Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-01 SUĐENJE LIDERIMA DF-A U SLUČAJU „DRŽAVNI UDAR” OBILJEŽILO PRETHODNU GODINU
Katnić i Čađenović u sudnici Pljuštale optužbe, uvrede, kazne
Dan - novi portal
Sud­ski pro­ces ko­ji je obi­lje­žio pret­hod­nu go­di­nu sva­ka­ko je pred­met u ko­ji­ma se su­di op­tu­že­ni­ma za pri­pre­ma­nje te­ro­ri­stič­kog na­pa­da na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne.
Su­đe­nje je po­če­lo 6. sep­tem­bra u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du i od ta­da do da­nas cr­no­gor­ska jav­nost je ima­la pri­li­ku da pra­ti di­rek­tan pre­nos „su­đe­nja de­ce­ni­je“. Uti­sci i ko­men­ta­ri o to­ku sud­skog po­stup­ka su po­di­je­lje­ni, a u sud­ni­ci Vi­šeg su­da su se ne­ri­jet­ko mo­gle ču­ti te­ške op­tu­žbe i uvre­de ko­je su raz­mje­nji­va­li op­tu­že­ni i nji­ho­vi bra­ni­o­ci sa pred­stav­ni­ci­ma Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva i svje­do­kom sa­rad­ni­kom Sa­šom Sin­đe­li­ćem.
Op­tu­žni­ca u ovom slu­ča­ju po­dig­nu­ta je pro­tiv dr­ža­vlja­na Ru­ske Fe­de­ra­ci­je Edu­ar­da Ši­šma­ko­va i Vla­di­mi­ra Po­po­va, srp­skih dr­ža­vlja­na Bra­ti­sla­va R. Di­ki­ća, Pre­dra­ga S. Bo­gi­će­vi­ća, Ne­ma­nje M. Ri­sti­ća, Mi­lo­ša G. Jo­va­no­vi­ća, Sr­bo­lju­ba T. Đor­đe­vi­ća, Kri­sti­ne R. Hri­stić, Bran­ke J. Mi­lić, Mi­la­na Ž. Du­ši­ća, Dra­ga­na M. Mak­si­ća i li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­je Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća i Man­di­će­vog vo­za­ča Mi­ha­i­la M. Ča­đe­no­vi­ća.
Po­če­tak su­đe­nja obi­lje­ži­lo je uda­lja­va­nje pu­bli­ke iz sud­ni­ce jer je po­sla­nik DF-a Bran­ko Ra­du­lo­vić ka­zao sud­skom vi­je­ću da pred­sta­vlja dno dna.
– Oči­gled­no je da re­žim ne zna ka­ko da sa­kri­je bru­ku ko­ja je na sa­mom po­čet­ku su­đe­nja is­ka­za­na u ne­vje­ro­vat­nom ne­po­zna­va­nju pro­ce­du­re od stra­ne pred­sjed­ni­ce sud­skog vi­je­ća – ka­zao je Ra­du­no­vić, dok je nje­gov ko­le­ga Pre­drag Bu­la­to­vić ka­zao da je su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša po­sta­vlje­na da bi za­vr­ši­la za­da­tak za glav­ne re­ži­se­re ovog do­ga­đa­ja Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Vla­di­mi­ra Be­bu Po­po­vi­ća i Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća.
Op­tu­že­ni su to­kom iz­no­še­nja od­bra­ne tvr­di­li da je op­tu­žni­ca iz­mi­šlje­na ko­n­struk­ci­ja tu­ži­la­štva, da je sram­na, bes­pred­met­na i ap­surd­na.
Biv­ši ko­man­dant srp­ske žan­dar­me­ri­je Bra­ti­slav Di­kić tvr­dio je u sud­ni­ci Vi­šeg su­da da mu je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić po­nu­dio da bu­de am­ne­sti­ran ako opo­zo­ve čla­no­ve svo­je gru­pe. On je ka­zao da ni­je mo­gao da pri­sta­ne na uslo­ve tu­ži­la­štva iz pro­stog raz­lo­ga što ni­je znao da ta kri­mi­nal­na gru­pa po­sto­ji. Na tom su­đe­nju su zbog do­ba­ci­va­nja iz sud­ni­ce uda­lje­ni po­sla­ni­ci DF-a Ma­ri­na Jo­čić, Mi­lun Zo­go­vić, Sla­ven Ra­du­no­vić i Bran­ko Ra­du­lo­vi­ća.
Su­đe­nje u ovom pred­me­tu obi­lje­ži­le su i kon­tra­dik­tor­ne iz­ja­ve op­tu­že­nog Mi­lo­ša Jo­va­no­vi­ća, za ko­ga je od­bra­na tra­ži­la da se is­pi­ta nje­gov kre­di­bi­li­tet i da se oba­vi psi­hi­ja­trij­sko vje­šta­če­nje, ali je sud od­bio te za­htje­ve. Jo­va­no­vić se na­kon svje­do­če­nja iz­gu­bio bez tra­ga. Na su­đe­nju mu ni­je do­zvo­lje­no da od­go­vo­ri na pi­ta­nja ka­da je uhap­šen i ko ga je uhap­sio i na či­ji je po­ziv do­šao u Cr­nu Go­ru. Me­đu­tim, on je ka­zao da je do­šao na po­ziv ne­kih lju­di ko­ji ra­de za dr­ža­vu Cr­nu Go­ru, ali ni­je htio da ot­kri­je nji­ho­va ime­na.
Bran­ka Mi­lić je op­tu­ži­la srp­ske dr­žav­ne or­ga­ne da su joj na­mje­sti­li afe­ru, tvr­de­ći da je Bez­bjed­no­sno-in­for­ma­tiv­na agen­ci­ja Sr­bi­je (BIA) uče­stvo­va­la u mon­ta­ži „dr­žav­nog uda­ra”. Ona je iz­ja­vi­la da je ti­po­va­na da bu­de sta­ti­sta u ovom pro­jek­tu slu­žbi bez­bjed­no­sti zbog to­ga što je do­šla do pa­pi­ra ko­ji in­kri­mi­ni­šu vrh vla­sti u Sr­bi­ji. Mi­li­će­va je ka­za­la i da je afe­ra po­li­tič­ki mon­ti­ra­na ka­ko bi Cr­na Go­ra ušla u NA­TO i da je si­gur­na da će sud do­ni­je­ti osu­đu­ju­ću pre­su­du.
