Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-03 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE TVRDI DA OGROMNA SREDSTVA TROŠE NA VAKCINACIJU ŽIVOTINJA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI
Zbog kvrgave kože šteta dva miliona
Dan - novi portal
Bo­lest kvr­ga­ve ko­že di­jag­no­sti­ko­va­na je kod 557 go­ve­da, od pr­vog iz­bi­ja­nja bo­le­sti 21. ju­la 2016. go­di­ne, a po­sled­nji slu­čaj re­gi­stro­van je sre­di­nom sep­tem­bra pri­je dvi­je go­di­ne. U pla­nu Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja za su­zbi­ja­nje za­ra­znih bo­le­sti ži­vo­ti­nja na­vo­di se da su ukup­ni di­rekt­ni tro­ško­vi su­zbi­ja­nja bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že go­ve­da u 2016. go­di­ni iz­no­si­li 1,36 mi­li­o­na eura, a od­no­si­li su se na mje­re ko­je su spro­vo­đe­ne na ot­kri­va­nju i su­zbi­ja­nju bo­le­sti i na­kna­de šte­te za dr­ža­o­ce či­ja su go­ve­da usmr­će­na.
– In­di­rekt­ni tro­ško­vi, ko­ji se od­no­se na iz­gu­blje­nu do­bit, ogra­ni­če­nje u kre­ta­nju, tr­go­vi­nu pro­iz­vo­da i go­ve­da i dru­go, ta­ko­đe su vi­so­ki, ali ih je te­ško pro­ci­je­ni­ti. Ta­ko­đe, lo­kal­ne upra­ve su ima­le zna­čaj­ne tro­ško­ve na zbri­nja­va­nju usmr­će­nih ži­vo­ti­nja – na­vo­di se u do­ku­men­tu ko­ji je usvo­ji­la Vla­da na po­sled­njoj sjed­ni­ci.
Za ovu bo­lest ne po­sto­ji te­ra­pi­ja, a je­di­ni po­u­zda­ni na­čin su­zbi­ja­nja bo­le­sti je vak­ci­na­ci­ja go­ve­da.
– Ra­di spre­ča­va­nja po­ja­ve no­vih slu­ča­je­va bo­le­sti, s ob­zi­rom da je vi­rus bo­le­sti pri­su­tan u Cr­noj Go­ri, po­treb­no je spro­vo­di­ti go­di­šnju vak­ci­na­ci­ju go­ve­da pra­vo­vre­me­no, mi­ni­mal­no u kon­ti­nu­i­te­tu tri go­di­ne za­re­dom. Ka­ko ovu bo­lest, pre­ma sa­da­šnjim na­uč­nim sa­zna­nji­ma, naj­vje­ro­vat­ni­je pre­no­se in­sek­ti (pr­ven­stve­no mu­ve i ko­mar­ci) či­ja ak­tiv­nost po­či­nje u ra­no pro­lje­će, a dr­ža­o­ci ži­vo­ti­nja tra­di­ci­o­nal­no iz­di­žu ži­vo­ti­nje na ka­tu­ne, vak­ci­na­ci­ju go­ve­da u 2018. go­di­ni tre­ba za­po­če­ti naj­ka­sni­je od 1. ma­ja – plan je Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, na či­jem če­lu je Mi­lu­tin Si­mo­vić.
U dru­gom po­lu­go­di­šnjem iz­vje­štaju o re­a­li­za­ci­ji Pla­na pre­ven­tiv­nih mje­ra za su­zbi­ja­nje bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že i bo­le­sti pla­vog je­zi­ka u 2017. go­di­ni, kon­sta­to­va­no je da su na­ba­vlje­ne vak­ci­ne pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka i bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že.
