Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-12-10 PREDSJEDNIK SRBIJE U BEOGRADU RAZGOVARAO S PREMIJERIMA GRČKE, BUGARSKE I RUMUNIJE
Brnabić i Vučić sa gostima Da velike sile ne diktiraju pravila Moramo da sarađujemo i da imamo sopstvenu inicijativu, kao i da promovišemo mir i stabilnost u regionu, rekao je Cipras
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić raz­go­va­rao je ju­če sa pre­mi­je­ri­ma Bu­gar­ske, Grč­ke i Ru­mu­ni­je u Be­o­gra­du, či­me su na­sta­vlje­ni sa­stan­ci za­po­če­ti u ok­to­bru u Var­ni, a usli­je­di­će i skup u Bu­ku­re­štu.
-Re­zul­tat svih na­ših po­li­tič­kih raz­go­vo­ra je či­nje­ni­ca da ima­mo po­ve­ća­nje svih bro­je­va u tr­go­vin­skoj raz­mje­ni... Oče­ku­je­mo da tr­go­vin­ska raz­mje­na Sr­bi­je sa ove tri ze­mlje na­red­ne go­di­ne za­jed­nič­ki pre­đe tri mi­li­jar­de eura, re­kao je Vu­čić, ko­ji je go­ste pret­hod­ne ve­če­ri ugo­stio u vi­li „Mir“ na De­di­nju.
Na po­čet­ku ju­če­ra­šnje kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re u zda­nju na An­dri­će­vom ven­cu pot­pi­san je me­mo­ran­dum o sme­nje­nju ro­ming ta­ri­fa iz­me­đu Sr­bi­je i Bu­gar­ske da bi po­tom, obra­ća­ju­ći se me­di­ji­ma, Vu­čić is­ta­kao da su pre­mi­je­ri Boj­ko Bo­ri­sov, Alek­sis Ci­pras i Mi­ha­ij Tu­do­se do­ni­je­li duh evrop­skog pri­ja­telj­stva u Be­o­grad. Po­ru­ka Bo­ri­so­va bi­la je da je Bal­kan neo­tu­đi­vi dio evrop­ske ide­je, Ci­pra­sa da Sr­bi­ja ne mo­že vi­še bi­ti iz­van evrop­ske po­ro­di­ce, a Tu­do­sea da Sr­bi­ji tre­ba po­mo­ći i usmje­ri­ti je ka­ko bi se stvo­rio njen zva­ni­čan sta­tus čla­ni­ce EU.
Vu­čić je re­kao da je raz­go­va­ra­no o to­me šta je to što Sr­bi­ja tre­ba da ura­di na evrop­skom pu­tu i ka­kvu po­dr­šku mo­že da oče­ku­je od te tri „iz­ra­zi­to pri­ja­telj­ske ze­mlje“. Osvr­nuo se i na iz­lo­žbu u ho­lu Pred­sjed­ni­štva Sr­bi­je gdje se mo­že pro­či­ta­ti iz­vje­štaj Če­do­mi­ra Mi­ja­to­vi­ća upu­ćen Mi­lu­ti­nu Ga­ra­ša­ni­nu, u ko­jem se na­la­ze ri­je­či bri­tan­skog pre­mi­je­ra Gled­sto­na ko­ji je go­vo­rio o pri­ti­sci­ma ko­ji po­sto­je na Bal­ka­nu, i ko­ji je is­ta­kao va­žnost sr­dač­nih od­no­sa ove če­ti­ri ze­mlje. Is­ta­kao je da se raz­go­va­ra­lo i o to­me ka­ko da se Sr­bi­ja “ne­što br­že” pri­bli­ži EU, oci­je­niv­ši da je sve to ve­o­ma va­žno za bu­duć­nost ze­mlje, ali i za sta­bil­nost, mir i pred­vi­di­vost či­ta­vog re­gi­o­na. Pre­mi­jer Bu­gar­ske Bo­ri­sov na­veo je da je sa­sta­nak u Be­o­gra­du mno­go lak­še vo­di­ti ne­go onaj ko­ji je vo­đen u okvi­ru Za­pad­nog Bal­ka­na.