Okri­vlje­ni Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić ne­gi­rao je iz­vr­še­nje kri­vič­nog dje­la ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret i sa­op­štio da zbog ne­ko­rekt­nog od­no­sa ne že­li da od­go­va­ra na pi­ta­nja su­da i tu­ži­la­štva. On je iz­ja­vio da od op­tu­že­nih po­zna­je sa­mo An­dri­ju Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća. Is­ta­kao je da ni­ka­da u ži­vo­tu ni­je bio član ni­jed­ne kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i da to ni­ka­da ne bi ni bio.
– Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić mi je pri­li­kom sa­slu­ša­nja u tu­ži­la­štvu ka­zao: Ovo je tvo­ja iz­ja­va, a tre­ba da znaš da ti za ovo pri­je­ti ka­zna za­tvo­ra od če­ti­ri do osam go­di­na. Ja sam mu na to od­go­vo­rio: Ne­ka bu­de i de­set, ali ne­ću pri­sta­ti da la­žno op­tu­žim i ka­žem ono što je tra­že­no od me­ne – is­pri­čao je Ča­đe­no­vić u sud­ni­ci Vi­šeg su­da
Advo­kat Dra­žen Me­do­je­vić is­ta­kao je da je sud dra­stič­no pre­kr­šio pra­va Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća jer mu ni­je do­zvo­lje­no da pri­ča o na­či­nu na ko­ji je sa­slu­šan u tu­ži­la­štvu, pri če­mu je sud po­ka­zao „fra­pant­nu ne­to­le­rant­nost“. On je na­gla­sio da je Ča­đe­no­vi­ću one­mo­gu­će­no da is­pri­ča isti­nu ko­ja je od bit­nog zna­ča­ja za pre­su­đe­nje.
Li­der DF-a An­dri­ja Man­dić ne­gi­rao je na­vo­de op­tu­žni­ce i tvr­dio da je „dr­žav­ni udar” iz­mi­šljen da se spa­si re­žim. On je ka­zao da iza sve­ga sto­je Ca­ne Su­bo­tić, Mi­lo Đu­ka­no­vić i Vla­di­mir Be­ba Po­po­vić i da je či­ta­va ak­ci­ja osmi­šlje­na ka­ko bi se spri­je­či­la iz­bor­na po­bje­da De­mo­krat­skog fron­ta.
Ka­da je is­kaz po­čeo da da­je svje­dok sa­rad­nik Sa­ša Sin­đe­lić, na­kon če­ga je po­čeo da od­go­va­ra na pi­ta­nja od­bra­ne, na­pe­ta at­mos­fe­ra u sud­ni­ci je kul­mi­ni­ra­la. Sin­đe­lić je iz­nio niz te­ških op­tu­žbi na ra­čun li­de­ra DF-a. On ih je op­tu­žio da su iz­da­li srp­ski na­rod i iz­ra­zio sum­nju da su sa­rad­ni­ci za­pad­nih slu­žbi, tvr­de­ći da sve ra­de da bi iz­bje­gli kri­vič­nu od­go­vor­nost i za­dr­ža­li no­vac ko­ji su uze­li. Sin­đe­lić je us­tvr­dio da po­sto­je snim­ci na ko­ji­ma se vi­di ka­ko li­de­ri DF-a uzi­ma­ju no­vac i oruž­je od Ru­sa. On je us­tvr­dio i da su li­de­ri DF-a za­jed­no sa Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem sla­vi­li iz­gla­sa­va­nje ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re i da su i za to uze­li no­vac.
Te nje­go­ve op­tu­žbe ni­je­su pro­šle bez re­ak­ci­je op­tu­že­nih li­de­ra DF-a.
– Ako ovaj šljam na­sta­vi da go­vo­ri, do­bi­će po vra­tu od me­ne – ka­zao je Mi­lan Kne­že­vić mi­sle­ći na na krun­skog svje­do­ka tu­ži­la­štva.
On se po­tom obra­tio i tu­ži­o­cu Kat­ni­ću.
– Mi­li­vo­je, isti ste mi i ti i on – po­ru­čio je Kne­že­vić.
Na Sin­đe­li­će­ve op­tu­žbe bur­no je re­a­go­vao i An­dri­ja Man­dić.
– Ovaj bra­bo­njak je ubio čo­vje­ka u Hr­vat­skoj – ka­zao je Man­dić.
To­kom Sin­đe­li­će­vog svje­do­če­nja, su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša je u vi­še na­vra­ta opo­mi­nja­la Man­di­ća i Kne­že­vi­ća da se ne smi­ju, a u jed­nom tre­nut­ku ih je opo­me­nu­la i zbog ru­ko­va­nja ko­je je, ka­ko su tvr­di­li, bi­lo „plod” nji­ho­vog kla­đe­nja ve­za­nog za Sin­đe­li­će­vo svje­do­če­nje.
Mi­lan Kne­že­vić je uda­ljen iz sud­ni­ce jer je na­kon ni­za uvre­da ko­je je Sin­đe­lić upu­tio na ra­čun DF-a ka­zao da će ga iša­ma­ra­ti, a Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća je na­zvao mi­šem
I Sin­đe­lić je na jed­nom su­đe­nju iz­ba­čen iz sud­ni­ce jer je ka­zao da je Man­di­ćev sin ubi­ca, na­kon če­ga mu je Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić re­kao da je glib, zbog če­ga je i on uda­ljen iz sud­ni­ce.  Su­kob je po­čeo ka­da je Sin­đe­lić li­de­re DF-a na­zvao ud­ba­ši­ma. VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Iza sve­ga sto­ji cr­no­gor­ski re­žim

