Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-12-26 AMERIČKI PLAN ZA 2018. GODINU
SAD žele da otrgnu Balkan od Rusije Upravo je obnarodovano da će američko Ministarstvo odbrane sa Stejt dipartmentom tokom 2018. godine biti obavezno da podnese izvještaj o saradnji država zapadnog Balkana kako sa SAD, tako i sa Ruskom Federacijom
Dan - novi portal
Sa­mo vas gle­da­mo – su­šti­na je naj­no­vi­je ame­rič­ke po­ru­ke, od­no­sno pri­jet­nje ze­mlja­ma za­pad­nog Bal­ka­na ko­je ni­je­su u NA­TO-u. Ako ho­će­te da pla­ti­te za oru­ža­ne si­ste­me Ru­si­ma, „pla­ti­će­te” i na­ma.
U Va­šing­to­nu opet no­vi­ne. Upra­vo je ob­na­ro­do­va­no da će ame­rič­ko Mi­ni­star­stvo od­bra­ne sa Stejt de­part­men­tom to­kom 2018. go­di­ne bi­ti oba­ve­zno da pod­ne­se iz­vje­štaj o sa­rad­nji dr­ža­va za­pad­nog Bal­ka­na, ka­ko sa SAD, ta­ko i sa Ru­skom Fe­de­ra­ci­jom. Tač­ni­je, iz­vje­štaj će sa­dr­ža­ti de­talj­ne in­for­ma­ci­je o voj­noj sa­rad­nji BiH, Sr­bi­je i Ma­ke­do­ni­je sa Ru­si­jom. Da­kle, onih dr­ža­va ko­je ni­je­su čla­ni­ce NA­TO-a.
Još pre­ci­zni­je, „iz­vje­štaj mo­ra da sa­dr­ži pro­cje­nu bez­bjed­no­sne sa­rad­nje dr­ža­va za­pad­nog Bal­ka­na sa Ru­si­jom, i to li­stu na­o­ru­ža­nja, od­bram­be­nih si­ste­ma i voj­ne teh­no­lo­gi­je vri­jed­ne mi­li­on ili vi­še do­la­ra, ko­je je do­bi­la ili ku­pi­la sva­ka od dr­ža­va od 2012. go­di­ne”. Ta­ko­đe, i opis uče­šća voj­nih sna­ga u tre­nin­zi­ma i vje­žba­ma sa Ru­si­jom u istom tom pe­ri­o­du, kao i opis ugo­vo­ra o sa­rad­nji u ko­je su ušle ze­mlje re­gi­o­na sa Ru­si­jom. Tu, me­đu­tim, ni­je kraj.
Vla­da SAD će Kon­gres mo­ra­ti da upo­zna i sa pro­cje­nom o „oba­vje­štaj­noj sa­rad­nji dr­ža­va za­pad­nog Bal­ka­na sa Ru­si­jom”, kao i o po­sle­di­ca­ma ta­kve sa­rad­nje po in­te­re­se SAD i NA­TO-a, po dr­ža­ve re­gi­o­na, ali i one ko­je se sa njim gra­ni­če.
U ame­rič­kom do­ku­men­tu, na­rav­no, ni­je iz­o­sta­la kon­sta­ta­ci­ja o pri­jet­nji Ru­ske Fe­de­ra­ci­je in­te­re­si­ma SAD ši­rom svi­je­ta.
Ko­men­ta­ri­šu­ći naj­no­vi­je pi­smo iz Ame­ri­ke, ne­ka­da­šnji šef srp­ske di­plo­ma­ti­je Ži­va­din Jo­va­no­vić ka­že da to sa­mo uka­zu­je da SAD ima­ju pro­blem sa glo­bal­nom pro­mje­nom od­no­sa mo­ći u svi­je­tu.
One, sma­tra Jo­va­no­vić, do­bro pro­cje­nju­ju da svi­jet pre­sta­je da bu­de uni­po­la­ran, da se po­ja­vlju­ju no­vi cen­tri mo­ći kao što su Ru­si­ja, Ki­na, In­di­ja, i da je sve iz­ra­že­ni­ja ten­den­ci­ja ne­za­vi­sno­sti i sa­mo­stal­no­sti ogrom­ne ve­ći­ne ze­ma­lja ko­je su de­ve­de­se­tih go­di­na uglav­nom slu­ša­le i pra­ti­le to što se iz Va­šing­to­na zah­ti­je­va.
