška; dva re­vol­ve­ra; oko 100 ko­ma­da mu­ni­ci­je raz­li­či­tih ka­li­ba­ra; če­ti­ri bor­be­na opa­sa­ča; op­tič­ki ni­šan; osam vo­zi­la, me­đu ko­ji­ma i ona vi­so­ke kla­se; mo­to­cikl; 10 mo­bil­nih te­le­fo­na, od ko­jih je­dan po­sje­du­je krip­to za­šti­tu, i ve­ći broj SIM kar­ti­ca. Za­pli­je­nje­no je i vi­še ta­ble­ta i lap­top ra­ču­na­ra, USB me­mo­ri­ja za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka kao i je­dan eks­ter­ni hard disk; dva ruč­na sa­ta mar­ke „ro­leks”; 2.000 eura; do­ku­men­ta­ci­ja o raz­li­či­tim vr­sta­ma nov­ča­nih tran­sak­ci­ja i du­žnič­ko-po­vje­ri­lač­kim od­no­si­ma; alat za obi­ja­nje bra­va, tzv. če­šlje­vi; dva dik­ta­fo­na; pet ma­skir­nih uni­for­mi; ma­če­ta i vi­še ko­ma­da ra­znih no­že­va (bo­de­ži, no­že­vi za ga­đa­nje i sl.); dva me­tal­na bok­sa; me­tal­na pa­li­ca; bi­ber sprej; elek­tro šo­ker i če­ti­ri ruč­ne ra­dio ve­ze.
Na­kon spro­ve­de­nog pre­tre­sa u slu­žbe­ne pro­sto­ri­je ra­di po­stup­ka kri­mi­na­li­stič­ke ob­ra­de pri­ve­de­no je ukup­no osam li­ca.M.V.PA­LI­BRK


Snim­ci ak­ci­ja

Iz Upra­ve po­li­ci­je na­kon sva­ke spro­ve­de­ne ak­ci­je jav­no­sti pre­zen­tu­ju fo­to­gra­fi­je za­pli­je­nje­nih pred­me­ta, kao i snim­ke pre­tre­sa obje­ka­ta bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca. Na snim­ci­ma se vi­di da se pre­tre­si spro­vo­de u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma, kao po sce­na­ri­ji­ma ame­rič­kih fil­mo­va. De­se­ti­ne uni­for­mi­sa­nih po­li­ca­ja­ca, na­o­ru­ža­ni čak i du­gim ci­je­vi­ma, ku­ca na vra­ta sta­no­va sum­nji­vih li­ca ko­ja ne­ri­jet­ko i pro­va­lju­ju. Sum­nji­ve oso­be od­mah po ula­sku po­li­ca­ja­ca leg­nu na pod, na­kon če­ga usli­je­di pre­tres pro­sto­ri­ja i pri­vo­đe­nje. Ipak, u mal­te­ne sva­kom slu­ča­ju, ova­kve ak­ci­je okon­ča­ne su pu­šta­njem na slo­bo­du pre­tre­se­nih.


Po­moć SAJ-a i PJP

Ak­ci­je „Bo­ka” spro­vo­de slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je sa ko­le­ga­ma iz cen­ta­ra bez­bjed­no­sti gra­do­va u ko­ji­ma se or­ga­ni­zu­ju pre­tre­si. U ovim ak­tiv­no­sti­ma asi­sten­ci­ju im pru­ža­ju i pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) i Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je (PJP). U pe­ri­o­di­ma ka­da se de­ša­va­lo naj­vi­še ubi­sta­va, va­tre­nih ob­ra­ču­na, bom­ba­ških na­pa­da slu­žbe­ni­ci SAJ-a i PJP, ka­ko bi se po­bolj­ša­la bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja, išli su u asi­sten­ci­je po raz­li­či­tim gra­do­vi­ma gdje su se za­dr­ža­va­li po ne­ko­li­ko da­na. Oni su u tom pe­ri­o­du sva­ko­dne­vo spro­vo­di­li pre­ven­tiv­ne ak­ci­je u ko­ji­ma su se za­u­sta­vlja­la broj­na vo­zi­la ko­ja su pre­tre­sa­na, a ta­ko­đe sva sum­nji­va li­ca su pri­vo­đe­na na in­for­ma­tiv­ne raz­go­vo­re.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"