Pri­vo­di­li su mi se­stru i su­pru­gu, osu­đi­va­li mi si­na... Iza sve­ga sto­ji cr­no­gor­ski re­žim. Sin­đe­lić je sa­op­štio laž da je moj sin ubi­ca. Vi će­te da pla­ti­te za ovo što ste ura­di­li. Vas dvo­ji­ca ste dvi­je ni­šta­ri­je i bi­tan­ge, ološ. Gle­dam vas ka­ko ću­ti­te – obra­tio se Man­dić na jed­nom su­đe­nju spe­ci­jal­nim tu­ži­o­ci­ma Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću i Sa­ši Ča­đe­no­vi­ću.


Štrajk gla­đu Bran­ke Mi­lić

Je­dan dio su­đe­nja obi­lje­ži­la je i od­lu­ka op­tu­že­ne Bran­ke Mi­lić da stu­pi u štrajk gla­đu zbog, ka­ko je na­ve­la, broj­nih kr­še­nja nje­nih ljud­skih pra­va. Ona je pre­ki­nu­la štrajk gla­đu na­kon sud­ske od­lu­ke da bu­de pu­šte­na da se bra­ni sa slo­bo­de.
Mi­li­će­va je to­kom iz­no­še­nja od­bra­ne ka­za­la da je NA­TO umi­je­šan u ovu afe­ru, kao i da na­vod­ni čet­nič­ki voj­vo­da Mi­li­ka Če­ko Da­če­vić, za ko­ga je na­knad­no sa­zna­la da pri­pa­da šta­bu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ima ve­ze sa nji­ho­vim hap­še­njem.  


Bez iz­u­ze­ća

Op­tu­že­ni i nji­ho­vi advo­ka­ti su u vi­še na­vra­ta tra­ži­li iz­u­ze­će su­di­je Su­za­ne Mu­go­še i pred­sjed­ni­ka Vi­šeg su­da Bo­ri­sa Sa­vi­ća, ali je sva­ki nji­hov za­htjev od­bi­jen kao neo­sno­van.


