Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-01 PODGORIČKE SATIRIČARKE PARIS I PIPA EKSKLUZIVNO GOVORE ZA „DAN”
Pipa i Paris Sa NATO-om dijelimo isti san, a to je istrebljenje sirotinje Politička situacija je fenomenalna, stabilna, bez talasanja. Nadamo se da će potrajati makar još pola vijeka, kažu podgoričke satiričarke Paris i Pipa Paris i Pipa smatraju da nam na bezbjednosnoj situaciji zavidi cijeli region, jer je sistem toliko dobro postavljen, da policija kao u bioskopu jede kokice i posmatra mirno dok kriminalci to sami između sebe rješavaju
Dan - novi portal
Li­der­ke „Par­ti­je li­je­pih že­na”, pod­go­rič­ke sa­ti­ri­čar­ke Pa­ris i Pi­pa, i u 2018. go­di­ni na­sta­vi­će da, ka­ko ka­žu, objek­tiv­no i su­bjek­tiv­no ko­men­ta­ri­šu dru­štve­no-po­li­tič­ke to­ko­ve. Kao što slo­gan nji­ho­ve par­ti­je ka­že „Ba­ha­to, sa­mo ba­ha­to”, ni ubu­du­će ne­će šte­dje­ti ni­kog – ni vlast, ni opo­zi­ci­ju, ali ni is­tak­nu­te kul­tur­ne stva­ra­o­ce i pre­ga­o­ce ko­ji nam dru­štvo vu­ku na­pri­jed, jer one, kao krem de la krem dru­štva, po­la­žu pra­vo na to.
Vi­deo-snim­ci ko­je ob­ja­vlju­ju Pa­ris i Pi­pa do­stup­ni su na Ju­tjub ka­na­lu, kao i na fej­sbuk stra­ni­ci, gdje mo­že­te ču­ti vi­še nji­ho­vih sa­ti­rič­nih osvr­ta na kon­kret­ne te­me kao što su zdrav­stvo, obra­zo­va­nje, iz­bo­ri, mo­da, šo­u­bi­znis, Evro­vi­zi­ja, no­vi­nar­stvo...
U eks­klu­ziv­nom in­ter­vjuu za „Dan” i raz­go­vor je kre­nuo ba­ha­to jer je no­vi­nar po­sta­vio su­vi­šno pi­ta­nje.
• Ko su Pa­ris i Pi­pa, šta vi pred­sta­vlja­te?
– Pra­vi­će­mo se da ni­smo pro­či­ta­le ovo pi­ta­nje.
• Šta Vas in­spi­ri­še da sni­ma­te kli­po­ve u ko­ji­ma če­sto na za­ni­mljiv na­čin go­vo­ri­te o od­re­đe­nim po­ja­va­ma u dru­štvu, pri­je sve­ga o ano­ma­li­ja­ma?
– Nas uvjek in­spi­ri­še no­vac. I in­spi­ri­še i po­kre­će. Stra­šno smo pla­će­ne za ovo što ra­di­mo.
• Ko je, pre­ma Va­šem mi­šlje­nju, cr­no­gor­ska eli­ta i šta je ka­rak­te­ri­še?
– Na pr­vom mje­stu na­rav­no mi. Za sto­pa­ma su nam Be­ba i Zja­ga, kao i još par lju­di ko­ji bi htje­li da osta­nu ano­nim­ni. A ka­rak­te­ri­še nas ma­te­ri­jal­na i du­hov­na ras­koš, jer mno­go ula­že­mo u se­bi.
• Cr­na Go­ra je ušla u NA­TO. Šta mi­sli­te ka­da će na­ša dr­ža­va bi­ti čla­ni­ca Evrop­ske uni­je i ka­kvo je va­še mi­šlje­nje o EU i NA­TO-u?
– NA­TO nam je krem ba­na­ni­ca. Na­da­mo se da je cr­no­gor­ski na­rod za­hva­lan što smo se lič­no iz­bo­ri­le za top pla­sman u NA­TO-u, jer di­je­li­mo za­jed­nič­ki san, a to je is­tre­blje­nje si­ro­ti­nje. A što se ti­če EU, mi smo odav­no dr­ža­vljan­ke. Ima­mo po 3-4 naj­ljep­ša pa­so­ša. Cr­no­gor­ska eli­ta će nam se pri­klju­či­ti čim ma­lo re­gu­li­še ove ni­že slo­je­ve dru­štva.
• Ko­ji su, pre­ma Va­šem mi­šlje­nju, naj­ve­ći pro­ble­mi u Cr­noj Go­ri? Po­sto­ji li rje­še­nje?
– Kao pr­vo i naj­va­žni­je, za­što se za­tvo­rio Da­li? Vje­či­ta dis­kri­mi­na­ci­ja!!! Za­što je pi­ja­ca u pre­sto­ni­ci ljep­ša od one u Tu­zi? Za­što je ljep­ša ro­ba u Del­ti ili u Gin­tašu? Za­što Blok 5 ima ma­nje be­to­na od Si­ti kvar­ta? Za­što ne po­sto­ji si­gur­na mu­ška ku­ća? Ovo su sve ozbilj­ni pro­ble­mi ko­ji­ma se ne na­zi­re kraj. A sa dru­ge stra­ne, kad bi opo­zi­ci­ja za pro­mje­nu ma­lo odri­je­ši­la ke­su, po­sto­jao bi tra­čak na­de.
• Šta mi­sli­te o po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji u Cr­noj Go­ri? Je li i ona od­lič­na kao i bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja, ka­ko če­sto go­vo­re ovi iz vla­sti?
– Po­li­tič­ka si­tu­a­ci­ja je fe­no­me­nal­na, sta­bil­na, bez ta­la­sa­nja. Na­da­mo se da će po­tra­ja­ti ma­kar još po­la vi­je­ka.
A na bez­bjed­no­snoj si­tu­a­ci­ji nam za­vi­di ci­je­li re­gi­on. To­li­ko nam je si­stem do­bro po­sta­vljen da po­li­ci­ja kao u bi­o­sko­pu je­de ko­ki­ce i po­sma­tra mir­no dok kri­mi­nal­ci to sa­mi iz­me­đu se­be rje­ša­va­ju. Vra­ta ni­ko ne za­klju­ča­va. Lju­di i stra­ža­ri mir­no spa­va­ju.
• Ni­je vas bi­lo odav­no, spe­ku­li­sa­lo se i da ste bi­le žr­tve pri­ti­sa­ka zbog kri­ti­ka na ra­čun po­li­ti­ča­ra i nji­ho­ve dje­ce. Da li je bi­lo po­li­tič­kih pri­ti­sa­ka na Vas i od ko­ga?
– Mi i An­dri­ja Ni­ko­lić ni­ka­da ne mo­že­mo bi­ti žr­tve po­li­tič­kih pri­ti­sa­ka. A ni­je nas bi­lo jer smo po­sje­ći­va­le naj­ve­će cr­no­gor­ske ko­lo­ni­je: Lov­će­nac i Ar­gen­ti­nu.
• Ima li kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri? Ka­ko is­ko­ri­je­ni­ti te ne­ga­tiv­ne po­ja­ve?
Pri­je sve­ga, to ni­je­su ne­ga­tiv­ne po­ja­ve, već sti­mu­lans za sva­ko dru­štvo ko­je pre­ten­du­je da bu­de uspje­šno i bo­ga­to. Ta­ko da sma­tra­mo da je Cr­na Go­ra na pra­vom pu­tu i još jed­nom li­der re­gi­o­na.
• Da li vam je Mi­lo Đu­ka­no­vić ika­da od­go­vo­rio na pi­ta­nja ko­ja ste mu po­sta­vi­le pu­tem vi­deo-kli­po­va i da li ste ču­le da je ne­ki po­li­ti­čar bio lju­bo­mo­ran što se nje­mu ni­je­ste obra­ti­le?
– Mi­lo je dao od­go­vo­re na sva na­ša pi­ta­nja ka­da je go­sto­vao kod Iva­ne Še­bek.
Mno­gi su lju­bo­mor­ni. Ali ipak naj­vi­še Da­ni­lo­vić. Ču­le smo da nam za­mje­ra što ga če­šće ne spo­mi­nje­mo.
• Šta mi­sli­te o opo­zi­ci­ji u Cr­noj Go­ri?
– Šššššššššššš, opo­zi­ci­ja spa­va pa da je ne bu­di­mo, du­ša ma­la.
M.SE­KU­LO­VIĆ


