Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-03 GRAĐANI MAHOM NA TRGOVIMA I U PORODIČNIM DOMOVIMA DOČEKALI 2018, POČETAK NOVE GODINE OBEĆAVA
Za novogodišnju noć odličan provod na gradskom trgu u Baru Blizanci se rodili u Podgorici, Beogradu i Novom Sadu
Dan - novi portal
Alek­san­dar i Vik­tor u Be­o­gra­du, Sa­ra i Tea u Pod­go­ri­ci i Ste­fan i La­zar u No­vom Sa­du bli­zan­ci su ko­ji su se ro­di­li u pr­vim mi­nu­t­ima i sa­ti­ma po­sli­je No­ve go­di­ne.
Naj­ljep­ši no­vo­go­di­šnji po­klon pr­vo je „is­po­ru­čen“ u Be­o­grad, ka­da je ne­ko­li­ko mi­nu­ta po­sli­je po­no­ći, u GAK „Na­rod­ni front” u Be­o­gra­du ma­ma Vik­to­ri­ja Vu­ko­vić na svi­jet do­ni­je­la Alek­san­dra i Vik­to­ra. Pr­ve be­be ro­đe­ne u Pod­go­ri­ci u 2018. go­di­ni su bli­zna­ki­nje Sa­ra i Tea Ko­ma­ti­na, ko­je je ma­ma Jo­va­na ro­di­la 25 i 28 mi­nu­ta na­kon po­no­ći u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re u Pod­go­ri­ci. Ne­što ma­lo vi­še od sat po­sli­je po­no­ći u No­vom Sa­du su ro­đe­ni Ste­fan i La­zar Ja­bla­nov.
Ma­ma Jo­va­na Ko­ma­ti­na ka­za­la je za TVCG da je po­ro­đaj pro­te­kao do­bro i da se po­ro­di­la car­skim re­zom. Po­ro­đaj je, ka­ko je ka­za­la, bio iz­ne­na­đe­nje, po­što je ter­min bio 7. ja­nu­ar. Sa­ra i Tea na ro­đe­nju su bi­le te­ške 2.680 i 3.200 gra­ma. To­kom no­vo­go­di­šnje no­ći u Kli­nič­kom cen­tru ro­đe­no je ukup­no pet be­ba – če­ti­ri dje­voj­či­ce i je­dan dje­čak.
U po­ro­di­li­štu Op­šte bol­ni­ce Me­lji­ne pr­va be­ba u No­voj go­di­ni sti­gla je u 9 sa­ti i 30 mi­nu­ta. Zdra­vu dje­voj­či­cu do­ni­je­la je na svi­jet Dže­mi­la Ame­ti. U Ko­to­ru je u 1.55 sa­ti ro­đe­na pr­va be­ba – dje­čak, te­žak dva ki­lo­gra­ma i 750 gra­ma. U Nik­ši­ću je pr­va be­ba ro­đe­na u 11.25 sa­ti.
Naj­ve­ći broj gra­đa­na No­vu go­di­nu do­če­kao je u svo­jim do­mo­vi­ma, a or­ga­ni­zo­va­no se sla­vi­lo na tr­go­vi­ma u Pod­go­ri­ci, Bu­dvi, Ko­to­ru, Tiv­tu, Her­ceg No­vom i Ba­ru.
No­vu go­di­nu u Bu­dvi do­če­ka­lo je vi­še od 20.000 lju­di. Kon­cer­tom Bi­je­log Dug­me­ta Bu­dva­ni su ušli u No­vu go­di­nu. No­vo­go­di­šnje sla­vlje na­sta­vlje­no je i na­red­nu noć, uz ben­do­ve Du­bi­o­za Ko­lek­tiv i Ele­men­tal. Iz­vo­đa­či su uspje­li da do­brom mu­zi­kom i „ple­som pro­tiv ki­še“ po­dig­nu at­mos­fe­ru pri­sut­nih.