SDT: Jo­va­no­vić i Kne­že­vić odu­go­vla­če po­stu­pak

U Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu sma­tra­ju da od­bra­na odu­go­vla­či po­stup­ka. Oni tvr­de da su za to od­go­vor­ni advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić i op­tu­že­ni Mi­lan Kne­že­vić.
– Od­bra­na za­mje­nom te­za i iz­no­še­njem po­lu­i­sti­na na­sta­vlja sa uobi­ča­je­nom prak­som odu­go­vla­če­nja i ome­ta­nja kri­vič­nog po­stup­ka, a sve u ci­lju ob­ma­nji­va­nja jav­no­sti. Kao raz­log za tra­že­nje iz­u­ze­ća dru­ga stra­na na­vo­di to što je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić ne­dav­no po­ci­je­pao do­ku­ment u sud­ni­ci. Jav­no­sti uka­zu­je­mo da tom pri­li­kom ni­je po­ci­je­pan ni­ka­kav do­ku­ment, već fo­to­ko­pi­ja ne­kog do­ku­men­ta za ko­ji od­bra­na ni­je na­ve­la oda­kle po­ti­če. Na­po­mi­nje­mo da je ova fo­to­ko­pi­ja tu­ži­la­štvu na glav­nom pre­tre­su pre­da­ta su­prot­no Za­ko­ni­ku o kri­vič­nom po­stup­ku – pri­je ne­go što je sud do­nio od­lu­ku da li fo­to­ko­pi­ja uop­šte pred­sta­vlja ne­ki do­ku­ment, te uko­li­ko pred­sta­vlja, da li on uop­šte mo­že bi­ti do­kaz u ovom kri­vič­nom po­stup­ku – na­ve­li su iz SDT-a.


Di­kić uspje­šno ope­ri­san

Advo­ka­ti od­bra­ne su do­sta­vi­li su­du Di­ki­će­vu me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju sa VMA, u ko­joj je lje­kar Zo­ran Mir­ko­vić, ko­ji ga je ra­ni­je ope­ri­sao, kon­sta­to­vao da je tom op­tu­že­nom hit­no po­treb­na hi­rur­ška in­ter­ven­ci­ja. Advo­ka­ti su tra­ži­li da se Di­kić hit­no pod­vrg­ne hi­rur­škoj in­ter­ven­ci­ji ka­ko bi mu bio spa­šen ži­vot. Zat­vor­ski dok­tor je upu­tio Di­ki­ća u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re, gdje je uz in­ter­ven­ci­ju lje­ka­ra sa VMA uspje­šno ope­ri­san.


Kne­že­vić: Su­di­ja na­mjer­no iza­zi­va in­ci­den­te

Ni­sam du­žan da ra­dim po Va­šem dik­ta­tu i po dik­ta­tu Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, ka­zao je na jed­nom su­đe­nju Mi­lan Kne­že­vić su­di­ji Mu­go­ši, ko­ju je op­tu­žio da na­mjer­no iza­zi­va in­ci­den­te.
Nje­gov advo­kat Du­šan Ra­do­sa­vlje­vić tra­žio je da se re­gi­stru­je da Kne­že­vić ni­je re­kao da ne že­li da po­sta­vlja pi­ta­nja, već da ni­je že­lio da se iz­ja­sni.
– Sve ovo što sam re­kao, re­kao sam do­bro­na­mjer­no, da ne bi do­šlo do po­vre­de ZKP-a. Uka­zu­jem na sve ne­do­stat­ke ko­ji­ma je utvr­đen sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka. Sma­tram da ovo rje­še­nje ima ta­kvih pro­ce­snih ne­do­sta­ta­ka, ne sa­mo po pi­ta­nju ime­na i pre­zi­me­na tog li­ca, ne­go i po pi­ta­nju da­tu­ma ka­da je odr­ža­na sjed­ni­ca, pa ako je ta­ko i u rje­še­nju Ape­la­ci­o­nog su­da, on­da iz tog rje­še­nja tre­ba iz­dvo­ji­ti taj dio, a on­da rje­še­nje ne bi ima­lo smi­sla. Tra­žim da vi­je­će is­pi­ta svoj stav u tom smi­slu i na­kon iz­ja­šnja­va­nja svje­do­ka. Ja ne znam da li je Sin­đe­lić ra­zu­mio ko­je su nje­go­ve oba­ve­ze i pra­va jer on go­vo­ri da je do­šao da po­mog­ne ovim lju­di­ma, a nje­go­va oba­ve­za je da ih te­re­ti ka­ko bi se­be abo­li­rao – ka­zao je advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"