Mi­lu dr­že Fi­ge

• Šta mi­sli­te da li će Mi­lo Đu­ka­no­vić bi­ti pred­sjed­nič­ki kan­di­dat DPS-a?
– Na­da­mo se da ho­će. Dr­ži­mo mu fi­ge.
• Ho­će­te li gla­sa­ti na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma ili mo­žda i Vi raz­mi­šlja­te o kan­di­da­tu­ri?
– Ne­će­mo se kan­di­do­va­ti za pred­sjed­nič­ke, jer smo ču­le da ne pri­ma­ju vje­ve­ri­ce u par­la­ment. Što nas opet vra­ća na onaj pro­blem dis­kri­mi­na­ci­je. Jer ka­ko mo­že še­šir­dži­ja, a ne mo­že vje­ve­ri­ca??!!!


Siromašni da pre­se­le u In­di­ju

Šta oče­ku­je­te od 2018. go­di­ne, i šta že­li­te si­ro­ti­nji, a šta bo­ga­ti­ma u na­šoj dr­ža­vi?
– Oče­ku­je­mo da nas svi i da­lje bez­u­spje­šno ko­pi­ra­ju. Si­ro­ti­nji že­li­mo da se pre­se­li u In­di­ju. A bo­ga­ti­ma da se i da­lje vo­de onom do­brom sta­rom „va­žan je cilj, a ne sred­stvo”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"