Pod­go­ri­ca je No­vu go­di­nu do­če­ka­la uz hr­vat­sku zvi­je­zdu To­ni­ja Ce­tin­skog, ko­ji je na Tr­gu ne­za­vi­sno­sti oku­pio vi­še hi­lja­da gra­đa­na. No­vo­go­di­šnji pro­gram u Glav­nom gra­du na­sta­vljen je 1. ja­nu­a­ra kon­cer­tom Vlat­ka Ste­fa­nov­skog i Ser­ge­ja Ćet­ko­vi­ća, upr­kos lo­šem vre­me­nu. Ste­fa­nov­ski i Ser­gej su po­ru­či­li da je ki­ša znak da će go­di­na bi­ti be­ri­ćet­na.
Ne­ko­li­ko hi­lja­da No­vlja­na i nji­ho­vih go­sti­ju do­če­ka­li su No­vu 2018. u sjaj­noj at­mos­fe­ri i bez ijed­nog in­ci­den­ta. Spek­ta­ku­lar­ni do­ček ko­ji su u par­ku Bo­ke or­ga­ni­zo­va­li Op­šti­na Her­ceg No­vi i Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja po­čeo je na­stu­pom nik­šić­ke gru­pe Sen­ki­na đe­ca. Oni su in­ter­pre­ta­ci­ja­ma ve­li­kih svjet­skih i do­ma­ćih rok-pop hi­to­va od­lič­no za­gri­ja­li No­vlja­ne i tu­ri­ste, da bi bi­nu oko 23 sa­ta pre­pu­sti­li No­vlja­ni­nu, po­zna­tom kan­ta­u­to­ru Vla­du Ge­or­gi­e­vu.
– Pr­vi put da me je ne­ko po­zvao da svi­ram za No­vu go­di­nu u gra­du u ko­jem sam ro­đen i ja sam za­i­sta po­zi­tiv­no eufo­ri­čan – po­ru­čio je Ge­or­gi­ev sa bi­ne.
Pra­ćen ova­ci­ja­ma, se­ri­jom hi­to­va je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih mu­zi­ča­ra re­gi­o­na je po­di­zao at­mos­fe­ru, ko­ja je kul­mi­ni­ra­la u po­noć ka­da je za bub­nje­ve sjeo još je­dan po­zna­ti mu­zi­čar iz Her­ceg No­vog Dra­go­ljub Đu­ri­čić, ko­ji je pre­po­zna­tlji­vim rit­mom dao zvuč­nu pod­lo­gu spek­ta­ku­lar­nom va­tro­me­tu.
No­vu go­di­nu su oku­plje­ni­ma u par­ku Bo­ka sa bi­ne če­sti­ta­li mla­di va­ter­po­li­sti Ja­dra­na Ca­ri­ne, ka­det­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci Cr­ne Go­re ko­ji su osvo­ji­li 2017. go­di­ne zlat­nu me­da­lju na Evrop­skom pr­ven­stvu na Mal­ti. Za svih osam ka­de­ta Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Her­ceg No­vi obez­bi­je­di­la je nov­ča­ne na­gra­de, a u ime her­ceg­nov­skih pr­va­ka Evro­pe za­hva­lio se ka­pi­ten Lu­ka Mu­ri­šić. Uz če­stit­ku mla­dih „aj­ku­la“ i pre­po­zna­tlji­ve to­no­ve pje­sme ,,An­đe­le“, ko­ju su u glas pje­va­li pri­sut­ni u pre­pu­nom par­ku Bo­ka, Vla­do Ge­or­gi­ev je No­vlja­ne uveo u 2018. go­di­nu.
Kon­cert Vla­da Ge­or­gi­e­va i jav­ni do­ček na otvo­re­nom u her­ceg­nov­skom par­ku Bo­ka za­vr­šio se 15 mi­nu­ta pri­je dva sa­ta do ka­da se na tri punk­ta svim pri­sut­ni­ma di­je­li­lo bes­plat­no vi­no i pi­vo. Kon­cert gru­pe Van Gog, ko­ji je bio pla­ni­ran za 1. ja­nu­ar, ot­ka­zan je zbog ne­vre­me­na.