-Bal­kan je mje­sto s pu­no isto­ri­je i kr­vo­pro­li­ća, 130 go­di­na ka­sni­je raz­go­va­ra­mo ka­ko da or­ga­ni­zu­je­mo Bal­kan da lju­di mo­gu bo­lje da ži­ve, re­kao je Bo­ri­sov, ko­ji je pre­nio i šta se ra­di na pro­jek­ti­ma tran­sport­nih ko­ri­do­ra 8 i 10, ko­ji po­ka­zu­ju EU da Bal­kan ni­je sa­mo ge­o­graf­ski dio Evro­pe, već neo­tu­đi­vi dio evrop­ske ide­je. Ka­ko je re­kao, op­ti­mi­sta je da će i ze­mlje Bal­ka­na ko­je još ni­su u EU ostva­ri­ti na­pre­dak na evrop­skom pu­tu, jer evrop­ske in­te­gra­ci­je ne­ma­ju al­ter­na­ti­vu.
-Na­še pri­ja­telj­stvo ni­je upe­re­no ni pro­tiv ko­ga, pro­tiv Ru­si­je, Tur­ske, SAD ili EU, sa­mo že­li­mo da pri­vu­če­mo in­ve­sti­ci­je, da mo­že­mo da gra­di­mo in­fra­struk­tu­ru, jer ta­mo gdje se in­fra­struk­tu­ra gra­di, ne­ma ra­ta, re­kao je Bo­ri­sov.
-Sr­bi­ja ne mo­že vi­še bi­ti iz­van evrop­ske po­ro­di­ce pod uslo­vom da ve­ći­na sta­nov­ni­šta že­li da bu­de dio EU, iz­ja­vio je grč­ki pre­mi­jer Ci­pras.
On je is­ta­kao da če­ti­ri ze­mlje ne mo­gu da če­ka­ju „da nam mi­ni­star ne­ke dru­ge ve­li­ke si­le ka­že šta tre­ba da ra­di­mo, da nas uzme za ru­ku i po­ka­že“.
-Mo­ra­mo da sa­ra­đu­je­mo i da ima­mo sop­stve­nu ini­ci­ja­ti­vu, kao i da pro­mo­vi­še­mo mir i sta­bil­nost u re­gi­o­nu, re­kao je Ci­pras, ko­ji pred­sje­da­va­nje Bu­gar­ske EU vi­di kao pri­li­ku za či­tav Bal­kan da pro­mo­vi­še za­jed­nič­ke ide­je i uvje­re­nja.
-Po­zdra­vljam pred­log Boj­ka Bo­ri­so­va da se or­ga­ni­zu­je sa­mit EU i Za­pad­nog Bal­ka­na ko­ji će po­sla­ti po­ru­ku da će bu­gar­sko pred­sje­da­va­nje bi­ti pred­sje­da­va­nje Bal­ka­na, is­ta­kao je grč­ki pre­mi­jer.
Ci­pras sma­tra da na­red­na go­di­na mo­že da bu­de pre­kret­ni­ca za evrop­sku per­spek­ti­vu Za­pad­nog Bal­ka­na i Sr­bi­je. Pre­mi­jer Ru­mu­ni­je je iz­ja­vio da su nje­go­va ze­mlja, Bu­gar­ska i Grč­ka opre­di­je­lje­ne da Sr­bi­ji po­mog­nu i olak­ša­ju joj put u EU, po­ru­ču­ju­ći da je to pi­ta­nje ,,sa­mo for­mal­nost”. Ci­pras je pre­nio da su pred­sjed­nik Sr­bi­je i pre­mi­je­ri tri ze­mlje kon­sta­to­va­li da je po­treb­no da se or­ga­ni­zu­je sa­sta­nak mi­ni­sta­ra in­fra­struk­tu­re, ener­ge­ti­ke, spolj­nih i unu­tra­šnjih po­slo­va. Na pi­ta­nje o ga­snoj in­ter­ko­nek­ci­ji, Vu­čić je re­kao da je s go­sti­ma raz­go­va­rao o toj te­mi i da taj pro­je­kat srp­sku stra­nu ko­šta 85 mi­li­o­na eura, a da je od EU do­bi­la grant od 49,1 mi­li­on eura. Po­me­nuo je na­mje­ru Bu­gar­ske da u bli­zi­ni Cr­nog mo­ra iz­gra­di evrop­ski hab, s vi­še cje­vo­dov­da pre­ko ko­jih bi uzi­ma­li gas iz vi­še iz­vo­ra.M.Nj.


