Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-12-11 ŠIRE SE PROTESTI I SUKOBI ZBOG ODLUKE PREDSJEDNIKA SAD DA JERUSALIM PRIZNA ZA PRESTONICU IZRAELA
Neredi ispred ambasade SAD u Bejrutu Tvrde da je Tramp ponizio muslimane Izraelska vojska upotrijebila je juče suzavac i gumene metke tokom sukoba sa Palestincima koji su u Vitlejemu protestovali protiv odluke predsjednika SAD Donalda Trampa
Dan - novi portal
Is­pred ame­rič­ke am­ba­sa­de u pre­sto­ni­ci In­do­ne­zi­je Dža­kar­ti ju­če se oku­pi­lo oko 10.000 lju­di na pro­te­stu pro­tiv od­lu­ke ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa da pri­zna Je­ru­sa­lim za pre­sto­ni­cu Izra­e­la.
Slič­ni pro­te­sti, ko­je je uglav­nom po­ve­la islam­ska Par­ti­ja prav­de i bla­go­sta­nja (PKS), odr­ža­ni su u mno­gim gra­do­vi­ma u dr­ža­vi naj­na­se­lje­ni­joj mu­sli­ma­ni­ma u svi­je­tu, pre­no­si AP.
Ovi pro­te­sti su tre­ći po re­du i naj­ve­ći u In­do­ne­zi­ji, ot­ka­ko je Tramp u sri­je­du ob­ja­vio da pri­zna­je Je­ru­sa­lim kao izra­el­sku pre­sto­ni­cu i na­ja­vio pre­mje­šta­nje am­ba­sa­de SAD iz Tel Avi­va u taj grad.
U Dža­kar­ti su de­mon­stran­ti no­si­li pla­ka­te na ko­ji­ma je pi­sa­lo ,,Am­ba­sa­do SAD, gu­bi se iz Al Ku­da”, ,,Oslo­bo­di­te Je­ru­sa­lim i Pa­le­stin­ce” i ,,Mi smo Pa­le­stin­ci”. Al Kud je arap­ski na­ziv za Je­ru­sa­lim. PKS je u sa­op­šte­nju opi­sao Tram­po­vu od­lu­ku kao ,,ob­lik po­ni­že­nja i pro­vo­ka­ci­je mu­sli­ma­na ši­rom svi­je­ta”. Par­ti­ja je na­ve­la da su slič­ni isto­vre­me­ni pro­te­sti odr­ža­ni u naj­ma­nje de­set pro­vin­cij­skih pre­sto­ni­ca ši­rom In­do­ne­zi­je.
Pred­sjed­nik In­do­ne­zi­je Džo­ko Vi­do­do oštro je osu­dio Tram­pov po­tez, opi­su­ju­ći ga kao kr­še­nje re­zo­lu­ci­ja Uje­di­nje­nih na­ci­ja.
Ka­ko agen­ci­ja pod­sje­ća, In­do­ne­zi­ja je već du­go sna­žna po­dr­ška Pa­le­stin­ci­ma i ne­ma di­plo­mat­ske od­no­se sa Izra­e­lom.
Tram­pov po­tez je na­i­šao na ši­ro­ku osu­du me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce pa čak i ne­kih sa­ve­zni­ka ko­ji su is­ta­kli da je bes­po­treb­no iza­zvao su­kob u re­gi­o­nu ko­ji je već is­pu­njen na­si­ljem.
Pro­blem sta­tu­sa Je­ru­sa­li­ma le­ži u su­šti­ni izra­el­sko-pa­le­stin­skog su­ko­ba, a Tram­pov po­tez je ši­ro­ko shva­ćen kao udru­ži­va­nje sa Izra­e­lom. Čak i ma­nja kri­za po pi­ta­nju sta­tu­sa Je­ru­sa­li­ma i sve­tih mje­sta u drev­nom Sta­rom gra­du u pro­šlo­sti je iza­zva­la kr­vo­pro­li­ća, pod­sje­ća AP.
