Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-01 GLAVNI DRŽAVNI TUŽILAC ZA VEZU U EURODŽASTU U HAGU JELENA ĐALETIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” ISTAKLA
Đaletić Protiv udružene mafije mogu samo udruženi tužioci Cijeneći značaj zajedničkih istražnih timova, Državno tužilaštvo potpisalo je model sporazuma o osnivanju crnogorsko-francuskog zajedničkog istražnog tima
Dan - novi portal
Glav­ni dr­žav­ni tu­ži­lac za ve­zu u Eurodžastu Je­le­na Đa­le­tić oci­je­ni­la je da bi naj­e­fi­ka­si­ni­ji na­čin bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la bi­lo stva­ra­nje za­jed­nič­kih is­tra­žnih ti­mo­va. Upra­vo je to mo­del, ka­ko je ka­za­la, na ko­jem Cr­na Go­ra i Dr­žav­no tu­ži­la­štvo ra­de. Đa­le­ti­će­va je u in­te­r­vjuu za „Dan” ka­za­la da je efi­ka­sna pra­vo­sud­na sa­rad­nja u su­zbi­ja­nju i bor­bi pro­tiv pre­ko­gra­nič­nog kri­mi­na­la je­dan od ključ­nih iza­zo­va u na­po­ri­ma da se na dje­lo­tvo­ran na­čin po­ka­že da pra­vo­sud­na sa­rad­nja ne po­zna­je gra­ni­ce. Do­da­je i da za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da ima me­đu­na­rod­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, a da ne­ma za­jed­nič­kih is­tra­žnih ti­mo­va.
●Ime­no­va­ni ste za dr­žav­nog tu­ži­o­ca za ve­zu Cr­ne Go­re u Eurodžastu, či­me je po­če­la im­ple­men­ta­ci­ja spo­ra­zu­ma iz­me­đu Cr­ne Go­re i Eurodžasta o sa­rad­nji. Ko­ji je zna­čaj ugo­vor­nog od­no­sa Cr­ne Go­re i Eurodžasta u pro­ce­su pre­go­vo­ra Cr­ne Go­re u EU?
– Za­klju­če­njem Spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji iz­me­đu Cr­ne Go­re i Eurodžasta (EURO­JUST – The Euro­pean Uni­on`s Ju­di­cial Co­o­pe­ra­tion Unit – Evrop­ska je­di­ni­ca za pra­vo­sud­nu sa­rad­nju) ostva­ren je je­dan od ci­lje­va ko­ji je bio od­re­đen Ak­ci­o­nim pla­nom za pre­go­va­rač­ko po­gla­vlje 24 – Prav­da, slo­bo­da i bez­bjed­nost, i stvo­re­ni su uslo­vi za una­pre­đe­nje sa­rad­nje u obla­sti pra­vo­su­đa sa dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma Evrop­ske uni­je i tre­ćim dr­ža­va­ma ko­je su za­klju­či­le slič­ne spo­ra­zu­me sa Eurodžastom. Ta­ko­đe, za­klju­če­njem ovog spo­ra­zu­ma una­pre­đu­je se in­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re u in­sti­tu­ci­o­nal­nu struk­tu­ru Evrop­ske uni­je ko­ri­šće­njem njenih mo­de­la sa­rad­nje.
Bi­lans ostva­re­nih re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i dru­gih te­ških ob­li­ka kri­mi­na­la je im­pe­ra­tiv u pre­go­va­rač­kom pro­ce­su Cr­ne Go­re sa Evrop­skom uni­jom, iz če­ga pro­iz­i­la­zi da je kon­ti­nu­i­ra­no pred­u­zi­ma­nje ak­tiv­no­sti od stra­ne or­ga­na nad­le­žnih za spro­vo­đe­nje za­ko­na, ka­ko na na­ci­o­nal­nom, ta­ko i na me­đu­na­rod­nom ni­vou, nu­žnost. Spre­ča­va­nje i bor­ba pro­tiv tzv. me­đu­na­rod­nog kri­mi­na­la iz­i­sku­je, pri­je sve­ga, br­zu raz­mje­nu in­for­ma­ci­ja, ne­po­sred­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju pred­stav­ni­ka nad­le­žnih or­ga­na i efi­ka­sne me­ha­ni­zme kroz ko­je se mo­gu ma­ni­fe­sto­va­ti za­jed­nič­ke ak­ci­je, i u ovom pro­ce­su ulo­ga Eurodžasta je od iz­u­zet­ne va­žno­sti.
