Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-01 MENADŽMENT MUP-A ZADOVOLJAN UPRKOS PORAŽAVAJUĆOJ STATISTICI O RIJEŠENIM LIKVIDACIJAMA U RATU KLANOVA
Ubijeno 25 osoba, policija rasvijetlila tri likvidacije Zbog učešća u ratu kotorskih klanova raspisane su potjernice ili su izdati nalozi za hapšenje Slobodana Kašćelana, koji je označen kao vođa „kavačkog klana”, Aleksandra Đurišića, Vladimira Božovića, Siniše Vlahovića, Igora Đurišića, Miloša Radonjića, Vasilija Rafailovića, Ratka Vušovića i Ivana Cicmila. Potražuju se u Igor Božović, Radoje Zvicer, Igor Dedović, Stevan Stamatović, a traga se i za Jovanom Jovicom Vukotićem.
Dan - novi portal
Su­ro­vo ubi­je­nih 25 oso­ba, vi­še ra­nje­nih oso­ba, na de­se­ti­ne stra­vič­nih bom­ba­ških na­pa­da ko­ji su pri­je­ti­li ta­ko­đe smrt­nim is­ho­di­ma, bi­lans su kr­va­vog ra­ta dva naj­ja­ča cr­no­gor­ska kla­na – „ka­vač­kog” i „ška­ljar­skog”. Upra­va po­li­ci­je uspje­la je da ri­je­ši sve­ga tri slu­ča­ja, dok se za pre­o­sta­le i da­lje skla­pa­ju mo­za­i­ci. Upr­kos to­me, na sa­mom kra­ju go­di­ne, me­nadž­ment Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va za­do­vo­ljan je bez­bjed­no­snim sta­njem u dr­ža­vi, kao i ra­dom po­li­ci­je.
Dok vo­đe kla­no­va uspje­šno iz­mi­ču prav­di, u vi­še gra­do­va na uli­ca­ma otvo­re­no se vo­dio rat su­par­nič­kih or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa iz Ko­to­ra.
U va­tre­nim ob­ra­ču­na­ma „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog kla­na” stra­da­li su Go­ran Ra­do­man, Sa­ša Mar­ko­vić, Go­ran i Ra­do­mir Đu­rič­ko­vić, Ivan Lo­pi­čić, Sr­đan Vla­ho­vić, Go­ran Du­čić, Go­ran Bi­sku­po­vić, Mi­loš Bo­šnjak, Da­li­bor Đu­rić, Đor­đe Bo­re­ta, Dra­gan Ze­če­vić, Đor­đe Se­ku­lo­vić, Ra­do­van Ma­to­vić Ra­ke­la, Ni­ko Ro­ga­no­vić, Bo­ško Bo­žo­vić, Mi­lan Pe­ko­vić, Go­ran Le­nac, Alek­san­dar Stan­ko­vić – Sa­le Mu­ta­vi, Pe­tar Da­mja­no­vić i Ivan Ne­do­vić. Ta­ko­đe, ni­je is­klju­če­na sum­nja ni da je Bo­ži­dar Cic­mil, ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne li­kvi­di­ran u Mo­sta­ru, žr­tva ovog ra­ta, kao i Vla­sti­mir Mi­lo­še­vić, ko­ji je ubi­jen u Be­o­gra­du. Is­pi­tu­je se i da li je Plje­vljak Mi­lo­je Vo­ji­no­vić, ko­ji je ubi­jen u bom­ba­škom na­pa­du u bli­zi­ni Kri­vog mo­sta u Pod­go­ri­ci, žr­tva ovog su­ko­ba. Ta­ko­đe, do­sa­da­šnja is­tra­ga ni­je is­klju­či­la mo­guć­nost da je Da­ni­jel Man­dić, ko­ji je ubi­jen u de­cem­bru, ta­ko­đe žr­tva ra­ta ova dva kla­na.
Od svih ovih slu­ča­je­va, ra­svi­je­tlje­no je ubi­stvo Ra­do­mi­ra Đu­rič­ko­vi­ća, ali po­li­ci­ja već mje­se­ci­ma bez­u­spje­šno tra­ga za osum­nji­če­nim ubi­ca­ma. Is­tra­ži­te­lji su iden­ti­fi­ko­va­li i na­vod­nog ubi­cu Len­ca, Ko­to­ra­ni­na Ni­ko­lu Mr­ši­ća, ko­ji se ta­ko­đe na­la­zi u bjek­stvu. Ta­ko­đe, sta­vlje­na je tač­ka i na is­tra­gu o ubi­stvi Bo­re­te i Đor­đe­vi­ća, ali se i da­lje tra­ga za tro­ji­com op­tu­že­nih – Va­si­li­jem Ra­fa­i­lo­vi­ćem, Rat­kom Vu­šo­vi­ćem i Iva­nom Cic­mi­lom.
