Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-12-28 BOSANSKI SUD DONIO PRESUDU „KRVAVOJ AZRI”
Bašić Za klanje, ubijanje i mučenje 14 godina zatvora Klali ste, mučili, tukli i maltretirali zatvorenike. Odsijecali im polne organe. Čupali uši i nokte usijanim žaračem. Tjerali ih da ližu krv mrtvih zatvorenika i pužu po staklu. Terete vas za ratne zločine i genocid, ovo je samo dio optužbi protiv žene koja je devedesetih bila strah i trepet Dervente
Dan - novi portal
Sud BiH iz­re­kao je pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du Azri Ba­šić za zlo­či­ne po­či­nje­ne nad za­ro­blje­nim srp­skim ci­vi­li­ma u Do­mu JNA u Der­ven­ti i u se­lu Po­lje 1992. go­di­ne. Osu­đe­na je na 14 go­di­na za­tvo­ra.
Sud­sko vi­je­će je, na osno­vu sa­gla­snih is­ka­za svje­do­ka, za­klju­či­lo da je Ba­ši­će­va ubi­la Bla­go­ja Đu­ra­ša, te da je na­no­si­la sna­žne fi­zič­ke i psi­hič­ke po­vre­de za­ro­blje­nim srp­skim ci­vi­li­ma u Do­mu JNA.
To je za­klju­če­no i na osno­vu is­ka­za svje­do­ka ko­ji su u vri­je­me is­tra­ge pre­po­zna­li Ba­ši­će­vu na fo­to­gra­fi­ji, te iz­ja­vi­li da je bi­la je­di­na že­na u Do­mu JNA u pe­ri­o­du ka­da su iz­vr­še­na ta kri­vič­na dje­la. Kao ote­ža­va­ju­ću okol­nost Sud BiH je uzeo u ob­zir broj kri­vič­nih dje­la i is­ka­za­nu okrut­nost pri nji­ho­vom iz­vr­še­nju.
Ba­ši­će­va je op­tu­že­na da je kao pri­pad­nik Hr­vat­skog vi­je­ća od­bra­ne od 26. apri­la do po­čet­ka ma­ja 1992. go­di­ne uče­stvo­va­la u ubi­stvu, mu­če­nju i na­no­še­nju ve­li­kih pat­nji i po­vre­da srp­skim za­ro­blje­ni­ci­ma.
Pri­li­kom iz­no­še­nja za­vr­šnih ri­je­či, tu­ži­lac je od Su­da BiH za­tra­žio da Ba­ši­će­voj iz­rek­ne za­tvor­sku ka­znu od 15 go­di­na, jer je to­kom sud­skog po­stup­ka do­ka­zao da je po­či­ni­la rat­ni zlo­čin pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­ni­štva i rat­nih za­ro­blje­ni­ka.
Iako iz­gle­da kao pro­sječ­na sre­do­vječ­na že­na iza de­be­lih na­o­ča­ra kri­ju se oči u ko­je 1992. u Der­ven­ti ni­ko ni­je htio da po­gle­da. Azra Ba­šić, op­tu­že­na je za ne­ka od naj­ve­ćih zvjer­sta­va pre­ma lo­go­ra­ši­ma de­ve­de­se­tih.
– Kla­li ste, mu­či­li, tu­kli i mal­tre­ti­ra­li za­tvo­re­ni­ke. Od­si­je­ca­li im pol­ne or­ga­ne. Ču­pa­li uši i nok­te usi­ja­nim ža­ra­čem. Tje­ra­li ih da li­žu krv mr­tvih za­tvo­re­ni­ka i pu­žu po sta­klu. Te­re­te vas za rat­ne zlo­či­ne i ge­no­cid – ovo je sa­mo dio op­tu­žbi pro­tiv že­ne ko­ja je de­ve­de­se­tih bi­la strah i tre­pet Der­ven­te, a ko­ja je sa­da ko­nač­no pred li­cem prav­de, po za­htje­vu Po­seb­nog odje­lje­nja za rat­ne zlo­či­ne BiH.
Azra, po­zna­ta pod na­dim­kom Azra Dva No­ža ili Kr­va­va Azra, sti­gla je u BiH 22. no­vem­bra, avi­o­nom iz Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va. Iz­ru­če­na je iz Ame­ri­ke po­sli­je du­go­traj­nog i kom­pli­ko­va­nog eks­tra­di­cij­skog pro­ce­sa. Op­tu­že­na je da je kao pri­pad­ni­ca Hr­vat­ske voj­ske (HV), Hr­vat­skog vi­je­ća od­bra­ne (HVO) ili ne­ke od pa­ra­voj­nih for­ma­ci­ja, na pod­ruč­ju Der­ven­te to­kom 1992. či­ni­la ne­za­mi­sli­ve stva­ri. Iako po­ri­je­klom iz mu­sli­man­skog se­la Ko­tor­sko kod Do­bo­ja, Azra je hr­vat­ska dr­ža­vljan­ka ko­ja je u ra­tu oti­šla u Der­ven­tu i on­de ste­kla sta­tus jed­nog od naj­o­zlo­gla­šni­jih mu­či­te­lja srp­skih lo­go­ra­ša.