Lo­še vre­men­ske pri­li­ke uslo­vi­le su ot­ka­zi­va­nje kon­cer­ta Želj­ka Jok­si­mo­vi­ća 1. ja­nu­a­ra na še­ta­li­štu Pi­ne. Pre­ma na­ja­vlje­nom no­vo­go­di­šnjem pro­gra­mu, pri­je nje­ga tre­ba­lo je da na­stu­pi Tiv­ćan­ka Ni­na Pet­ko­vić i di-džej Pe­ri. U Udru­že­nju ugo­sti­te­lja i ho­te­li­je­ra Tiv­ta za­do­volj­ni su po­sje­tom na Pi­na­ma od po­čet­ka no­vo­go­di­šnjeg pro­gra­ma, a po­seb­no to­kom no­vo­go­di­šnje no­ći ka­da je kon­cert Dži­bo­ni­ja, ka­ko pro­cje­nju­ju, pra­ti­lo vi­še od 10.000 po­sje­ti­la­ca. Po­sje­će­nost je to­kom no­vo­go­di­šnje no­ći bi­la ve­li­ka, bo­lja od pro­šlo­go­di­šnje, a Dži­bo­ni­jev kon­cert je pro­te­kao na za­vid­nom ni­vou – jed­no­gla­sni su u ocje­ni or­ga­ni­za­to­ri pro­gra­ma na Pi­na­ma.
Pred­sjed­nik Udru­že­nja Ton­ći Fran­ce­sko­vić ka­zao je da su svi za­do­volj­ni i po­tra­žnjom i po­tro­šnjom.
– I go­sti su iz­ne­na­đe­ni jer ni­je­su oče­ki­va­li or­ga­ni­za­ci­ju na ta­kvom ni­vou i svi su pod ozbilj­nim uti­sci­ma – re­kao je Fran­ce­sko­vić.
Iako su ugo­sti­te­lji u pri­pre­mi ulo­ži­li vi­še od 40.000 eura, Fran­ce­sko­vić is­ti­če da im ni­je pre­su­dan fi­nan­sij­ski cilj i da su za­do­volj­ni uči­nje­nim.
U Ba­ru je tra­di­ci­o­nal­no naj­ma­sov­ni­ji do­ček No­ve go­di­ne or­ga­ni­zo­van na grad­skom tr­gu, gdje je Ba­ra­ne i broj­ne go­ste u 2018. uve­la pop zvi­je­zda Ma­ri­ja Še­ri­fo­vić. Ma­ri­ja je na­pra­vi­la fe­no­me­nal­nu at­mos­fe­ru. Po­red svo­jih, Ma­ri­ja je pje­va­la i naj­ve­će hi­to­ve Zdrav­ka Čo­li­ća, Bi­je­log Dug­me­ta, nu­me­re ko­le­ga sa folk sce­ne, i bri­lji­ra­la u sva­kom žan­ru, od po­pa, do ro­ken­ro­la i fol­ka. Naj­u­pe­ča­tlji­vi­ji bio je, na­rav­no, za­vr­šni dio kon­cer­ta, ka­da je ot­pje­va­la svoj naj­no­vi­ji me­ga-hit „11“, na­kon ko­jeg je usli­je­di­lo od­bro­ja­va­nje po­sled­njih mi­nu­ta do No­ve go­di­ne.
Še­ri­fo­vi­će­va je svi­ma po­že­lje­la sre­ću u No­voj go­di­ni, a za­tim uz hor­sku po­dr­šku pu­bli­ke na­dah­nu­to ot­pje­va­la dva film­ska mu­zič­ka hi­ta „Ne­sa­ni­ca“ (Iv­ko­va sla­va), i „Puk­ni zo­ro“ (Mon­te­vi­deo). Po­tom je, uz po­ru­ku da će ot­pje­va­ti pje­smu je­di­ne že­ne na Bal­ka­nu ko­ja bo­lje pje­va od nje, ot­pje­va­la „Ne dam bo­lu“, hit Ve­ri­ce Še­ri­fo­vić, nje­ne maj­ke.
– Za­hva­lju­jem or­ga­ni­za­to­ru na po­zi­vu, a ma­lo sam pred ovaj na­stup pra­ti­la dru­štve­ne mre­že i ja­sno mi je da su lju­di iz ci­je­le Cr­ne Go­re ve­če­ras ov­dje. Svi­ma že­lim pu­no str­plje­nja u na­red­noj go­di­ni, jer mi se či­ni da je to ono što nam je svi­ma po­treb­no – re­kla je Ma­ri­ja i po­zdra­vi­la se s bar­skom pu­bli­kom uz po­ru­ku da vje­ru­je da ne­će pro­ći de­set go­di­na do no­vog su­sre­ta.