Osim bro­ja žr­ta­va, vr­to­gla­va je i ci­fra od­bje­glih pri­pad­ni­ka ovih ma­fi­ja­ških gru­pa.
Pre­ma po­da­ci­ma do­stup­nim jav­no­sti, iz­dat je na­log za hap­še­nje Slo­bo­da­na Ka­šće­la­na, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, Alek­san­dra Đu­ri­ši­ća, Vla­di­mi­ra Bo­žo­vi­ća, Si­ni­še Vla­ho­vi­ća, Igo­ra Đu­ri­ši­ća i Mi­lo­ša Ra­do­nji­ća, ko­ji su iz­bje­gli hap­še­nje gru­pe osum­nji­če­ne za ze­le­na­še­nje i šverc nar­ko­ti­ka. Po­tra­žu­ju se i Igor Bo­žo­vić, Ra­do­je Zvi­cer, Igor De­do­vić, Ste­van Sta­ma­to­vić, a tra­ga se i za Jo­va­nom Jo­vi­com Vu­ko­ti­ćem. Po­tjer­ni­ce su ras­pi­sa­ne i za na­vod­no di­rekt­nim po­či­ni­o­ci­ma li­kvi­da­ci­ja u ra­tu kla­no­va – Ni­ko­lom Mr­ši­ćem, Ma­ri­jom Mi­lo­še­vi­ćem, Vu­ka­nom Vu­ja­či­ćem i Igo­rom Ma­ša­no­vi­ćem.
Kri­mi­no­log Ve­li­mir Ra­ko­če­vić ka­zao je za „Dan” da je to­kom 2017. go­di­ne na­pra­vljen zna­ča­jan po­mak u ra­du po­li­ci­je. Ipak, is­ta­kao je, prav­da ne­će bi­tio za­do­vo­lje­na sve dok se sva ubi­stva ne ra­svi­je­tle. Ra­ko­če­vić je ob­ja­snio da je po­mak u ra­du po­li­ci­je na­pra­vljen u pre­ven­ti­vom ra­du.
– Gdje god po­sto­je osno­vi sum­nje da se ra­di o or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim grupama po­li­caj­ci su ra­di­li pre­tre­se, ra­ci­je, osma­tra­nje pa su su­zi­li krug kri­mi­nal­nog dje­lo­va­nja. Na taj na­čin im re­me­te pla­ni­ra­ne ak­tiv­no­sti. MUP i po­li­ci­ja su us­po­sta­vi­li si­stem ne­si­gur­no­sti kod kri­mi­na­la­ca. Ni­ko se ne osje­ća bez­bjed­no jer mo­že bi­ti pred­met po­li­cij­skih ak­tiv­no­sti, i to je zna­čaj­ni po­mak. Na taj na­čin su uspje­li i da spri­je­če li­kvi­da­ci­je. Ipak, dok se ne ra­svi­je­tle sva dje­la, po­seb­no ubi­stva, ne mo­že se za­do­vo­lji­ti prav­da. Pre­ven­tiv­no dje­lo­va­nje je­ste da­lo re­zul­ta­te i po­li­ci­ja to mo­ra na­sta­vi­ti da bi se spi­ra­li na­si­lja sta­lo na put, i to je mo­gu­će ura­di­ti – ka­zao je Ra­ko­če­vić.
Tri ra­svi­je­tlje­na ubi­stva, ob­ja­šnja­va kri­mi­no­log, je­su ma­li broj. Ipak, ka­ko je na­veo, te­ška ubi­stva je naj­te­že ra­svi­je­tli­ti jer ih ka­rak­te­ri­še su­ro­vi pro­fe­si­o­na­li­zam, a po­či­ni­o­ci su­ro­vih li­kvi­da­ci­ja za so­bom ukla­nja­ju sve tra­go­ve na osno­vu ko­jih bi bi­li iden­ti­fi­ko­va­ni.