Svje­do­čan­stva pro­tiv nje mje­re se u hi­lja­da­ma pod­jed­na­ko ogav­nih i kr­va­vih stra­ni­ca. Iako je svje­do­ci op­tu­žu­ju za mno­ga zlo­dje­la, slu­žbe­no je op­tu­že­na sa­mo za ubi­stvo Bla­go­ja Đu­ra­ša, ko­jem je pre­re­za­la vrat pred vi­še za­tvo­re­ni­ka. Ra­do­ji­ca Ga­rić, je­dan od ri­jet­kih ko­ji je imao sre­ću da pre­ži­vi „bli­ski su­sret” s Azrom Dva No­ža je ja­dan od svje­do­ka tog ubi­stva.
– U apri­lu 1992. u biv­šem Do­mu JNA otvo­ren je lo­gor za za­ro­blje­ne Sr­be. Me­đu broj­nim mu­či­te­lji­ma ko­ji su nas sva­ko­dnev­no krv­nič­ki tu­kli po­seb­no se is­ti­ca­la Azra Ba­šić. Me­ne i osta­le za­tvo­re­ni­ke stal­no je šu­ti­ra­la, tu­kla me­tal­nom šip­kom i pso­va­la srp­sku maj­ku. Jed­ne ve­če­ri ušla je u pro­sto­ri­ju u ko­joj je bi­lo ne­ko­li­ko de­se­ti­na iz­mu­če­nih i iz­glad­nje­lih Sr­ba i na na­še oči no­žem pre­re­za­la vrat mom pred­rat­nom kom­ši­ji Bla­go­ju Đu­ra­šu! Na­kon što ga je za­kla­la, zgra­bi­la me je za ko­su i tje­ra­la da pi­jem krv ko­ja mu je cu­ri­la iz ra­ne. Ka­sni­je mi je tim istim no­žem iz­re­za­la le­đa, a Mi­li Ku­zma­no­vi­ću, ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne pre­mi­nuo od po­sle­di­ca stra­vič­ne tor­tu­re ko­joj je bio iz­lo­žen i od ko­je se ni­kad ni­je opo­ra­vio, kli­je­šti­ma je iš­ču­pa­la sve nok­te. Ba­ši­će­va ni­je že­na, već ču­do­vi­šte – is­pri­čao je, go­to­vo u da­hu, no­vi­na­ri­ma „Bli­ca” Ga­rić.
Ta­kvih je svje­do­čan­sta­va mno­go. Pre­pla­še­ni lo­go­ra­ši pri­sje­ća­li su se u broj­nim is­ka­zi­ma pro­tiv Azre ka­ko bi u pro­sto­ri­ji Do­ma JNA za­vla­dao muk ka­da bi ona ušla, ta­da mr­ša­va mla­da že­na krat­ke ke­ste­nja­ste ko­se. Uz nju je bio pas ko­ji bi joj, što ju je po­seb­no za­ba­vlja­lo, li­zao krv mu­če­nih za­tvo­re­ni­ka s či­za­ma. Ima­la je ši­ro­ku pa­le­tu me­to­da tor­tu­re. Usi­ja­nim ža­ra­čem hva­ta­la je mu­ške za­ro­blje­ni­ke za pol­ne or­ga­ne ili bi im ču­pa­la nok­te, a no­žem, od ko­jeg se ni­kad ni­je odva­ja­la, vo­lje­la je da im si­je­če uši. Jed­nog je lo­go­ra­ša, svje­do­či­li su pre­ži­vje­li, na­tje­ra­la da pu­že po po­du pu­nom sta­kla.
Tad bi uze­la uže i sta­vi­la mu ga u usta te ga ja­ha­la po pro­sto­ri­ji. Žed­ne za­tvo­re­ni­ke pod pri­jet­njom kr­va­vih mu­ka tje­ra­la je da je­du ša­ke so­li i pi­ju ben­zin. Ne­ko­li­ko je pu­ta, ka­ko bi ozna­či­la svo­je žr­tve, na nji­ho­va če­la no­žem ure­zi­va­la čet­nič­ke sim­bo­le. Dra­gan Ko­va­če­vić (65) ta­ko­đe je iz­nio stra­ho­te ko­je je Azra či­ni­la za­ro­blje­ni­ci­ma.
– Bi­li su ski­nu­ti do pa­sa i bo­si, ga­že­ni su či­zma­ma dok su pu­za­li na kli­za­vom po­du, u po­to­ku kr­vi i sta­kla. Do­no­si­li bi im i ko­no­pac na ko­jem je bio sve­zan čvor i tje­ra­li ih da ga sta­ve u usta, po­sli­je če­ga su nji­ho­vi tam­ni­ča­ri na­glo po­vla­či­li ko­no­pac i ču­pa­li im zu­be – pri­sje­ća se tor­tu­re Ko­va­če­vić.
Po za­vr­šet­ku ra­ta za­jed­no sa su­pru­gom Ne­dža­dom Ba­ši­ćem, ta­ko­đe osum­nji­če­nim za rat­ne zlo­či­ne na pod­ruč­ju Der­ven­te, Azra je ne­sta­la. Bo­san­sko­her­ce­go­vač­ko pra­vo­su­đe go­di­na­ma ju je po­ku­ša­lo da je lo­ci­ra, kao i po­ro­di­cu hlad­no­krv­no za­kla­nog Bla­go­ja Đu­ra­ša.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"