Izra­el­ska voj­ska upo­tri­je­bi­la je ju­če su­za­vac i gu­me­ne met­ke to­kom su­ko­ba sa Pa­le­stin­ci­ma ko­ji su u Vi­tle­je­mu pro­te­sto­va­li pro­tiv od­lu­ke pred­sjed­ni­ka SAD Do­nal­da Tram­pa da pri­zna Je­ru­sa­lim kao pre­sto­ni­cu Izra­e­la.
Mla­di Pa­le­stin­ci u Vi­tle­je­mu, gra­du na Za­pad­noj oba­li, ga­đa­li su ka­me­njem izra­el­ske voj­ni­ke to­kom pro­te­sta, pre­no­si RT i na­vo­di da je do­pi­snik RIA No­vo­sti po­vri­je­đen u su­ko­bi­ma. S dru­ge stra­ne, Sput­njik tvr­di da je nji­hov do­pi­snik po­vri­je­đen u ak­ci­ji izra­el­ske po­li­ci­je.
Od­lu­ka Tram­pa da pri­zna Je­ru­sa­lim kao pre­sto­ni­cu Izra­e­la iza­zva­la je pro­te­ste ši­rom Za­pad­ne oba­le, is­toč­nog Je­ru­sa­li­ma i Po­ja­sa Ga­ze, kao i de­mon­stra­ci­je ši­rom svi­je­ta.
Ma­ski­ra­ni na­pa­da­či ga­đa­li su za­pa­lji­vim bom­ba­ma si­na­go­gu u Ge­te­bor­gu, sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti na­kon pro­te­sta odr­ža­nog u Mal­meu zbog od­lu­ke pred­sjed­ni­ka SAD da Je­ru­sa­lim pri­zna kao pre­sto­ni­cu Izra­e­la.
Ka­ko se na­vo­di, na­pad se do­go­dio u su­bo­tu uve­če po­sle 22 sa­ta, a na­pa­da­či su na si­na­go­gu ba­ci­li de­se­tak Mo­lo­to­vlje­vih kok­te­la u tre­nut­ku ka­da se u njoj odr­ža­va­la za­ba­va je­vrej­ske omla­di­ne, ko­ja se zbog na­pa­da sa­kri­la u po­drum do do­la­ska po­li­ci­je, pre­no­si hr­vat­ski por­tal In­deks.
Pred­stav­nik po­kre­ta je­vrej­ske omla­di­ne Dvir Ma­oz ka­zao je da su vi­dje­li va­tre­nu ku­glu ma­lo po­sle 22 sa­ta.
U na­pa­du ni­ko ni­je po­vre­đen, a po­li­ci­ja je pri­ve­la tro­ji­cu osum­nji­če­nih.
Li­ban­ske bez­bjed­no­sne sna­ge upo­tri­je­bi­le su su­za­vac i vo­de­ne to­po­ve ka­ko bi ras­tje­ra­le de­mon­stran­te oko ame­rič­ke am­ba­sa­de u Bej­ru­tu.
Ka­ko se na­vo­di, de­mon­stran­ti su se oku­pi­li is­pred am­ba­sa­de zbog od­lu­ke pred­sjed­ni­ka SAD da pri­zna Je­ru­sa­lim kao izra­el­sku pre­sto­ni­cu, pre­no­si Roj­ters. Uče­sni­ci pro­te­sta no­si­li su pa­le­stin­ske za­sta­ve, a otvo­ri­li su va­tru i ba­ca­li pro­jek­ti­le na bez­bjed­no­sne sna­ge, ko­je su po­sta­vi­le ba­ri­ka­de na pu­tu ka ame­rič­koj am­ba­sa­di na sje­ve­ru Bej­ru­ta.
U Ka­i­ru je pre­kju­če odr­žan van­re­dan sa­sta­nak Arap­ske li­ge, na kom su mi­ni­stri spolj­nih po­slo­va dr­ža­va čla­ni­ca kri­ti­ko­va­li od­lu­ku pred­sjed­ni­ka SAD da pri­zna Je­ru­sa­lim za pre­sto­ni­cu Izra­e­la.(RTS)