Da je do­šlo do var­ni­ca na re­la­ci­ji „kav­ča­ni” i „ška­ljar­ci” bi­lo je ja­sno u fe­bru­a­ru 2015. go­di­ne, ka­da je pod vo­zi­lo Mi­la­na Vu­jo­ti­ća, u Blo­ku pet, u Pod­go­ri­ci, pod­met­nu­ta eks­plo­ziv­na na­pra­va. Vu­jo­tić, ko­ji se po­ve­zu­je sa gru­pom iz Ška­lja­ra, ni­je bio u vo­zi­lu ka­da se de­si­la eks­plo­zi­ja. Ni­je se du­go če­ka­lo na pr­vu žr­tvu u po­me­nu­tom ob­ra­ču­nu, jer je istog da­na ka­da je Vu­jo­tić bio na me­ti na­pa­da­ča u Be­o­gra­du stra­dao Ce­ti­nja­nin Go­ran Ra­do­man, ko­ji je 20. fe­bru­a­ra 2015. ubi­jen u ga­ra­ži zgra­de na No­vom Be­o­gra­du, gdje je imao pent­ha­us. Ra­do­man je bio pri­pad­nik „ška­ljar­skog kla­na”, i vje­ru­je se da je bio naj­od­go­vor­ni­ji za kra­đu 300 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na u Va­len­si­ji.
Tri mje­se­ca se če­ka­lo na sle­de­ću žr­tvu u ob­ra­ču­nu dva ne­ka­da bli­ska kri­mi­nal­na kla­na. Biv­ši po­sla­nik Sa­ša Mar­ko­vić ubi­jen je 17. ma­ja 2015. go­di­ne iz za­sje­de dok se vra­ćao ku­ći. Utvr­đe­no je da je ubi­jen gre­škom, i da je me­ta bio nje­gov kum Go­ran Đu­rič­ko­vić, ko­ji se pret­hod­no vra­tio iz Va­len­si­je i ko­ji je kod nje­ga na­šao uto­či­še. Mje­sec ka­sni­je, tač­ni­je 26. ju­na, Ivan Lo­pi­čić ubi­jen je na kuć­nom pra­gu u ko­tor­skom na­se­lju Sve­ti Vra­či, u ula­zu zgra­de u ko­joj je ži­vio. Pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, on je bio bli­zak „ška­ljar­skom kla­nu”.
Za­tiš­je je tra­ja­lo če­ti­ri mje­se­ca, a on­da je 27. ok­to­bra Go­ran Đu­rič­ko­vić ubi­jen iz snaj­pe­ra is­pred svog lo­ka­la „Old fi­šer­men” u Bu­dvi.
Dvi­je gru­pa­ci­je ni­je­su mi­ro­va­le ni na­red­nih po­la go­di­ne, ali, na sre­ću, ni­je bi­lo žr­ta­va u tim ob­ra­ču­ni­ma. Kra­jem mar­ta, tač­ni­je 27. mar­ta 2016. u na­se­lju Ra­ki­te, hi­ci­ma iz pi­što­lja ra­njen je Vo­jin Stu­par. On je zet Igo­ra Bo­žo­vi­ća, ko­ji je pri­je tri go­di­ne osu­đen za šverc ko­ka­i­na, a bli­zak je „ka­vač­kom kla­nu”. U ko­tor­skom na­se­lju Do­bro­ta 9. apri­la ubi­jen je Sr­đan Vla­ho­vić. Ubi­ca je pu­cao na Vla­ho­vi­ća dok je sje­dio u auto­mo­bi­lu iz ko­jeg je pro­da­vao ci­ga­re­te. Vla­ho­vić je bio član obez­bje­đe­nja vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, ko­jem pri­pa­da i nje­gov brat.
Sre­di­nom ju­na, kod Že­že­lja­vog mo­sta u No­vom Sa­du, is­pli­va­lo je ti­je­lo Kra­gu­jev­ča­ni­na Go­ra­na Du­či­ća, še­fa obez­bje­đe­nja vo­đe „ška­ljar­skog kla­na” Jo­vi­ce Vu­ko­ti­ća.
Po­čet­kom sep­tem­bra, Ko­to­ra­ni Go­ran Bi­sku­po­vić i nje­gov pri­ja­telj Mi­loš Bo­šnjak ubi­je­ni su ka­da je ne­po­zna­ti na­pa­dač ak­ti­vi­rao eks­plo­ziv­nu na­pra­vu dok su pon­tom išli ka po­ro­dič­noj ku­ći u na­se­lju Muo. Pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, Bi­sku­po­vić je bio član „ška­ljar­skog kla­na”.