Re­vi­di­ra­nje ugo­vo­ra ni­je do­bro

Bo­ri­sov je na­gla­sio da sa­rad­nja ze­ma­lja na Bal­ka­nu po­ma­že Evro­pi, ali da i da­lje po­sto­je mje­sta gdje se za­pa­lji­ve stva­ri ni­su ri­je­ši­le. S tim u ve­zi on je uka­zao da tre­ba nor­ma­li­zo­va­ti od­no­se s Ru­si­jom, Tur­skom i SAD, jer bez to­ga ne­ma sta­bil­no­sti na Bal­ka­nu. U ve­zi sa za­htje­vom pred­sjed­ni­ka Tur­ske da se re­vi­di­ra spo­ra­zum iz Lo­za­ne, Bo­ri­sov je re­kao da re­vi­di­ra­nje me­đu­na­rod­nih ugo­vo­ra ni­je kon­struk­tiv­no i do­bro za Bal­kan. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ako bi­smo kre­nu­li da pri­ča­mo o isto­ri­ji, pred­stva­ni­ci sve če­ti­ri ze­mlje Bal­ka­na ne bi mo­gli da sje­de za istim sto­lom, a da ne sko­če je­dan dru­go­me za vrat.


Sr­bi­ja ima svoj put- i EU i Ru­si­ja

Vu­čić je re­kao da ne­ma na­mje­ru ni po­tre­bu da se iko­me za ne­što prav­da i po­no­vio da je Sr­bi­ja na evrop­skom pu­tu, ali isto ta­ko da će ra­di­ti na ču­va­nju pri­ja­telj­skih i do­brih od­no­sa s Ru­si­jom. Vu­čić je, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje o uti­ca­ji­ma na Bal­ka­nu, re­kao da ta­kav stav ne kri­je, ni u raz­go­vo­ru sa da­na­šnjim go­sti­ma, ni­ti bje­ži od to­ga da u Mo­skvi pred­sjed­ni­ku Ru­si­je Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu ka­že da se Sr­bi­ja na­la­zi na evrop­skom pu­tu, ali i pre­mi­jer­ki Nje­mač­ke An­ge­li Mer­kel i pred­sjed­ni­ku SAD Do­nal­du Tram­pu da će Sr­bi­ja ču­va­ti svo­je pri­ja­telj­stvo s Ru­si­jom. Do­dao je i da Sr­bi­ja že­li da ču­va svo­ju voj­nu ne­u­tral­nost, da gra­di svo­ju sna­žnu ar­mi­ju, ali bez ika­kve na­mje­re da bi­lo ko­ga na­pad­ne već sa­mo da oču­va svo­ju bez­bjed­nost. Upo­zo­rio je da je Sr­bi­ja u dru­ga­či­joj si­tu­a­ci­ji od dru­gih ze­ma­lja, jer je bi­la na­pad­nu­ta 1999. go­di­ne, a i zbog 2008. go­di­ne. Do­dao je i da mu se či­ni da ne­ki u Evro­pi mi­sle da ima­ju pra­vo da dr­že pri­di­ke Sr­bi­ji, a zna­ju ka­ko su uti­ca­li na to da joj se uzme dio, što Sr­bi ne za­bo­ra­vlja­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"