●Cr­na Go­ra je pr­va dr­ža­va za­pad­nog Bal­ka­na ko­ja je u tu or­ga­ni­za­ci­ju de­le­gi­ra­la dr­žav­nog tu­ži­o­ca za ve­zu. Da li oče­ku­je­te da će i dru­ge dr­ža­ve iz re­gi­o­na uči­ni isto?
– Zna­čaj sa­rad­nje sa Eurodžastom je vi­še­struk. Efi­ka­sna pra­vo­sud­na sa­rad­nja u su­zbi­ja­nju i bor­bi pro­tiv pre­ko­gra­nič­nog kri­mi­na­la je je­dan od ključ­nih iza­zo­va u na­po­ri­ma da se na dje­lo­tvo­ran na­čin po­ka­že da pra­vo­sud­na sa­rad­nja ne po­zna­je gra­ni­ce. Či­nje­ni­ca da Eurodžast oku­plja na­ci­o­nal­ne čla­no­ve iz dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je i iz dr­ža­va sa ko­ji­ma po­sto­je za­klju­če­ni spo­ra­zu­mi o sa­rad­nji go­vo­ri u pri­log to­me da se tra­si­ra put iz­grad­nje me­đu­sob­nog po­vje­re­nja iz­me­đu pra­vo­sud­nih or­ga­na raz­li­či­tih dr­ža­va, jer uz us­po­sta­vlje­no po­vje­re­nje pre­pre­ke u me­đu­na­rod­noj sa­rad­nji su lak­še sa­vla­di­ve. Ima­ju­ći u vi­du zna­čaj spo­ra­zu­ma sa Eurodžastom, ko­ji se ogle­da u ja­ča­nju sa­rad­nje u bor­bi pro­tiv te­ških ob­li­ka kri­mi­na­la, po­seb­no or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i te­ro­ri­zma, na­dam se da će i dr­ža­ve re­gi­o­na sli­je­di­ti cr­no­gor­sko is­ku­stvo i ubr­zo is­pu­ni­ti uslo­ve za za­klju­če­nje spo­ra­zu­ma sa Eurodžastom.
●Ko­je be­ne­fi­te za tu­ži­lač­ku or­ga­ni­za­ci­ju Cr­ne Go­re oče­ku­je­te od va­šeg ra­da u sje­di­štu Eurodžasta u Ha­gu?
– U ra­du Eurodžasta, kao agen­ci­ja Evrop­ske uni­je za pra­vo­sud­nu sa­rad­nju u kri­vič­nim stva­ri­ma sa sje­di­štem u Ha­gu, kao što sam već is­ta­kla, uče­stvu­ju pred­stav­ni­ci dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je, ali i pred­stav­ni­ci dr­ža­va ko­je ni­je­su čla­ni­ce Evrop­ske uni­je, ali ko­je ima­ju za­klju­če­ne spo­ra­zu­me o sa­rad­nji sa Eurodžastom. Ulo­ga dr­žav­nog tu­ži­o­ca za ve­zu ogle­da se, iz­me­đu osta­log, u us­po­sta­vlja­nju ne­po­sred­nih kon­ta­ka­ta, kao i u uče­stvo­va­nju u ra­du Ko­le­gi­ju­ma Eurodžasta, na ko­jem se raz­ma­tra­ju kon­kret­ni pred­me­ti. Oče­ku­jem re­zul­ta­te u na­red­nom pe­ri­o­du, kroz afir­ma­ci­ju efi­ka­sno­sti u pred­me­ti­ma me­đu­na­rod­ne prav­ne po­mo­ći, bi­lo da su u pi­ta­nju za­htje­vi cr­no­gor­skih tu­ži­la­ca pre­ma Eurodžastu ili za­htje­vi na­ci­o­nal­nih čla­no­va Eurodžasta pre­ma cr­no­gor­skim tu­ži­o­ci­ma.