U spu­škom za­tvo­ru je 22. sep­tem­ba­ra pro­šle go­di­ne hi­cem iz sna­pje­ra ubi­jen Da­li­bor Đu­rić, član „ška­ljar­skog kla­na”. Za uče­stvo­va­nje u ubi­stvu osum­nji­če­ni su Ko­to­ra­ni Mi­loš Tr­bo i De­jan Pa­vi­će­vić.
Ce­ti­nja­nin Ra­do­mir Đu­rič­ko­vić, pri­pad­nik „ška­ljar­skog kla­na”, ubi­jen je 10. ok­to­bra na Ce­ti­nju. Đu­rič­ko­vić je bio kum Go­ra­na Ra­do­ma­na i ro­đak Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća, a is­tra­gom je utvr­đe­no da iza ubi­stva sto­ji „ka­vač­ki klan”. Za li­kvi­da­ci­ju Đu­rič­ko­vi­ća osum­nji­če­ni su Ma­ri­jo Mi­lo­še­vić, Vu­kan Vu­ja­čić i Igor Ma­ša­no­vić, ko­ji su u bjek­stvu.
Bu­dva­ni Đor­đe Bo­re­ta i dr Dra­gan Ze­če­vić ubi­je­ni su u ba­šti lo­ka­la „Tro­fej” u Be­či­ći­ma, 7. de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Ze­če­vić je bio slu­čaj­na žr­tva, a is­tra­ga je uka­za­la da je li­kvi­da­ci­ju na­ru­čio „ka­vač­ki klan”. Za uče­stvo­va­nje u ubi­stvu osum­nji­če­ni su Vla­di­mir Šma­nja iz Ba­nja­lu­ke i srp­ski dr­ža­vlja­nin Mi­ljan Bu­la­to­vić. Po­tjer­ni­ce su ras­pi­sa­ne za još če­ti­ri oso­be.
De­se­tak da­na ka­sni­je, 19. de­cem­bra Mar­ko Mar­ti­no­vić (38) iz Pod­go­ri­ce za dla­ku je iz­bje­gao smrt ka­da je eks­plo­ziv­na na­pra­va ak­ti­vi­ra­na is­pod nje­go­vog auto­mo­bi­la. Mar­ti­no­vić je obez­bje­đi­vao vo­đe „ška­ljar­skog kla­na” Igo­ra i Jo­vi­cu Vu­ko­ti­ća.
Na sle­de­ću žr­tvu se če­ka­lo do 19. ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne, ka­da je Đor­đe Se­ku­lo­vić ubi­jen u eks­plo­zi­ji bom­be po­sta­vlje­ne is­pod nje­go­vog auto­mo­bi­la u Pod­go­ri­ci.
M.V.P.


Ne­u­spje­li aten­ta­ti

Da je rat dva ko­tor­ska kla­na do­veo u pi­ta­nje bez­bjed­nost u dr­ža­vi po­sta­lo je ja­sno ne sa­mo po ve­li­kom bro­ju ubi­sta­va, po­ku­ša­ja aten­ta­ta, ne­go i po na­či­nu iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la. Na­i­me, su­ro­ve li­kvi­da­ci­je u ko­ji­ma ubi­ce or­ga­ni­zu­ju sa­če­ku­še i li­kvi­di­ra­ju žr­tve, na­o­či­gled broj­nih oče­vi­da­ca, po­ka­za­le su da eg­ze­ku­to­ri ne­ma­ju ob­zi­ra, već da po­sto­ji sa­mo je­dan cilj – ubi­ti žr­tvu. Na me­ti kla­no­va na­la­zi­li su se i čla­no­vi po­ro­di­ce su­prot­sta­vlje­ne kri­mi­nal­ne gru­pe. Ta­ko, do sa­da ne­za­pam­će­no, sre­di­nom 2016. go­di­ne po­ku­šan je aten­tat i na su­pru­gu Ra­do­ja Zvi­ce­ra, na­vod­nog vo­đe „ka­vač­kog kla­na”. Osim tog slu­ča­ja, u su­ko­bu „ka­vač­kog” i „ška­ljar­skog kla­na” do­go­di­lo se i ne­ko­li­ko ne­u­spje­lih li­kvi­da­ci­ja ko­je su osta­vi­le uža­sa­va­ju­će po­sle­di­ce. Ta­ko je Du­ško Ro­ga­no­vić, na­vod­no bli­zak „ka­vač­kom kla­nu”, pre­ži­vio aten­tat, ali je u bom­ba­škom na­pa­du ka­da je bio u vo­zi­lu ostao bez obje no­ge. Bom­ba­ški na­pad, ta­ko­đe sa te­škim po­sle­di­ca­ma, pre­ži­vje­la je i Je­le­na Ko­rać iz Pod­go­ri­ce, ko­ja je bi­la u vo­zi­lu sa sa­da po­koj­nim Đor­đem Se­ku­li­ćem, ka­da su ne­po­zna­te oso­be ak­ti­vi­ra­le bom­bu is­pod vo­zi­la. Na isti na­čin bio je is­pla­ni­ran i na­pad na Mar­ka Mar­ti­no­vi­ća, obez­bje­đe­nje Jo­va­na Vu­ko­ti­ća. Ipak, on je pro­šao bez te­žih po­vre­da jer je eks­plo­ziv­na na­pra­va pod nje­go­vo vo­zi­lo po­sta­vlje­na po­gre­šno, a ak­ti­vi­ra­na je pri­je ne­go je sjeo u auto­mo­bil. Na me­ti na­pa­da­ča vi­še pu­ta bio je i od­bje­gli Mi­loš Ra­do­njić iz „ka­vač­kog kla­na”, ko­ji je u jed­nom na­pa­du iz­gu­bio oko od hi­ca ko­ji je is­pa­ljen na nje­ga.