– SAD su na ve­li­kim mu­ka­ma, ne mi­re se sa no­vim tren­do­vi­ma mul­ti­po­la­ri­za­ci­je s ko­ji­ma gu­be do­sa­da­šnje pri­vi­le­gi­je, a ne na­la­ze na­či­na da to za­u­sta­ve i, iz­me­đu osta­log, sr­lja­ju i u ana­li­ze ti­pa „ko ko­li­ko ima voj­nih vje­žbi sa Ru­si­jom, ko­li­ko od nje ku­pu­je na­o­ru­ža­nja”, ka­že Jo­va­no­vić za Sput­njik.
Šta će bi­ti po­sli­je tog na­ja­vlje­nog sa­gle­da­va­nja iz Va­šing­to­na ni­je­su pre­ci­zi­ra­li, ali je sa­svim ja­sno da po­ru­ka kr­njem za­pad­nom Bal­ka­nu li­či na pri­jet­nju. Dru­gim ri­je­či­ma, po­ru­ka je: ako pla­ti­te za oru­ža­ne si­ste­me Ru­si­ma, mo­ra­će­te da „pla­ti­te” i na­ma.
Ka­kve mo­gu bi­ti po­sle­di­ce tih nji­ho­vih za­klju­ča­ka i šta oni mo­gu na osno­vu to­ga da pre­du­zmu?
– Oči­gled­no, dok go­vo­re o to­me u jav­no­sti že­le da to bu­de upo­zo­re­nje ze­mlja­ma ko­je vo­de ne­za­vi­snu po­li­ti­ku ili po­li­ti­ku urav­no­te­že­nih od­no­sa, da se ne odva­ja­ju od SAD i da bu­du u nji­ho­voj sfe­ri uti­ca­ja, nji­ho­vi lo­jal­ni pra­ti­o­ci – ob­ja­šnja­va Jo­va­no­vić.
On, me­đu­tim, do­da­je, da u sa­da­šnjim okol­no­sti­ma u svi­je­tu ne mo­gu mno­go da pre­du­zmu. Mo­gu, ka­že, da za­te­žu sa usmje­ra­va­njem fi­nan­sij­ske i dru­ge po­mo­ći, mo­gu do­ne­kle za to da ko­ri­ste MMF, Svjet­sku ban­ku i dru­ge fi­nan­sij­ske in­sti­tu­ci­je, ali is­ti­če da ne mo­gu da za­u­sta­ve tren­do­ve ubr­za­nog raz­vo­ja od­no­sa i sa­rad­nje sa ze­mlja­ma ka­kve su Ru­si­ja, Ki­na.
– To se ne mo­že za­u­sta­vi­ti ova­kvim ana­li­za­ma i slič­nim po­te­zi­ma, kao ni pri­jet­nja­ma da će za­u­sta­vi­ti po­moć oni­ma ko­ji gla­sa­ju pro­tiv Ame­ri­ke. To su objek­tiv­ni pro­ce­si ko­ji su iz­raz du­bo­kih pro­mje­na u svjet­skim od­no­si­ma – na­gla­ša­va ne­ka­da­šnji šef di­plo­ma­ti­je.
Pra­ve­ći li­ste onih dr­ža­va ko­je su pro­tiv Ame­ri­ke ili ana­li­ze onih ko­ji voj­no sa­ra­đu­ju sa Ru­si­jom, sa­mo da­ju ar­gu­men­te da ti tren­do­vi osa­mo­sta­lji­va­nja ma­lih i sred­njih ze­ma­lja u Evro­pi i na Bal­ka­nu do­bi­ju ubr­za­nje. Prak­tič­no ih gu­ra­ju da idu ši­re i br­že u raz­vi­ja­nje od­no­sa sa dr­ža­va­ma ko­je SAD sma­tra­ju su­par­ni­ci­ma i pro­tiv­ni­ci­ma. Ta­kva po­li­ti­ka će se Ame­ri­ci ne­mi­nov­no vra­ti­ti kao bu­me­rang, po­ja­snio je Jo­va­no­vić za Sput­njik.
On je pod­sje­tio na naj­no­vi­je gla­sa­nje u UN ka­da je od­ba­če­na od­lu­ka Ame­ri­ke da Je­ru­sa­lim pro­gla­si za glav­ni grad Izra­e­la, što je, ka­že on, po­ka­za­lo ka­ko ni­ka­kve pri­jet­nje ni stra­ho­vi ne ogra­ni­ča­va­ju ogrom­nu ve­ći­nu čla­ni­ca svjet­ske or­ga­ni­za­ci­je da gla­sa­ju u skla­du sa sop­stve­nim i prin­ci­pi­ma UN, a ne po na­lo­zi­ma SAD.