●Ak­ci­o­nim pla­nom za pre­go­va­rač­ko po­gla­vlje 24 – Prav­da, slo­bo­da i bez­bjed­nost pred­vi­đe­no je usva­ja­nje za­ko­na o pra­vo­sud­noj sa­rad­nji sa dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma EU. Da li zna­te u ko­joj je fa­zi pri­pre­ma ovog za­ko­na?
– Rad­na gru­pa za iz­ra­du za­ko­na o pra­vo­sud­noj sa­rad­nji sa dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma EU pri­pre­mi­la je na­crt ovog za­ko­na. Ima­ju­ći u vi­du da sam od­re­đe­na za čla­na rad­ne gru­pe, mo­gu da is­tak­nem da se ovim za­ko­nom ure­đu­je pra­vo­sud­na sa­rad­nja u kri­vič­nim stva­ri­ma iz­me­đu nad­le­žnih pra­vo­sud­nih or­ga­na Cr­ne Go­re i pra­vo­sud­nih or­ga­na dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je, kao i da će se za­kon pri­mje­nji­va­ti nakon pri­stu­pa­nja Cr­ne Go­re Evrop­skoj uni­ji. Pri­mje­na za­kon­skih od­red­bi do­pri­ni­je­će bla­go­vre­me­no­sti u po­stu­pa­nju u pred­me­ti­ma ko­ji ima­ju me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter, po­seb­no kroz dva in­sti­tu­ta kao što su: evrop­ski na­log za hap­še­nje i evrop­ski na­log za pri­ba­vlja­nje do­ka­za, kao zna­čaj­nih me­ha­ni­za­ma za su­zbi­ja­nje i bor­bu pro­tiv pre­ko­gra­nič­nog kri­mi­na­la.
●Ko­ji su naj­ve­ći iza­zo­vi sa ko­ji­ma se dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re su­sre­će u me­đu­na­ord­noj sa­rad­nji?
– Je­dan od iza­zo­va u me­đu­na­rod­noj pra­vo­sud­noj sa­rad­nji, po mom mi­šlje­nju, je­ste for­mi­ra­nje za­jed­nič­kih is­tra­žnih ti­mo­va. Do­zvo­li­te mi da Vas pod­sje­tim na po­ru­ku vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća sa kon­fe­ren­ci­je Sa­vje­to­dav­ne gru­pe tu­ži­la­ca ze­ma­lja ju­go­stoč­ne Evro­pe na te­mu „Za­jed­nič­ki is­tra­žni ti­mo­vi”. Tom pri­li­kom vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac je is­ta­kao da for­mi­ra­nju za­jed­nič­kih is­tra­žnih ti­mo­va tre­ba da pri­đe­mo s po­seb­nom pa­žnjom, ima­ju­ći u vi­du da je ri­ječ o jed­nom od naj­e­fi­ka­sni­jih ala­ta u me­đu­na­rod­noj bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la. Za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da ima me­đu­na­rod­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, a da ne­ma za­jed­nič­kih is­tra­žnih ti­mo­va. Ne­pri­hva­tlji­vo je da za kri­mi­nal ne po­sto­je gra­ni­ce, a da bor­ci pro­tiv kri­mi­na­la na nji­ma in­si­sti­ra­ju.
Ci­je­ne­ći zna­čaj za­jed­nič­kih is­tra­žnih ti­mo­va Dr­žav­no tu­ži­la­štvo pot­pi­sa­lo je mo­del spo­ra­zu­ma o osni­va­nju cr­no­gor­sko-fran­cu­skog za­jed­nič­kog is­tra­žnog ti­ma.