Na vo­đu „kav­ča­na” Slo­bo­da­na Ka­šće­la­na, 26. ju­na, pu­ca­no je u cen­tru No­vog Sa­da, dok se na­la­zio u auto­mo­bi­lu. U puc­nja­vi je is­pa­lja­no 15 hi­ta­ca, a Ka­šće­lan je po­go­đen u sto­mak. Nje­ga po­li­ci­ja po­tra­žu­je zbog stva­ra­nja kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, ali je on u bjek­stvu.


Po­bje­gao po iz­la­sku iz za­tvo­ra

Igor Bo­žo­vić, ko­ji je, pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, je­dan od vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, uspio je da po­bjeg­ne iz Cr­ne Go­re po iz­la­sku iz za­tvo­ra. On je 4. av­gu­sta ne­sme­ta­no na­pu­stio će­li­ju spu­škog za­tvo­ra po­što je od­slu­žio pe­to­go­di­šnju ka­znu zbog šver­ca ko­ka­i­na iz Ju­žne Ame­ri­ke u Špa­ni­ju, iako se ta­da pro­tiv nje­ga vo­dio po­stu­pak pred Vi­šim su­dom u Pod­go­ri­ci. On je op­tu­žen da je vo­đa kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja se ba­vi­la ze­le­na­še­njem, pra­njem nov­ca, re­ke­ti­ra­njem, di­lo­va­njem dro­ge... ali je, ipak, uspio da na­pu­sti za­tvor, dok su nje­go­vi na­vod­ni sa­u­če­sni­ci i da­lje bi­li u pri­tvo­ru. Ka­da je sti­gao na­log za pri­vo­đe­nje Bo­žo­vi­ća, on je već bio u bjek­stvu.


Po­dje­la zbog 300 kg ko­ka­i­na

„Ška­ljar­ci” i „kav­ča­ni” pri­je po­čet­ka su­ko­ba bi­li su jed­na kri­mi­nal­na gru­pa ko­ja se, pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, ba­vi­la naj­vi­še šver­com nar­ko­ti­ka. Me­đu­tim, ka­da je 2015. go­di­ne ne­sta­lo 300 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na kri­mi­nal­na gru­pa po­di­je­li­la se na dva kla­na. U nji­ho­vom ra­tu bi­lo je i slu­čaj­nih žr­ta­va, kao što su Sa­ša Mar­ko­vić i dok­tor Ze­če­vić. Ta­ko­đe, Nik­ši­ća­ni Bo­ško Bo­žo­vić i Mi­lan Pe­ko­vić ni­je­su ubi­je­ni u ra­tu kla­no­va, već su stra­da­li slu­čaj­no. Me­đu­tim, is­tra­ži­te­lji vje­ru­ju da su dvo­ji­ca mla­di­ća po­gi­nu­la po­ku­ša­va­ju­ći da sa­sta­ve eks­plo­ziv­nu na­pra­vu ko­ja je tre­ba­lo da bu­de ko­ri­šte­na u aten­ta­tu na pri­pad­ni­ka jed­nog ko­tor­skog kla­na. Glav­ni mo­tiv ubi­sta­va, pre­ma do­sa­da­šnjim is­tra­ga­ma, je­ste osve­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"