Ne­tan­ja­hu: Ne­ka mi Er­do­gan ne pri­ča o mo­ra­lu

Izra­el­ski pre­mi­jer Be­nja­min Ne­ta­ni­ja­hu iz­ja­vio je da ne­će do­zvo­li­ti da mu tur­ski pred­sjed­nik Re­džep Ta­jip Er­do­gan di­je­li lek­ci­je.
-Er­do­gan je na­pao Izra­el. Ne­mam obi­čaj da slu­šam lek­ci­je o mo­ra­lu od jed­nog li­de­ra ko­ji bom­bar­du­je kurd­ska se­la u svo­joj rod­noj Tur­skoj, ko­ji ša­lje no­vi­na­re u za­tvor, po­ma­že Ira­nu da za­o­bi­đe me­đu­na­rod­ne sank­ci­je i ko­ji po­ma­že te­ro­ri­ste, uklju­ču­ju­ći i one u Ga­zi, da ubi­ja­ju ne­du­žne lju­de- re­kao je Ne­ta­ni­ja­hu na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Pa­ri­zu.


Er­do­gan: Od­lu­ka se ne­će la­ko pri­mi­je­ni­ti

Od­lu­ke ko­je bu­du do­ni­je­te na pred­sto­je­ćem sa­stan­ku Or­ga­ni­za­ci­je za islam­sku sa­rad­nju (OIC) po­ka­za­će da se ame­rič­ka od­lu­ka o pri­zna­va­nju Je­ru­sa­li­ma kao pre­sto­ni­ce Izra­e­la ne­će mo­ći la­ko pri­mi­je­ni­ti, iz­ja­vio je tur­ski pred­sjed­nik Re­džep Ta­jip Er­do­gan.
-Ob­ja­sni­li smo svim na­ših sa­go­vor­ni­ci­ma da od­lu­ka SAD ni­je u skla­du sa me­đu­na­rod­nim pra­vom, di­plo­ma­ti­jom, ni­ti čo­vječ­no­šću- re­kao je Er­do­gan na skup­šti­ni Par­ti­je prav­de i raz­vo­ja (AKP) u cen­tral­noj tur­skoj pro­vin­ci­ji Si­vas, pre­no­si Roj­ters.(Tan­jug)


Ma­kron: Daj­te šan­su mi­ru

Fran­cu­ski pred­sjed­nik Ema­nu­el Ma­kron osu­dio je sve vr­ste na­pa­da na Izra­el pro­te­klih da­na i po­zvao izra­el­skog pre­mi­je­ra Benja­mi­na Ne­ta­ni­ja­hua da uči­ni gest pre­ma Pa­le­stin­ci­ma ka­ko bi se da­la šan­sa mi­ru.
Ma­kron je na­veo da bi Izra­el mo­gao da pre­ki­ne sa iz­grad­njom na­se­lja na Za­pad­noj oba­li. Isto­vre­me­no je po­zvao na smi­re­nost na Bli­skom is­to­ku, pre­nio je AP.
Na­kon sa­stan­ka sa Ne­ta­ni­ja­hu­om u Pa­ri­zu, Ma­kron je na­gla­sio da ,,sna­žno i ja­sno” osu­đu­je sve vr­ste na­pa­da na Izra­el u pro­te­klih ne­ko­li­ko sa­ti i da­na.
Po­no­vio je da ne odo­bra­va od­lu­ku pred­sjed­ni­ka SAD Do­nal­da Tram­pa da pri­zna Je­ru­sa­lim kao pre­sto­ni­cu Izra­e­la.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"