Za­jed­nič­ki is­tra­žni tim mo­že se for­mi­ra­ti po­seb­no u slu­ča­ju ka­da is­tra­ga kri­vič­nih dje­la ko­ju vo­di jed­na stra­na zah­ti­je­va slo­že­nu i op­se­žnu is­tra­gu, po­ve­za­nu sa dru­gim stra­na­ma ugo­vor­ni­ca­ma, kao i ka­da vi­še stra­na vo­di is­tra­ge o kri­vič­nim dje­li­ma či­ja pri­ro­da zah­ti­je­va pred­u­zi­ma­nje ko­or­di­ni­sa­nih i uskla­đe­nih rad­nji in­vol­vi­ra­nih stra­na.
U na­red­nom pe­ri­o­du pla­ni­ra­na je re­a­li­za­ci­ja od­re­đe­nih ak­tiv­no­sti ka­ko bi se stvo­ri­le pret­po­stav­ke za pri­mje­nu i ovog me­ha­ni­zma me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje, a u ci­lju bla­go­vre­me­nog pri­ku­plja­nja prav­no va­lja­nih do­ka­za, na te­me­lju ko­jih će se pro­ce­su­i­ra­ti iz­vr­ši­o­ci kri­vič­nih dje­la.
●Ima­ju­ći u vi­du da je dr­žav­no tu­ži­la­štvo nad­le­žno za spro­vo­đe­nje spo­ra­zu­ma iz­me­đu Cr­ne Go­re i Eurodžasta, ko­je su sle­de­će ak­tiv­no­sti na im­ple­men­ta­ci­ji ovog spo­ra­zu­ma?
– Po­čet­kom im­ple­men­ta­ci­je Za­ko­na o po­tvr­đi­va­nju Spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji iz­me­đu Cr­ne Go­re i Eurodžasta, ko­jim je pro­pi­sa­no da je nad­le­žni or­gan Cr­ne Go­re za iz­vr­še­nje ovog spo­ra­zu­ma Dr­žav­no tu­ži­la­štvo, te da se u ci­lju sa­rad­nje sa Eurodžastom mo­že ime­no­va­ti dr­žav­ni tu­ži­lac za ve­zu, Dr­žav­no tu­ži­la­štvo je još jed­nom po­ka­za­lo sprem­nost na kon­ti­nu­i­ra­no pred­u­zi­ma­nje kon­kret­nih rad­nji usmje­re­nih na su­zbi­ja­nje i bor­bu pro­tiv kri­mi­na­la.
Is­ti­čem još jed­nom iz raz­lo­ga, jer je za dio mje­ra iz ak­ci­o­nih pla­no­va za pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja 23 i 24 nad­le­žno upra­vo Dr­žav­no tu­ži­la­štvo, ko­je pred­u­zi­ma­njem raz­li­či­tih ak­tiv­no­sti do­pri­no­si re­a­li­za­ci­ji na­ve­de­nih mje­ra, što se u kraj­njem re­flek­tu­je i na is­pu­nje­nje pri­vre­me­nih mje­ri­la i in­te­gra­ci­ji Cr­ne Go­re u Evrop­sku uni­ju.
U na­red­nom pe­ri­o­du pred­vi­đe­no je, iz­me­đu osta­log, ime­no­va­nje kon­takt oso­ba sa Eurodžastom i na­ci­o­nal­nog ko­re­spo­nden­ta Cr­ne Go­re za pi­ta­nja te­ro­ri­zma.
Iz od­go­vo­ra na po­sta­vlje­na pi­ta­nja pro­iz­i­la­zi da se uspje­šna me­đu­na­rod­na sa­rad­nja za­sni­va na otvo­re­noj i ne­po­sred­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji za­sno­va­noj na me­đu­sob­nom po­vje­re­nju.
Sma­tram da je for­mu­la uspje­ha u vr­še­nju tu­ži­lač­ke funk­ci­je, ko­ja za so­bom no­si mno­go­broj­na od­ri­ca­nja, tim­ski rad i pro­fe­si­o­na­li­zam, ka­ko na na­ci­o­nal­nom, ta­ko i na me­đu­na­rod­nom ni­vou.
M.V.RAK­ČE­VIĆ

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"