Jo­va­no­vić je, uz to, pri­jet­nju Sr­bi­ji zbog voj­ne sa­rad­nje sa Ru­si­jom oci­je­nio kao li­ce­mjer­nu, jer se zna da to ni­je ni de­se­ti dio sa­rad­nje sa SAD ili sa NA­TO-om ko­ji je pod do­mi­na­ci­jom Ame­ri­ke.
On je na­veo da je ovih da­na sa­op­šte­no da Sr­bi­je go­di­šnje ima sto za­jed­nič­kih ak­tiv­no­sti sa NA­TO-om, a ne­ma vi­še od de­set sa Ru­si­jom. U če­mu je on­da ta pri­jet­nja, pi­ta Jo­va­no­vić.


Sr­bi­ja iz­u­ze­tak

I ru­ski voj­ni ana­li­ti­čar Bo­ris Po­do­pri­go­ra sma­tra da voj­na sa­rad­nja Sr­bi­je i Ru­si­je ne mo­že ugro­zi­ti in­te­res SAD i nje­nih sa­ve­zni­ka u re­gi­o­nu, bez ob­zi­ra na uspje­šnu voj­no­teh­nič­ku sa­rad­nju Mo­skve i Be­o­gra­da, ko­ju, ka­že, ne tre­ba pre­cje­nji­va­ti na glo­bal­nom ni­vou.
On pod­sje­ća da je u svim bal­kan­skim ze­mlja­ma jak uti­caj SAD, kao i da Sr­bi­ja, ko­ja u iz­ve­snom smi­slu, či­ni iz­u­ze­tak, ima niz pot­pi­sa­nih spo­ra­zu­ma, ko­ji da­ju pri­vi­le­go­va­ni sta­tus pri­pad­ni­ci­ma NA­TO-a na nje­noj te­ri­to­ri­ji.
Po­do­pri­go­ra za­to sma­tra da na­ja­va ame­rič­kog iz­vje­šta­ja o voj­noj sa­rad­nji za­pad­nog Bal­ka­na sa Ru­si­jom ima pri­je sve­ga po­li­tič­ku ko­no­ta­ci­ju i da je usmje­re­na sa ci­ljem da Sr­bi­ja pre­i­spi­ta svo­je sta­vo­ve u od­no­su sa Mo­skvom.
– Na ma­đar­skog pre­mi­je­ra, „di­si­den­ta” Vik­to­ra Or­ba­na svi su ma­nje vi­še na­vi­kli, a po­sje­ta pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Ru­si­ji po­ka­za­la je da u Evro­pi još ima po­li­tič­kih li­de­ra ko­ji že­le rav­no­prav­ni i kon­struk­tiv­ni di­ja­log sa Mo­skvom. Či­ni mi se da sprem­nost Alek­san­dra Vu­či­ća da sa­ra­đu­je sa Ru­si­jom iza­zi­va ve­li­ku za­bri­nu­tost u Va­šing­to­nu – za­klju­čio je ru­ski voj­ni ana­li­ti­čar za Sput­njik.
On ni­je is­klju­čio ni mo­guć­nost da Ame­ri­ka že­li da za­stra­ši ze­mlje ko­je bi even­tu­al­no pla­ni­ra­le da ku­pe S-300 ili slič­ne ru­ske PVO si­ste­me, što bi, ka­že, u ne­kom smi­slu bio udar na ugled Ame­ri­ke i nje­nih „Pa­tri­o­ta”.


Tram­po­vi pro­ble­mi

No­vi za­da­tak za ame­rič­ku ad­mi­ni­stra­ci­ju pro­iz­i­la­zi i iz či­nje­ni­ce da se no­vi ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp go­di­nu da­na po­sli­je iz­bo­ra i da­lje su­o­ča­va sa pro­ble­mi­ma.
– No­vi pred­sjed­nik i no­va vla­da iz­gle­da da bez ve­li­kih ustu­pa­ka „ja­stre­bo­vi­ma” i kraj­njim de­snim sna­ga­ma u Ame­ri­ci ne mo­gu da po­hva­ta­ju sve po­lu­ge vla­sti. Za­to ova­kvim eks­tre­mi­stič­kim na­stu­pa­njem u spolj­noj po­li­ti­ci no­va ad­mi­ni­stra­ci­ja po­ku­ša­va da im se do­dvo­ri pri­hva­ta­njem za­htje­va ta­ko­zva­ne „du­bo­ke dr­ža­ve”, tog mi­li­ta­ri­stič­kog voj­no­in­du­strij­skog kom­plek­sa, Vol stri­ta, ve­ćeg de­la me­di­ja i ra­znih lo­bi­ja u Kon­gre­su – ob­ja­šnja­va Jo­va­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"