Pri­je Ma­ri­je, no­vo­go­di­šnji kon­cert u Ba­ru za­po­čeo je od­lič­nim na­stu­pom bar­ske rok gru­pe gru­pe „Aka­de­mija“. Po­sled­njeg da­na pe­to­dnev­nog he­pe­nin­ga na Tr­gu Vla­di­mi­ra i Ko­sa­re, 1. ja­nu­a­ra zbog ja­ke ki­še i vje­tra, ot­ka­zan je kon­cert sa­ra­jev­ske gru­pe „Pla­vi or­ke­star“, ta­ko da su no­vo­go­di­šnji za­bav­ni pro­gram u cen­tru gra­da za­o­kru­ži­li od­lič­ni mom­ci iz bar­skog ben­da „Pa­dri­no“.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Bar Zo­ran Sr­zen­tić u po­noć je na Tr­gu Vla­di­mi­ra i Ko­sa­re svim gra­đa­ni­ma Ba­ra i go­sti­ma po­že­lio go­di­nu pu­nu zdra­vlja, i na lič­nom i na po­slov­nom pla­nu.
Broj­ni Ko­to­ra­ni No­vu go­di­nu do­če­ka­li su na otvo­re­nom, na Tr­gu od oruž­ja u Sta­rom gra­du gdje je pri­re­đen spek­ta­ku­la­ran do­ček uz na­stup sa­sta­va „Light Un­der the Black Mo­un­tain“, „Le­tu štu­ke“, „Par­ti­brej­ker­si“ i „Elek­trič­ni or­ga­zam“, ova­ci­ja­ma je po­zdra­vljen i po­pu­lar­ni Ram­bo Ama­de­us.
Grad­ski trg bio je kr­cat, a po­red broj­nih Ko­to­ra­na, na rok fe­štu su do­šli i go­sti iz svih gra­do­va Cr­ne Go­re, ali i iz ze­ma­lja re­gi­o­na, po­seb­no Sr­bi­je i Hr­vat­ske. Na bi­ni su se 1. ja­nu­a­ra smje­nji­va­li sa­sta­vi „Ve­li­ki pre­zir“, „Stray Dogg“, „Obi­je­ni pro­gram“, „Let3“ i „Di­sci­pli­na kič­me“.
Ve­ći­na gra­đa­na Ža­blja­ka do­če­ka­la je No­vu go­di­nu u svo­jim do­mo­vi­ma, dok je ve­li­ki broj go­sti­ju sla­vio u iz­najm­lje­nim vi­ken­di­ca­ma i apart­ma­ni­ma. Ve­se­lo je bi­lo u ho­te­li­ma, re­sto­ra­ni­ma i broj­nim noć­nim klu­bo­vi­ma. Iako do pre­ci­znog zva­nič­nog po­da­tka ni­je mo­gu­će do­ći, ovaj pla­nin­ski tu­ri­stič­ki cen­tar je i ovog pu­ta bio iz­u­zet­no do­bro po­sje­ćen.
Or­ga­ni­zo­van do­ček uz ži­vu mu­zi­ku upri­li­čen je i u ho­te­li­ma „Soa “ „Ski ho­tel“ i „.Po­lar star“, a sla­vlja i do­brog ras­po­lo­že­nja ni­je fa­li­lo ni u re­sto­ra­ni­ma „Ja­vor“, „Ja­vo­ro­va­ča“, „Đe­do­vi­na“, „Zlat­nom bo­ru“... Pre­te­žno mla­đa po­pu­la­ci­ja sla­vi­la je u ne­kim od broj­nih noć­nih klu­bo­va gdje su uz noć­ne, or­ga­ni­zo­va­ne i dnev­ne žur­ke. Ve­se­lo i za­bav­no bi­lo je u pre­bu­ki­ra­nim „Zlat­nom pa­pa­ga­ju“, „Si­ti­ju“, „Čud­noj šu­mi“, „Lu­pou“, „Or­lu“ , „Gol­fu“, „Ma­ni­mi­ju“ ...
