Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-12-11 MJEŠTANI NEDAKUSA UKAZALI NA PROBLEME KOJI IH MUČE
Naselje Nedakusi Najpreča investicija prolaz ispod pruge Obraćali smo se Željeznici Crne Gore, jer nam je prugom naselje praktično odsječeno od civilizacije. Pomogao nam je i gradonačelnik Aleksandar Žurić, koji je dobio odgovor od Željeznice da će kada budu radili rekonstrukciju stanice i ovaj naš veliki problem riješiti, pa očekujemo da će to biti riješeno u narednoj godini, ističe Željko Raičević
Dan - novi portal
BI­JE­LO PO­LjE – Na pod­ruč­ju Mje­sne za­jed­ni­ce Ne­da­ku­si u po­sled­njih de­se­tak go­di­na iz­gra­đe­ni su broj­ni in­fra­struk­tur­ni objek­ti i ri­je­še­ni mno­gi pro­ble­mi sa ko­ji­ma su se su­o­ča­va­li sta­nov­ni­ci ovog pri­grad­skog na­se­lja. Pred­sjed­nik MZ Želj­ko Ra­i­če­vić ka­že da je sve što je u Ne­da­ku­si­ma ura­đe­no re­a­li­zo­va­no za­hva­lju­ju­ći pri­je sve­ga iz­da­šnoj po­mo­ći lo­kal­ne upra­ve i me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja. On ipak na­gla­ša­va da mno­go to­ga još tre­ba da se ura­di ka­ko bi ži­vot sta­nov­ni­ka Ne­da­ku­sa išao uz­la­znom pu­ta­njom.
– Je­di­na smo mje­sna za­jed­ni­ca ko­ja ne­ma ri­je­še­nu uli­cu kroz na­se­lje, či­ja je du­ži­na oko je­dan ki­lo­me­tar, a dru­gi pro­blem je što ne­ma­mo ni obje­kat mje­sne za­jed­ni­ce. Sa­sta­je­mo se u mo­joj sta­roj ku­ći i sna­la­zi­mo se ko­li­ko mo­že­mo i umi­je­mo. Je­dan od pri­o­ri­te­ta je taj da se ure­di još po­lo­vi­na Ra­ho­vi­ća po­to­ka, pri­je sve­ga u Dol­cu, kao i as­fal­ti­ra­nje gor­nje stra­ne pu­ta kroz Ne­da­ku­se. Naj­va­žni­ja je ipak iz­grad­nja pod­zem­nog pro­la­za is­pod že­lje­znič­ke pru­ge, što je za nas ve­li­ki pro­blem. Pri­li­kom pre­la­ska pru­ge bi­lo je do­sta ne­sre­ća, ko­je su se i tra­gič­no za­vr­ši­la­va­le. Ina­če, na tom pla­nu ima­mo po­lo­vič­no ri­je­šen pro­blem, jer je ura­đen dio pro­la­za is­pod pru­ge i osta­lo je da se još to­li­ko ura­di kroz na­se­lje. Obra­ća­li smo se Že­lje­zni­ci Cr­ne Go­re, jer nam je pru­gom na­se­lje prak­tič­no od­sje­če­no od ci­vi­li­za­ci­je. Po­mo­gao nam je i gra­do­na­čel­nik Ale­kan­dar Žu­rić, ko­ji je do­bio od­go­vor od Že­lje­zni­ce da će ka­da bu­du ra­di­li re­kon­struk­ci­ju sta­ni­ce i ovaj naš ve­li­ki pro­blem ri­je­ši­ti. Oče­ku­je­mo da će to bi­ti ri­je­še­no u na­red­noj go­di­ni – is­ti­če Ra­i­če­vić.
Kao uspje­šno re­li­zo­va­ne in­ve­sti­ci­je u MZ Ne­da­ku­si Ra­i­če­vić is­ti­če da je 2002. go­di­ne iz­gra­đem škol­ski obje­kat či­me je omo­guć­no dje­ci da na­sta­vu po­ha­đa­ju u sa­va­rem­nom i mo­der­nom objek­tu.
– Ina­če, pret­hod­ni škol­ski obje­kat se na­la­zio pre­ko pu­ta fre­kvent­nog ma­gi­stral­nog pu­ta ko­ji vo­di pre­ma gra­nič­nom pre­la­zu Do­bra­ko­vo i Pri­je­po­lju, i že­lje­znič­ke pru­ge Be­o­grad – Bar. Iz­mje­šta­njem objek­ta i iz­grad­njom no­ve ško­le uče­ni­ci i na­stav­no oso­blje su do­bi­li naj­mo­der­ni­je uslo­ve za bo­ra­vak i rad – is­ti­če Ra­i­če­vić i do­da­je da je iz­gra­đe­na ka­na­li­za­ci­o­na mre­ža kroz na­se­lje, kao i vo­do­vod­na mre­ža kroz gor­nji dio Ne­da­ku­sa, uz re­gu­li­sa­nje to­ko­va dva po­to­ka, ko­ja su pri­či­nja­va­la ve­li­ke ne­vo­lje sta­nov­ni­ci­ma, jer su po­pla­ve bi­le če­ste. To su Ra­ho­vi­ća po­tok i Kla­pi­ja.
– Bi­lo je do­sta ak­ci­ja u ko­ji­ma smo slo­žno po­ma­ga­li jed­ni dru­gi­ma da ne do­đe do te­žih po­sle­di­ca. Iz­gra­di­li smo i jav­nu ra­svje­tu, pa su sa­da čak i spo­red­ne uli­ce pot­pu­no osvi­je­tlje­ne. Na pod­ruč­ju Ne­da­ku­sa kom­plet­no je iz­mi­je­nje­na elek­tro mre­ža, pro­bi­je­ni i na­su­ti ki­lo­me­tri pu­te­va i afal­ti­ra­ne uli­ce. Pro­blem je i u mje­šta­ni­ma ko­ji ne ra­zu­mi­ju na ko­ji na­čin se gra­de in­fra­struk­tur­ni objek­ti. Ima­mo pu­no za­htje­va da na­si­pa­mo pu­te­ve prak­tič­no do ula­za u po­ro­dič­ne ku­će. To je te­ško ura­di­ti i za­to mo­li­mo su­gra­đa­ne na ra­zu­mi­je­va­nje, jer ra­di­mo sve da sa­o­bra­ćaj­na ko­mu­ni­ka­ci­ja kroz na­se­lje bu­de ri­je­še­na na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin i na za­do­volj­stvo svih – pod­vla­či Ra­i­če­vić.
M.N.


Od­lič­na sa­rad­nja sa lo­kal­nom upra­vom

– Ima­mo od­lič­nu sa­rad­nju sa lo­kal­nom upra­vom i iz­la­ze nam u su­sret u gra­ni­ca­ma mo­guć­no­sti. Ina­če, Ne­da­ku­se su in­du­strij­sko na­se­lje i tu su uglav­nom rad­nič­ke po­ro­di­ce ko­je se na­la­ze u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­a­ci­ji. Ima­mo sa­rad­nju i sa me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, pri­je svih sa Ka­ri­ta­som iz Luk­sem­bur­ga. Od njih smo do­bi­li do­na­ci­ju od 50.000 eura za iz­grad­nju vo­do­vo­da kroz na­se­lje. Do­dat­na sred­stva od 70.000 eura ulo­ži­la je lo­kal­na upra­va, ta­ko da sa­da svi mje­šta­ni, a na­ro­či­ti oni na vi­so­či­jim ko­ta­ma, ima­ju ured­no vo­do­snab­di­je­va­nje – ka­že Ra­i­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"