– Po­treb­na ko­li­či­na vak­ci­ne pro­tiv bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že di­je­lom je obez­bi­je­đe­na iz do­na­ci­je Evrop­ske ko­mi­si­je (45.000 do­za) i ne­do­sta­ju­ćih 35.000 do­za od do­ba­vlja­ča iz Ju­žne Afri­ke, pri če­mu je u pi­ta­nju ista vak­ci­na ko­ja je do­bi­je­na kao do­na­ci­ja EK. Do 30. ju­na za­vr­še­na je kom­plet­na ak­ci­ja vak­ci­na­ci­je go­ve­da i ova­ca pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka i na­kon spro­ve­de­ne vak­ci­na­ci­je ni­je bi­lo ni­jed­nog slu­ča­ja po­ja­ve bo­le­sti. Vak­ci­na­ci­ja go­ve­da pro­tiv bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že je za­vr­še­na u sep­tem­bru 2017. go­di­ne. Na­po­mi­nje­mo da je po­sled­nji slu­čaj bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že kod go­ve­da za­bi­lje­žen u ok­to­bru 2016. i od ta­da ni­je bi­lo iz­bi­ja­nja ove bo­le­sti, ta­ko da se mo­že za­klju­či­ti da je epi­zo­o­ti­o­lo­ška si­tu­a­ci­ja pot­pu­no sta­bil­na – pi­še u po­lu­go­di­šnjem iz­vje­šta­ju.
Pre­ven­tiv­na vak­ci­na­ci­ja ko­šta­la je 844.155 eura iz bu­džet­skih re­zer­vi i 140.000 iz do­na­ci­je EK, što je u od­no­su na tro­ško­ve iz 2016. go­di­ne znat­no ma­nje, ka­da je za su­zbi­ja­nje bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že i pla­vog je­zi­ka po­tro­še­no vi­še od dva mi­li­o­na eura, bez in­di­rekt­nih tro­ško­va (kao što je gu­bi­tak stoč­nog fon­da, gu­bi­tak mo­ti­va­ci­je za ba­vlje­nje sto­čar­stvom, eko­lo­ški tro­ško­vi...).
– Pla­ni­ra­na i odo­bre­na sred­stva za spro­vo­đe­nje Pla­na pre­ven­tiv­nih mje­ra za su­zbi­ja­nje bo­le­sti pla­vog je­zi­ka iz­no­si­la su 769.042 eura, sa PDV-om, a pla­ni­ra­na i od­bre­na sred­stva za bo­lest kvr­ga­ve ko­že su bi­la 145.112 eura, sa PDV-om, pri če­mu je 140.000 obez­bje­đe­no iz sred­sta­va do­na­ci­je EK za su­zbi­ja­nje bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že u 2016. go­di­ni, a pro­sta­lih 5.112 iz bu­džet­ske re­zer­ve. Sva pla­ni­ra­na sred­stva su na­mjen­ski po­tro­še­na – tvr­de u mi­ni­star­stvu.
Pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka vak­ci­ni­sa­no je 71.318 (pr­vi krug vak­ci­na­ci­je) i 70.655 (dru­gi krug vak­ci­na­ci­je), a uku­pan broj ova­ca (jed­no­krat­na vak­ci­na­ci­ja) 214.183.
A.O.

Ve­li­ki tro­škov­nik i zbog pla­vog je­zi­ka

U iz­vje­šta­ju se na­vo­di da je 11. av­gu­sta 2016. go­di­ne di­jag­no­sti­ko­va­na po­ja­va bo­le­sti pla­vog je­zi­ka, ko­ja je po­tvr­đe­na na pre­ko 700 ga­zdin­sta­va, na te­ri­to­ri­ji 17 op­šti­na. Za na­kna­de šte­te zbog ugi­nu­ća, od­no­sno usmr­ći­va­nja go­ve­da, ova­ca i ko­za, od bo­le­sti pla­vog je­zi­ka Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja je u 2016. go­di­ni is­pla­ti­lo 489.660 eura.
– U 2017. go­di­ni, a po osno­vu na­sta­le šte­te iz 2016. go­di­ne i po­čet­ka 2017. go­di­ne (pri­je po­čet­ka vak­ci­na­ci­je) za na­kna­de šte­te je pla­će­no 151.170 – ka­žu u mi­ni­star­stvu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"