EKI­PA „DA­NA“

Po­sla­to po­la mi­li­o­na po­ru­ka

Iz Te­le­no­ra su sa­op­šti­li da je u pe­ri­o­du od 31. de­cem­bra u 19 sa­ti do 1. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne u 11 sa­ti, kroz nji­ho­vu mre­žu pro­šlo 9,8 te­ra­baj­ta po­da­ta­ka, što je go­to­vo du­plo vi­še u po­re­đe­nju sa pro­šlo­go­di­šnjim pra­zni­ci­ma. Ka­ko su ka­za­li, naj­vi­še po­da­ta­ka ko­ri­sni­ci su raz­mi­je­ni­li pu­tem apli­ka­ci­ja „Vocap“, In­sta­gram i Vaj­ber.
– To­kom no­vo­go­di­šnje no­ći, sa­o­bra­ćaj pu­tem Vaj­be­ra po­ras­tao je za čak 130 od­sto u od­no­su na pret­hod­ne dvi­je sed­mi­ce. Go­to­vo 520.000 tek­stu­al­nih po­ru­ka (SMS) is­po­ru­če­no je kroz Te­le­no­ro­vu mre­žu od 19 sa­ti po­sled­njeg da­na 2017. go­di­ne do 1. ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne u 11 sa­ti, a to­kom istog pe­ri­o­da ukup­no 14.000 tek­stu­al­nih po­ru­ka po­sla­to je iz Te­le­no­ro­ve mre­že u ino­stran­stvo – sa­op­šte­no je iz Te­le­no­ra.


Iz­go­re­lo pri­ze­mlje zgra­de

Pri­ze­mlje zgra­de Ju­go­slo­ven­skog rječ­nog bro­dar­stva u Bu­dvi iz­go­re­lo je 1. ja­nu­a­ra u ju­tar­njim sa­ti­ma. Sum­nja se da su po­žar iza­zva­la pi­ro­teh­nič­ka sred­stva. Br­zom re­ak­ci­jom va­tro­ga­sa­ca, va­tra je uga­še­na.


Uhap­še­no 16 pi­ja­nih vo­za­ča

Iz Ope­ra­tiv­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nog cen­tra Upra­ve po­li­ci­je sa­op­šti­li su da je no­vo­go­di­šnja noć u Cr­noj Go­ri pro­te­kla mir­no. Do­go­di­lo se 14 sa­o­bra­ćaj­nih ne­zgo­da, u ko­ji­ma je te­že po­vri­je­đe­na jed­na oso­ba. Iz po­li­ci­je su ka­za­li da je zbog vo­žnje u al­ko­ho­li­sa­nom sta­nju uhap­še­no 16 oso­ba.


Se­ve­ri­na za­ba­vlja­la 850 go­sti­ju „Splen­di­da“

Glav­ni re­sto­ran ho­te­la „Splen­did“ u Be­či­ći­ma u no­vo­go­di­šnjoj no­ći bio je is­pu­njen do po­sled­njeg mje­sta, a 850 go­sti­ju u no­vo lje­to uve­la je re­gi­o­nal­na zvi­je­zda Se­ve­ri­na. At­mos­fe­ru je pret­hod­no za­gri­jao Dra­gan Ko­jić Ke­ba.
Iz pi-ar slu­žbe Splen­di­da sa­op­šti­li su da je Se­ve­ri­na ka­za­la da joj po­seb­no za­do­volj­stvo pri­či­nja­va što već tre­ći put na­stu­pa pred pu­bli­kom u Splen­di­du.
– Kad su u pi­ta­nju pri­pre­me i tre­ma za ovaj no­vo­go­di­šnji na­stup, bi­le su baš kao da sam se spre­ma­la za svjet­sko pr­ven­stvo. Čak i tre­mu, ko­ju ina­če ni­ka­da ne­mam jer uži­vam u svo­jim kon­cer­ti­ma, ov­dje po­ma­lo imam. Za­to što se u Splen­di­du do­ga­đa­ju ne­ke al­he­mič­ne stva­ri ko­je se du­go pam­te – ra­dost, sre­ća, spa­ja­nje lju­di iz ci­je­log re­gi­o­na i to pje­smom ko­ja ne­ma gra­ni­ca – ka­za­la je Se­ve­ri­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"